ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

Chart

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาย สุทัศน์ สันทา ชาย บ้านเขื่องคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มงคล สุดสนอง ชาย บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รุจิรา ภูมิแสน หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปราณี รัตนะบงกชเวช หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นคร แสนวงษ์ ชาย บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ดำรง ดอกจันทร์ ชาย บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประไพ ใบบัว หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุวรรณเกษร สุวรรณมุข หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาพร ทรงวิชัย หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง แสงอรุณ ดอกจันทร์ หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ไพรินทร์ ภักดี หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จิราพร สุดสนอง หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สงวน ตรีประเคน ชาย บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ถนอม เวชกามา หญิง บ้านเขื่องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กันยกร ณ กาฬสินธุ์ หญิง บ้านเขื่องคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กมล ณ รุณ ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มนูญกิต ขอสุข ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จิรวัฒน์ สุวรรณเพชร ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กรองแก้ว ยกย่อง หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สตรีรัตน์ โคตรชมภู หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อธิคม ทองกลม ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เชิด ละครวงษ์ ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุรัญญา คำตา หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรรณี นอมจิตต์ หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พยงค์ ครองชื่น หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณิศวรา จันทะมา หญิง บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรวุธ ไชยฤกษ์ ชาย บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุวรรณ ถนัดทาง หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อุไร ประสมศรี หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุชัญญา เวชกามา หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริลักษณ์ ส่งเสริม หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พินิจ ประสมศรี ชาย บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ราตรี รัตนพิมพ์ หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ราตรี นามแก้ว หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จุติพร ทุมไมย หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ภัทราภรณ์ ละครวงษ์ หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพ็ญศรี ไตรจิตต์ หญิง บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วาสนา บรรลืิอหาญ หญิง บ้านขุมเงิน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิรดา สุนทรา หญิง บ้านขุมเงิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จักรพงษ์ คำงออก ชาย บ้านขุมเงิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีระศักดิ์ ทองจิตร ชาย บ้านขุมเงิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อุดมศิลป์ เชี่ยวชาญ ชาย บ้านขุมเงิน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทองสวง แสวงสาย ชาย บ้านขุมเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยโท กฤษณะ ทองสี ชาย บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ณัฐวุฒิ นักฟ้อน ชาย บ้านขุมเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิศมัย ทองโสม หญิง บ้านขุมเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัตรา นามวงค์ หญิง บ้านขุมเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุไร สันทา หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อุเทพ มีแก้ว ชาย บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วงเดือน ทาเคลือบ หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประศาสตร์ องอาจ ชาย บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นพคุณ เวชกามา ชาย บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพียงพิศ นิสีดา หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภา แก้วแสน หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิริธร บุญศิริ หญิง บ้านขุมเงิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ผ่องศรี กาพาด หญิง บ้านขุมเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พรธิวา วอทอง หญิง บ้านขุมเงิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิพล สมสะอาด ชาย บ้านหนองบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สิริรัตน์ เวชกามา หญิง บ้านหนองบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มารุต นอมจิตต์ ชาย บ้านหนองบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นุกูล อินอ่อน หญิง บ้านหนองบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ไพบูลย์ คำดี หญิง บ้านหนองบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จารุพิชญา เสาวโมกข์ หญิง บ้านหนองบัว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิวาส แสนสุข ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ดวงสมร ศรีใสคำ หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย โสภณ ธงวิชัย ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ยินดี โพธิแสน ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นวลเนตร ราตรีสุข หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วัฒนา นามแก้ว ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ฐิติมา คำแสง หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑาลักษณ์ โคหนองบัว หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณภาภัช แสวงสาย หญิง ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ณรงค์ศักดิ์ สุนทรา ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นนทชัย นิลปะกะ ชาย ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รังสรรค์ ศุภสร ชาย บ้านคุยตับเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ประภาพร นวลนุกูล หญิง บ้านคุยตับเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมพร รำคำจันทร์ หญิง บ้านกุดกง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัตนาภรณ์ เวชกามา หญิง บ้านกุดกง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ประศาสตร์ มูลหลวง ชาย บ้านกุดกง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จตุพร ศรีสมมาตย์ หญิง บ้านกุดกง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อนงค์นาถ โกลนกระโทก หญิง บ้านกุดกง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิชาติ ฤทธิมา ชาย บ้านกุดกง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนิรุทธิ์ แสงดี ชาย บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อนงค์ เวฬุวนารักษ์ หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง แสงเดือน ศรีวะรมย์ หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พยอม วงศ์พานิช หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชูศรี ธนาคุณ หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิรารัตน์ โคตรสมบัติ หญิง บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมควร เสริมทรัพย์ ชาย บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชุมพล ฝูงใหญ่ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บุญเสริม โสมณวัฒน์ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บุญจันทร์ องอาจ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วารีย์ หลอดแก้ว หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประเสริฐ องอาจ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พิริยะ สายวรณ์ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง โสรยา ยางงาม หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธนพร สากระจาย หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัตนา สมถะนิรันดร์ หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นภาทิพย์ บุญปก หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เบญจมาศ โพนแก่น หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สิริพร ธนูศรี หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประคอง องอาจ ชาย บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมจิต สาครรัตน์ หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริรัตน์ ทองมณี หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปนิดา แสนเลิง หญิง บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิเทศก์ ศิริโสม ชาย บ้านตับเต่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรชุลีย์ ไตรยะสุทธิ์ หญิง บ้านตับเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณิชชาภัทร ศิริโสม หญิง บ้านตับเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัชราภรณ์ วิเศษแก้ว หญิง บ้านตับเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทิพวรรณ บุญทัย หญิง บ้านตับเต่า เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิราภรณ์ ประชุมพันธ์ หญิง บ้านตับเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จุรีรัตน์ พินิจมนตรี หญิง บ้านน้ำคำน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ไตรภพ อุทัยแพน ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ยวนจิตร ปราสาร หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิศิษย์ แนวกันยา ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุพิน ชูรัตน์ หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ไพฑูรย์ อุทัยแพน หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุริยันต์ ศิริโสม ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รัตนา เดชเดิม หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สยาม เวชกามา ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ดวงจันทร์ พารา หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย โกวิท คำสะอาด ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย โกวิท คำสะอาด ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พัฒนพงษ์ สิงคิบุตร ชาย บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สิรินาฎ จันทร์ทรง หญิง บ้านน้ำคำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทีธนะโชติ กุลทอง ชาย บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิชาญ หนองคู ชาย บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นิภาภรณ์ ยาวะโนภาส หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มงคล สุนทรา ชาย บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริวรรณ ลันละนา หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว บุษยมาศ กระบวนศรี หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วราภรณ์ คำสี หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุธาสินี คุ้มพะเนียด หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จินดา ประชุมพันธ์ ชาย บ้านห้องข่าหนองเสือตาย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิภา โคตรสมบัติ หญิง บ้านห้องข่าหนองเสือตาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สงวน อ่อนละมุน หญิง บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นรินทร์ ประเสริฐ หญิง บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมบูรณ์ อยู่คง ชาย บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ยุพาภรณ์ กล้าหาญ หญิง บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพ็ญศรี จินดากุล หญิง บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วาสนา ทองบ่อ หญิง บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปรีดา พลสิงห์ ชาย บ้านสมสะอาดหนองแวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อ้อมเดือน