ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

Chart

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาย สุทัศน์ สันทา ชาย บ้านเขื่องคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มงคล สุดสนอง ชาย บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุจิรา ภูมิแสน หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี รัตนะบงกชเวช หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นคร แสนวงษ์ ชาย บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ดำรง ดอกจันทร์ ชาย บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประไพ ใบบัว หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณเกษร สุวรรณมุข หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาพร ทรงวิชัย หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แสงอรุณ ดอกจันทร์ หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพรินทร์ ภักดี หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิราพร สุดสนอง หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สงวน ตรีประเคน ชาย บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ถนอม เวชกามา หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กันยกร ณ กาฬสินธุ์ หญิง บ้านเขื่องคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กมล ณ รุณ ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มนูญกิต ขอสุข ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จิรวัฒน์ สุวรรณเพชร ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กรองแก้ว ยกย่อง หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สตรีรัตน์ โคตรชมภู หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อธิคม ทองกลม ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เชิด ละครวงษ์ ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สุรัญญา คำตา หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณี นอมจิตต์ หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พยงค์ ครองชื่น หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณิศวรา จันทะมา หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วรวุธ ไชยฤกษ์ ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณ ถนัดทาง หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุไร ประสมศรี หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุชัญญา เวชกามา หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริลักษณ์ ส่งเสริม หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พินิจ ประสมศรี ชาย บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ราตรี รัตนพิมพ์ หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ราตรี นามแก้ว หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จุติพร ทุมไมย หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัทราภรณ์ ละครวงษ์ หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เพ็ญศรี ไตรจิตต์ หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา บรรลืิอหาญ หญิง บ้านขุมเงิน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรดา สุนทรา หญิง บ้านขุมเงิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรพงษ์ คำงออก ชาย บ้านขุมเงิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระศักดิ์ ทองจิตร ชาย บ้านขุมเงิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดมศิลป์ เชี่ยวชาญ ชาย บ้านขุมเงิน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ทองสวง แสวงสาย ชาย บ้านขุมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยโท กฤษณะ ทองสี ชาย บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ นักฟ้อน ชาย บ้านขุมเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิศมัย ทองโสม หญิง บ้านขุมเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา นามวงค์ หญิง บ้านขุมเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุไร สันทา หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุเทพ มีแก้ว ชาย บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วงเดือน ทาเคลือบ หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประศาสตร์ องอาจ ชาย บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นพคุณ เวชกามา ชาย บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพียงพิศ นิสีดา หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภา แก้วแสน หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริธร บุญศิริ หญิง บ้านขุมเงิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ผ่องศรี กาพาด หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พรธิวา วอทอง หญิง บ้านขุมเงิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิพล สมสะอาด ชาย บ้านหนองบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สิริรัตน์ เวชกามา หญิง บ้านหนองบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มารุต นอมจิตต์ ชาย บ้านหนองบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุกูล อินอ่อน หญิง บ้านหนองบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพบูลย์ คำดี หญิง บ้านหนองบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จารุพิชญา เสาวโมกข์ หญิง บ้านหนองบัว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิวาส แสนสุข ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ดวงสมร ศรีใสคำ หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย โสภณ ธงวิชัย ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยินดี โพธิแสน ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นวลเนตร ราตรีสุข หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วัฒนา นามแก้ว ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติมา คำแสง หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาลักษณ์ โคหนองบัว หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณภาภัช แสวงสาย หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณรงค์ศักดิ์ สุนทรา ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นนทชัย นิลปะกะ ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รังสรรค์ ศุภสร ชาย บ้านคุยตับเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประภาพร นวลนุกูล หญิง บ้านคุยตับเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมพร รำคำจันทร์ หญิง บ้านกุดกง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนาภรณ์ เวชกามา หญิง บ้านกุดกง ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ประศาสตร์ มูลหลวง ชาย บ้านกุดกง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จตุพร ศรีสมมาตย์ หญิง บ้านกุดกง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนงค์นาถ โกลนกระโทก หญิง บ้านกุดกง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิชาติ ฤทธิมา ชาย บ้านกุดกง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนิรุทธิ์ แสงดี ชาย บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อนงค์ เวฬุวนารักษ์ หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แสงเดือน ศรีวะรมย์ หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พยอม วงศ์พานิช หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชูศรี ธนาคุณ หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิรารัตน์ โคตรสมบัติ หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมควร เสริมทรัพย์ ชาย บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ชุมพล ฝูงใหญ่ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญเสริม โสมณวัฒน์ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญจันทร์ องอาจ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วารีย์ หลอดแก้ว หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประเสริฐ องอาจ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พิริยะ สายวรณ์ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง โสรยา ยางงาม หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธนพร สากระจาย หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนา สมถะนิรันดร์ หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภาทิพย์ บุญปก หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เบญจมาศ โพนแก่น หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สิริพร ธนูศรี หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ประคอง องอาจ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สมจิต สาครรัตน์ หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริรัตน์ ทองมณี หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปนิดา แสนเลิง หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิเทศก์ ศิริโสม ชาย บ้านตับเต่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรชุลีย์ ไตรยะสุทธิ์ หญิง บ้านตับเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณิชชาภัทร ศิริโสม หญิง บ้านตับเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชราภรณ์ วิเศษแก้ว หญิง บ้านตับเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทิพวรรณ บุญทัย หญิง บ้านตับเต่า เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิราภรณ์ ประชุมพันธ์ หญิง บ้านตับเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุรีรัตน์ พินิจมนตรี หญิง บ้านน้ำคำน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย ไตรภพ อุทัยแพน ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ยวนจิตร ปราสาร หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิศิษย์ แนวกันยา ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพิน ชูรัตน์ หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพฑูรย์ อุทัยแพน หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุริยันต์ ศิริโสม ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา เดชเดิม หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สยาม เวชกามา ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ดวงจันทร์ พารา หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย โกวิท คำสะอาด ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย โกวิท คำสะอาด ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พัฒนพงษ์ สิงคิบุตร ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สิรินาฎ จันทร์ทรง หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทีธนะโชติ กุลทอง ชาย บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชาญ หนองคู ชาย บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิภาภรณ์ ยาวะโนภาส หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มงคล สุนทรา ชาย บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริวรรณ ลันละนา หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว บุษยมาศ กระบวนศรี หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ คำสี หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาสินี คุ้มพะเนียด หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จินดา ประชุมพันธ์ ชาย บ้านห้องข่าหนองเสือตาย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง วิภา โคตรสมบัติ หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สงวน อ่อนละมุน หญิง บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นรินทร์ ประเสริฐ หญิง บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมบูรณ์ อยู่คง ชาย บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ยุพาภรณ์ กล้าหาญ หญิง บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศรี จินดากุล หญิง บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ทองบ่อ หญิง บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีดา พลสิงห์ ชาย บ้านสมสะอาดหนองแวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อ้อมเดือน แพนพา หญิง บ้านสมสะอาดหนองแวง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อภิยุทธ เยาวเรศ ชาย บ้านสมสะอาดหนองแวง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุบรรณ์ ยาวโนภาส ชาย บ้านสมสะอาดหนองแวง ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุดาพร ทนานันท์ หญิง บ้านสมสะอาดหนองแวง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรชัย สุวรรณเพ็ชร ชาย บ้านสมสะอาดหนองแวง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สกุลยุทธ ยุทธพงษ์ ชาย บ้านหนองหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณรงค์ ศรีคำเวียง ชาย บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เตือนใจ หาญชูวงศ์ หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง สัมฤทธิ์ เหลืองวัฒนานนท์ หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประนอม ศรีคำเวียง หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บัณฑิต พงษ์จงมิตร ชาย บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จินตนา กวีนนท์ หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วารินทร์ สระเพ็ชร หญิง บ้านหนองหิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทิน ศรชัย ชาย บ้านหนองหิน ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ธีรวิทย์ อุปชัย ชาย บ้านหนองหิน ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาย เนรัญช์ มูลสาร ชาย บ้านหนองหิน ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎากร มิ่งขวัญ ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นงคราญ แสนโสภา หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิตาดา แคนสิลา หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กัญญาภา ผุดผ่อง หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุภกิจ กุบแก้ว ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประเสริฐ มาคำผุย ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มุกดาวรรณ ไชยวิเศษ หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศักดิ์ศรี ทาระพันธ์ หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วราภรณ์ จันทรส หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง คะณิตา เวียงกมล หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวิมล ส่องแสง หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง แพน จุมพลเมือง หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประนอม ยวงวิภักดิ์ หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย บัญชา ผดุงรัตน์ ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ ชักนำ หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประภัสสร แก้วมิ่ง หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย อัธยา อินสา ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย บุญฤทธิ์ พรรษา ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะมาศ ต้นสาย หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมัย สมโสภา ชาย บ้านหนองเป็ด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญมา สำลี ชาย บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เข็มชาติ เวชกามา ชาย บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตย์ สำลี หญิง บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขัตติยากร เชื้อวงศ์ หญิง บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุทัศน์ ไชยมา ชาย บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทองอวน แก้วตา ชาย บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ว้ชรินทร์ พยัคฆ์ หญิง บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประกาศ จูมพิลา ชาย บ้านหนองเป็ด ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ไพรัช เวชกามา หญิง บ้านหนองเป็ด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พุทธพงศ์ ชอบศิลป์ ชาย บ้านหนองเป็ด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เรืองวลี สุพล หญิง บ้านหนองหงอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ดำรงศักดิ์ นักร้อง ชาย บ้านหนองหงอก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมร เผ่าสีหา ชาย บ้านหนองหงอก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เสน จุมพลเมือง ชาย บ้านหนองหงอก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิกา ทองดา หญิง บ้านหนองหงอก เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมบัติ สลับศรี ชาย บ้านหนองหงอก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย บุญมาก บุญศรี ชาย บ้านโนนค้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิชภัทร คำตา ชาย บ้านโนนค้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภูวนารถ คัมภ์ทวี ชาย บ้านโต่งโต้น ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ธนันธัมม์ กุบแก้ว ชาย บ้านโต่งโต้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัทธนันท์ มิ่งขวัญ หญิง บ้านโต่งโต้น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สกล แพงแก้ว ชาย บ้านโต่งโต้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร เวฬุวนารักษ์ หญิง บ้านโต่งโต้น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง นางกีรัตยา สุนารักษ์ หญิง บ้านโต่งโต้น เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัญญัติ เวชกามา ชาย บ้านหนองทองหลางโนนกุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัชฎาภรณ์ จรัญศิริไพศาล หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภิส ธนุยุทธกุล หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริกุล ชื่นบาน หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวิทชัย สุดชาฎา ชาย บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สมศักดิ์ แก้วสิมมา ชาย บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทิน ชื่นบาน ชาย บ้านหนองทองหลางโนนกุง ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สกุลรัตน์ ชื่นบาน หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอื้อมภรณ์ สีดำ หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพชรลดา ประมูลพงษ์ หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม ชาย บ้านหนองบกโนนสวาท ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภิตินันท์ บุญทศ หญิง บ้านหนองบกโนนสวาท ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เมธี สืบศรี ชาย บ้านหนองบกโนนสวาท ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณิต ตรีแสน หญิง บ้านหนองบกโนนสวาท ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คำเบ้า วังหาแทน ชาย บ้านหนองบกโนนสวาท นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญญา ธิบูรณ์บุญ หญิง บ้านหนองบกโนนสวาท เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยวิชิต ทันพรม ชาย บ้านทุ่งแต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศุภกานต์ ศรียุทธ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุฑามาส แก้วไวยุทธ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พงษ์ศักดิ์ สุระขันธ์ ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชยุตม์ แสนโสภาวัน ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาวดี ธงไชย หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดรุณี นนทสินธ์ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เจนจิรา สีลำดวน หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จตุพร กุบแก้ว หญิง บ้านทุ่งแต้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิรวรรณ วอลเตอร์ส หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวรรณี อัศวาวุฒิ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายทอง แก้วคำจันทร์ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สาลี ไทยโพธิ์ศรี หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรพรรณ์ กันทะเชียร ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศิริสมร เจริญทรัพย์ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุขสันต์ แก้วไวยุทธ ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุไรวรรณ กุบแก้ว หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประพจน์ศักดิ์ ธงไชย ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จารุณี ลิ้มประสาท หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทิวากร อรศรี ชาย บ้านทุ่งแต้ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัจฉราพร พุทธพรหม หญิง บ้านคำเม็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สัมฤทธิ์ สมหวัง ชาย บ้านคำเม็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรีย์ นิลผาย ชาย บ้านคำเม็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชัย ทองโสม ชาย บ้านคำเม็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิ่นไท นิลผาย หญิง บ้านคำเม็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย สายเมฆ หญิง บ้านคำเม็ก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สนธยา วงษ์อนันต์ ชาย บ้านคำเม็ก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว นุศรา ศรีชมภู หญิง บ้านคำเม็ก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจียมจิลา ไชยรักษ์ หญิง บ้านคำเม็ก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มิ่งสมร มูลสาร หญิง บ้านคำเม็ก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญใจ สุวรรณมุข หญิง บ้านคำเม็ก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญณรงค์ ผ่องใส ชาย บ้านนาดีดอนจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ละเอียด แก้วทอง หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิมพร ปิ่นคำ หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวีรัตน์ รุ่งเรือง ชาย บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เฉลียว หลอดแก้ว ชาย บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กฤตย์กุล ภูอวด หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วีราพร มีพรม หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุริยา พิษสุวรรณ ชาย บ้านนาดีดอนจาน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ชฎาพร พลละคร หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สนอง แสงสุข ชาย บ้านคำน้ำเกี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เกียรติศักดิ์ ปิรัง ชาย บ้านคำน้ำเกี้ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวารี พาพะหม หญิง บ้านคำน้ำเกี้ยง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เลขา สีรับสี หญิง บ้านคำน้ำเกี้ยง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สถิตย์ บันลือหาญ ชาย บ้านนาสะไมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กรรวรรณ วิเศษแก้ว หญิง บ้านนาสะไมย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริวรรณ ยำ่ยวน หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศิริ ประเสริฐ ชาย บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นงค์สุดา ไชยรักษ์ หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมพร ด้วงรัตน์ หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยพร โสมณวัฒน์ หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี ทำเลดี หญิง บ้านนาสะไมย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กุมารี สิงห์คง หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย แสงเทียน สุวรรณเพชร ชาย บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย บุญเลิศ รัตน์อนันต์ ชาย บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ดาวรุ่ง มีสิทธิ์ ชาย บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นรุณ วงษ์ศรีแก้ว ชาย บ้านนาสะไมย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง เกศสุดา พรหมวงศ์ หญิง บ้านนาสะไมย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารียา ศรีธรรม หญิง บ้านนาสะไมย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อังกูร อุ่นตา ชาย บ้านผือฮีนาลานาจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปัทมา มีชัย หญิง บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นิยม มีชัย ชาย บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เมตตา ภัทรวงศา หญิง บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทิมา เครือชารี หญิง บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรุณี พรหมสุข หญิง บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มนุญ เศรษฐะ ชาย บ้านผือฮีนาลานาจาน ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ขจรศักดิ์ โฮมราช ชาย บ้านชาดศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิภา ไชยรักษ์ หญิง บ้านชาดศาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีรนิต ทาระกรรม ชาย บ้านชาดศาลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารี ปรากฎ หญิง บ้านชาดศาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มุกดา เวฬุวนาธร หญิง บ้านชาดศาลา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกอร ผ่องใส หญิง บ้านชาดศาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประวิตร ไชยรักษ์ ชาย