ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

Chart

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ผู้ชาย ผู้หญิง รวม
2558 5 1 6
2559 1 0 1
2560 0 0 0
2561 0 0 0