ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

Chart

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาย สุทัศน์ สันทา ชาย บ้านเขื่องคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย มงคล สุดสนอง ชาย บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง รุจิรา ภูมิแสน หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง ปราณี รัตนะบงกชเวช หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย นคร แสนวงษ์ ชาย บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ดำรง ดอกจันทร์ ชาย บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ประไพ ใบบัว หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สุวรรณเกษร สุวรรณมุข หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง สุภาพร ทรงวิชัย หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง แสงอรุณ ดอกจันทร์ หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ไพรินทร์ ภักดี หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง จิราพร สุดสนอง หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สงวน ตรีประเคน ชาย บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ถนอม เวชกามา หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว กันยกร ณ กาฬสินธุ์ หญิง บ้านเขื่องคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย กมล ณ รุณ ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย มนูญกิต ขอสุข ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย จิรวัฒน์ สุวรรณเพชร ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กรองแก้ว ยกย่อง หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง สตรีรัตน์ โคตรชมภู หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย อธิคม ทองกลม ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เชิด ละครวงษ์ ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุรัญญา คำตา หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง พรรณี นอมจิตต์ หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พยงค์ ครองชื่น หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ณิศวรา จันทะมา หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย วรวุธ ไชยฤกษ์ ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง สุวรรณ ถนัดทาง หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อุไร ประสมศรี หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุชัญญา เวชกามา หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง ศิริลักษณ์ ส่งเสริม หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย พินิจ ประสมศรี ชาย บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ราตรี รัตนพิมพ์ หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ราตรี นามแก้ว หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จุติพร ทุมไมย หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ภัทราภรณ์ ละครวงษ์ หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง เพ็ญศรี ไตรจิตต์ หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว วาสนา บรรลืิอหาญ หญิง บ้านขุมเงิน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จิรดา สุนทรา หญิง บ้านขุมเงิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย จักรพงษ์ คำงออก ชาย บ้านขุมเงิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ธีระศักดิ์ ทองจิตร ชาย บ้านขุมเงิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อุดมศิลป์ เชี่ยวชาญ ชาย บ้านขุมเงิน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ทองสวง แสวงสาย ชาย บ้านขุมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
ว่าที่ร้อยโท กฤษณะ ทองสี ชาย บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ณัฐวุฒิ นักฟ้อน ชาย บ้านขุมเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว พิศมัย ทองโสม หญิง บ้านขุมเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุพัตรา นามวงค์ หญิง บ้านขุมเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง อุไร สันทา หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย อุเทพ มีแก้ว ชาย บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วงเดือน ทาเคลือบ หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประศาสตร์ องอาจ ชาย บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย นพคุณ เวชกามา ชาย บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เพียงพิศ นิสีดา หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง สุภา แก้วแสน หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศิริธร บุญศิริ หญิง บ้านขุมเงิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ผ่องศรี กาพาด หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พรธิวา วอทอง หญิง บ้านขุมเงิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย นิพล สมสะอาด ชาย บ้านหนองบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง สิริรัตน์ เวชกามา หญิง บ้านหนองบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย มารุต นอมจิตต์ ชาย บ้านหนองบัว ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง นุกูล อินอ่อน หญิง บ้านหนองบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ไพบูลย์ คำดี หญิง บ้านหนองบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จารุพิชญา เสาวโมกข์ หญิง บ้านหนองบัว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย นิวาส แสนสุข ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว ดวงสมร ศรีใสคำ หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการ -
นาย โสภณ ธงวิชัย ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ยินดี โพธิแสน ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง นวลเนตร ราตรีสุข หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วัฒนา นามแก้ว ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ฐิติมา คำแสง หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว จุฑาลักษณ์ โคหนองบัว หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ณภาภัช แสวงสาย หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ณรงค์ศักดิ์ สุนทรา ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นนทชัย นิลปะกะ ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย รังสรรค์ ศุภสร ชาย บ้านคุยตับเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ประภาพร นวลนุกูล หญิง บ้านคุยตับเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง สมพร รำคำจันทร์ หญิง บ้านกุดกง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รัตนาภรณ์ เวชกามา หญิง บ้านกุดกง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประศาสตร์ มูลหลวง ชาย บ้านกุดกง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว จตุพร ศรีสมมาตย์ หญิง บ้านกุดกง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว อนงค์นาถ โกลนกระโทก หญิง บ้านกุดกง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อภิชาติ ฤทธิมา ชาย บ้านกุดกง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อนิรุทธิ์ แสงดี ชาย บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง อนงค์ เวฬุวนารักษ์ หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง แสงเดือน ศรีวะรมย์ หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พยอม วงศ์พานิช หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ชูศรี ธนาคุณ หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วิรารัตน์ โคตรสมบัติ หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมควร เสริมทรัพย์ ชาย บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ชุมพล ฝูงใหญ่ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย บุญเสริม โสมณวัฒน์ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย บุญจันทร์ องอาจ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง วารีย์ หลอดแก้ว หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ประเสริฐ องอาจ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย พิริยะ สายวรณ์ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง โสรยา ยางงาม หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ธนพร สากระจาย หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง รัตนา สมถะนิรันดร์ หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง นภาทิพย์ บุญปก หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง เบญจมาศ โพนแก่น หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง สิริพร ธนูศรี หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประคอง องอาจ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สมจิต สาครรัตน์ หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ศิริรัตน์ ทองมณี หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปนิดา แสนเลิง หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นิเทศก์ ศิริโสม ชาย บ้านตับเต่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง พรชุลีย์ ไตรยะสุทธิ์ หญิง บ้านตับเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ณิชชาภัทร ศิริโสม หญิง บ้านตับเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พัชราภรณ์ วิเศษแก้ว หญิง บ้านตับเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ทิพวรรณ บุญทัย หญิง บ้านตับเต่า เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง จิราภรณ์ ประชุมพันธ์ หญิง บ้านตับเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จุรีรัตน์ พินิจมนตรี หญิง บ้านน้ำคำน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ไตรภพ อุทัยแพน ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ยวนจิตร ปราสาร หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย วิศิษย์ แนวกันยา ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง สุพิน ชูรัตน์ หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ไพฑูรย์ อุทัยแพน หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย สุริยันต์ ศิริโสม ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รัตนา เดชเดิม หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สยาม เวชกามา ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ดวงจันทร์ พารา หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย โกวิท คำสะอาด ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย โกวิท คำสะอาด ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พัฒนพงษ์ สิงคิบุตร ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สิรินาฎ จันทร์ทรง หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ทีธนะโชติ กุลทอง ชาย บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วิชาญ หนองคู ชาย บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง นิภาภรณ์ ยาวะโนภาส หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย มงคล สุนทรา ชาย บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศิริวรรณ ลันละนา หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว บุษยมาศ กระบวนศรี หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วราภรณ์ คำสี หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุธาสินี คุ้มพะเนียด หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย จินดา ประชุมพันธ์ ชาย บ้านห้องข่าหนองเสือตาย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วิภา โคตรสมบัติ หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สงวน อ่อนละมุน หญิง บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นรินทร์ ประเสริฐ หญิง บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมบูรณ์ อยู่คง ชาย บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ยุพาภรณ์ กล้าหาญ หญิง บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เพ็ญศรี จินดากุล หญิง บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วาสนา ทองบ่อ หญิง บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาย ปรีดา พลสิงห์ ชาย บ้านสมสะอาดหนองแวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง อ้อมเดือน แพนพา หญิง บ้านสมสะอาดหนองแวง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อภิยุทธ เยาวเรศ ชาย บ้านสมสะอาดหนองแวง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุบรรณ์ ยาวโนภาส ชาย บ้านสมสะอาดหนองแวง ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุดาพร ทนานันท์ หญิง บ้านสมสะอาดหนองแวง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ศรชัย สุวรรณเพ็ชร ชาย บ้านสมสะอาดหนองแวง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สกุลยุทธ ยุทธพงษ์ ชาย บ้านหนองหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณรงค์ ศรีคำเวียง ชาย บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เตือนใจ หาญชูวงศ์ หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สัมฤทธิ์ เหลืองวัฒนานนท์ หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ประนอม ศรีคำเวียง หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย บัณฑิต พงษ์จงมิตร ชาย บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จินตนา กวีนนท์ หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วารินทร์ สระเพ็ชร หญิง บ้านหนองหิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุทิน ศรชัย ชาย บ้านหนองหิน ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธีรวิทย์ อุปชัย ชาย บ้านหนองหิน ครู ปฏิบัติการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เนรัญช์ มูลสาร ชาย บ้านหนองหิน ครู ปฏิบัติการ ภาษาต่างประเทศ