บ้านชาดศาลา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ชลธิชา พิมลัย หญิง บ้านชาดศาลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ประยูร ไชยมี ชาย บ้านหนองเรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรทิพย์ หางนาค หญิง บ้านหนองเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สำเริง สายลวดคำ หญิง บ้านหนองเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไล ยุตวัน หญิง บ้านหนองเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนทรา โคตรสมบัติ หญิง บ้านหนองเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โสภา ชูรัตน์ ชาย บ้านหนองเรือ ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ชลิดา ขันเงิน หญิง บ้านหนองเรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วชิราภรณ์ สายลวดคำ หญิง บ้านหนองเรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา เซียสกุล หญิง บ้านหนองเรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง อรพิน ปาละสานต์ หญิง บ้านหนองเรือ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สรรเพ็ชญ์ บุญพรลิขิต ชาย บ้านหนองเรือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มานพ ชื่นตา ชาย บ้านกุดระหวี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชรีภรณ์ ผ่องแผ้ว หญิง บ้านกุดระหวี่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พันนิดา จำปานาค หญิง บ้านกุดระหวี่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รัตนา ชูรัตน์ ชาย บ้านกุดระหวี่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย อุดร ผ่องแผ้ว ชาย บ้านกุดระหวี่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิพล ศิริวัฒน์ ชาย บ้านกุดระหวี่ จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว วนิดา ยาวะโนภาส หญิง บ้านกุดระหวี่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มาลินี ขันเงิน หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธงชัย ไชยช่วย ชาย บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพรรณวดี จันทร์ทอง หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สฤษดิ์ โคตรสมบัติ ชาย บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย สมสมัย สระเพชร ชาย บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญพิชชา สุภาพันธ์ หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริธร ศรีธรรม หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รมิดา ศรีธรรม หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แพร วรรณวงค์ ชาย บ้านดอนกลองหนองไฮ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย เดวิช ไศลบาท ชาย บ้านสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญจันทร์ ไศลบาท หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณศรี พารา หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วีณา โพธิแสน หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณ ศรีหล้า หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมพิศ หาไชย หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศุภมาศ สุวงศ์ทอง หญิง บ้านสิงห์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรูญ ทองแท่ง ชาย บ้านหนองขอนโพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทองพูล กั้วศรี ชาย บ้านหนองขอนโพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมประสงค์ อุไรรักษ์ หญิง บ้านหนองขอนโพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นพพล หูตาชัย ชาย บ้านหนองขอนโพนสิม ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง พรนภัส ชูรัตน์ หญิง บ้านหนองขอนโพนสิม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญยรัตน์ ไศลบาท หญิง บ้านหนองขอนโพนสิม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ ราตรีสุข ชาย บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เทวัญ กสิพันธ์ ชาย บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุเทศ ประชุมพันธ์ หญิง บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ผ่องจิต ผดาศรี หญิง บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประสพ บุรีศรี ชาย บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง กันต์ฤทัย มูลสาร หญิง บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง ชาย หนองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เพ็ญแข แก้วตา หญิง หนองแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มะลิวัลย์ ตรีประเคน หญิง หนองแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปรมพร ประสมศรี หญิง หนองแสง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เบ็ญจมาส หาหลัก หญิง หนองแสง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญลือ งาทิพย์ ชาย หนองแสง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สำรวย ผ่องใส ชาย บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดรุณี สีนอร์ หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมจิต สุวัฒน์ หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัญจนีย์ สีทา หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวี วรรณสิงห์ ชาย บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญฤทัย สุวรรณมุข หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อินท์อร คำสี หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณฐพล วงษ์จันทร์ ชาย บ้านนาสีนวลโนนสะอาด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สิรินันท์ เผ่าเพ็ง หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนศักดิ์ เวียงกมล ชาย บ้านเดิด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เพ็ญนภา ยะฮาด หญิง บ้านเดิด ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พาลินี ปั้นทอง หญิง บ้านเดิด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศรี ศรีวิเศษ หญิง บ้านเดิด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณี เภาวนะ หญิง บ้านเดิด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุริยันต์ เจริญทัศน์ หญิง บ้านเดิด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัญญา จันทร์คูเมือง หญิง บ้านเดิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สีหาเทศ คำศรี ชาย บ้านเดิด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พิชชา พัสดร หญิง บ้านเดิด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิศักดิ์ สารบรรณ์ ชาย บ้านเดิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา พรมบุตร หญิง บ้านเดิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา มูลเกษร หญิง บ้านบาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บวร ขจัดมลทิน หญิง บ้านบาก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกสินี รัตนภู หญิง บ้านบาก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุธิดา อารี หญิง บ้านบาก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา ณุวงษ์ศรี หญิง บ้านบาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิทยา อุตรา ชาย บ้านน้ำโผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง ถวิล ศรีเนตร หญิง บ้านน้ำโผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรธิมา บุญทิพย์ หญิง บ้านน้ำโผ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประยูร แก่นโพธิ์ ชาย บ้านน้ำโผ่ ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง ดวงใจ ชนะบูรณ์ หญิง บ้านน้ำโผ่ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดาพร ทนานันท์ หญิง บ้านน้ำโผ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ ศิริโสม หญิง บ้านน้ำโผ่ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มินตรา สายรัตน์ หญิง บ้านใหม่ชุมพร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิวพร พิมพ์จำปา หญิง บ้านใหม่ชุมพร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิดาวรรณ สมสะอาด หญิง บ้านใหม่ชุมพร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อัคราธร สมร ชาย บ้านใหม่ชุมพร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ณัฐวรรณ โพธิเศษ หญิง บ้านใหม่ชุมพร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว พิยดาพร พิมพ์หมื่น หญิง บ้านใหม่ชุมพร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ญานันธร ธิมาชัย หญิง บ้านเชือก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รวีวรรณ ธรรมคง หญิง บ้านเชือก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรประภา บุรีศรี หญิง บ้านเชือก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฉลอม ไศลบาท หญิง บ้านเชือก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จำลอง แสงสว่าง ชาย บ้านเชือก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย ธีรศานต์ ธิมาชัย ชาย บ้านเชือก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัชรพงษ์ ตาลประเดิม ชาย บ้านเชือก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวดี สุตะภักดิ์ หญิง บ้านเชือก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ โพนพันขาว หญิง บ้านเชือก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินดาพร คำทวี หญิง บ้านเชือก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริลักษณ์ คำภูษา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสนก เพิ่มพูล ชาย บ้านดู่ทุ่งคำบอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรนิภา ภิรมย์กิจ หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำพูน สาระวัน หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ฤทัยทิพย์ ภัทรวงศา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุขเพ็ญ คำหอม หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วชิรา ทองเอก หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุคนธา ไชยราช หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรวรรณ สุขหนา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บังอร ชื่นชม หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละมัย ชื่นตา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤตนัย ไชยดี ชาย บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ ไพสาระ ชาย บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภมาศ ศิริโสม หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมสัน โสมะตะนัย ชาย บ้านดู่ทุ่งคำบอน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง พัชราภรณ์ เวชกามา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิไลลักษ์ ศรีสุขนาเวียง หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บัณฑิต ทองประทุม ชาย บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุบลรักษ์ สีดาธรรม หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อรอนงค์ บรรพิบูลย์ หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อุดม ศรีเนตร ชาย บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทองม้วน ท่าโพธิ์ หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นฤมล ทิพยเนตร หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภาภรณ์ พวงจันทร์ หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กณชพร แสงประจกษ์ หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรวิมล มีแก้ว หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวัฒน์ สาระวัน ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขวัญใจ ธิมาชัย หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธรรมนูญ พิลา ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปวีณา ไชยแสง หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพลินจิต กำหอม หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงนุช วิเศษรัตน์ หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมลักษณ์ ภาพันธ์ หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิชิตชัย ศรีใสคำ ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิสมัย พันสาย หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ ภูนาแก้ว หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤดี โพธิสิงห์ หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุทัย ใยบัว ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง สวรรค์ทิพย์ ยาวะโนภาส หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิภัทรธนชัย เอี่ยมศรี ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปาริชาติ ศรีวิเศษ หญิง บ้านสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิวาพร ไชยกาล หญิง