ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

Chart

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาย สุทัศน์ สันทา ชาย บ้านเขื่องคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย มงคล สุดสนอง ชาย บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง รุจิรา ภูมิแสน หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ปราณี รัตนะบงกชเวช หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย นคร แสนวงษ์ ชาย บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ดำรง ดอกจันทร์ ชาย บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ประไพ ใบบัว หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุวรรณเกษร สุวรรณมุข หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุภาพร ทรงวิชัย หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง แสงอรุณ ดอกจันทร์ หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ไพรินทร์ ภักดี หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง จิราพร สุดสนอง หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาย สงวน ตรีประเคน ชาย บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ถนอม เวชกามา หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว กันยกร ณ กาฬสินธุ์ หญิง บ้านเขื่องคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย กมล ณ รุณ ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย มนูญกิต ขอสุข ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย จิรวัฒน์ สุวรรณเพชร ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กรองแก้ว ยกย่อง หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง สตรีรัตน์ โคตรชมภู หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาย อธิคม ทองกลม ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย เชิด ละครวงษ์ ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง สุรัญญา คำตา หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง พรรณี นอมจิตต์ หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง พยงค์ ครองชื่น หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ณิศวรา จันทะมา หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย วรวุธ ไชยฤกษ์ ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาง สุวรรณ ถนัดทาง หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อุไร ประสมศรี หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุชัญญา เวชกามา หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาง ศิริลักษณ์ ส่งเสริม หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย พินิจ ประสมศรี ชาย บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ราตรี รัตนพิมพ์ หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ราตรี นามแก้ว หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว จุติพร ทุมไมย หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง ภัทราภรณ์ ละครวงษ์ หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เพ็ญศรี ไตรจิตต์ หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว วาสนา บรรลืิอหาญ หญิง บ้านขุมเงิน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จิรดา สุนทรา หญิง บ้านขุมเงิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย จักรพงษ์ คำงออก ชาย บ้านขุมเงิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ธีระศักดิ์ ทองจิตร ชาย บ้านขุมเงิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อุดมศิลป์ เชี่ยวชาญ ชาย บ้านขุมเงิน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ทองสวง แสวงสาย ชาย บ้านขุมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยโท กฤษณะ ทองสี ชาย บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย ณัฐวุฒิ นักฟ้อน ชาย บ้านขุมเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว พิศมัย ทองโสม หญิง บ้านขุมเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว สุพัตรา นามวงค์ หญิง บ้านขุมเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง อุไร สันทา หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย อุเทพ มีแก้ว ชาย บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วงเดือน ทาเคลือบ หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ประศาสตร์ องอาจ ชาย บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย นพคุณ เวชกามา ชาย บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง เพียงพิศ นิสีดา หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง สุภา แก้วแสน หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ศิริธร บุญศิริ หญิง บ้านขุมเงิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ผ่องศรี กาพาด หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว พรธิวา วอทอง หญิง บ้านขุมเงิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย นิพล สมสะอาด ชาย บ้านหนองบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สิริรัตน์ เวชกามา หญิง บ้านหนองบัว ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย มารุต นอมจิตต์ ชาย บ้านหนองบัว ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง นุกูล อินอ่อน หญิง บ้านหนองบัว ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง ไพบูลย์ คำดี หญิง บ้านหนองบัว ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง จารุพิชญา เสาวโมกข์ หญิง บ้านหนองบัว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย นิวาส แสนสุข ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ดวงสมร ศรีใสคำ หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาย โสภณ ธงวิชัย ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ยินดี โพธิแสน ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง นวลเนตร ราตรีสุข หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย วัฒนา นามแก้ว ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการ
นางสาว ฐิติมา คำแสง หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว จุฑาลักษณ์ โคหนองบัว หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง ณภาภัช แสวงสาย หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ณรงค์ศักดิ์ สุนทรา ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาพิเศษ
นาย นนทชัย นิลปะกะ ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย รังสรรค์ ศุภสร ชาย บ้านคุยตับเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว ประภาพร นวลนุกูล หญิง บ้านคุยตับเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง สมพร รำคำจันทร์ หญิง บ้านกุดกง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง รัตนาภรณ์ เวชกามา หญิง บ้านกุดกง ครู ชำนาญการ คหกรรมศาสตร์
นาย ประศาสตร์ มูลหลวง ชาย บ้านกุดกง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว จตุพร ศรีสมมาตย์ หญิง บ้านกุดกง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อนงค์นาถ โกลนกระโทก หญิง บ้านกุดกง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อภิชาติ ฤทธิมา ชาย บ้านกุดกง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย อนิรุทธิ์ แสงดี ชาย บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อนงค์ เวฬุวนารักษ์ หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง แสงเดือน ศรีวะรมย์ หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นาง พยอม วงศ์พานิช หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ชูศรี ธนาคุณ หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วิรารัตน์ โคตรสมบัติ หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย สมควร เสริมทรัพย์ ชาย บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ชุมพล ฝูงใหญ่ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย บุญเสริม โสมณวัฒน์ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย บุญจันทร์ องอาจ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วารีย์ หลอดแก้ว หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ประเสริฐ องอาจ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย พิริยะ สายวรณ์ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง โสรยา ยางงาม หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ธนพร สากระจาย หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาง รัตนา สมถะนิรันดร์ หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง นภาทิพย์ บุญปก หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เบญจมาศ โพนแก่น หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ธุรกิจการศึกษา
นาง สิริพร ธนูศรี หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ประคอง องอาจ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สมจิต สาครรัตน์ หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ศิริรัตน์ ทองมณี หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ปนิดา แสนเลิง หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย นิเทศก์ ศิริโสม ชาย บ้านตับเต่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พรชุลีย์ ไตรยะสุทธิ์ หญิง บ้านตับเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ณิชชาภัทร ศิริโสม หญิง บ้านตับเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พัชราภรณ์ วิเศษแก้ว หญิง บ้านตับเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ทิพวรรณ บุญทัย หญิง บ้านตับเต่า เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาง จิราภรณ์ ประชุมพันธ์ หญิง บ้านตับเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง จุรีรัตน์ พินิจมนตรี หญิง บ้านน้ำคำน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ไตรภพ อุทัยแพน ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง ยวนจิตร ปราสาร หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย วิศิษย์ แนวกันยา ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง สุพิน ชูรัตน์ หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ไพฑูรย์ อุทัยแพน หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สุริยันต์ ศิริโสม ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสาว รัตนา เดชเดิม หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สยาม เวชกามา ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ดวงจันทร์ พารา หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย โกวิท คำสะอาด ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย โกวิท คำสะอาด ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย พัฒนพงษ์ สิงคิบุตร ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สิรินาฎ จันทร์ทรง หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ทีธนะโชติ กุลทอง ชาย บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย วิชาญ หนองคู ชาย บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง นิภาภรณ์ ยาวะโนภาส หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย มงคล สุนทรา ชาย บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง ศิริวรรณ ลันละนา หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว บุษยมาศ กระบวนศรี หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว วราภรณ์ คำสี หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุธาสินี คุ้มพะเนียด หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย จินดา ประชุมพันธ์ ชาย บ้านห้องข่าหนองเสือตาย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง วิภา โคตรสมบัติ หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สงวน อ่อนละมุน หญิง บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นรินทร์ ประเสริฐ หญิง บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สมบูรณ์ อยู่คง ชาย บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ยุพาภรณ์ กล้าหาญ หญิง บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง เพ็ญศรี จินดากุล หญิง บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วาสนา ทองบ่อ หญิง บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ปรีดา พลสิงห์ ชาย บ้านสมสะอาดหนองแวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อ้อมเดือน แพนพา หญิง บ้านสมสะอาดหนองแวง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย อภิยุทธ เยาวเรศ ชาย บ้านสมสะอาดหนองแวง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย สุบรรณ์ ยาวโนภาส ชาย บ้านสมสะอาดหนองแวง ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุดาพร ทนานันท์ หญิง บ้านสมสะอาดหนองแวง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ศรชัย สุวรรณเพ็ชร ชาย บ้านสมสะอาดหนองแวง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สกุลยุทธ ยุทธพงษ์ ชาย บ้านหนองหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ณรงค์ ศรีคำเวียง ชาย บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เตือนใจ หาญชูวงศ์ หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง สัมฤทธิ์ เหลืองวัฒนานนท์ หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ประนอม ศรีคำเวียง หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย บัณฑิต พงษ์จงมิตร ชาย บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง จินตนา กวีนนท์ หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง วารินทร์ สระเพ็ชร หญิง บ้านหนองหิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สุทิน ศรชัย ชาย บ้านหนองหิน ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ธีรวิทย์ อุปชัย ชาย บ้านหนองหิน ครู ปฏิบัติการ นาฏศิลป์
