ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน การออกกลางคัน ประเภท ������������������������������������������������ ปีการศึกษา 2561

Chart

ข้อมูลนักเรียน การออกกลางคัน ประเภท ������������������������������������������������ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียน

จำนวน