บ้านสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิมลรัตน์ บาระชล หญิง บ้านสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริวรรณ จันทร์แดง หญิง บ้านสำราญ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วรพักตร์ ศิริโสม หญิง บ้านสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญมี แสวงแก้ว ชาย บ้านสำราญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปรียาพร บุตรชัย หญิง บ้านสำราญ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญยรัตน์ ไศลบาท หญิง บ้านสำราญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินทิพย์ ทองแก้ว หญิง บ้านสำราญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉวี พารุสุข ชาย เมืองยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิเศษ องอาจ หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรัชนี ศรีปัญญา หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชณัญญา พารุสุข หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฐิติกานต์ ประสมศรี หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชญานิศ เศิกศิริ หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อิศราพร ปัญจะแก้ว หญิง เมืองยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประยงค์ ผ่องลุนหิต หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรียา จันทรมานิตย์ หญิง เมืองยโสธร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จณิตสตา ทาบุญเมือง หญิง เมืองยโสธร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิม ชอบศิลป์ ชาย เมืองยโสธร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุภาพร ทองโสม หญิง เมืองยโสธร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ครุกานต์ โคตรชาดา ชาย บ้านสว่างเชียงหวาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิทยา สว่างวงค์ ชาย บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สกาวรัตน์ ทาจิตต์ หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ยาวะโนภาส หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพรรณี สืบศรี หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิลาวัลย์ อุตอามาตย์ หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณณภา นาสมโภชน์ หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภชัย ขาวพา ชาย บ้านพลับหนองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุประวีณ์ สายรัตน์ หญิง บ้านพลับหนองคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธีรกุล พงษ์จงมิตร ชาย บ้านพลับหนองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อารี ศิริโสม ชาย บ้านพลับหนองคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว พัชรินทร์ ถือมาลา หญิง บ้านพลับหนองคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ละไม ไชยรัตน์ หญิง บ้านพลับหนองคำ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ลัดดา ธิมาชัย หญิง บ้านเชือกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละมัย จันเก หญิง บ้านเชือกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิเศษ จันเก ชาย บ้านเชือกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นริสรา โคตรสมบัติ หญิง บ้านเชือกน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา วิเชียรรักษ์ ชาย บ้านเชือกน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนะวัฒน์ คลังมนตรี ชาย บ้านหนองบั่ว ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาง จิราวัฒน์ ไพบูลย์ หญิง บ้านหนองบั่ว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี ไปใกล้ หญิง บ้านหนองบั่ว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขนิษฐา ดาเชิงเขา หญิง บ้านหนองบั่ว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทธิรักษ์ จันทุม ชาย บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สวาท ละครวงษ์ หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไสว เม้าคำ หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมเกียรติ พันธ์ศรี ชาย บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรทัย บัวประเสริฐ หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อรทัย บัวประเสริฐ หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง คำมุ่ง พันธ์ศรี หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วสันต์ มูลสาร ชาย บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุธิดา ข่อยแก้ว หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉัตตริน เรืองบุตร หญิง บ้านหนองเป้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุทัศ มีสิทธิ์ หญิง บ้านหนองเป้า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นรินทร์ หูตาชัย หญิง บ้านหนองเป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เรณู อาษาสิงห์ หญิง บ้านหนองเป้า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สฤษดิ์ บุญปก ชาย บ้านหนองเป้า ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อุ่นใจ ทองไพร ชาย บ้านหนองเป้า อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วชิราภรณ์ โคตรสมบัติ หญิง บ้านหนองเป้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดา นาถาบำรุง หญิง บ้านหนองเป้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จตุพร พิมพ์ทอง หญิง บ้านหนองเป้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จรีรัตน์ ชาติสง่า หญิง บ้านหนองเป้า ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วิเศษ มิรัตนไพร ชาย บ้านคำฮี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญนภา บุญทศ หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เพชรา สารโท หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมดุลย์ มูลสาร ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อนน สารโท ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศุภัคทิฐญาณ์ พิลาภ หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ดำเนิน พิลาภ ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ องอาจ ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สำราญ ก่ำแก้ว ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สายสมร พรมสี หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งทิพย์ ผ่องใส หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี พาลพล หญิง บ้านคำฮี ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรียา บุญปก หญิง บ้านคำฮี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แทนนง ธิมาชัย ชาย บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จุฬารักษ์ จันทร์สว่าง หญิง บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตกันยา ปะวันเณย์ หญิง บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พรชัย ภาพันธ์ ชาย ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วันเพ็ญ ศรีชนะ หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เสริมสวย วงษ์ไกร หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จำเนียร ธิมาชัย ชาย ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เด่นเดือน ธิมาชัย หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุจิตรา สาสิงห์ หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชนินทร จันละบุตร ชาย ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย บังเกษ แสนจัน ชาย ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชาลิสา องอาจ หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พูลศักดิ์ ชูรัตน์ ชาย บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เนรมิตร คำทอง หญิง บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จีราวรรณ โคตบุตร หญิง บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง น้ำตาล เชยทอง หญิง บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุรางค์ ศรีทราไชย หญิง บ้านตาดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นวลสะอาด สิงห์นันท์ หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยาภัค ทองขาว หญิง บ้านตาดทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มณีพร ทองแท่ง หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มนตรี แผ่นหิน หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง คมขำ ทิพวัฒน์ หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง คัชรินทร์นี ฝูงดี หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีพร แพไธสง หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดำรัตน์ แสวงสาย หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชิสา วิลัยลักษณ์ หญิง บ้านตาดทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ นักร้อง ชาย บ้านตาดทอง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย พินิจ คาดพันโน ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุกัญญา สมบูรณ์ หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาย กฤษณพล หนองสิม ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัสสรา เหรียญทอง หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลัยพร บุรีศรี หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง คำปุ่น แสนวงษ์ หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภัทรานิษฐ์ พวงศรี หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จารุณี ขันเงิน หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สายันต์ เมืองหนองหว้า ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สีนวล กงเงิน ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศศิวิมล โอวาท หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พุทธิดา สุนทรไชย หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วิโรจน์ จำปาชุม ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพาพรรณ ช้อนศรี หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประคอง จำปาชุม หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภิน กงเงิน หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อำพร บุตรสอง หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุริยงค์ แสนวงษ์ หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุนันท์ กุบแก้ว ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เมธัส โคตะการ ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรรณภา ไชยปัญญา หญิง บ้านดงบัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาริน ทวิตชาติ หญิง บ้านดงบัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สำรี สารกุล หญิง บ้านดงบัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หฤทัย โคมร้าย หญิง บ้านดงบัง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สวาสดิ์ นักร้อง ชาย บ้านดงบัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย สำราญ ศิริผล ชาย บ้านดงบัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว จิราภรณ์ พละมาตย์ หญิง บ้านดงบัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุวิภา บุญล้น หญิง บ้านดงบัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิชุดา แพทสูงเนิน หญิง บ้านดงบัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภานี ไศลบาท หญิง บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุทัย หินซุย ชาย บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง อุบล จักษุกรรฐ์ หญิง บ้านหนองแฝก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จิตร วิเศษแก้ว ชาย บ้านหนองแฝก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มนตรี เวียงอินทร์ ชาย บ้านดอนมะยาง กม.3 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย เกรียงศักดิ์ พิญญศักดิ์ ชาย บ้านดอนมะยาง กม.3 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กมลาภรณ์ วรรณพัฒน์ หญิง บ้านดอนมะยาง กม.3 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ วิชัยเนาว์ หญิง บ้านดอนมะยาง กม.3 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จงกล วิชัยเนาว์ ชาย บ้านดอนมะยาง กม.3 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สุวรรณ เทียบสี ชาย อนุบาลยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ปริญญาโท