นาย เนรัญช์ มูลสาร ชาย บ้านหนองหิน ครู ปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษ
นาย กฤษฎากร มิ่งขวัญ ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นงคราญ แสนโสภา หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง วิตาดา แคนสิลา หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง กัญญาภา ผุดผ่อง หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย สุภกิจ กุบแก้ว ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาย ประเสริฐ มาคำผุย ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์
นางสาว มุกดาวรรณ ไชยวิเศษ หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศักดิ์ศรี ทาระพันธ์ หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง วราภรณ์ จันทรส หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง คะณิตา เวียงกมล หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว สุวิมล ส่องแสง หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง แพน จุมพลเมือง หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ประนอม ยวงวิภักดิ์ หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย บัญชา ผดุงรัตน์ ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กนกวรรณ ชักนำ หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ประภัสสร แก้วมิ่ง หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย อัธยา อินสา ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย บุญฤทธิ์ พรรษา ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ปิยะมาศ ต้นสาย หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นาย สมัย สมโสภา ชาย บ้านหนองเป็ด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย บุญมา สำลี ชาย บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย เข็มชาติ เวชกามา ชาย บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง นิตย์ สำลี หญิง บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ขัตติยากร เชื้อวงศ์ หญิง บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สุทัศน์ ไชยมา ชาย บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย ทองอวน แก้วตา ชาย บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ว้ชรินทร์ พยัคฆ์ หญิง บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ประกาศ จูมพิลา ชาย บ้านหนองเป็ด ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ไพรัช เวชกามา หญิง บ้านหนองเป็ด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย พุทธพงศ์ ชอบศิลป์ ชาย บ้านหนองเป็ด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นาง เรืองวลี สุพล หญิง บ้านหนองหงอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ดำรงศักดิ์ นักร้อง ชาย บ้านหนองหงอก ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สมร เผ่าสีหา ชาย บ้านหนองหงอก ครู ชำนาญการ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย เสน จุมพลเมือง ชาย บ้านหนองหงอก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว กรรณิกา ทองดา หญิง บ้านหนองหงอก เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สมบัติ สลับศรี ชาย บ้านหนองหงอก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย บุญมาก บุญศรี ชาย บ้านโนนค้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วิชภัทร คำตา ชาย บ้านโนนค้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย ภูวนารถ คัมภ์ทวี ชาย บ้านโต่งโต้น ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย ธนันธัมม์ กุบแก้ว ชาย บ้านโต่งโต้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พัทธนันท์ มิ่งขวัญ หญิง บ้านโต่งโต้น ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สกล แพงแก้ว ชาย บ้านโต่งโต้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จิราพร เวฬุวนารักษ์ หญิง บ้านโต่งโต้น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง นางกีรัตยา สุนารักษ์ หญิง บ้านโต่งโต้น เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย บัญญัติ เวชกามา ชาย บ้านหนองทองหลางโนนกุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง รัชฎาภรณ์ จรัญศิริไพศาล หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง นภิส ธนุยุทธกุล หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นางสาว ศิริกุล ชื่นบาน หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ทวิทชัย สุดชาฎา ชาย บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาย สมศักดิ์ แก้วสิมมา ชาย บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สุทิน ชื่นบาน ชาย บ้านหนองทองหลางโนนกุง ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สกุลรัตน์ ชื่นบาน หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เอื้อมภรณ์ สีดำ หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เพชรลดา ประมูลพงษ์ หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษานอกโรงเรียน
นาย ภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม ชาย บ้านหนองบกโนนสวาท ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ภิตินันท์ บุญทศ หญิง บ้านหนองบกโนนสวาท ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาย เมธี สืบศรี ชาย บ้านหนองบกโนนสวาท ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วรรณิต ตรีแสน หญิง บ้านหนองบกโนนสวาท ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย คำเบ้า วังหาแทน ชาย บ้านหนองบกโนนสวาท นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว กัญญา ธิบูรณ์บุญ หญิง บ้านหนองบกโนนสวาท เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารทั่วไป
นาย ชัยวิชิต ทันพรม ชาย บ้านทุ่งแต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง ศุภกานต์ ศรียุทธ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง จุฑามาส แก้วไวยุทธ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย พงษ์ศักดิ์ สุระขันธ์ ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาย วิชยุตม์ แสนโสภาวัน ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง สุภาวดี ธงไชย หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ดรุณี นนทสินธ์ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เจนจิรา สีลำดวน หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว จตุพร กุบแก้ว หญิง บ้านทุ่งแต้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง จิรวรรณ วอลเตอร์ส หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง สุวรรณี อัศวาวุฒิ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง สายทอง แก้วคำจันทร์ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สาลี ไทยโพธิ์ศรี หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สุรพรรณ์ กันทะเชียร ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง ศิริสมร เจริญทรัพย์ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สุขสันต์ แก้วไวยุทธ ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง อุไรวรรณ กุบแก้ว หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย ประพจน์ศักดิ์ ธงไชย ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง จารุณี ลิ้มประสาท หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ทิวากร อรศรี ชาย บ้านทุ่งแต้ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง อัจฉราพร พุทธพรหม หญิง บ้านคำเม็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สัมฤทธิ์ สมหวัง ชาย บ้านคำเม็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย สุรีย์ นิลผาย ชาย บ้านคำเม็ก ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย วิชัย ทองโสม ชาย บ้านคำเม็ก ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ปิ่นไท นิลผาย หญิง บ้านคำเม็ก ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว หนึ่งฤทัย สายเมฆ หญิง บ้านคำเม็ก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สนธยา วงษ์อนันต์ ชาย บ้านคำเม็ก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว นุศรา ศรีชมภู หญิง บ้านคำเม็ก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เจียมจิลา ไชยรักษ์ หญิง บ้านคำเม็ก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว มิ่งสมร มูลสาร หญิง บ้านคำเม็ก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ขวัญใจ สุวรรณมุข หญิง บ้านคำเม็ก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ชาญณรงค์ ผ่องใส ชาย บ้านนาดีดอนจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ละเอียด แก้วทอง หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พิมพร ปิ่นคำ หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ทวีรัตน์ รุ่งเรือง ชาย บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เฉลียว หลอดแก้ว ชาย บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง กฤตย์กุล ภูอวด หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วีราพร มีพรม หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สุริยา พิษสุวรรณ ชาย บ้านนาดีดอนจาน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ชฎาพร พลละคร หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย สนอง แสงสุข ชาย บ้านคำน้ำเกี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เกียรติศักดิ์ ปิรัง ชาย บ้านคำน้ำเกี้ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง สุวารี พาพะหม หญิง บ้านคำน้ำเกี้ยง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง เลขา สีรับสี หญิง บ้านคำน้ำเกี้ยง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สถิตย์ บันลือหาญ ชาย บ้านนาสะไมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว กรรวรรณ วิเศษแก้ว หญิง บ้านนาสะไมย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ศิริวรรณ ยำ่ยวน หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย ศิริ ประเสริฐ ชาย บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง นงค์สุดา ไชยรักษ์ หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง สมพร ด้วงรัตน์ หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ปิยพร โสมณวัฒน์ หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว สาวิตรี ทำเลดี หญิง บ้านนาสะไมย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง กุมารี สิงห์คง หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย แสงเทียน สุวรรณเพชร ชาย บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาย บุญเลิศ รัตน์อนันต์ ชาย บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ดาวรุ่ง มีสิทธิ์ ชาย บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย นรุณ วงษ์ศรีแก้ว ชาย บ้านนาสะไมย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง เกศสุดา พรหมวงศ์ หญิง บ้านนาสะไมย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง อารียา ศรีธรรม หญิง บ้านนาสะไมย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย อังกูร อุ่นตา ชาย บ้านผือฮีนาลานาจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ปัทมา มีชัย หญิง บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย นิยม มีชัย ชาย บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง เมตตา ภัทรวงศา หญิง บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง จันทิมา เครือชารี หญิง บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง อรุณี พรหมสุข หญิง บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย มนุญ เศรษฐะ ชาย บ้านผือฮีนาลานาจาน ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ขจรศักดิ์ โฮมราช ชาย บ้านชาดศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นิภา ไชยรักษ์ หญิง บ้านชาดศาลา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ธีรนิต ทาระกรรม ชาย บ้านชาดศาลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นาง อารี ปรากฎ หญิง บ้านชาดศาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว มุกดา เวฬุวนาธร หญิง บ้านชาดศาลา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง กนกอร ผ่องใส หญิง บ้านชาดศาลา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ประวิตร ไชยรักษ์ ชาย บ้านชาดศาลา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ชลธิชา พิมลัย หญิง บ้านชาดศาลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ประยูร ไชยมี ชาย บ้านหนองเรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พรทิพย์ หางนาค หญิง บ้านหนองเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สำเริง สายลวดคำ หญิง บ้านหนองเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วิไล ยุตวัน หญิง บ้านหนองเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุนทรา โคตรสมบัติ หญิง บ้านหนองเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย โสภา ชูรัตน์ ชาย บ้านหนองเรือ ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ชลิดา ขันเงิน หญิง บ้านหนองเรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วชิราภรณ์ สายลวดคำ หญิง บ้านหนองเรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุพัตรา เซียสกุล หญิง บ้านหนองเรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง อรพิน ปาละสานต์ หญิง บ้านหนองเรือ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย สรรเพ็ชญ์ บุญพรลิขิต ชาย บ้านหนองเรือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย มานพ ชื่นตา ชาย บ้านกุดระหวี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พัชรีภรณ์ ผ่องแผ้ว หญิง บ้านกุดระหวี่ ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว พันนิดา จำปานาค หญิง บ้านกุดระหวี่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย รัตนา ชูรัตน์ ชาย บ้านกุดระหวี่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อุดร ผ่องแผ้ว ชาย บ้านกุดระหวี่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สิทธิพล ศิริวัฒน์ ชาย บ้านกุดระหวี่ จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วนิดา ยาวะโนภาส หญิง บ้านกุดระหวี่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง มาลินี ขันเงิน หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาย ธงชัย ไชยช่วย ชาย บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุพรรณวดี จันทร์ทอง หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สฤษดิ์ โคตรสมบัติ ชาย บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาย สมสมัย สระเพชร ชาย บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว ขวัญพิชชา สุภาพันธ์ หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาว สิริธร ศรีธรรม หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว รมิดา ศรีธรรม หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย แพร วรรณวงค์ ชาย บ้านดอนกลองหนองไฮ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย เดวิช ไศลบาท ชาย บ้านสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง บุญจันทร์ ไศลบาท หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง สุวรรณศรี พารา หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วีณา โพธิแสน หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว สุพรรณ ศรีหล้า หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง สมพิศ หาไชย หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ศุภมาศ สุวงศ์ทอง หญิง บ้านสิงห์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย จรูญ ทองแท่ง ชาย บ้านหนองขอนโพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ทองพูล กั้วศรี ชาย บ้านหนองขอนโพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สมประสงค์ อุไรรักษ์ หญิง บ้านหนองขอนโพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย นพพล หูตาชัย ชาย บ้านหนองขอนโพนสิม ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง พรนภัส ชูรัตน์ หญิง บ้านหนองขอนโพนสิม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กัญยรัตน์ ไศลบาท หญิง บ้านหนองขอนโพนสิม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อำนาจ ราตรีสุข ชาย บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เทวัญ กสิพันธ์ ชาย บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง สุเทศ ประชุมพันธ์ หญิง บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ผ่องจิต ผดาศรี หญิง บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ประสพ บุรีศรี ชาย บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง กันต์ฤทัย มูลสาร หญิง บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง ชาย หนองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เพ็ญแข แก้วตา หญิง หนองแสง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาง มะลิวัลย์ ตรีประเคน หญิง หนองแสง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ปรมพร ประสมศรี หญิง หนองแสง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง เบ็ญจมาส หาหลัก หญิง หนองแสง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย บุญลือ งาทิพย์ ชาย หนองแสง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สำรวย ผ่องใส ชาย บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ดรุณี สีนอร์ หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สมจิต สุวัฒน์ หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง กัญจนีย์ สีทา หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ทวี วรรณสิงห์ ชาย บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ขวัญฤทัย สุวรรณมุข หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว อินท์อร คำสี หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย ณฐพล วงษ์จันทร์ ชาย บ้านนาสีนวลโนนสะอาด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สิรินันท์ เผ่าเพ็ง หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ธนศักดิ์ เวียงกมล ชาย บ้านเดิด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว เพ็ญนภา ยะฮาด หญิง บ้านเดิด ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว พาลินี ปั้นทอง หญิง บ้านเดิด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง เพ็ญศรี ศรีวิเศษ หญิง บ้านเดิด ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว สุพรรณี เภาวนะ หญิง บ้านเดิด ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุริยันต์ เจริญทัศน์ หญิง บ้านเดิด ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง กัญญา จันทร์คูเมือง หญิง บ้านเดิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สีหาเทศ คำศรี ชาย บ้านเดิด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว พิชชา พัสดร หญิง บ้านเดิด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย สุทธิศักดิ์ สารบรรณ์ ชาย บ้านเดิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว สุนิสา พรมบุตร หญิง บ้านเดิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง วาสนา มูลเกษร หญิง บ้านบาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง บวร ขจัดมลทิน หญิง บ้านบาก ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง เกสินี รัตนภู หญิง บ้านบาก ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุธิดา อารี หญิง บ้านบาก ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว สุพัตรา ณุวงษ์ศรี หญิง บ้านบาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย พิทยา อุตรา ชาย บ้านน้ำโผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ถวิล ศรีเนตร หญิง บ้านน้ำโผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว วรธิมา บุญทิพย์ หญิง บ้านน้ำโผ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ประยูร แก่นโพธิ์ ชาย บ้านน้ำโผ่ ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ดวงใจ ชนะบูรณ์ หญิง บ้านน้ำโผ่ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว สุดาพร ทนานันท์ หญิง บ้านน้ำโผ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุดารัตน์ ศิริโสม หญิง บ้านน้ำโผ่ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง มินตรา สายรัตน์ หญิง บ้านใหม่ชุมพร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ศิวพร พิมพ์จำปา หญิง บ้านใหม่ชุมพร ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง นิดาวรรณ สมสะอาด หญิง บ้านใหม่ชุมพร ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย อัคราธร สมร ชาย บ้านใหม่ชุมพร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ณัฐวรรณ โพธิเศษ หญิง บ้านใหม่ชุมพร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว พิยดาพร พิมพ์หมื่น หญิง บ้านใหม่ชุมพร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ญานันธร ธิมาชัย หญิง บ้านเชือก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว รวีวรรณ ธรรมคง หญิง บ้านเชือก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จิรประภา บุรีศรี หญิง บ้านเชือก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง ฉลอม ไศลบาท หญิง บ้านเชือก ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย จำลอง แสงสว่าง ชาย บ้านเชือก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ธีรศานต์ ธิมาชัย ชาย บ้านเชือก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย พัชรพงษ์ ตาลประเดิม ชาย บ้านเชือก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง สุวดี สุตะภักดิ์ หญิง บ้านเชือก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว เบญจวรรณ โพนพันขาว หญิง บ้านเชือก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จินดาพร คำทวี หญิง บ้านเชือก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ศิริลักษณ์ คำภูษา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาย เสนก เพิ่มพูล ชาย บ้านดู่ทุ่งคำบอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พรนิภา ภิรมย์กิจ หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ลำพูน สาระวัน หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ฤทัยทิพย์ ภัทรวงศา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง สุขเพ็ญ คำหอม หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วชิรา ทองเอก หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง สุคนธา ไชยราช หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อรวรรณ สุขหนา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว บังอร ชื่นชม หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ละมัย ชื่นตา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาย กฤตนัย ไชยดี ชาย บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการ ศิลปะ
นาย ชัยวัฒน์ ไพสาระ ชาย บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ศุภมาศ ศิริโสม หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย คมสัน โสมะตะนัย ชาย บ้านดู่ทุ่งคำบอน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง พัชราภรณ์ เวชกามา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง วิไลลักษ์ ศรีสุขนาเวียง หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย บัณฑิต ทองประทุม ชาย บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อุบลรักษ์ สีดาธรรม หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู ชำนาญการ คหกรรมศาสตร์
นาง อรอนงค์ บรรพิบูลย์ หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู ชำนาญการ การจัดการทั่วไป
นาย อุดม ศรีเนตร ชาย บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ทองม้วน ท่าโพธิ์ หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว นฤมล ทิพยเนตร หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว นภาภรณ์ พวงจันทร์ หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นิติศาสตร์
นางสาว กณชพร แสงประจกษ์ หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว พรวิมล มีแก้ว หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เศรษฐศาสตร์
นาย สุวัฒน์ สาระวัน ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ขวัญใจ ธิมาชัย หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ธรรมนูญ พิลา ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ปวีณา ไชยแสง หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง เพลินจิต กำหอม หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ประวัติศาสตร์