นาย กฤษฎากร มิ่งขวัญ ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง นงคราญ แสนโสภา หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง วิตาดา แคนสิลา หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง กัญญาภา ผุดผ่อง หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการ -
นาย สุภกิจ กุบแก้ว ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ประเสริฐ มาคำผุย ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มุกดาวรรณ ไชยวิเศษ หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศักดิ์ศรี ทาระพันธ์ หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง วราภรณ์ จันทรส หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง คะณิตา เวียงกมล หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุวิมล ส่องแสง หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง แพน จุมพลเมือง หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ประนอม ยวงวิภักดิ์ หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย บัญชา ผดุงรัตน์ ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กนกวรรณ ชักนำ หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ประภัสสร แก้วมิ่ง หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อัธยา อินสา ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย บุญฤทธิ์ พรรษา ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ปิยะมาศ ต้นสาย หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมัย สมโสภา ชาย บ้านหนองเป็ด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย บุญมา สำลี ชาย บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย เข็มชาติ เวชกามา ชาย บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง นิตย์ สำลี หญิง บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ขัตติยากร เชื้อวงศ์ หญิง บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุทัศน์ ไชยมา ชาย บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทองอวน แก้วตา ชาย บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ว้ชรินทร์ พยัคฆ์ หญิง บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ประกาศ จูมพิลา ชาย บ้านหนองเป็ด ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ไพรัช เวชกามา หญิง บ้านหนองเป็ด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย พุทธพงศ์ ชอบศิลป์ ชาย บ้านหนองเป็ด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง เรืองวลี สุพล หญิง บ้านหนองหงอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ดำรงศักดิ์ นักร้อง ชาย บ้านหนองหงอก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมร เผ่าสีหา ชาย บ้านหนองหงอก ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เสน จุมพลเมือง ชาย บ้านหนองหงอก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กรรณิกา ทองดา หญิง บ้านหนองหงอก เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมบัติ สลับศรี ชาย บ้านหนองหงอก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย บุญมาก บุญศรี ชาย บ้านโนนค้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย วิชภัทร คำตา ชาย บ้านโนนค้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ภูวนารถ คัมภ์ทวี ชาย บ้านโต่งโต้น ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธนันธัมม์ กุบแก้ว ชาย บ้านโต่งโต้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง พัทธนันท์ มิ่งขวัญ หญิง บ้านโต่งโต้น ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สกล แพงแก้ว ชาย บ้านโต่งโต้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จิราพร เวฬุวนารักษ์ หญิง บ้านโต่งโต้น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นางกีรัตยา สุนารักษ์ หญิง บ้านโต่งโต้น เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย บัญญัติ เวชกามา ชาย บ้านหนองทองหลางโนนกุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง รัชฎาภรณ์ จรัญศิริไพศาล หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นภิส ธนุยุทธกุล หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศิริกุล ชื่นบาน หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทวิทชัย สุดชาฎา ชาย บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมศักดิ์ แก้วสิมมา ชาย บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุทิน ชื่นบาน ชาย บ้านหนองทองหลางโนนกุง ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สกุลรัตน์ ชื่นบาน หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เอื้อมภรณ์ สีดำ หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เพชรลดา ประมูลพงษ์ หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม ชาย บ้านหนองบกโนนสวาท ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ภิตินันท์ บุญทศ หญิง บ้านหนองบกโนนสวาท ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย เมธี สืบศรี ชาย บ้านหนองบกโนนสวาท ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วรรณิต ตรีแสน หญิง บ้านหนองบกโนนสวาท ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย คำเบ้า วังหาแทน ชาย บ้านหนองบกโนนสวาท นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กัญญา ธิบูรณ์บุญ หญิง บ้านหนองบกโนนสวาท เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ชัยวิชิต ทันพรม ชาย บ้านทุ่งแต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ศุภกานต์ ศรียุทธ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง จุฑามาส แก้วไวยุทธ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย พงษ์ศักดิ์ สุระขันธ์ ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย วิชยุตม์ แสนโสภาวัน ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุภาวดี ธงไชย หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ดรุณี นนทสินธ์ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง เจนจิรา สีลำดวน หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จตุพร กุบแก้ว หญิง บ้านทุ่งแต้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง จิรวรรณ วอลเตอร์ส หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง สุวรรณี อัศวาวุฒิ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สายทอง แก้วคำจันทร์ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สาลี ไทยโพธิ์ศรี หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุรพรรณ์ กันทะเชียร ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ศิริสมร เจริญทรัพย์ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย สุขสันต์ แก้วไวยุทธ ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง อุไรวรรณ กุบแก้ว หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย ประพจน์ศักดิ์ ธงไชย ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง จารุณี ลิ้มประสาท หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทิวากร อรศรี ชาย บ้านทุ่งแต้ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง อัจฉราพร พุทธพรหม หญิง บ้านคำเม็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย สัมฤทธิ์ สมหวัง ชาย บ้านคำเม็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุรีย์ นิลผาย ชาย บ้านคำเม็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วิชัย ทองโสม ชาย บ้านคำเม็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปิ่นไท นิลผาย หญิง บ้านคำเม็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว หนึ่งฤทัย สายเมฆ หญิง บ้านคำเม็ก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สนธยา วงษ์อนันต์ ชาย บ้านคำเม็ก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นุศรา ศรีชมภู หญิง บ้านคำเม็ก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เจียมจิลา ไชยรักษ์ หญิง บ้านคำเม็ก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว มิ่งสมร มูลสาร หญิง บ้านคำเม็ก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ขวัญใจ สุวรรณมุข หญิง บ้านคำเม็ก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ชาญณรงค์ ผ่องใส ชาย บ้านนาดีดอนจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ละเอียด แก้วทอง หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พิมพร ปิ่นคำ หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทวีรัตน์ รุ่งเรือง ชาย บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เฉลียว หลอดแก้ว ชาย บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กฤตย์กุล ภูอวด หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วีราพร มีพรม หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุริยา พิษสุวรรณ ชาย บ้านนาดีดอนจาน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ชฎาพร พลละคร หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สนอง แสงสุข ชาย บ้านคำน้ำเกี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย เกียรติศักดิ์ ปิรัง ชาย บ้านคำน้ำเกี้ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุวารี พาพะหม หญิง บ้านคำน้ำเกี้ยง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เลขา สีรับสี หญิง บ้านคำน้ำเกี้ยง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สถิตย์ บันลือหาญ ชาย บ้านนาสะไมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว กรรวรรณ วิเศษแก้ว หญิง บ้านนาสะไมย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศิริวรรณ ยำ่ยวน หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ศิริ ประเสริฐ ชาย บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง นงค์สุดา ไชยรักษ์ หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง สมพร ด้วงรัตน์ หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ปิยพร โสมณวัฒน์ หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สาวิตรี ทำเลดี หญิง บ้านนาสะไมย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กุมารี สิงห์คง หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย แสงเทียน สุวรรณเพชร ชาย บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย บุญเลิศ รัตน์อนันต์ ชาย บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ดาวรุ่ง มีสิทธิ์ ชาย บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย นรุณ วงษ์ศรีแก้ว ชาย บ้านนาสะไมย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง เกศสุดา พรหมวงศ์ หญิง บ้านนาสะไมย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อารียา ศรีธรรม หญิง บ้านนาสะไมย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อังกูร อุ่นตา ชาย บ้านผือฮีนาลานาจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ปัทมา มีชัย หญิง บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นิยม มีชัย ชาย บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เมตตา ภัทรวงศา หญิง บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จันทิมา เครือชารี หญิง บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อรุณี พรหมสุข หญิง บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย มนุญ เศรษฐะ ชาย บ้านผือฮีนาลานาจาน ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ขจรศักดิ์ โฮมราช ชาย บ้านชาดศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง นิภา ไชยรักษ์ หญิง บ้านชาดศาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธีรนิต ทาระกรรม ชาย บ้านชาดศาลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง อารี ปรากฎ หญิง บ้านชาดศาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มุกดา เวฬุวนาธร หญิง บ้านชาดศาลา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง กนกอร ผ่องใส หญิง บ้านชาดศาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประวิตร ไชยรักษ์ ชาย บ้านชาดศาลา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ชลธิชา