นาง สิริประภา วิริยะพันธ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อดิศักดิ์ โคตรนิยา ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พนารัตน์ เสงี่ยมวิบูล หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บรรลุ วงษ์โสภา ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนันท์ เรืองสนาม หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภิชญาพร วันทา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สฤษดิ์ บรรลือหาญ ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธนัตถ์ธิดา สุมา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรอนงค์ ศิริโสม หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พัชรินทร์ ถิ่นทัพไทย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มาลินี พลเยี่ยม หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ทรัพย์ บุญเกื้อ ชาย อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เกษมศักดิ์ ปราบณรงค์ ชาย อนุบาลยโสธร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา เด่นดวง ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุกาญฎา แก้วบุปผา หญิง อนุบาลยโสธร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิตยศักดิ์ สอนพลทัน ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริเพ็ญ ศรีใสคำ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประภาศรี วิเชียรซอย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา สุนทรา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดารณี จันทร์ศิริ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งนภา บุญถูก หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต. วรเชษฐ์ แถวนาชุม ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง โชติกาญจน์ เพชรผา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุทารวดี แก้วไสย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชไมพร ไชยช่วย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุดมลักษณ์ ศิริเวช หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อังคณา วงอาษา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมพร พรมลี หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วงจันทร์ มาสขาว หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมพร ดาโรจน์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฉวีวรรณ ศรีใสคำ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชูศรี บุญประสพ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุทธิรักษ์ บรรลือหาญ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมใจ ปุริสาย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อำนวย ลาผ่าน หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ถาวร สุกใส ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิรานุช บังศรี หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จินตนา เรืองบุตร หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณปภัช สุกใส หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชนี จูขจร หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง โสมศิริ รสจันทร์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พันธนา อินทริยะวงศ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิวัฒน์ คำทวี ชาย อนุบาลยโสธร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งระวี พลพวก หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฐิตินันท์ ทันพรม หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุเทพ วรรณพัฒน์ ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กรชนก เชษฐา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สราวุฒิ ปุริสา ชาย อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สิริกาญดา คาดีวี หญิง อนุบาลยโสธร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมเกียรติ โยธานันท์ ชาย อนุบาลยโสธร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชฎาพร ละครวงษ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรพัทธ ศิริแสง หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กฤตกร ละครวงษ์ ชาย อนุบาลยโสธร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กมลชนก บุญทัย หญิง อนุบาลยโสธร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมคิด ไชยปัญญา ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เพียงพิศ ผ่องศรี หญิง อนุบาลยโสธร ครู เชี่ยวชาญ ปริญญาโท
นางสาว ปวีณา กุลชฤทธิ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะเนตร แสงชาติ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รวินทร์นิภา หอมดวง หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐานิดา สุริยะศรี หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัชนีกร รักแร่ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ระพีพรรณ ไชยวัฒน์ฤทธิกุล หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วนิดา นิ่มนวล หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุธีรา ไชยปัญญา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัติยาภรณ์ ยาวะโนภาส หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชรินทร์ กรกัณฑ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อำไพ ร่วมสุข หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วิมล ศรีสุข หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ชนัดดา ชำนาญพนา หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรณิชา แก่นจันทร์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชพร ดุจเลิศ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วิเชียร เวชกามา ชาย อนุบาลยโสธร ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง เบญญาภา บึงเจริญ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เกรียงศักดิ์ บุญทศ ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อรุณวรรณ นิตุธร หญิง อนุบาลยโสธร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สัมฤทธิ์ วรรณี ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วันทา จิตต์เพียร หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นิรชร พรสุธี หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กชพรรณ บุญพิชิตทรชน หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง นงคราญ นักร้อง หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ชนิษฐา นาระทำ หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทองรื่น ขยันทำ ชาย บ้านโนนทรายงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพันธ์ จิระนันทิพร หญิง บ้านโนนทรายงาม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประสิทธิ์ พิลาวุฒิ ชาย บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อ่อนจันทร์ เศษสุวรรณ์ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศรี ผ่านเมือง หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฉันนิถา ชูรัตน์ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา จันทร์หอม ชาย บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนาพร ปราบณรงค์ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มินท์ธิตา วรานนท์นิธิเมธ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พลเดช รามวงค์ ชาย บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมศรี รามวงค์ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิกุลทอง เทศวิเชียร หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สว่าง ทองสง่า หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ยงยุทธ ปัญศรี ชาย บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รุ่งแสง แสงชาติ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัฒนศักดิ์ โอวาท ชาย บ้านดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศตายุ สองจ้นทร์ หญิง บ้านดอนกลอย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาเอก
นาย จักรพงษ์ พันสาย ชาย บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เข็มมะลา ปราบณรงค์ หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เรืองอุไร เข็มพันธ์ หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปทุมวัน ชูมานะ หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เสงี่ยม เชื้อขาว หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศศพินท์ุ ปัคมา หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปริศนา สอนลา หญิง บ้านดอนกลอย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วราวุฒิ อินทรากอง ชาย บ้านดอนกลอย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉันฑิตย์ บุญศรี ชาย บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อนุสรา เศษสุวรรณ์ หญิง บ้านดอนกลอย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุลธิดา อุปสาร หญิง บ้านดอนกลอย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุปัญญา ศรีกาสี ชาย บ้านดอนกลอย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ระพีพรรณ วรรณเชษฐ์ หญิง บ้านดอนกลอย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เดือน คำหอม ชาย บ้านดอนกลอย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ไพรี เข็มพันธ์ ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สวัสดิ์ เขียวโข่ง ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พรชัย ธงโบราณ ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาวรรณ โมฆรัตน์ หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วันชัย สิงห์เลิศ ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กันยกร ไชยวิเศษ หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิทยา รัตนสีหา ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภรัณยู จันทร์หอม หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ละเวง ชูรัตน์ หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวีศักดิ์ สายเพ็ชร ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุพจน์ สุระเพิ่ม ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริกานดา สมจิตร หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสงค์ โพธิ์ศรี ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย คงช่วย ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษพงศ์ เข็มพันธ์ ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มงคล กกแก้ว ชาย บ้านคำน้ำสร้าง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ชำนาญ โครตรพงษ์ ชาย บ้านดอนยางกล้วยสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ฉลาด ชื่นชม ชาย บ้านดอนยางกล้วยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศศิธร มูลหลวง หญิง บ้านดอนยางกล้วยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เทิดพงศ สิงห์ครุธ ชาย บ้านดอนยางกล้วยสำโรง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พฤฒิชัย เรืองวัณณภา ชาย บ้านท่าเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธีระพงษ์ บุญสะอาด ชาย บ้านท่าเยี่ยม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เมธี มุสิกสาร ชาย บ้านท่าเยี่ยม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุรี เสนกระจาย หญิง บ้านท่าเยี่ยม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนตรี บุญลุมา ชาย บ้านท่าเยี่ยม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปราณี วงศรีเทพ หญิง บ้านท่าเยี่ยม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กำจัด แสนจันทร์ ชาย บ้านแจ้งน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภาสวรรณ จันทร์คำ หญิง บ้านแจ้งน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พูลศักดิ์ เวียงแก้ว ชาย บ้านแจ้งน้อย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีประภา แก้วเกาะ หญิง บ้านแจ้งน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี ทัดไท หญิง บ้านแจ้งน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฐิตติ อุ่นตา ชาย บ้านแจ้งน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ชัย อาจอุดร ชาย บ้านแจ้งน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อดุลย์ ทองกลม ชาย บ้านแข่โพนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สำลี พุฒพวง หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อดิศร ชาตาดี ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บังอร ใสกระจ่าง หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทวี ทาฤทธิ์ ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บัวเรียน รักศิลป์ หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิทยา รักศิลป์ ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประภาส สุขดี ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประนอม ทองแสง หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สาวิตรี แดงมีสี หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สวัสดิ์ ศิริพัฒน์ ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทรงวุฒิ ทองขำ ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิสมัย บุญตา หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุชาดา สระสงคราม หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิราพร ศิริพัฒน์ หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประภาศรี ฉิมมาวัน หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัจฉรา บุตรอำคา หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ถาวร นามบรรเทิง ชาย บ้านแข่โพนเมือง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ทัศนีย์ มัทกิจ หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจภรณ์ บุทฤทธิ์ หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว เสาวนิตย์ ทองแสง หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย กฤษฎา แจ่มพันธ์ ชาย บ้านฟ้าห่วน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กิตติกร ก้านเพชร ชาย บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ราตรี บุญอาจ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วรรณนิสา โทณะสุต หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทัศนีย์ เสมียนกุล หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เอมจิต ธานี หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ รัตนะโสภา หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมรินทร์ ก้านเพชร หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ผ่องศรี สุโพธิ์ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณิสขฌา บุญทรัพย์ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วราพร พันธ์แน่น หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ลำปาง ทองดำ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา หงษ์อินทร์ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประกายรุ้ง บุญจันทร์ ชาย บ้านฟ้าห่วน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง เพ็ญประภา ธรรมบุตร หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ธนิดา มะชิมะ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ทัชชา ศรียานนท์ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สมฤทัย แสนทวีสุข หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิวา ศศิธร หญิง บ้านฟ้าห่วน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เมธี ศรีสวัสดิ์ ชาย บ้านฟ้าห่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรสวรรค์ ทองกลม หญิง บ้านดงมะหรี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาภรณ์ แจ่มพันธ์ หญิง บ้านดงมะหรี่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมพร คำแสน หญิง บ้านดงมะหรี่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุวิภา จากผา หญิง บ้านดงมะหรี่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภานรินทร์ แผ่นศิลา ชาย บ้านหมากมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมศักดิ์ ศิริศรี ชาย บ้านหมากมาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัมรา เจริญศิลป์ หญิง บ้านหมากมาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา ศิริศรี หญิง บ้านหมากมาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทนะนันธ์ ยอดรัก หญิง บ้านหมากมาย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บรรณศาสตร์ หงษ์อินทร์ ชาย บ้านหมากมาย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง อุทิน ใจเด็จ หญิง บ้านหมากมาย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สนั่น เบ้าทอง ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประสาร บุตตะไมล์ ชาย อนุบาลค้อวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ถนอมจิตร วงษ์หอม หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โอสถ เข็มเงิน ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เชิด แสงกล้า ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมปอง สุวรรณเสาร์ หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เจริญวัย โขนชัยภูมิ หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฐิตารีย์ แก้วคำ หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อมรรัตน์ จันทวงค์ หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ราชตาจ้าย ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว วรุฬยุภา ทองกลม หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พนธ์ พันผง ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิภาภรณ์ เบ้าทอง หญิง อนุบาลค้อวัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ สิงหเสนี หญิง อนุบาลค้อวัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัณฑนา โพธิ์คำ หญิง อนุบาลค้อวัง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย บูชา อุดมเดช ชาย อนุบาลค้อวัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว มณี อาจกล้า หญิง อนุบาลค้อวัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วชิรา กิ่งมิ่งแฮ หญิง วัดบ้านเปาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นันทภัค เสี้ยวทอง หญิง วัดบ้านเปาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สวาท พุดมี หญิง วัดบ้านเปาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง เยี่ยม อยู่หว้า หญิง วัดบ้านเปาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สมหวัง พันผง หญิง วัดบ้านเปาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ณรงค์ สุวรรณเสาร์ ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วัชราภรณ์ ไพรินทร์ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุนทร บุญตา ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง หัชยานันท์ เทือกเทพ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทองสม คาดสนิท หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิรมล เอ็มรัตน์ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เปรมวดี ดลสุข หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สัมพันธ์ คาดสนิท ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลลักษณ์ เกษหอม หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยงค์ เกลียวทอง ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แอมรา วงศ์ดอกพวง หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รัชนี ทองประเสริฐ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงศ์ เห็มทอง ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชรินทร วงษ์เพ็ญ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิชชุลดา ซ่อนบุญ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปราณี ภูสมหมาย หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จันทา เสียงอ่อน ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กฤตวรรณ เสาหงษ์ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บรรจบ นันทวงศ์ ชาย บ้านผิผ่วน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรอนงค์ สุวรรณกูฏ หญิง บ้านผิผ่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธาดารัตน์ แหวนหล่อ หญิง บ้านผิผ่วน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีระยุทธ งามล้วน ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกศราณี งามสุข หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาพ บุญโญ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นุชจรี อินทรจักร์ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกวลิน กุลสุวรรณ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรวุทธ ธรรมบุตร ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นิศาชล นามสาย หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริญญา โดนสุข หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรวุฒิ แขกวันวงค์ ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นรินรัตน์ ประจวบสุข หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุภาพร ไชยะนา หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บัวเงิน บุญน้อม หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ทิวาวรรณ สุดแสวง หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมศรี พุฒพันธ์ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ศรายุทธ จันทรุทิน ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤมล พุฒพันธ์ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทูล ชุมแสง ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง เดือนพัตรา บุญโญ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สวัสดิ์ เครือไชย ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อรุณรัศมี ประดับศรี หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประภาพร ประจวบสุข หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จรูญ ประจวบสุข ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ยรรยง สาริพันธ์ ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย รัชพล สีมารัตนกูล ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมัย ประดับศรี ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐวิภา สาริพันธ์ หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กฤติยาพร เหลือผล หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วรรณภา สมสาย หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาพร ทานนท์ หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัญจนพร การัตน์ หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุวพร เห็มทอง หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กิตติศักดิ์ การัตน์ ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธนบดี มูลเกษ ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เพ็ญพักตร์ ป้องแก้ว หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เสมอ สังโสมา ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว วชิรดา ชิดดี หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จินตะนา ศรีหาญ หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พูล ทิมา หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วัลลภ ทิมา ชาย บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วนิดา พิมพลีชัย หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สรชา ป้องวิชัย หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี อ่อนผิว หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย บุญมา หอมอ่อน ชาย บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิชญาภรณ์ เถาว์แสน หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลำดวน หอมอ่อน หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุญญิสา ศิริบุตร หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย วิทูล เพ็งธรรม ชาย บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มาลี ทองหลาง หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัลยาณิน เชื้อสุข หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง หทัยรัตน์ สีมารัตนกูล หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงนุช ชูเนตร หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมคิด ทองขำ หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นริศรา นครวงษ์ หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กมลรัตน์ คำสุข หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เกรียงไกร สัจจะเพ็ญ ชาย บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สุรินทร์ ทองหลาง ชาย บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีระภา นาคศรี หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศิลป์ จารึกธรรม ชาย บ้านแจนแลน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นิตยา สายสิงห์ หญิง บ้านแจนแลน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรทัย บุญพร้อม หญิง บ้านแจนแลน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ขวัญจิตร บุญน้อม หญิง บ้านแจนแลน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว รุจิรา กลิ่นรื่น หญิง บ้านแจนแลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำพล เลี่ยมแจง ชาย บ้านแจนแลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทวี โขนชัยภูมิ ชาย สหประชาสรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรรณี คงบุญวาส หญิง สหประชาสรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปรีชา โพดพันธ์ ชาย สหประชาสรรค์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ธวัชชัย เกษหอม ชาย บ้านน้ำอ้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชลธี บุญพัฒน์ ชาย บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อรุโณทัย บุญคำ หญิง บ้านน้ำอ้อม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา โยธารส หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พัทยา ศิริบุตร หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จำนงค์ ศิริบุตร ชาย บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุนันทา พุฒพันธ์ หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรัชญา แจ่มศรี หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนาภรณ์ ทวีศรีศักดิ์ หญิง บ้านน้ำอ้อม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมา บุตรจินดา หญิง บ้านน้ำอ้อม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทองทิพย์ คนมาก หญิง บ้านน้ำอ้อม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง กุลศิรภรณ์ จิบจันทร์ หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วทันย์ ประจวบสุข ชาย บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จุฬารัตน์ คมไธสง หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทองใบ สมเพาะ ชาย บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชัย สุทธโส ชาย บ้านโพนแบง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วราพงษ์ วงศ์ดอกพวง ชาย บ้านโพนแบง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพโรจน์ พิมูลชาติ ชาย บ้านโพนแบง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติมา รัตนวรรณ หญิง บ้านโพนแบง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี สีเย็น หญิง บ้านโพนแบง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มยุรา พิณราช หญิง บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรเดช อินอ่อน ชาย บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนกฤต ลุนพิลา ชาย บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชวลิต สีหาอาจ ชาย บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กาญจนา ทองคำ หญิง บ้านศิริพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนากร ประดับพันธ์ ชาย บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ลำพูน เวฬุวนารักษ์ หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ไพรวัลย์ ทองเฟื้อง หญิง บ้านศิริพัฒนา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุภชัย รู้ขาย ชาย บ้านศิริพัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว เกศกนก นวลรักษา หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กชพร รัตนภักดี หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กษิรา นามวงษ์ หญิง บ้านศิริพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิราณี ศรีเสมอ หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง รสมาริน สายโสภา หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ขวัญแข งามล้วน หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชวลิต ประทุมชาติ ชาย บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณใส สิทธิศาสตร์ หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา คำบุญ หญิง บ้านศิริพัฒนา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สยุมพร พิมพ์ศรี หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญญา พันธ์งาม หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายสวาสดิ์ นันพิลา หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุมาลัยรักษ์ แสนการุณ หญิง บ้านดวนบากน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อุทัย เกษกัน ชาย บ้านดวนบากน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุนิดา เกษกัน หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มลฤดี ทองทับ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจษฎาภรณ์ คุณารักษ์ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รักษ์สุนันท์ จันทะสิงห์ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธิวรรณ สังเกตุ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สนั่น โพดพันธ์ ชาย บ้านดวนบากน้อย ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง รัตนา ศรีหานาม หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรางทิพย์ ไชยสังวล หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญารัตน์ ลุผล หญิง บ้านจานทุ่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรวัฒน์ ทองสา ชาย บ้านจานทุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรัส ทองสา ชาย บ้านจานทุ่ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย วุฒิชัย ทองบ่อ ชาย บ้านจานทุ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัวรินทร์ ลุนหล้า ชาย บ้านจานทุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทิพย์วารี นาควังไทร หญิง บ้านจานทุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีย์ เงินถม หญิง บ้านจานทุ่ง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดมศักดื์ ศิริบุตร ชาย บ้านจานทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อุทาน สิงห์ครุธ ชาย บ้านสงเปือย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุเทพ ศิริสุวรรณ ชาย บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จตุรภุช เวียงสมุทร ชาย บ้านสงเปือย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระวิทย์ กลมเกลียว ชาย บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นครินทร์ ศรีเนตร หญิง บ้านสงเปือย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิราพรรณ ผองขำ หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวรรณคำ ยุบล หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทัศนีย์ เข็มทอง หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิสมัย จักรไชย หญิง บ้านสงเปือย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขนิษฐา พิจารณ์ หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัลยา ผารัตน์ หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปราถนา ธิมาชัย หญิง บ้านสงเปือย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง งามตา รุ่งเรือง หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เวชยันต์ พุดตาลดง ชาย บ้านสงเปือย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิลดา ธุระกิจ หญิง บ้านสงเปือย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิคิด อุ่นตา ชาย บ้านบุ่งหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เพ็ชร ศรีศักดิ์ ชาย บ้านบุ่งหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สง่า อุ่นตา หญิง บ้านบุ่งหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิลาวรรณ์ บุญเดช หญิง บ้านบุ่งหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา กล้าหาญ ชาย บ้านบุ่งหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อริสา จันเหลือง หญิง บ้านบุ่งหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชนิดา กล้าหาญ หญิง บ้านบุ่งหวาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัสนา จันทร์อ่อน หญิง บ้านบุ่งหวาย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สากล จ้ำหนองโพธิ์ ชาย บ้านบุ่งหวาย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ธนพล คงกระพันธ์ ชาย บ้านบุ่งหวาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สวลี บุญเลียง หญิง บ้านกุดตากล้า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประทน ผิวงาม ชาย บ้านกุดตากล้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย บัญญัติ ขอสุข ชาย บ้านดอนขะยอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชาตรี เอนกพร ชาย บ้านดอนขะยอม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จรัส ขอสุข หญิง บ้านดอนขะยอม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประภาส ศรีแสน ชาย บ้านกุดกุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จรรยา คามใส หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิราจี หาญพังงู หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุเนตร จำปาวงศ์ หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิเชษฐ สำโรง ชาย บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมชาย หายเคราะห์ ชาย บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วันทอง ดำขำ หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิรัญดา สิงห์กาล หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรทัย คำแพง หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณยวีร์ ชมชื่น หญิง บ้านกุดกุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรสวรรค์ จันสว่าง หญิง บ้านกุดกุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญกอง มงคลคำ ชาย บ้านกุดกุง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว มิรันตี ธรรมสาร หญิง บ้านกุดกุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑารัตน์ สานนท์ หญิง บ้านโนนม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ถวิล กุชโร ชาย บ้านโนนม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุริยา เข็มเงิน ชาย บ้านโนนม่วง ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อุกฤษฏ์ แสงดี ชาย บ้านโนนม่วง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทิชากร จังหวะ ชาย บ้านเหล่ามะเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เตือนใจ เอมสมบูรณ์ หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาภรณ์ หัศจรรย์ หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริชัย ต้นพรหม หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทร์แรม กงแก้ว หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อรชุญ ฑีรภาค ชาย บ้านเหล่ามะเขียว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว พรสิตา ประจำถิ่น หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ศิรวดี สุทธิสิงห์ หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิระพล วงศ์ชมภู ชาย บ้านเหล่ามะเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง หญิง บ้านทรายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วนิชยา จำปาวงค์ หญิง บ้านทรายงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วราวุฒิ จำปาวงค์ ชาย บ้านทรายงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมพร พร้อมจิตร ชาย บ้านทรายงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประเทือง สืบสุโท ชาย บ้านทรายงาม ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง ศิรินาถ สุขแสน หญิง บ้านทรายงาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ภานุวัฒน์ วอทอง ชาย บ้านทรายงาม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐาปนี จักรไชย หญิง บ้านทรายงาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา สิงห์กาล ชาย บ้านนาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สถิตย์ ศรีบัวบาล ชาย บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิภาภรณ์ คำแพง หญิง บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุคนธร อ่อนตาม หญิง บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นวลจันทร์ บุญคำ หญิง บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทัศน์ คำแพง ชาย บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อานนท์ ประเสริฐสุข ชาย บ้านนาโพธิ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เบ็ญจวรรณ ประเสริฐสุข หญิง บ้านนาโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนาวุฒิ ส่องแสง ชาย ชุมชนกู่จาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กัญญา โคตรสมบัติ หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญเลิศ ศรีโชค ชาย ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชรรินทร์ ดิษยโสธรศิลป์ หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ไพวรรณ์ รันทม หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาภัทร์ หงศาลา หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รฐา แสนสวาสดิ์ หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประสพสุข เสียงใส ชาย ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วนาสันต์ ท่าหาญ ชาย ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชุติพงศ์ ยี่สันเที๊ยะ ชาย ชุมชนกู่จาน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาย กิตติพงษ์ แจ้งไพร ชาย ชุมชนกู่จาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ละมัย รัตรเพชร หญิง