นาง นงนุช วิเศษรัตน์ หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง สมลักษณ์ ภาพันธ์ หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย พิชิตชัย ศรีใสคำ ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง พิสมัย พันสาย หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วิไลวรรณ ภูนาแก้ว หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว สมฤดี โพธิสิงห์ หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย อุทัย ใยบัว ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สวรรค์ทิพย์ ยาวะโนภาส หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย วิภัทรธนชัย เอี่ยมศรี ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง ปาริชาติ ศรีวิเศษ หญิง บ้านสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ศิวาพร ไชยกาล หญิง บ้านสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วิมลรัตน์ บาระชล หญิง บ้านสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ศิริวรรณ จันทร์แดง หญิง บ้านสำราญ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วรพักตร์ ศิริโสม หญิง บ้านสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย บุญมี แสวงแก้ว ชาย บ้านสำราญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ปรียาพร บุตรชัย หญิง บ้านสำราญ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กัญยรัตน์ ไศลบาท หญิง บ้านสำราญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ศิรินทิพย์ ทองแก้ว หญิง บ้านสำราญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ฉวี พารุสุข ชาย เมืองยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วิเศษ องอาจ หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง สุรัชนี ศรีปัญญา หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ พัฒนาการเด็ก
นาง ชณัญญา พารุสุข หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ฐิติกานต์ ประสมศรี หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ชญานิศ เศิกศิริ หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อิศราพร ปัญจะแก้ว หญิง เมืองยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ประยงค์ ผ่องลุนหิต หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว พัชรียา จันทรมานิตย์ หญิง เมืองยโสธร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จณิตสตา ทาบุญเมือง หญิง เมืองยโสธร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย เฉลิม ชอบศิลป์ ชาย เมืองยโสธร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุภาพร ทองโสม หญิง เมืองยโสธร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ครุกานต์ โคตรชาดา ชาย บ้านสว่างเชียงหวาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วิทยา สว่างวงค์ ชาย บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สกาวรัตน์ ทาจิตต์ หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง วาสนา ยาวะโนภาส หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง สุพรรณี สืบศรี หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วิลาวัลย์ อุตอามาตย์ หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ปุณณภา นาสมโภชน์ หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ศุภชัย ขาวพา ชาย บ้านพลับหนองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุประวีณ์ สายรัตน์ หญิง บ้านพลับหนองคำ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ธีรกุล พงษ์จงมิตร ชาย บ้านพลับหนองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย อารี ศิริโสม ชาย บ้านพลับหนองคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พัชรินทร์ ถือมาลา หญิง บ้านพลับหนองคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง ละไม ไชยรัตน์ หญิง บ้านพลับหนองคำ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการนิเทศ
นาง ลัดดา ธิมาชัย หญิง บ้านเชือกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ละมัย จันเก หญิง บ้านเชือกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย วิเศษ จันเก ชาย บ้านเชือกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางสาว นริสรา โคตรสมบัติ หญิง บ้านเชือกน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ปัญญา วิเชียรรักษ์ ชาย บ้านเชือกน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย ธนะวัฒน์ คลังมนตรี ชาย บ้านหนองบั่ว ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ภาษาไทย
นาง จิราวัฒน์ ไพบูลย์ หญิง บ้านหนองบั่ว ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุมาลี ไปใกล้ หญิง บ้านหนองบั่ว ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง ขนิษฐา ดาเชิงเขา หญิง บ้านหนองบั่ว ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สุทธิรักษ์ จันทุม ชาย บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สวาท ละครวงษ์ หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ไสว เม้าคำ หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย สมเกียรติ พันธ์ศรี ชาย บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว อรทัย บัวประเสริฐ หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว อรทัย บัวประเสริฐ หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาง คำมุ่ง พันธ์ศรี หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย วสันต์ มูลสาร ชาย บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สุธิดา ข่อยแก้ว หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ฉัตตริน เรืองบุตร หญิง บ้านหนองเป้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง สุทัศ มีสิทธิ์ หญิง บ้านหนองเป้า ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นรินทร์ หูตาชัย หญิง บ้านหนองเป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง เรณู อาษาสิงห์ หญิง บ้านหนองเป้า ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สฤษดิ์ บุญปก ชาย บ้านหนองเป้า ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย อุ่นใจ ทองไพร ชาย บ้านหนองเป้า อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว วชิราภรณ์ โคตรสมบัติ หญิง บ้านหนองเป้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว รัชดา นาถาบำรุง หญิง บ้านหนองเป้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จตุพร พิมพ์ทอง หญิง บ้านหนองเป้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง จรีรัตน์ ชาติสง่า หญิง บ้านหนองเป้า ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นาย วิเศษ มิรัตนไพร ชาย บ้านคำฮี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ขวัญนภา บุญทศ หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง เพชรา สารโท หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สมดุลย์ มูลสาร ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย อนน สารโท ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง ศุภัคทิฐญาณ์ พิลาภ หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ดำเนิน พิลาภ ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ณรงค์ องอาจ ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สำราญ ก่ำแก้ว ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการ สุขศึกษา
นาง สายสมร พรมสี หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว รุ่งทิพย์ ผ่องใส หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว สุภาวดี พาลพล หญิง บ้านคำฮี ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ภัทรียา บุญปก หญิง บ้านคำฮี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นาย แทนนง ธิมาชัย ชาย บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง จุฬารักษ์ จันทร์สว่าง หญิง บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง นิตกันยา ปะวันเณย์ หญิง บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย พรชัย ภาพันธ์ ชาย ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วันเพ็ญ ศรีชนะ หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง เสริมสวย วงษ์ไกร หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย จำเนียร ธิมาชัย ชาย ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว เด่นเดือน ธิมาชัย หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง สุจิตรา สาสิงห์ หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ชนินทร จันละบุตร ชาย ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย บังเกษ แสนจัน ชาย ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง ชาลิสา องอาจ หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย พูลศักดิ์ ชูรัตน์ ชาย บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง เนรมิตร คำทอง หญิง บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง จีราวรรณ โคตบุตร หญิง บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง น้ำตาล เชยทอง หญิง บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง สุรางค์ ศรีทราไชย หญิง บ้านตาดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นวลสะอาด สิงห์นันท์ หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นางสาว ธันยาภัค ทองขาว หญิง บ้านตาดทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง มณีพร ทองแท่ง หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง มนตรี แผ่นหิน หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง คมขำ ทิพวัฒน์ หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง คัชรินทร์นี ฝูงดี หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง สุรีพร แพไธสง หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง ดำรัตน์ แสวงสาย หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว อัญชิสา วิลัยลักษณ์ หญิง บ้านตาดทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สมศักดิ์ นักร้อง ชาย บ้านตาดทอง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย พินิจ คาดพันโน ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว สุกัญญา สมบูรณ์ หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปฐมวัย
นาย กฤษณพล หนองสิม ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ภัสสรา เหรียญทอง หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วลัยพร บุรีศรี หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง คำปุ่น แสนวงษ์ หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ภัทรานิษฐ์ พวงศรี หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จารุณี ขันเงิน หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย สายันต์ เมืองหนองหว้า ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สีนวล กงเงิน ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ศศิวิมล โอวาท หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว พุทธิดา สุนทรไชย หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย วิโรจน์ จำปาชุม ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ยุพาพรรณ ช้อนศรี หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ประคอง จำปาชุม หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุภิน กงเงิน หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อำพร บุตรสอง หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุริยงค์ แสนวงษ์ หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย สุนันท์ กุบแก้ว ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นาย เมธัส โคตะการ ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง วรรณภา ไชยปัญญา หญิง บ้านดงบัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุมาริน ทวิตชาติ หญิง บ้านดงบัง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สำรี สารกุล หญิง บ้านดงบัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว หฤทัย โคมร้าย หญิง บ้านดงบัง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สวาสดิ์ นักร้อง ชาย บ้านดงบัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นาย สำราญ ศิริผล ชาย บ้านดงบัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว จิราภรณ์ พละมาตย์ หญิง บ้านดงบัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว สุวิภา บุญล้น หญิง บ้านดงบัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วิชุดา แพทสูงเนิน หญิง บ้านดงบัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง สุภานี ไศลบาท หญิง บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย อุทัย หินซุย ชาย บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง อุบล จักษุกรรฐ์ หญิง บ้านหนองแฝก ครู ชำนาญการพิเศษ พัฒนาชุมชน
นาย จิตร วิเศษแก้ว ชาย บ้านหนองแฝก ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย มนตรี เวียงอินทร์ ชาย บ้านดอนมะยาง กม.3 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ศิลปะ
นาย เกรียงศักดิ์ พิญญศักดิ์ ชาย บ้านดอนมะยาง กม.3 ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง กมลาภรณ์ วรรณพัฒน์ หญิง บ้านดอนมะยาง กม.3 ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จิราภรณ์ วิชัยเนาว์ หญิง บ้านดอนมะยาง กม.3 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย จงกล วิชัยเนาว์ ชาย บ้านดอนมะยาง กม.3 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สุวรรณ เทียบสี ชาย อนุบาลยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ บริหารการศึกษา