พิมลัย หญิง บ้านชาดศาลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประยูร ไชยมี ชาย บ้านหนองเรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พรทิพย์ หางนาค หญิง บ้านหนองเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง สำเริง สายลวดคำ หญิง บ้านหนองเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วิไล ยุตวัน หญิง บ้านหนองเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุนทรา โคตรสมบัติ หญิง บ้านหนองเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย โสภา ชูรัตน์ ชาย บ้านหนองเรือ ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ชลิดา ขันเงิน หญิง บ้านหนองเรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วชิราภรณ์ สายลวดคำ หญิง บ้านหนองเรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุพัตรา เซียสกุล หญิง บ้านหนองเรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อรพิน ปาละสานต์ หญิง บ้านหนองเรือ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สรรเพ็ชญ์ บุญพรลิขิต ชาย บ้านหนองเรือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย มานพ ชื่นตา ชาย บ้านกุดระหวี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พัชรีภรณ์ ผ่องแผ้ว หญิง บ้านกุดระหวี่ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พันนิดา จำปานาค หญิง บ้านกุดระหวี่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย รัตนา ชูรัตน์ ชาย บ้านกุดระหวี่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อุดร ผ่องแผ้ว ชาย บ้านกุดระหวี่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สิทธิพล ศิริวัฒน์ ชาย บ้านกุดระหวี่ จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วนิดา ยาวะโนภาส หญิง บ้านกุดระหวี่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มาลินี ขันเงิน หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธงชัย ไชยช่วย ชาย บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุพรรณวดี จันทร์ทอง หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สฤษดิ์ โคตรสมบัติ ชาย บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมสมัย สระเพชร ชาย บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ขวัญพิชชา สุภาพันธ์ หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สิริธร ศรีธรรม หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รมิดา ศรีธรรม หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย แพร วรรณวงค์ ชาย บ้านดอนกลองหนองไฮ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เดวิช ไศลบาท ชาย บ้านสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง บุญจันทร์ ไศลบาท หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุวรรณศรี พารา หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วีณา โพธิแสน หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุพรรณ ศรีหล้า หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง สมพิศ หาไชย หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศุภมาศ สุวงศ์ทอง หญิง บ้านสิงห์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย จรูญ ทองแท่ง ชาย บ้านหนองขอนโพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทองพูล กั้วศรี ชาย บ้านหนองขอนโพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สมประสงค์ อุไรรักษ์ หญิง บ้านหนองขอนโพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นพพล หูตาชัย ชาย บ้านหนองขอนโพนสิม ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง พรนภัส ชูรัตน์ หญิง บ้านหนองขอนโพนสิม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กัญยรัตน์ ไศลบาท หญิง บ้านหนองขอนโพนสิม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อำนาจ ราตรีสุข ชาย บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย เทวัญ กสิพันธ์ ชาย บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุเทศ ประชุมพันธ์ หญิง บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ผ่องจิต ผดาศรี หญิง บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประสพ บุรีศรี ชาย บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง กันต์ฤทัย มูลสาร หญิง บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง ชาย หนองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง เพ็ญแข แก้วตา หญิง หนองแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มะลิวัลย์ ตรีประเคน หญิง หนองแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปรมพร ประสมศรี หญิง หนองแสง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เบ็ญจมาส หาหลัก หญิง หนองแสง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย บุญลือ งาทิพย์ ชาย หนองแสง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สำรวย ผ่องใส ชาย บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง ดรุณี สีนอร์ หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สมจิต สุวัฒน์ หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กัญจนีย์ สีทา หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทวี วรรณสิงห์ ชาย บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ขวัญฤทัย สุวรรณมุข หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อินท์อร คำสี หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณฐพล วงษ์จันทร์ ชาย บ้านนาสีนวลโนนสะอาด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สิรินันท์ เผ่าเพ็ง หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธนศักดิ์ เวียงกมล ชาย บ้านเดิด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว เพ็ญนภา ยะฮาด หญิง บ้านเดิด ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว พาลินี ปั้นทอง หญิง บ้านเดิด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง เพ็ญศรี ศรีวิเศษ หญิง บ้านเดิด ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว สุพรรณี เภาวนะ หญิง บ้านเดิด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุริยันต์ เจริญทัศน์ หญิง บ้านเดิด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กัญญา จันทร์คูเมือง หญิง บ้านเดิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สีหาเทศ คำศรี ชาย บ้านเดิด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พิชชา พัสดร หญิง บ้านเดิด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุทธิศักดิ์ สารบรรณ์ ชาย บ้านเดิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุนิสา พรมบุตร หญิง บ้านเดิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วาสนา มูลเกษร หญิง บ้านบาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง บวร ขจัดมลทิน หญิง บ้านบาก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เกสินี รัตนภู หญิง บ้านบาก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุธิดา อารี หญิง บ้านบาก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุพัตรา ณุวงษ์ศรี หญิง บ้านบาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พิทยา อุตรา ชาย บ้านน้ำโผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ถวิล ศรีเนตร หญิง บ้านน้ำโผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรธิมา บุญทิพย์ หญิง บ้านน้ำโผ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประยูร แก่นโพธิ์ ชาย บ้านน้ำโผ่ ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ดวงใจ ชนะบูรณ์ หญิง บ้านน้ำโผ่ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว สุดาพร ทนานันท์ หญิง บ้านน้ำโผ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุดารัตน์ ศิริโสม หญิง บ้านน้ำโผ่ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มินตรา สายรัตน์ หญิง บ้านใหม่ชุมพร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ศิวพร พิมพ์จำปา หญิง บ้านใหม่ชุมพร ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นิดาวรรณ สมสะอาด หญิง บ้านใหม่ชุมพร ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย อัคราธร สมร ชาย บ้านใหม่ชุมพร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ณัฐวรรณ โพธิเศษ หญิง บ้านใหม่ชุมพร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พิยดาพร พิมพ์หมื่น หญิง บ้านใหม่ชุมพร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ญานันธร ธิมาชัย หญิง บ้านเชือก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว รวีวรรณ ธรรมคง หญิง บ้านเชือก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จิรประภา บุรีศรี หญิง บ้านเชือก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ฉลอม ไศลบาท หญิง บ้านเชือก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย จำลอง แสงสว่าง ชาย บ้านเชือก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธีรศานต์ ธิมาชัย ชาย บ้านเชือก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พัชรพงษ์ ตาลประเดิม ชาย บ้านเชือก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุวดี สุตะภักดิ์ หญิง บ้านเชือก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เบญจวรรณ โพนพันขาว หญิง บ้านเชือก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จินดาพร คำทวี หญิง บ้านเชือก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศิริลักษณ์ คำภูษา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เสนก เพิ่มพูล ชาย บ้านดู่ทุ่งคำบอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง พรนิภา ภิรมย์กิจ หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ลำพูน สาระวัน หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ฤทัยทิพย์ ภัทรวงศา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุขเพ็ญ คำหอม หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง วชิรา ทองเอก หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุคนธา ไชยราช หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อรวรรณ สุขหนา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว บังอร ชื่นชม หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ละมัย ชื่นตา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กฤตนัย ไชยดี ชาย บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย ชัยวัฒน์ ไพสาระ ชาย บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว ศุภมาศ ศิริโสม หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย คมสัน โสมะตะนัย ชาย บ้านดู่ทุ่งคำบอน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง พัชราภรณ์ เวชกามา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วิไลลักษ์ ศรีสุขนาเวียง หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย บัณฑิต ทองประทุม ชาย บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง อุบลรักษ์ สีดาธรรม หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู ชำนาญการ -
นาง อรอนงค์ บรรพิบูลย์ หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อุดม ศรีเนตร ชาย บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ทองม้วน ท่าโพธิ์ หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นฤมล ทิพยเนตร หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นภาภรณ์ พวงจันทร์ หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กณชพร แสงประจกษ์ หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พรวิมล มีแก้ว หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย สุวัฒน์ สาระวัน ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ขวัญใจ ธิมาชัย หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ธรรมนูญ พิลา ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ปวีณา ไชยแสง หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เพลินจิต กำหอม หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นงนุช วิเศษรัตน์ หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง สมลักษณ์ ภาพันธ์ หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย พิชิตชัย ศรีใสคำ ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง พิสมัย พันสาย หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วิไลวรรณ ภูนาแก้ว หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สมฤดี โพธิสิงห์ หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อุทัย ใยบัว ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สวรรค์ทิพย์ ยาวะโนภาส หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย วิภัทรธนชัย เอี่ยมศรี ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปาริชาติ ศรีวิเศษ หญิง บ้านสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ศิวาพร ไชยกาล หญิง บ้านสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง วิมลรัตน์ บาระชล หญิง