ชุมชนกู่จาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เอ็มอร เจิมขุนทด หญิง ชุมชนกู่จาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทยากร ดิษยโสธรศิลป์ ชาย ชุมชนกู่จาน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ถนอม หอกคำ ชาย ชุมชนกู่จาน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย บรรจง ปามุทา ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เจริญ ขวัญทอง ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วัฒนา หอกคำ ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จิระพงศ์ นำภา ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ฌัลลิกา บุญอารีย์ หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัชนี ศรีโชค หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นภาภรณ์ เครือชาลี หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปวริศา พีรยศพัฒน์ หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ศักดิ์ศรี เยาวบุตร ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา วรพันธ์ หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา ผิวผ่อง หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรพรรณ เสงี่ยมศักดิ์ หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ปามุทา หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริวรรณ กุดเป่ง หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ ทองทา ชาย บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญชู คงดี ชาย บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทร์เพ็ญ เสียงใส หญิง บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุปราณี พิมพ์ทอง หญิง บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เสถียร กลิ่นกล้า ชาย บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา แก้วกาศ หญิง บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรนันท์ นารีบุตร ชาย บ้านเหล่าหุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย พรทิพย์ เสียงใส ชาย บ้านเหล่าหุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปรียานุช เสียงใส หญิง บ้านเหล่าหุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มุธิตา ช้างดำ หญิง บ้านเหล่าหุ่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุรางค์ หลาทอง หญิง บ้านกุดเป่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มนูญ พันพิพัฒน์ ชาย บ้านกุดเป่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพิน วินทะไชย หญิง บ้านกุดเป่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ศิริวรรณ กุดเป่ง หญิง บ้านกุดเป่ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทิพยพิศุทธิ์ จันทร์ษุตะ หญิง บ้านหนองเสียวชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชนินทร์ ยศบุญ ชาย บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุทัยวรรณ รักพวก หญิง บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วุฒิไกร แสนสวาสดิ์ ชาย บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมร สิมมา ชาย บ้านหนองเสียวชัยมงคล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พัชรี วอทอง หญิง บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิสิทธิ์ พวงศรี ชาย บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย ธีระเดช ขอสุข ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์ชนก วงศ์จันทร์ หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา โภคสวัสดิ์ หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประยูร ไชยนา ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กชมน สุโพธิ์ หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี บุญเฉลียว หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พันธุ์ทอง พินิจผล หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพฑูรย์ โภคสวัสดิ์ ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุขชัย พินิจผล ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละออ ศรีบัวบาล หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดวงสุดา ศรีรักษ์ หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เกียรติวันชัย ใจใหญ่ ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุทธนา หินเมืองเก่า หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ เด่นดวง หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิรินภา วงสาโท หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชุมพล ผองขำ ชาย ชุมชนย่อวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จรรยพร ศรีเทพ หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ละมุล หอมหวล หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพจิตร กลิ่นแก้วนพรัตน์ หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง แพรวพรรณ เวชกามา หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทิพสุดา แก้วศิริ หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กุหลาบ ไพรเสนา หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สรัญญา เตโช หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญชู ขอสุข ชาย ชุมชนย่อวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อรรควัฒน์ เวชกามา ชาย ชุมชนย่อวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐเมฆินทร์ เผ่าเพ็ง ชาย ชุมชนย่อวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปนัดดา เขาทอง หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสงค์ พันภักดี ชาย ชุมชนย่อวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณนิภา เขาทอง หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย หมิ่ง ยวนยี ชาย บ้านคำม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นเรศ สรสิงห์ ชาย บ้านคำม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ เกษาพันธ์ หญิง บ้านคำม่วง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิตา รวมธรรม หญิง บ้านคำม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรรณี เครือชาลี หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลมัย ประสมศรี หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงลักษณ์ ฝุ่นทอง หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พวงเพชร ขันเงิน หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมคิด สีทอง หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ระเบียบ นามแก้ว หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พนัสชนก มะเสนา หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญจันทร์ ชำนาญค้า ชาย บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทพร จันเหลือง หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศรี เหลาทอง ชาย บ้านคำม่วง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปณัฐฎา สัตรูพ่าย หญิง บ้านคำม่วง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นฤมล อุปรา หญิง บ้านคำม่วง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญา เนตรสงคราม หญิง บ้านคำม่วง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรันดร์ เขียนนอก ชาย บ้านสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ถนอมรัตน์ ทองหนุน หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชัชวาล เวชกามา ชาย บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง หนูเตียง ชำนาญค้า หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรัตน์ วงศ์คำจันทร์ หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญเรือน คุณธรรม หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นจพักตร์ ศรีแก้ว หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุวัฒน์ สาคร ชาย บ้านสว่าง ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สาลินี ชิงชัย หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งฤดี ทิพโชติ หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จตุพร ดวงศรี หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัธยาภรณ์ สุ่มมาตย์ หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยะ เด่นดวง ชาย บ้านโคกป่าจิก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ถวิล เวชกามา ชาย บ้านโคกป่าจิก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงนุช เวชกามา หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ แก้วพิลึก ชาย บ้านโคกป่าจิก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัวลี สิมลี ชาย บ้านโคกป่าจิก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ทองสุข ชาภักดี ชาย บ้านทุ่งมน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำดวน แสวงแก้ว หญิง บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ผ่องศรี เรืองแหล้ หญิง บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ญาติ มีตน ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวนไท สุดแสน ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญถิ่น ส่งศรี ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุฑามาศ บุญถูก หญิง บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ ทองสี หญิง บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทองฤทธิ์ โคตรสมบัติ ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิศัลย์ หินเมืองเก่า ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทธิวัฒน์ เชษฐา ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิราภรณ์ พงษ์พิษณุ หญิง บ้านทุ่งมน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อังคณา สมอ้าง หญิง บ้านทุ่งมน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยาพร บุญทศ หญิง บ้านทุ่งมน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนากร จันทร์ยางช่อง ชาย บ้านทุ่งมน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คำผา ประสพดี หญิง บ้านทุ่งมน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรชาติ แสวงแก้ว ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สกุลตา แพงโสม หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อุไรวรรณ พิศชาติ หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทองสา นามแก้ว ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มะลิดา ภูนาแสง หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สรวิทย์ โรจนะ ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกษรา แดงโสภา หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทัศน์ ยินงาม ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา พลไชย หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุมากรณ์ ถาวร หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศักดิ์สกลธ์ พลไชย ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฉวีวรรณ ชัยเคนวงศ์ หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณิภา วิสูญ หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฐิตินันท์ สว่างแสง หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คูณ วงศ์อนันต์ ชาย อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว อรอุมา เขียวอ่อน หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรชัย ศรีเสน ชาย อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไล แสงงาม หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิระพรรณ พึ่งกิจ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประภัสสร ศรีวรมย์ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มัทนา บุญวิทย์ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พิชัย ศรีโชค ชาย อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงนุช แก้วคำชาติ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กุสุมา พันธ์ุศิริ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร ตะวงศ์ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รมิดา จักรไชย หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุชนาจ ประจวบสุข หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อะฑิฆัมพร ป้องโล่ห์ หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เด่นศักดิ์ ตุดถินนท์ ชาย อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุพจน์ แสงงาม ชาย อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประจิตตรา แก้วสาร หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชลธิศ รุ่งเรือง ชาย อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พิกุล เป็นมงคล หญิง อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)