นาง สิริประภา วิริยะพันธ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย อดิศักดิ์ โคตรนิยา ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง พนารัตน์ เสงี่ยมวิบูล หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย บรรลุ วงษ์โสภา ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง สุนันท์ เรืองสนาม หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ภิชญาพร วันทา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สฤษดิ์ บรรลือหาญ ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ธนัตถ์ธิดา สุมา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อรอนงค์ ศิริโสม หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว พัชรินทร์ ถิ่นทัพไทย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง มาลินี พลเยี่ยม หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ทรัพย์ บุญเกื้อ ชาย อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย เกษมศักดิ์ ปราบณรงค์ ชาย อนุบาลยโสธร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย อนุชา เด่นดวง ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ การศึกษาพิเศษ
นาง สุกาญฎา แก้วบุปผา หญิง อนุบาลยโสธร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย นิตยศักดิ์ สอนพลทัน ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง ศิริเพ็ญ ศรีใสคำ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง ประภาศรี วิเชียรซอย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง กาญจนา สุนทรา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ดารณี จันทร์ศิริ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง รุ่งนภา บุญถูก หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
ว่าที่ร.ต. วรเชษฐ์ แถวนาชุม ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาง โชติกาญจน์ เพชรผา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง อุทารวดี แก้วไสย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ชไมพร ไชยช่วย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง อุดมลักษณ์ ศิริเวช หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง อังคณา วงอาษา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง อัมพร พรมลี หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง วงจันทร์ มาสขาว หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาง อัมพร ดาโรจน์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง ฉวีวรรณ ศรีใสคำ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ชูศรี บุญประสพ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง สุทธิรักษ์ บรรลือหาญ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สมใจ ปุริสาย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง อำนวย ลาผ่าน หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ถาวร สุกใส ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง จิรานุช บังศรี หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง จินตนา เรืองบุตร หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ณปภัช สุกใส หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง พัชนี จูขจร หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง โสมศิริ รสจันทร์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พันธนา อินทริยะวงศ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย นิวัฒน์ คำทวี ชาย อนุบาลยโสธร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว รุ่งระวี พลพวก หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ฐิตินันท์ ทันพรม หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย สุเทพ วรรณพัฒน์ ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง กรชนก เชษฐา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย สราวุฒิ ปุริสา ชาย อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว สิริกาญดา คาดีวี หญิง อนุบาลยโสธร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาย เฉลิมเกียรติ โยธานันท์ ชาย อนุบาลยโสธร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ชฎาพร ละครวงษ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง อรพัทธ ศิริแสง หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง กฤตกร ละครวงษ์ ชาย อนุบาลยโสธร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง กมลชนก บุญทัย หญิง อนุบาลยโสธร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย สมคิด ไชยปัญญา ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง เพียงพิศ ผ่องศรี หญิง อนุบาลยโสธร ครู เชี่ยวชาญ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ปวีณา กุลชฤทธิ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ปิยะเนตร แสงชาติ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รวินทร์นิภา หอมดวง หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง ฐานิดา สุริยะศรี หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง รัชนีกร รักแร่ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ระพีพรรณ ไชยวัฒน์ฤทธิกุล หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วนิดา นิ่มนวล หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง สุธีรา ไชยปัญญา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง รัติยาภรณ์ ยาวะโนภาส หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรินทร์ กรกัณฑ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง อำไพ ร่วมสุข หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว วิมล ศรีสุข หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ชนัดดา ชำนาญพนา หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว อรณิชา แก่นจันทร์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กชพร ดุจเลิศ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย วิเชียร เวชกามา ชาย อนุบาลยโสธร ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง เบญญาภา บึงเจริญ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เกรียงศักดิ์ บุญทศ ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว อรุณวรรณ นิตุธร หญิง อนุบาลยโสธร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สัมฤทธิ์ วรรณี ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง วันทา จิตต์เพียร หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว นิรชร พรสุธี หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง กชพรรณ บุญพิชิตทรชน หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง นงคราญ นักร้อง หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ชนิษฐา นาระทำ หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ทองรื่น ขยันทำ ชาย บ้านโนนทรายงาม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุพันธ์ จิระนันทิพร หญิง บ้านโนนทรายงาม ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ประสิทธิ์ พิลาวุฒิ ชาย บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อ่อนจันทร์ เศษสุวรรณ์ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง เพ็ญศรี ผ่านเมือง หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ฉันนิถา ชูรัตน์ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ปัญญา จันทร์หอม ชาย บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง กาญจนาพร ปราบณรงค์ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว มินท์ธิตา วรานนท์นิธิเมธ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา
นาย พลเดช รามวงค์ ชาย บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สมศรี รามวงค์ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง พิกุลทอง เทศวิเชียร หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สว่าง ทองสง่า หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาย ยงยุทธ ปัญศรี ชาย บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง รุ่งแสง แสงชาติ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย พัฒนศักดิ์ โอวาท ชาย บ้านดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ศตายุ สองจ้นทร์ หญิง บ้านดอนกลอย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาย จักรพงษ์ พันสาย ชาย บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง เข็มมะลา ปราบณรงค์ หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง เรืองอุไร เข็มพันธ์ หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ปทุมวัน ชูมานะ หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง เสงี่ยม เชื้อขาว หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง ศศพินท์ุ ปัคมา หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ปริศนา สอนลา หญิง บ้านดอนกลอย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย วราวุฒิ อินทรากอง ชาย บ้านดอนกลอย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นาย ฉันฑิตย์ บุญศรี ชาย บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง อนุสรา เศษสุวรรณ์ หญิง บ้านดอนกลอย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว กุลธิดา อุปสาร หญิง บ้านดอนกลอย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย สุปัญญา ศรีกาสี ชาย บ้านดอนกลอย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ระพีพรรณ วรรณเชษฐ์ หญิง บ้านดอนกลอย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย เดือน คำหอม ชาย บ้านดอนกลอย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ไพรี เข็มพันธ์ ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สวัสดิ์ เขียวโข่ง ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย พรชัย ธงโบราณ ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว นิภาวรรณ โมฆรัตน์ หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วันชัย สิงห์เลิศ ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นาง กันยกร ไชยวิเศษ หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย วิทยา รัตนสีหา ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง ภรัณยู จันทร์หอม หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ละเวง ชูรัตน์ หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ทวีศักดิ์ สายเพ็ชร ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย สุพจน์ สุระเพิ่ม ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศิริกานดา สมจิตร หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ประสงค์ โพธิ์ศรี ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย ธวัชชัย คงช่วย ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย กฤษพงศ์ เข็มพันธ์ ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารธุรกิจ
นาย มงคล กกแก้ว ชาย บ้านคำน้ำสร้าง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ชำนาญ โครตรพงษ์ ชาย บ้านดอนยางกล้วยสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ฉลาด ชื่นชม ชาย บ้านดอนยางกล้วยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ศศิธร มูลหลวง หญิง บ้านดอนยางกล้วยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย เทิดพงศ สิงห์ครุธ ชาย บ้านดอนยางกล้วยสำโรง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย พฤฒิชัย เรืองวัณณภา ชาย บ้านท่าเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย ธีระพงษ์ บุญสะอาด ชาย บ้านท่าเยี่ยม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย เมธี มุสิกสาร ชาย บ้านท่าเยี่ยม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ยุรี เสนกระจาย หญิง บ้านท่าเยี่ยม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย มนตรี บุญลุมา ชาย บ้านท่าเยี่ยม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ปราณี วงศรีเทพ หญิง บ้านท่าเยี่ยม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาย กำจัด แสนจันทร์ ชาย บ้านแจ้งน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ภาสวรรณ จันทร์คำ หญิง บ้านแจ้งน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย พูลศักดิ์ เวียงแก้ว ชาย บ้านแจ้งน้อย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว ศรีประภา แก้วเกาะ หญิง บ้านแจ้งน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อัญชลี ทัดไท หญิง บ้านแจ้งน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ฐิตติ อุ่นตา ชาย บ้านแจ้งน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ณรงค์ชัย อาจอุดร ชาย บ้านแจ้งน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อดุลย์ ทองกลม ชาย บ้านแข่โพนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สำลี พุฒพวง หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย อดิศร ชาตาดี ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง บังอร ใสกระจ่าง หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ทวี ทาฤทธิ์ ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง บัวเรียน รักศิลป์ หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วิทยา รักศิลป์ ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ประภาส สุขดี ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ภูมิศาสตร์
