ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน การออกกลางคัน ประเภท ������������ ปีการศึกษา 2560

Chart

ข้อมูลนักเรียน การออกกลางคัน ประเภท ������������ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียน

จำนวน