บ้านสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ศิริวรรณ จันทร์แดง หญิง บ้านสำราญ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรพักตร์ ศิริโสม หญิง บ้านสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย บุญมี แสวงแก้ว ชาย บ้านสำราญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปรียาพร บุตรชัย หญิง บ้านสำราญ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กัญยรัตน์ ไศลบาท หญิง บ้านสำราญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศิรินทิพย์ ทองแก้ว หญิง บ้านสำราญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ฉวี พารุสุข ชาย เมืองยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง วิเศษ องอาจ หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สุรัชนี ศรีปัญญา หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง ชณัญญา พารุสุข หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ฐิติกานต์ ประสมศรี หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ชญานิศ เศิกศิริ หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อิศราพร ปัญจะแก้ว หญิง เมืองยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ประยงค์ ผ่องลุนหิต หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว พัชรียา จันทรมานิตย์ หญิง เมืองยโสธร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จณิตสตา ทาบุญเมือง หญิง เมืองยโสธร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เฉลิม ชอบศิลป์ ชาย เมืองยโสธร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุภาพร ทองโสม หญิง เมืองยโสธร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ครุกานต์ โคตรชาดา ชาย บ้านสว่างเชียงหวาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย วิทยา สว่างวงค์ ชาย บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สกาวรัตน์ ทาจิตต์ หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วาสนา ยาวะโนภาส หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุพรรณี สืบศรี หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วิลาวัลย์ อุตอามาตย์ หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปุณณภา นาสมโภชน์ หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ศุภชัย ขาวพา ชาย บ้านพลับหนองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง สุประวีณ์ สายรัตน์ หญิง บ้านพลับหนองคำ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ธีรกุล พงษ์จงมิตร ชาย บ้านพลับหนองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อารี ศิริโสม ชาย บ้านพลับหนองคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พัชรินทร์ ถือมาลา หญิง บ้านพลับหนองคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ละไม ไชยรัตน์ หญิง บ้านพลับหนองคำ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ลัดดา ธิมาชัย หญิง บ้านเชือกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ละมัย จันเก หญิง บ้านเชือกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วิเศษ จันเก ชาย บ้านเชือกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นริสรา โคตรสมบัติ หญิง บ้านเชือกน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ปัญญา วิเชียรรักษ์ ชาย บ้านเชือกน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ธนะวัฒน์ คลังมนตรี ชาย บ้านหนองบั่ว ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ทุกกลุ่มสาระ
นาง จิราวัฒน์ ไพบูลย์ หญิง บ้านหนองบั่ว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุมาลี ไปใกล้ หญิง บ้านหนองบั่ว ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง ขนิษฐา ดาเชิงเขา หญิง บ้านหนองบั่ว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุทธิรักษ์ จันทุม ชาย บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง สวาท ละครวงษ์ หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ไสว เม้าคำ หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมเกียรติ พันธ์ศรี ชาย บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อรทัย บัวประเสริฐ หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อรทัย บัวประเสริฐ หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง คำมุ่ง พันธ์ศรี หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วสันต์ มูลสาร ชาย บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุธิดา ข่อยแก้ว หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ฉัตตริน เรืองบุตร หญิง บ้านหนองเป้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง สุทัศ มีสิทธิ์ หญิง บ้านหนองเป้า ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง นรินทร์ หูตาชัย หญิง บ้านหนองเป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เรณู อาษาสิงห์ หญิง บ้านหนองเป้า ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สฤษดิ์ บุญปก ชาย บ้านหนองเป้า ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย อุ่นใจ ทองไพร ชาย บ้านหนองเป้า อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วชิราภรณ์ โคตรสมบัติ หญิง บ้านหนองเป้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว รัชดา นาถาบำรุง หญิง บ้านหนองเป้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จตุพร พิมพ์ทอง หญิง บ้านหนองเป้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง จรีรัตน์ ชาติสง่า หญิง บ้านหนองเป้า ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย วิเศษ มิรัตนไพร ชาย บ้านคำฮี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว ขวัญนภา บุญทศ หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง เพชรา สารโท หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมดุลย์ มูลสาร ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย อนน สารโท ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศุภัคทิฐญาณ์ พิลาภ หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ดำเนิน พิลาภ ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณรงค์ องอาจ ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย สำราญ ก่ำแก้ว ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สายสมร พรมสี หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รุ่งทิพย์ ผ่องใส หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุภาวดี พาลพล หญิง บ้านคำฮี ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ภัทรียา บุญปก หญิง บ้านคำฮี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย แทนนง ธิมาชัย ชาย บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาง จุฬารักษ์ จันทร์สว่าง หญิง บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นิตกันยา ปะวันเณย์ หญิง บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พรชัย ภาพันธ์ ชาย ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง วันเพ็ญ ศรีชนะ หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง เสริมสวย วงษ์ไกร หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย จำเนียร ธิมาชัย ชาย ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว เด่นเดือน ธิมาชัย หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุจิตรา สาสิงห์ หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ชนินทร จันละบุตร ชาย ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย บังเกษ แสนจัน ชาย ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ชาลิสา องอาจ หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พูลศักดิ์ ชูรัตน์ ชาย บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง เนรมิตร คำทอง หญิง บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จีราวรรณ โคตบุตร หญิง บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง น้ำตาล เชยทอง หญิง บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุรางค์ ศรีทราไชย หญิง บ้านตาดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง นวลสะอาด สิงห์นันท์ หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธันยาภัค ทองขาว หญิง บ้านตาดทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มณีพร ทองแท่ง หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มนตรี แผ่นหิน หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง คมขำ ทิพวัฒน์ หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง คัชรินทร์นี ฝูงดี หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุรีพร แพไธสง หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ดำรัตน์ แสวงสาย หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อัญชิสา วิลัยลักษณ์ หญิง บ้านตาดทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สมศักดิ์ นักร้อง ชาย บ้านตาดทอง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พินิจ คาดพันโน ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุกัญญา สมบูรณ์ หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กฤษณพล หนองสิม ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ภัสสรา เหรียญทอง หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วลัยพร บุรีศรี หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง คำปุ่น แสนวงษ์ หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ภัทรานิษฐ์ พวงศรี หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง จารุณี ขันเงิน หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย สายันต์ เมืองหนองหว้า ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สีนวล กงเงิน ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ศศิวิมล โอวาท หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว พุทธิดา สุนทรไชย หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย วิโรจน์ จำปาชุม ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ยุพาพรรณ ช้อนศรี หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ประคอง จำปาชุม หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุภิน กงเงิน หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อำพร บุตรสอง หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุริยงค์ แสนวงษ์ หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย สุนันท์ กุบแก้ว ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย เมธัส โคตะการ ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง วรรณภา ไชยปัญญา หญิง บ้านดงบัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุมาริน ทวิตชาติ หญิง บ้านดงบัง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สำรี สารกุล หญิง บ้านดงบัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว หฤทัย โคมร้าย หญิง บ้านดงบัง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สวาสดิ์ นักร้อง ชาย บ้านดงบัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สำราญ ศิริผล ชาย บ้านดงบัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จิราภรณ์ พละมาตย์ หญิง บ้านดงบัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุวิภา บุญล้น หญิง บ้านดงบัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วิชุดา แพทสูงเนิน หญิง บ้านดงบัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุภานี ไศลบาท หญิง บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อุทัย หินซุย ชาย บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อุบล จักษุกรรฐ์ หญิง บ้านหนองแฝก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย จิตร วิเศษแก้ว ชาย บ้านหนองแฝก ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย มนตรี เวียงอินทร์ ชาย บ้านดอนมะยาง กม.3 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาย เกรียงศักดิ์ พิญญศักดิ์ ชาย บ้านดอนมะยาง กม.3 ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กมลาภรณ์ วรรณพัฒน์ หญิง บ้านดอนมะยาง กม.3 ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จิราภรณ์ วิชัยเนาว์ หญิง บ้านดอนมะยาง กม.3 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย จงกล วิชัยเนาว์ ชาย บ้านดอนมะยาง กม.3 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุวรรณ เทียบสี ชาย อนุบาลยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ -
นาง สิริประภา วิริยะพันธ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อดิศักดิ์ โคตรนิยา ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง พนารัตน์ เสงี่ยมวิบูล หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย บรรลุ วงษ์โสภา ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง สุนันท์ เรืองสนาม หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ภิชญาพร วันทา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย สฤษดิ์ บรรลือหาญ ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ธนัตถ์ธิดา สุมา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อรอนงค์ ศิริโสม หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว พัชรินทร์ ถิ่นทัพไทย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง มาลินี พลเยี่ยม หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ -
นาย ทรัพย์ บุญเกื้อ ชาย อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย เกษมศักดิ์ ปราบณรงค์ ชาย อนุบาลยโสธร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย อนุชา เด่นดวง ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง สุกาญฎา แก้วบุปผา หญิง อนุบาลยโสธร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย นิตยศักดิ์ สอนพลทัน ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ศิริเพ็ญ ศรีใสคำ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง ประภาศรี วิเชียรซอย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง กาญจนา สุนทรา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ดารณี จันทร์ศิริ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รุ่งนภา บุญถูก หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
ว่าที่ร.ต. วรเชษฐ์ แถวนาชุม ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง โชติกาญจน์ เพชรผา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง อุทารวดี แก้วไสย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง ชไมพร ไชยช่วย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง อุดมลักษณ์ ศิริเวช หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง อังคณา วงอาษา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อัมพร พรมลี หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ
นาง วงจันทร์ มาสขาว หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ
นาง อัมพร ดาโรจน์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง ฉวีวรรณ ศรีใสคำ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ
นาง ชูศรี บุญประสพ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ
นาง สุทธิรักษ์ บรรลือหาญ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ
นาง สมใจ ปุริสาย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อำนวย ลาผ่าน หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ
นาย ถาวร สุกใส ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จิรานุช บังศรี หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง จินตนา เรืองบุตร หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ณปภัช สุกใส หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พัชนี จูขจร หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ
นาง โสมศิริ รสจันทร์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พันธนา อินทริยะวงศ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย นิวัฒน์ คำทวี ชาย อนุบาลยโสธร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว รุ่งระวี พลพวก หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ฐิตินันท์ ทันพรม หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุเทพ วรรณพัฒน์ ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กรชนก เชษฐา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สราวุฒิ ปุริสา ชาย อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สิริกาญดา คาดีวี หญิง อนุบาลยโสธร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เฉลิมเกียรติ โยธานันท์ ชาย อนุบาลยโสธร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ชฎาพร ละครวงษ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง อรพัทธ ศิริแสง หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กฤตกร ละครวงษ์ ชาย อนุบาลยโสธร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง กมลชนก บุญทัย หญิง อนุบาลยโสธร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สมคิด ไชยปัญญา ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง เพียงพิศ ผ่องศรี หญิง อนุบาลยโสธร ครู เชี่ยวชาญ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปวีณา กุลชฤทธิ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว ปิยะเนตร แสงชาติ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รวินทร์นิภา หอมดวง หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ฐานิดา สุริยะศรี หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รัชนีกร รักแร่ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ
นาง ระพีพรรณ ไชยวัฒน์ฤทธิกุล หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง วนิดา นิ่มนวล หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุธีรา ไชยปัญญา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ
นาง รัติยาภรณ์ ยาวะโนภาส หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พัชรินทร์ กรกัณฑ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง อำไพ ร่วมสุข หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วิมล ศรีสุข หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชนัดดา ชำนาญพนา หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อรณิชา แก่นจันทร์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กชพร ดุจเลิศ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย วิเชียร เวชกามา ชาย อนุบาลยโสธร ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง เบญญาภา บึงเจริญ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย เกรียงศักดิ์ บุญทศ ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว อรุณวรรณ นิตุธร หญิง อนุบาลยโสธร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สัมฤทธิ์ วรรณี ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง วันทา จิตต์เพียร หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว นิรชร พรสุธี หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กชพรรณ บุญพิชิตทรชน หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง นงคราญ นักร้อง หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนิษฐา นาระทำ หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทองรื่น ขยันทำ ชาย บ้านโนนทรายงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุพันธ์ จิระนันทิพร หญิง บ้านโนนทรายงาม ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประสิทธิ์ พิลาวุฒิ ชาย บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง อ่อนจันทร์ เศษสุวรรณ์ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เพ็ญศรี ผ่านเมือง หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ฉันนิถา ชูรัตน์ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ปัญญา จันทร์หอม ชาย บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง กาญจนาพร ปราบณรงค์ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว มินท์ธิตา วรานนท์นิธิเมธ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย พลเดช รามวงค์ ชาย บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สมศรี รามวงค์ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พิกุลทอง เทศวิเชียร หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สว่าง ทองสง่า หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ยงยุทธ ปัญศรี ชาย บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง รุ่งแสง แสงชาติ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย พัฒนศักดิ์ โอวาท ชาย บ้านดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ศตายุ สองจ้นทร์ หญิง บ้านดอนกลอย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย จักรพงษ์ พันสาย ชาย บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง เข็มมะลา ปราบณรงค์ หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เรืองอุไร เข็มพันธ์ หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ปทุมวัน ชูมานะ หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง เสงี่ยม เชื้อขาว หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศศพินท์ุ ปัคมา หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ปริศนา สอนลา หญิง บ้านดอนกลอย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย วราวุฒิ อินทรากอง ชาย บ้านดอนกลอย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ฉันฑิตย์ บุญศรี ชาย บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง อนุสรา เศษสุวรรณ์ หญิง บ้านดอนกลอย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กุลธิดา อุปสาร หญิง บ้านดอนกลอย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุปัญญา ศรีกาสี ชาย บ้านดอนกลอย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ระพีพรรณ วรรณเชษฐ์ หญิง บ้านดอนกลอย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เดือน คำหอม ชาย บ้านดอนกลอย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ไพรี เข็มพันธ์ ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สวัสดิ์ เขียวโข่ง ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย พรชัย ธงโบราณ ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว นิภาวรรณ โมฆรัตน์ หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย วันชัย สิงห์เลิศ ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง กันยกร ไชยวิเศษ หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วิทยา รัตนสีหา ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ภรัณยู จันทร์หอม หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ละเวง ชูรัตน์ หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทวีศักดิ์ สายเพ็ชร ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย สุพจน์ สุระเพิ่ม ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศิริกานดา สมจิตร หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประสงค์ โพธิ์ศรี ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ธวัชชัย คงช่วย ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กฤษพงศ์ เข็มพันธ์ ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย มงคล กกแก้ว ชาย บ้านคำน้ำสร้าง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ชำนาญ โครตรพงษ์ ชาย บ้านดอนยางกล้วยสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ฉลาด ชื่นชม ชาย บ้านดอนยางกล้วยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศศิธร มูลหลวง หญิง บ้านดอนยางกล้วยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เทิดพงศ สิงห์ครุธ ชาย บ้านดอนยางกล้วยสำโรง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พฤฒิชัย เรืองวัณณภา ชาย บ้านท่าเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ธีระพงษ์ บุญสะอาด ชาย บ้านท่าเยี่ยม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เมธี มุสิกสาร ชาย บ้านท่าเยี่ยม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ยุรี เสนกระจาย หญิง บ้านท่าเยี่ยม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย มนตรี บุญลุมา ชาย บ้านท่าเยี่ยม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปราณี วงศรีเทพ หญิง บ้านท่าเยี่ยม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย กำจัด แสนจันทร์ ชาย บ้านแจ้งน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ภาสวรรณ จันทร์คำ หญิง บ้านแจ้งน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พูลศักดิ์ เวียงแก้ว ชาย บ้านแจ้งน้อย ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศรีประภา แก้วเกาะ หญิง บ้านแจ้งน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อัญชลี ทัดไท หญิง บ้านแจ้งน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ฐิตติ อุ่นตา ชาย บ้านแจ้งน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณรงค์ชัย อาจอุดร ชาย บ้านแจ้งน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อดุลย์ ทองกลม ชาย บ้านแข่โพนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง สำลี พุฒพวง หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อดิศร ชาตาดี ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง บังอร ใสกระจ่าง หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทวี ทาฤทธิ์ ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง บัวเรียน รักศิลป์ หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย วิทยา รักศิลป์ ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ประภาส สุขดี ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ประนอม ทองแสง หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สาวิตรี แดงมีสี หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สวัสดิ์ ศิริพัฒน์ ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ทรงวุฒิ ทองขำ ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง พิสมัย บุญตา หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุชาดา สระสงคราม หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง จิราพร ศิริพัฒน์ หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ประภาศรี ฉิมมาวัน หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง อัจฉรา บุตรอำคา หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ถาวร นามบรรเทิง ชาย บ้านแข่โพนเมือง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ทัศนีย์ มัทกิจ หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เบญจภรณ์ บุทฤทธิ์ หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว เสาวนิตย์ ทองแสง หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กฤษฎา แจ่มพันธ์ ชาย บ้านฟ้าห่วน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย กิตติกร ก้านเพชร ชาย บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ราตรี บุญอาจ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรรณนิสา โทณะสุต หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ทัศนีย์ เสมียนกุล หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง เอมจิต ธานี หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง วันเพ็ญ รัตนะโสภา หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อัมรินทร์ ก้านเพชร หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ผ่องศรี สุโพธิ์ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ณิสขฌา บุญทรัพย์ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วราพร พันธ์แน่น หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ลำปาง ทองดำ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วาสนา หงษ์อินทร์ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประกายรุ้ง บุญจันทร์ ชาย บ้านฟ้าห่วน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง เพ็ญประภา ธรรมบุตร หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ธนิดา มะชิมะ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ทัชชา ศรียานนท์ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง สมฤทัย แสนทวีสุข หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว พรทิวา ศศิธร หญิง บ้านฟ้าห่วน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย เมธี ศรีสวัสดิ์ ชาย บ้านฟ้าห่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง พรสวรรค์ ทองกลม หญิง บ้านดงมะหรี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง สุภาภรณ์ แจ่มพันธ์ หญิง บ้านดงมะหรี่ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อัมพร คำแสน หญิง บ้านดงมะหรี่ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุวิภา จากผา หญิง บ้านดงมะหรี่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ภานรินทร์ แผ่นศิลา ชาย บ้านหมากมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย สมศักดิ์ ศิริศรี ชาย บ้านหมากมาย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อัมรา เจริญศิลป์ หญิง บ้านหมากมาย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุกัญญา ศิริศรี หญิง บ้านหมากมาย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ทนะนันธ์ ยอดรัก หญิง บ้านหมากมาย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย บรรณศาสตร์ หงษ์อินทร์ ชาย บ้านหมากมาย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อุทิน ใจเด็จ หญิง บ้านหมากมาย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สนั่น เบ้าทอง ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ประสาร บุตตะไมล์ ชาย อนุบาลค้อวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ถนอมจิตร วงษ์หอม หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย โอสถ เข็มเงิน ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เชิด แสงกล้า ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง สมปอง สุวรรณเสาร์ หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เจริญวัย โขนชัยภูมิ หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ฐิตารีย์ แก้วคำ หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อมรรัตน์ จันทวงค์ หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ราชตาจ้าย ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว วรุฬยุภา ทองกลม หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย พนธ์ พันผง ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง นิภาภรณ์ เบ้าทอง หญิง อนุบาลค้อวัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จิราภรณ์ สิงหเสนี หญิง อนุบาลค้อวัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว มัณฑนา โพธิ์คำ หญิง อนุบาลค้อวัง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย บูชา อุดมเดช ชาย อนุบาลค้อวัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว มณี อาจกล้า หญิง อนุบาลค้อวัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วชิรา กิ่งมิ่งแฮ หญิง วัดบ้านเปาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง นันทภัค เสี้ยวทอง หญิง วัดบ้านเปาะ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สวาท พุดมี หญิง วัดบ้านเปาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เยี่ยม อยู่หว้า หญิง วัดบ้านเปาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สมหวัง พันผง หญิง วัดบ้านเปาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณรงค์ สุวรรณเสาร์ ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว วัชราภรณ์ ไพรินทร์ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย สุนทร บุญตา ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง หัชยานันท์ เทือกเทพ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ทองสม คาดสนิท หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง นิรมล เอ็มรัตน์ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เปรมวดี ดลสุข หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาย สัมพันธ์ คาดสนิท ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วิไลลักษณ์ เกษหอม หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ยงค์ เกลียวทอง ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง แอมรา วงศ์ดอกพวง หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง รัชนี ทองประเสริฐ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ณัฐพงศ์ เห็มทอง ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ชรินทร วงษ์เพ็ญ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว วิชชุลดา ซ่อนบุญ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ปราณี ภูสมหมาย หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย จันทา เสียงอ่อน ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กฤตวรรณ เสาหงษ์ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย บรรจบ นันทวงศ์ ชาย บ้านผิผ่วน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง อรอนงค์ สุวรรณกูฏ หญิง บ้านผิผ่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธาดารัตน์ แหวนหล่อ หญิง บ้านผิผ่วน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วีระยุทธ งามล้วน ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง เกศราณี งามสุข หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง สุภาพ บุญโญ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นุชจรี อินทรจักร์ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เกวลิน กุลสุวรรณ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย วีรวุทธ ธรรมบุตร ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว นิศาชล นามสาย หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จริญญา โดนสุข หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย วรวุฒิ แขกวันวงค์ ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง นรินรัตน์ ประจวบสุข หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง สุภาพร ไชยะนา หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง บัวเงิน บุญน้อม หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ทิวาวรรณ สุดแสวง หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการ -
นางสาว สมศรี พุฒพันธ์ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ศรายุทธ จันทรุทิน ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว นฤมล พุฒพันธ์ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วิทูล ชุมแสง ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง เดือนพัตรา บุญโญ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สวัสดิ์ เครือไชย ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาง อรุณรัศมี ประดับศรี หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ประภาพร ประจวบสุข หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย จรูญ ประจวบสุข ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ยรรยง สาริพันธ์ ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย รัชพล สีมารัตนกูล ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สมัย ประดับศรี ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ณัฐวิภา สาริพันธ์ หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง กฤติยาพร เหลือผล หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรรณภา สมสาย หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุภาพร ทานนท์ หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง กัญจนพร การัตน์ หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุวพร เห็มทอง หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กิตติศักดิ์ การัตน์ ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ธนบดี มูลเกษ ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว เพ็ญพักตร์ ป้องแก้ว หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เสมอ สังโสมา ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วชิรดา ชิดดี หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จินตะนา ศรีหาญ หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง พูล ทิมา หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วัลลภ ทิมา ชาย บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วนิดา พิมพลีชัย หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สรชา ป้องวิชัย หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุภาวดี อ่อนผิว หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย บุญมา หอมอ่อน ชาย บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วิชญาภรณ์ เถาว์แสน หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ลำดวน หอมอ่อน หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว บุญญิสา ศิริบุตร หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วิทูล เพ็งธรรม ชาย บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง มาลี ทองหลาง หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กัลยาณิน เชื้อสุข หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง หทัยรัตน์ สีมารัตนกูล หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นงนุช ชูเนตร หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สมคิด ทองขำ หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นริศรา นครวงษ์ หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กมลรัตน์ คำสุข หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เกรียงไกร สัจจะเพ็ญ ชาย บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุรินทร์ ทองหลาง ชาย บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จีระภา นาคศรี หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ศิลป์ จารึกธรรม ชาย บ้านแจนแลน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว นิตยา สายสิงห์ หญิง บ้านแจนแลน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อรทัย บุญพร้อม หญิง บ้านแจนแลน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ขวัญจิตร บุญน้อม หญิง บ้านแจนแลน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว รุจิรา กลิ่นรื่น หญิง บ้านแจนแลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อำพล เลี่ยมแจง ชาย บ้านแจนแลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทวี โขนชัยภูมิ ชาย สหประชาสรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พรรณี คงบุญวาส หญิง สหประชาสรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ปรีชา โพดพันธ์ ชาย สหประชาสรรค์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธวัชชัย เกษหอม ชาย บ้านน้ำอ้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ชลธี บุญพัฒน์ ชาย บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว อรุโณทัย บุญคำ หญิง บ้านน้ำอ้อม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง กาญจนา โยธารส หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง พัทยา ศิริบุตร หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย จำนงค์ ศิริบุตร ชาย บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุนันทา พุฒพันธ์ หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง วรัชญา แจ่มศรี หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ธนาภรณ์ ทวีศรีศักดิ์ หญิง บ้านน้ำอ้อม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ชุติมา บุตรจินดา หญิง บ้านน้ำอ้อม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ทองทิพย์ คนมาก หญิง บ้านน้ำอ้อม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง กุลศิรภรณ์ จิบจันทร์ หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วทันย์ ประจวบสุข ชาย บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง จุฬารัตน์ คมไธสง หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ทองใบ สมเพาะ ชาย บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย วิชัย สุทธโส ชาย บ้านโพนแบง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วราพงษ์ วงศ์ดอกพวง ชาย บ้านโพนแบง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ไพโรจน์ พิมูลชาติ ชาย บ้านโพนแบง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ฐิติมา รัตนวรรณ หญิง บ้านโพนแบง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พัชรี สีเย็น หญิง บ้านโพนแบง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง มยุรา พิณราช หญิง บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุรเดช อินอ่อน ชาย บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธนกฤต ลุนพิลา ชาย บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ชวลิต สีหาอาจ ชาย บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กาญจนา ทองคำ หญิง บ้านศิริพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ธนากร ประดับพันธ์ ชาย บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ลำพูน เวฬุวนารักษ์ หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ไพรวัลย์ ทองเฟื้อง หญิง บ้านศิริพัฒนา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุภชัย รู้ขาย ชาย บ้านศิริพัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เกศกนก นวลรักษา หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กชพร รัตนภักดี หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กษิรา นามวงษ์ หญิง บ้านศิริพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศิราณี ศรีเสมอ หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง รสมาริน สายโสภา หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ขวัญแข งามล้วน หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ชวลิต ประทุมชาติ ชาย บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วรรณใส สิทธิศาสตร์ หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุพรรษา คำบุญ หญิง บ้านศิริพัฒนา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สยุมพร พิมพ์ศรี หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว อภิญญา พันธ์งาม หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว สายสวาสดิ์ นันพิลา หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุมาลัยรักษ์ แสนการุณ หญิง บ้านดวนบากน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู ชำนาญการ -
นาย อุทัย เกษกัน ชาย บ้านดวนบากน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุนิดา เกษกัน หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มลฤดี ทองทับ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เจษฎาภรณ์ คุณารักษ์ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รักษ์สุนันท์ จันทะสิงห์ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุทธิวรรณ สังเกตุ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สนั่น โพดพันธ์ ชาย บ้านดวนบากน้อย ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง รัตนา ศรีหานาม หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปรางทิพย์ ไชยสังวล หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธัญญารัตน์ ลุผล หญิง บ้านจานทุ่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วีรวัฒน์ ทองสา ชาย บ้านจานทุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย จรัส ทองสา ชาย บ้านจานทุ่ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วุฒิชัย ทองบ่อ ชาย บ้านจานทุ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย บัวรินทร์ ลุนหล้า ชาย บ้านจานทุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ทิพย์วารี นาควังไทร หญิง บ้านจานทุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อารีย์ เงินถม หญิง บ้านจานทุ่ง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อุดมศักดื์ ศิริบุตร ชาย บ้านจานทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย อุทาน สิงห์ครุธ ชาย บ้านสงเปือย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุเทพ ศิริสุวรรณ ชาย บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย จตุรภุช เวียงสมุทร ชาย บ้านสงเปือย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ธีระวิทย์ กลมเกลียว ชาย บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว นครินทร์ ศรีเนตร หญิง บ้านสงเปือย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง จิราพรรณ ผองขำ หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุวรรณคำ ยุบล หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ทัศนีย์ เข็มทอง หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พิสมัย จักรไชย หญิง บ้านสงเปือย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ขนิษฐา พิจารณ์ หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง กัลยา ผารัตน์ หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปราถนา ธิมาชัย หญิง บ้านสงเปือย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง งามตา รุ่งเรือง หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เวชยันต์ พุดตาลดง ชาย บ้านสงเปือย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จิลดา ธุระกิจ หญิง บ้านสงเปือย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วิคิด อุ่นตา ชาย บ้านบุ่งหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย เพ็ชร ศรีศักดิ์ ชาย บ้านบุ่งหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สง่า อุ่นตา หญิง บ้านบุ่งหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วิลาวรรณ์ บุญเดช หญิง บ้านบุ่งหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ปรีชา กล้าหาญ ชาย บ้านบุ่งหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อริสา จันเหลือง หญิง บ้านบุ่งหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ชนิดา กล้าหาญ หญิง บ้านบุ่งหวาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อัสนา จันทร์อ่อน หญิง บ้านบุ่งหวาย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สากล จ้ำหนองโพธิ์ ชาย บ้านบุ่งหวาย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธนพล คงกระพันธ์ ชาย บ้านบุ่งหวาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สวลี บุญเลียง หญิง บ้านกุดตากล้า ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประทน ผิวงาม ชาย บ้านกุดตากล้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย บัญญัติ ขอสุข ชาย บ้านดอนขะยอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ชาตรี เอนกพร ชาย บ้านดอนขะยอม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จรัส ขอสุข หญิง บ้านดอนขะยอม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประภาส ศรีแสน ชาย บ้านกุดกุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง จรรยา คามใส หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วิราจี หาญพังงู หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง สุเนตร จำปาวงศ์ หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พิเชษฐ สำโรง ชาย บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย สมชาย หายเคราะห์ ชาย บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วันทอง ดำขำ หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง วิรัญดา สิงห์กาล หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง อรทัย คำแพง หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปุณยวีร์ ชมชื่น หญิง บ้านกุดกุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พรสวรรค์ จันสว่าง หญิง บ้านกุดกุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย บุญกอง มงคลคำ ชาย บ้านกุดกุง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว มิรันตี ธรรมสาร หญิง บ้านกุดกุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จุฑารัตน์ สานนท์ หญิง บ้านโนนม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ถวิล กุชโร ชาย บ้านโนนม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุริยา เข็มเงิน ชาย บ้านโนนม่วง ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อุกฤษฏ์ แสงดี ชาย บ้านโนนม่วง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ทิชากร จังหวะ ชาย บ้านเหล่ามะเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง เตือนใจ เอมสมบูรณ์ หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุภาภรณ์ หัศจรรย์ หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศิริชัย ต้นพรหม หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จันทร์แรม กงแก้ว หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อรชุญ ฑีรภาค ชาย บ้านเหล่ามะเขียว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พรสิตา ประจำถิ่น หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศิรวดี สุทธิสิงห์ หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วิระพล วงศ์ชมภู ชาย บ้านเหล่ามะเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง นารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง หญิง บ้านทรายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง วนิชยา จำปาวงค์ หญิง บ้านทรายงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วราวุฒิ จำปาวงค์ ชาย บ้านทรายงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมพร พร้อมจิตร ชาย บ้านทรายงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประเทือง สืบสุโท ชาย บ้านทรายงาม ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ศิรินาถ สุขแสน หญิง บ้านทรายงาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภานุวัฒน์ วอทอง ชาย บ้านทรายงาม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ฐาปนี จักรไชย หญิง บ้านทรายงาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ปัญญา สิงห์กาล ชาย บ้านนาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย สถิตย์ ศรีบัวบาล ชาย บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นิภาภรณ์ คำแพง หญิง บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุคนธร อ่อนตาม หญิง บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นวลจันทร์ บุญคำ หญิง บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุทัศน์ คำแพง ชาย บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อานนท์ ประเสริฐสุข ชาย บ้านนาโพธิ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เบ็ญจวรรณ ประเสริฐสุข หญิง บ้านนาโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธนาวุฒิ ส่องแสง ชาย ชุมชนกู่จาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว กัญญา โคตรสมบัติ หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย บุญเลิศ ศรีโชค ชาย ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พัชรรินทร์ ดิษยโสธรศิลป์ หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ไพวรรณ์ รันทม หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุภาภัทร์ หงศาลา หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รฐา แสนสวาสดิ์ หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประสพสุข เสียงใส ชาย ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วนาสันต์ ท่าหาญ ชาย ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ชุติพงศ์ ยี่สันเที๊ยะ ชาย ชุมชนกู่จาน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กิตติพงษ์ แจ้งไพร ชาย ชุมชนกู่จาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ละมัย รัตรเพชร หญิง ชุมชนกู่จาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง เอ็มอร เจิมขุนทด หญิง ชุมชนกู่จาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ทยากร ดิษยโสธรศิลป์ ชาย