นาง ประนอม ทองแสง หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สาวิตรี แดงมีสี หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สวัสดิ์ ศิริพัฒน์ ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย ทรงวุฒิ ทองขำ ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาง พิสมัย บุญตา หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุชาดา สระสงคราม หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง จิราพร ศิริพัฒน์ หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง ประภาศรี ฉิมมาวัน หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อัจฉรา บุตรอำคา หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย ถาวร นามบรรเทิง ชาย บ้านแข่โพนเมือง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ทัศนีย์ มัทกิจ หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว เบญจภรณ์ บุทฤทธิ์ หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว เสาวนิตย์ ทองแสง หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย กฤษฎา แจ่มพันธ์ ชาย บ้านฟ้าห่วน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย กิตติกร ก้านเพชร ชาย บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ราตรี บุญอาจ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว วรรณนิสา โทณะสุต หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ทัศนีย์ เสมียนกุล หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง เอมจิต ธานี หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วันเพ็ญ รัตนะโสภา หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง อัมรินทร์ ก้านเพชร หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ผ่องศรี สุโพธิ์ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง ณิสขฌา บุญทรัพย์ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาง วราพร พันธ์แน่น หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ลำปาง ทองดำ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง วาสนา หงษ์อินทร์ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ประกายรุ้ง บุญจันทร์ ชาย บ้านฟ้าห่วน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง เพ็ญประภา ธรรมบุตร หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ธนิดา มะชิมะ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ทัชชา ศรียานนท์ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมฤทัย แสนทวีสุข หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว พรทิวา ศศิธร หญิง บ้านฟ้าห่วน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย เมธี ศรีสวัสดิ์ ชาย บ้านฟ้าห่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง พรสวรรค์ ทองกลม หญิง บ้านดงมะหรี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุภาภรณ์ แจ่มพันธ์ หญิง บ้านดงมะหรี่ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง อัมพร คำแสน หญิง บ้านดงมะหรี่ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางสาว สุวิภา จากผา หญิง บ้านดงมะหรี่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ภานรินทร์ แผ่นศิลา ชาย บ้านหมากมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สมศักดิ์ ศิริศรี ชาย บ้านหมากมาย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อัมรา เจริญศิลป์ หญิง บ้านหมากมาย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุกัญญา ศิริศรี หญิง บ้านหมากมาย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ทนะนันธ์ ยอดรัก หญิง บ้านหมากมาย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย บรรณศาสตร์ หงษ์อินทร์ ชาย บ้านหมากมาย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง อุทิน ใจเด็จ หญิง บ้านหมากมาย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สนั่น เบ้าทอง ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย ประสาร บุตตะไมล์ ชาย อนุบาลค้อวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ถนอมจิตร วงษ์หอม หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย โอสถ เข็มเงิน ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาย เชิด แสงกล้า ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สมปอง สุวรรณเสาร์ หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง เจริญวัย โขนชัยภูมิ หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ฐิตารีย์ แก้วคำ หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อมรรัตน์ จันทวงค์ หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ราชตาจ้าย ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว วรุฬยุภา ทองกลม หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นาย พนธ์ พันผง ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นิภาภรณ์ เบ้าทอง หญิง อนุบาลค้อวัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จิราภรณ์ สิงหเสนี หญิง อนุบาลค้อวัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว มัณฑนา โพธิ์คำ หญิง อนุบาลค้อวัง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย บูชา อุดมเดช ชาย อนุบาลค้อวัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว มณี อาจกล้า หญิง อนุบาลค้อวัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง วชิรา กิ่งมิ่งแฮ หญิง วัดบ้านเปาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นันทภัค เสี้ยวทอง หญิง วัดบ้านเปาะ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สวาท พุดมี หญิง วัดบ้านเปาะ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง เยี่ยม อยู่หว้า หญิง วัดบ้านเปาะ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง สมหวัง พันผง หญิง วัดบ้านเปาะ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ณรงค์ สุวรรณเสาร์ ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว วัชราภรณ์ ไพรินทร์ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย สุนทร บุญตา ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นาง หัชยานันท์ เทือกเทพ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ทองสม คาดสนิท หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นิรมล เอ็มรัตน์ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง เปรมวดี ดลสุข หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สัมพันธ์ คาดสนิท ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วิไลลักษณ์ เกษหอม หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ยงค์ เกลียวทอง ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง แอมรา วงศ์ดอกพวง หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง รัชนี ทองประเสริฐ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ณัฐพงศ์ เห็มทอง ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ชรินทร วงษ์เพ็ญ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการ นาฏศิลป์
นางสาว วิชชุลดา ซ่อนบุญ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ปราณี ภูสมหมาย หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย จันทา เสียงอ่อน ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว กฤตวรรณ เสาหงษ์ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นาย บรรจบ นันทวงศ์ ชาย บ้านผิผ่วน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อรอนงค์ สุวรรณกูฏ หญิง บ้านผิผ่วน ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นางสาว ธาดารัตน์ แหวนหล่อ หญิง บ้านผิผ่วน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย วีระยุทธ งามล้วน ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เกศราณี งามสุข หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง สุภาพ บุญโญ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว นุชจรี อินทรจักร์ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เกวลิน กุลสุวรรณ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย วีรวุทธ ธรรมบุตร ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว นิศาชล นามสาย หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จริญญา โดนสุข หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย วรวุฒิ แขกวันวงค์ ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง นรินรัตน์ ประจวบสุข หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง สุภาพร ไชยะนา หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง บัวเงิน บุญน้อม หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางสาว ทิวาวรรณ สุดแสวง หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว สมศรี พุฒพันธ์ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ศรายุทธ จันทรุทิน ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นฤมล พุฒพันธ์ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย วิทูล ชุมแสง ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง เดือนพัตรา บุญโญ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สวัสดิ์ เครือไชย ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง อรุณรัศมี ประดับศรี หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง ประภาพร ประจวบสุข หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย จรูญ ประจวบสุข ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ยรรยง สาริพันธ์ ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย รัชพล สีมารัตนกูล ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สมัย ประดับศรี ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง ณัฐวิภา สาริพันธ์ หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง กฤติยาพร เหลือผล หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว วรรณภา สมสาย หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง สุภาพร ทานนท์ หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง กัญจนพร การัตน์ หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาง สุวพร เห็มทอง หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย กิตติศักดิ์ การัตน์ ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ธนบดี มูลเกษ ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว เพ็ญพักตร์ ป้องแก้ว หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย เสมอ สังโสมา ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วชิรดา ชิดดี หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง จินตะนา ศรีหาญ หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พูล ทิมา หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย วัลลภ ทิมา ชาย บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ประวัติศาสตร์
นาง วนิดา พิมพลีชัย หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สรชา ป้องวิชัย หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุภาวดี อ่อนผิว หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการ จิตวิทยา
นาย บุญมา หอมอ่อน ชาย บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง วิชญาภรณ์ เถาว์แสน หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ลำดวน หอมอ่อน หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว บุญญิสา ศิริบุตร หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย วิทูล เพ็งธรรม ชาย บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง มาลี ทองหลาง หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง กัลยาณิน เชื้อสุข หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง หทัยรัตน์ สีมารัตนกูล หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง นงนุช ชูเนตร หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง สมคิด ทองขำ หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นริศรา นครวงษ์ หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง กมลรัตน์ คำสุข หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย เกรียงไกร สัจจะเพ็ญ ชาย บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สุรินทร์ ทองหลาง ชาย บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว จีระภา นาคศรี หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ศิลป์ จารึกธรรม ชาย บ้านแจนแลน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นิตยา สายสิงห์ หญิง บ้านแจนแลน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง อรทัย บุญพร้อม หญิง บ้านแจนแลน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ขวัญจิตร บุญน้อม หญิง บ้านแจนแลน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว รุจิรา กลิ่นรื่น หญิง บ้านแจนแลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย อำพล เลี่ยมแจง ชาย บ้านแจนแลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ทวี โขนชัยภูมิ ชาย สหประชาสรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พรรณี คงบุญวาส หญิง สหประชาสรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ปรีชา โพดพันธ์ ชาย สหประชาสรรค์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ธวัชชัย เกษหอม ชาย บ้านน้ำอ้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ชลธี บุญพัฒน์ ชาย บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว อรุโณทัย บุญคำ หญิง บ้านน้ำอ้อม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง กาญจนา โยธารส หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง พัทยา ศิริบุตร หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย จำนงค์ ศิริบุตร ชาย บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว สุนันทา พุฒพันธ์ หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาง วรัชญา แจ่มศรี หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นางสาว ธนาภรณ์ ทวีศรีศักดิ์ หญิง บ้านน้ำอ้อม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ มนุษยวิทยา สังคมวิทยา
นางสาว ชุติมา บุตรจินดา หญิง บ้านน้ำอ้อม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ฟิสิกส์
นาง ทองทิพย์ คนมาก หญิง บ้านน้ำอ้อม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง กุลศิรภรณ์ จิบจันทร์ หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย วทันย์ ประจวบสุข ชาย บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาง จุฬารัตน์ คมไธสง หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ทองใบ สมเพาะ ชาย บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นาย วิชัย สุทธโส ชาย บ้านโพนแบง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วราพงษ์ วงศ์ดอกพวง ชาย บ้านโพนแบง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ไพโรจน์ พิมูลชาติ ชาย บ้านโพนแบง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ฐิติมา รัตนวรรณ หญิง บ้านโพนแบง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นางสาว พัชรี สีเย็น หญิง บ้านโพนแบง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง มยุรา พิณราช หญิง บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สุรเดช อินอ่อน ชาย บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ธนกฤต ลุนพิลา ชาย บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย ชวลิต สีหาอาจ ชาย บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กาญจนา ทองคำ หญิง บ้านศิริพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ธนากร ประดับพันธ์ ชาย บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ลำพูน เวฬุวนารักษ์ หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ไพรวัลย์ ทองเฟื้อง หญิง บ้านศิริพัฒนา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สุภชัย รู้ขาย ชาย บ้านศิริพัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เกศกนก นวลรักษา หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว กชพร รัตนภักดี หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กษิรา นามวงษ์ หญิง บ้านศิริพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ศิราณี ศรีเสมอ หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง รสมาริน สายโสภา หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาง ขวัญแข งามล้วน หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ชวลิต ประทุมชาติ ชาย บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง วรรณใส สิทธิศาสตร์ หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว สุพรรษา คำบุญ หญิง บ้านศิริพัฒนา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง สยุมพร พิมพ์ศรี หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว อภิญญา พันธ์งาม หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว สายสวาสดิ์ นันพิลา หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง สุมาลัยรักษ์ แสนการุณ หญิง บ้านดวนบากน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย อุทัย เกษกัน ชาย บ้านดวนบากน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุนิดา เกษกัน หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว มลฤดี ทองทับ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นางสาว เจษฎาภรณ์ คุณารักษ์ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว รักษ์สุนันท์ จันทะสิงห์ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุทธิวรรณ สังเกตุ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สนั่น โพดพันธ์ ชาย บ้านดวนบากน้อย ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง รัตนา ศรีหานาม หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปรางทิพย์ ไชยสังวล หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ธัญญารัตน์ ลุผล หญิง บ้านจานทุ่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย วีรวัฒน์ ทองสา ชาย บ้านจานทุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย จรัส ทองสา ชาย บ้านจานทุ่ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษานอกโรงเรียน
นาย วุฒิชัย ทองบ่อ ชาย บ้านจานทุ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย บัวรินทร์ ลุนหล้า ชาย บ้านจานทุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ทิพย์วารี นาควังไทร หญิง บ้านจานทุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง อารีย์ เงินถม หญิง บ้านจานทุ่ง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย อุดมศักดื์ ศิริบุตร ชาย บ้านจานทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย อุทาน สิงห์ครุธ ชาย บ้านสงเปือย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาย สุเทพ ศิริสุวรรณ ชาย บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย จตุรภุช เวียงสมุทร ชาย บ้านสงเปือย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ธีระวิทย์ กลมเกลียว ชาย บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว นครินทร์ ศรีเนตร หญิง บ้านสงเปือย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง จิราพรรณ ผองขำ หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง สุวรรณคำ ยุบล หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง ทัศนีย์ เข็มทอง หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง พิสมัย จักรไชย หญิง บ้านสงเปือย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ขนิษฐา พิจารณ์ หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง กัลยา ผารัตน์ หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปราถนา ธิมาชัย หญิง บ้านสงเปือย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง งามตา รุ่งเรือง หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย เวชยันต์ พุดตาลดง ชาย บ้านสงเปือย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง จิลดา ธุระกิจ หญิง บ้านสงเปือย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย วิคิด อุ่นตา ชาย บ้านบุ่งหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เพ็ชร ศรีศักดิ์ ชาย บ้านบุ่งหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง สง่า อุ่นตา หญิง บ้านบุ่งหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง วิลาวรรณ์ บุญเดช หญิง บ้านบุ่งหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาย ปรีชา กล้าหาญ ชาย บ้านบุ่งหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว อริสา จันเหลือง หญิง บ้านบุ่งหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง ชนิดา กล้าหาญ หญิง บ้านบุ่งหวาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว อัสนา จันทร์อ่อน หญิง บ้านบุ่งหวาย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย สากล จ้ำหนองโพธิ์ ชาย บ้านบุ่งหวาย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ธนพล คงกระพันธ์ ชาย บ้านบุ่งหวาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง สวลี บุญเลียง หญิง บ้านกุดตากล้า ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ประทน ผิวงาม ชาย บ้านกุดตากล้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย บัญญัติ ขอสุข ชาย บ้านดอนขะยอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ชาตรี เอนกพร ชาย บ้านดอนขะยอม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง จรัส ขอสุข หญิง บ้านดอนขะยอม ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ประภาส ศรีแสน ชาย บ้านกุดกุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จรรยา คามใส หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง วิราจี หาญพังงู หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง สุเนตร จำปาวงศ์ หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย พิเชษฐ สำโรง ชาย บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาย สมชาย หายเคราะห์ ชาย บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง วันทอง ดำขำ หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง วิรัญดา สิงห์กาล หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง อรทัย คำแพง หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปุณยวีร์ ชมชื่น หญิง บ้านกุดกุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พรสวรรค์ จันสว่าง หญิง บ้านกุดกุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไทยคดีศึกษา
นาย บุญกอง มงคลคำ ชาย บ้านกุดกุง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว มิรันตี ธรรมสาร หญิง บ้านกุดกุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว จุฑารัตน์ สานนท์ หญิง บ้านโนนม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ถวิล กุชโร ชาย บ้านโนนม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สุริยา เข็มเงิน ชาย บ้านโนนม่วง ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย อุกฤษฏ์ แสงดี ชาย บ้านโนนม่วง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ทิชากร จังหวะ ชาย บ้านเหล่ามะเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เตือนใจ เอมสมบูรณ์ หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง สุภาภรณ์ หัศจรรย์ หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ศิริชัย ต้นพรหม หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง จันทร์แรม กงแก้ว หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย อรชุญ ฑีรภาค ชาย บ้านเหล่ามะเขียว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว พรสิตา ประจำถิ่น หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ศิรวดี สุทธิสิงห์ หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย วิระพล วงศ์ชมภู ชาย บ้านเหล่ามะเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาง นารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง หญิง บ้านทรายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วนิชยา จำปาวงค์ หญิง บ้านทรายงาม ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาย วราวุฒิ จำปาวงค์ ชาย บ้านทรายงาม ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาย สมพร พร้อมจิตร ชาย บ้านทรายงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ประเทือง สืบสุโท ชาย บ้านทรายงาม ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ศิรินาถ สุขแสน หญิง บ้านทรายงาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ วอทอง ชาย บ้านทรายงาม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ฐาปนี จักรไชย หญิง บ้านทรายงาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ปัญญา สิงห์กาล ชาย บ้านนาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สถิตย์ ศรีบัวบาล ชาย บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นิภาภรณ์ คำแพง หญิง บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุคนธร อ่อนตาม หญิง บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นวลจันทร์ บุญคำ หญิง บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สุทัศน์ คำแพง ชาย บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย อานนท์ ประเสริฐสุข ชาย บ้านนาโพธิ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว เบ็ญจวรรณ ประเสริฐสุข หญิง บ้านนาโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นาย ธนาวุฒิ ส่องแสง ชาย ชุมชนกู่จาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว กัญญา โคตรสมบัติ หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย บุญเลิศ ศรีโชค ชาย ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พัชรรินทร์ ดิษยโสธรศิลป์ หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ไพวรรณ์ รันทม หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง สุภาภัทร์ หงศาลา หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง รฐา แสนสวาสดิ์ หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ประสพสุข เสียงใส ชาย ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วนาสันต์ ท่าหาญ ชาย ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ชุติพงศ์ ยี่สันเที๊ยะ ชาย ชุมชนกู่จาน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปฐมวัย
นาย กิตติพงษ์ แจ้งไพร ชาย ชุมชนกู่จาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ละมัย รัตรเพชร หญิง ชุมชนกู่จาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เศรษฐศาสตร์
นาง เอ็มอร เจิมขุนทด หญิง ชุมชนกู่จาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ทยากร ดิษยโสธรศิลป์ ชาย ชุมชนกู่จาน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ถนอม หอกคำ ชาย ชุมชนกู่จาน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย บรรจง ปามุทา ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เจริญ ขวัญทอง ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย วัฒนา หอกคำ ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย จิระพงศ์ นำภา ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ฌัลลิกา บุญอารีย์ หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง รัชนี ศรีโชค หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว นภาภรณ์ เครือชาลี หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ปวริศา พีรยศพัฒน์ หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย ศักดิ์ศรี เยาวบุตร ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นางสาว ขนิษฐา วรพันธ์ หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุพัตรา ผิวผ่อง หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กรพรรณ เสงี่ยมศักดิ์ หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง วาสนา ปามุทา หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ศิริวรรณ กุดเป่ง หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นาย สมศักดิ์ ทองทา ชาย บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย บุญชู คงดี ชาย บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง จันทร์เพ็ญ เสียงใส หญิง บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง สุปราณี พิมพ์ทอง หญิง บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย เสถียร กลิ่นกล้า ชาย บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เจนจิรา แก้วกาศ หญิง บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย วีรนันท์ นารีบุตร ชาย บ้านเหล่าหุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาย พรทิพย์ เสียงใส ชาย บ้านเหล่าหุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ปรียานุช เสียงใส หญิง บ้านเหล่าหุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นางสาว มุธิตา ช้างดำ หญิง บ้านเหล่าหุ่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สุรางค์ หลาทอง หญิง บ้านกุดเป่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย มนูญ พันพิพัฒน์ ชาย บ้านกุดเป่ง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ยุพิน วินทะไชย หญิง บ้านกุดเป่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ศิริวรรณ กุดเป่ง หญิง บ้านกุดเป่ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นาง ทิพยพิศุทธิ์ จันทร์ษุตะ หญิง บ้านหนองเสียวชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ชนินทร์ ยศบุญ ชาย บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง อุทัยวรรณ รักพวก หญิง บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย วุฒิไกร แสนสวาสดิ์ ชาย บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย สมร สิมมา ชาย บ้านหนองเสียวชัยมงคล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พัชรี วอทอง หญิง บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย อภิสิทธิ์ พวงศรี ชาย บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นาย ธีระเดช ขอสุข ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว พิมพ์ชนก วงศ์จันทร์ หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง กาญจนา โภคสวัสดิ์ หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ประยูร ไชยนา ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นาง กชมน สุโพธิ์ หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุมาลี บุญเฉลียว หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง พันธุ์ทอง พินิจผล หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ไพฑูรย์ โภคสวัสดิ์ ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สุขชัย พินิจผล ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ประวัติศาสตร์
นาง ละออ ศรีบัวบาล หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ดวงสุดา ศรีรักษ์ หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย เกียรติวันชัย ใจใหญ่ ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
นาง ยุทธนา หินเมืองเก่า หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาง วิไลวรรณ เด่นดวง หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ศิรินภา วงสาโท หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย ชุมพล ผองขำ ชาย ชุมชนย่อวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จรรยพร ศรีเทพ หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ละมุล หอมหวล หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การศึกษาผู้ใหญ่
นาง ไพจิตร กลิ่นแก้วนพรัตน์ หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง แพรวพรรณ เวชกามา หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ทิพสุดา แก้วศิริ หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง กุหลาบ ไพรเสนา หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สรัญญา เตโช หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาย บุญชู ขอสุข ชาย ชุมชนย่อวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย อรรควัฒน์ เวชกามา ชาย ชุมชนย่อวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย ณัฐเมฆินทร์ เผ่าเพ็ง ชาย ชุมชนย่อวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สหกรณ์
นางสาว ปนัดดา เขาทอง หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ประสงค์ พันภักดี ชาย ชุมชนย่อวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว วรรณนิภา เขาทอง หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย หมิ่ง ยวนยี ชาย บ้านคำม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย นเรศ สรสิงห์ ชาย บ้านคำม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จุฑาทิพย์ เกษาพันธ์ หญิง บ้านคำม่วง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว พนิตา รวมธรรม หญิง บ้านคำม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง พรรณี เครือชาลี หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาง ลมัย ประสมศรี หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง นงลักษณ์ ฝุ่นทอง หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง พวงเพชร ขันเงิน หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาง สมคิด สีทอง หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ระเบียบ นามแก้ว หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง พนัสชนก มะเสนา หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย บุญจันทร์ ชำนาญค้า ชาย บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นันทพร จันเหลือง หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สมศรี เหลาทอง ชาย บ้านคำม่วง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ปณัฐฎา สัตรูพ่าย หญิง บ้านคำม่วง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง นฤมล อุปรา หญิง บ้านคำม่วง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุกัญา เนตรสงคราม หญิง บ้านคำม่วง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย นิรันดร์ เขียนนอก ชาย บ้านสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ถนอมรัตน์ ทองหนุน หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ชัชวาล เวชกามา ชาย บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง หนูเตียง ชำนาญค้า หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง สุรัตน์ วงศ์คำจันทร์ หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง บุญเรือน คุณธรรม หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นจพักตร์ ศรีแก้ว หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย สุวัฒน์ สาคร ชาย บ้านสว่าง ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สาลินี ชิงชัย หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว รุ่งฤดี ทิพโชติ หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว จตุพร ดวงศรี หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว นัธยาภรณ์ สุ่มมาตย์ หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ปิยะ เด่นดวง ชาย บ้านโคกป่าจิก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ถวิล เวชกามา ชาย บ้านโคกป่าจิก ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง นงนุช เวชกามา หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ณัฐวุฒิ แก้วพิลึก ชาย บ้านโคกป่าจิก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย บัวลี สิมลี ชาย บ้านโคกป่าจิก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ทองสุข ชาภักดี ชาย บ้านทุ่งมน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การศึกษาพิเศษ
นาง ลำดวน แสวงแก้ว หญิง บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ผ่องศรี เรืองแหล้ หญิง บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ญาติ มีตน ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ทวนไท สุดแสน ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย บุญถิ่น ส่งศรี ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จุฑามาศ บุญถูก หญิง บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วิไลวรรณ ทองสี หญิง บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ทองฤทธิ์ โคตรสมบัติ ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย วิศัลย์ หินเมืองเก่า ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สุทธิวัฒน์ เชษฐา ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จิราภรณ์ พงษ์พิษณุ หญิง บ้านทุ่งมน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อังคณา สมอ้าง หญิง บ้านทุ่งมน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว นิตยาพร บุญทศ หญิง บ้านทุ่งมน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ธนากร จันทร์ยางช่อง ชาย บ้านทุ่งมน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว คำผา ประสพดี หญิง บ้านทุ่งมน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย สุรชาติ แสวงแก้ว ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สกุลตา แพงโสม หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อุไรวรรณ พิศชาติ หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย ทองสา นามแก้ว ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว มะลิดา ภูนาแสง หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สรวิทย์ โรจนะ ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง เกษรา แดงโสภา หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สุทัศน์ ยินงาม ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วาสนา พลไชย หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง อุมากรณ์ ถาวร หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาย ศักดิ์สกลธ์ พลไชย ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ฉวีวรรณ ชัยเคนวงศ์ หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง พรรณิภา วิสูญ หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ฐิตินันท์ สว่างแสง หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาย คูณ วงศ์อนันต์ ชาย อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อรอุมา เขียวอ่อน หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย พรชัย ศรีเสน ชาย อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง วิไล แสงงาม หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง จิระพรรณ พึ่งกิจ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ประภัสสร ศรีวรมย์ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง มัทนา บุญวิทย์ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ นิเทศการศึกษา
นาย พิชัย ศรีโชค ชาย อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นงนุช แก้วคำชาติ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง กุสุมา พันธ์ุศิริ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