ชุมชนกู่จาน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ถนอม หอกคำ ชาย ชุมชนกู่จาน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย บรรจง ปามุทา ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย เจริญ ขวัญทอง ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย วัฒนา หอกคำ ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย จิระพงศ์ นำภา ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ฌัลลิกา บุญอารีย์ หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง รัชนี ศรีโชค หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว นภาภรณ์ เครือชาลี หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ปวริศา พีรยศพัฒน์ หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ศักดิ์ศรี เยาวบุตร ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว ขนิษฐา วรพันธ์ หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุพัตรา ผิวผ่อง หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กรพรรณ เสงี่ยมศักดิ์ หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง วาสนา ปามุทา หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศิริวรรณ กุดเป่ง หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย สมศักดิ์ ทองทา ชาย บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย บุญชู คงดี ชาย บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง จันทร์เพ็ญ เสียงใส หญิง บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุปราณี พิมพ์ทอง หญิง บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เสถียร กลิ่นกล้า ชาย บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เจนจิรา แก้วกาศ หญิง บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วีรนันท์ นารีบุตร ชาย บ้านเหล่าหุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พรทิพย์ เสียงใส ชาย บ้านเหล่าหุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปรียานุช เสียงใส หญิง บ้านเหล่าหุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มุธิตา ช้างดำ หญิง บ้านเหล่าหุ่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุรางค์ หลาทอง หญิง บ้านกุดเป่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย มนูญ พันพิพัฒน์ ชาย บ้านกุดเป่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ยุพิน วินทะไชย หญิง บ้านกุดเป่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศิริวรรณ กุดเป่ง หญิง บ้านกุดเป่ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ทิพยพิศุทธิ์ จันทร์ษุตะ หญิง บ้านหนองเสียวชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ชนินทร์ ยศบุญ ชาย บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อุทัยวรรณ รักพวก หญิง บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วุฒิไกร แสนสวาสดิ์ ชาย บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมร สิมมา ชาย บ้านหนองเสียวชัยมงคล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พัชรี วอทอง หญิง บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อภิสิทธิ์ พวงศรี ชาย บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ธีระเดช ขอสุข ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว พิมพ์ชนก วงศ์จันทร์ หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กาญจนา โภคสวัสดิ์ หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ประยูร ไชยนา ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง กชมน สุโพธิ์ หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สุมาลี บุญเฉลียว หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พันธุ์ทอง พินิจผล หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ไพฑูรย์ โภคสวัสดิ์ ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย สุขชัย พินิจผล ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ละออ ศรีบัวบาล หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ดวงสุดา ศรีรักษ์ หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย เกียรติวันชัย ใจใหญ่ ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ยุทธนา หินเมืองเก่า หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง วิไลวรรณ เด่นดวง หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ศิรินภา วงสาโท หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ชุมพล ผองขำ ชาย ชุมชนย่อวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง จรรยพร ศรีเทพ หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ละมุล หอมหวล หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ไพจิตร กลิ่นแก้วนพรัตน์ หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง แพรวพรรณ เวชกามา หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ทิพสุดา แก้วศิริ หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง กุหลาบ ไพรเสนา หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สรัญญา เตโช หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย บุญชู ขอสุข ชาย ชุมชนย่อวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อรรควัฒน์ เวชกามา ชาย ชุมชนย่อวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณัฐเมฆินทร์ เผ่าเพ็ง ชาย ชุมชนย่อวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปนัดดา เขาทอง หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ประสงค์ พันภักดี ชาย ชุมชนย่อวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว วรรณนิภา เขาทอง หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย หมิ่ง ยวนยี ชาย บ้านคำม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย นเรศ สรสิงห์ ชาย บ้านคำม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จุฑาทิพย์ เกษาพันธ์ หญิง บ้านคำม่วง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว พนิตา รวมธรรม หญิง บ้านคำม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง พรรณี เครือชาลี หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ลมัย ประสมศรี หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นงลักษณ์ ฝุ่นทอง หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง พวงเพชร ขันเงิน หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สมคิด สีทอง หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ระเบียบ นามแก้ว หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง พนัสชนก มะเสนา หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย บุญจันทร์ ชำนาญค้า ชาย บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง นันทพร จันเหลือง หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สมศรี เหลาทอง ชาย บ้านคำม่วง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปณัฐฎา สัตรูพ่าย หญิง บ้านคำม่วง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง นฤมล อุปรา หญิง บ้านคำม่วง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุกัญา เนตรสงคราม หญิง บ้านคำม่วง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย นิรันดร์ เขียนนอก ชาย บ้านสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ถนอมรัตน์ ทองหนุน หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย ชัชวาล เวชกามา ชาย บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง หนูเตียง ชำนาญค้า หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุรัตน์ วงศ์คำจันทร์ หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง บุญเรือน คุณธรรม หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นจพักตร์ ศรีแก้ว หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุวัฒน์ สาคร ชาย บ้านสว่าง ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สาลินี ชิงชัย หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว รุ่งฤดี ทิพโชติ หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จตุพร ดวงศรี หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว นัธยาภรณ์ สุ่มมาตย์ หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ปิยะ เด่นดวง ชาย บ้านโคกป่าจิก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ถวิล เวชกามา ชาย บ้านโคกป่าจิก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นงนุช เวชกามา หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณัฐวุฒิ แก้วพิลึก ชาย บ้านโคกป่าจิก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย บัวลี สิมลี ชาย บ้านโคกป่าจิก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ทองสุข ชาภักดี ชาย บ้านทุ่งมน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ลำดวน แสวงแก้ว หญิง บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ผ่องศรี เรืองแหล้ หญิง บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ญาติ มีตน ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ทวนไท สุดแสน ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย บุญถิ่น ส่งศรี ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง จุฑามาศ บุญถูก หญิง บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วิไลวรรณ ทองสี หญิง บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ทองฤทธิ์ โคตรสมบัติ ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย วิศัลย์ หินเมืองเก่า ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สุทธิวัฒน์ เชษฐา ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง จิราภรณ์ พงษ์พิษณุ หญิง บ้านทุ่งมน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อังคณา สมอ้าง หญิง บ้านทุ่งมน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว นิตยาพร บุญทศ หญิง บ้านทุ่งมน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ธนากร จันทร์ยางช่อง ชาย บ้านทุ่งมน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว คำผา ประสพดี หญิง บ้านทุ่งมน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุรชาติ แสวงแก้ว ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง สกุลตา แพงโสม หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อุไรวรรณ พิศชาติ หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ทองสา นามแก้ว ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มะลิดา ภูนาแสง หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย สรวิทย์ โรจนะ ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง เกษรา แดงโสภา หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาย สุทัศน์ ยินงาม ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง วาสนา พลไชย หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อุมากรณ์ ถาวร หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาย ศักดิ์สกลธ์ พลไชย ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ฉวีวรรณ ชัยเคนวงศ์ หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง พรรณิภา วิสูญ หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ฐิตินันท์ สว่างแสง หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย คูณ วงศ์อนันต์ ชาย อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว อรอุมา เขียวอ่อน หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พรชัย ศรีเสน ชาย อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง วิไล แสงงาม หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง จิระพรรณ พึ่งกิจ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ประภัสสร ศรีวรมย์ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง มัทนา บุญวิทย์ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย พิชัย ศรีโชค ชาย อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง นงนุช แก้วคำชาติ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง กุสุมา พันธ์ุศิริ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ศิริพร ตะวงศ์ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง รมิดา จักรไชย หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง นุชนาจ ประจวบสุข หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง อะฑิฆัมพร ป้องโล่ห์ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย เด่นศักดิ์ ตุดถินนท์ ชาย อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย สุพจน์ แสงงาม ชาย อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ประจิตตรา แก้วสาร หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ชลธิศ รุ่งเรือง ชาย อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง พิกุล เป็นมงคล หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ภัทราลี เหรียญทอง หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง สิริกัญญา มงคลคำ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)