แพนพา หญิง บ้านสมสะอาดหนองแวง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อภิยุทธ เยาวเรศ ชาย บ้านสมสะอาดหนองแวง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุบรรณ์ ยาวโนภาส ชาย บ้านสมสะอาดหนองแวง ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดาพร ทนานันท์ หญิง บ้านสมสะอาดหนองแวง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศรชัย สุวรรณเพ็ชร ชาย บ้านสมสะอาดหนองแวง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สกุลยุทธ ยุทธพงษ์ ชาย บ้านหนองหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ณรงค์ ศรีคำเวียง ชาย บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เตือนใจ หาญชูวงศ์ หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สัมฤทธิ์ เหลืองวัฒนานนท์ หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประนอม ศรีคำเวียง หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บัณฑิต พงษ์จงมิตร ชาย บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จินตนา กวีนนท์ หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วารินทร์ สระเพ็ชร หญิง บ้านหนองหิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุทิน ศรชัย ชาย บ้านหนองหิน ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรวิทย์ อุปชัย ชาย บ้านหนองหิน ครู ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นาย เนรัญช์ มูลสาร ชาย บ้านหนองหิน ครู ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นาย กฤษฎากร มิ่งขวัญ ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นงคราญ แสนโสภา หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิตาดา แคนสิลา หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กัญญาภา ผุดผ่อง หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุภกิจ กุบแก้ว ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ประเสริฐ มาคำผุย ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มุกดาวรรณ ไชยวิเศษ หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศักดิ์ศรี ทาระพันธ์ หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วราภรณ์ จันทรส หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง คะณิตา เวียงกมล หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวิมล ส่องแสง หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง แพน จุมพลเมือง หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ประนอม ยวงวิภักดิ์ หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บัญชา ผดุงรัตน์ ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกวรรณ ชักนำ หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ประภัสสร แก้วมิ่ง หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อัธยา อินสา ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญฤทธิ์ พรรษา ชาย บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยะมาศ ต้นสาย หญิง บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมัย สมโสภา ชาย บ้านหนองเป็ด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บุญมา สำลี ชาย บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เข็มชาติ เวชกามา ชาย บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิตย์ สำลี หญิง บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ขัตติยากร เชื้อวงศ์ หญิง บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุทัศน์ ไชยมา ชาย บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทองอวน แก้วตา ชาย บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ว้ชรินทร์ พยัคฆ์ หญิง บ้านหนองเป็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประกาศ จูมพิลา ชาย บ้านหนองเป็ด ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ไพรัช เวชกามา หญิง บ้านหนองเป็ด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พุทธพงศ์ ชอบศิลป์ ชาย บ้านหนองเป็ด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เรืองวลี สุพล หญิง บ้านหนองหงอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ดำรงศักดิ์ นักร้อง ชาย บ้านหนองหงอก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมร เผ่าสีหา ชาย บ้านหนองหงอก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เสน จุมพลเมือง ชาย บ้านหนองหงอก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรณิกา ทองดา หญิง บ้านหนองหงอก เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมบัติ สลับศรี ชาย บ้านหนองหงอก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญมาก บุญศรี ชาย บ้านโนนค้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิชภัทร คำตา ชาย บ้านโนนค้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภูวนารถ คัมภ์ทวี ชาย บ้านโต่งโต้น ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธนันธัมม์ กุบแก้ว ชาย บ้านโต่งโต้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัทธนันท์ มิ่งขวัญ หญิง บ้านโต่งโต้น ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สกล แพงแก้ว ชาย บ้านโต่งโต้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราพร เวฬุวนารักษ์ หญิง บ้านโต่งโต้น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นางกีรัตยา สุนารักษ์ หญิง บ้านโต่งโต้น เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บัญญัติ เวชกามา ชาย บ้านหนองทองหลางโนนกุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัชฎาภรณ์ จรัญศิริไพศาล หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นภิส ธนุยุทธกุล หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิริกุล ชื่นบาน หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทวิทชัย สุดชาฎา ชาย บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สมศักดิ์ แก้วสิมมา ชาย บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุทิน ชื่นบาน ชาย บ้านหนองทองหลางโนนกุง ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สกุลรัตน์ ชื่นบาน หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เอื้อมภรณ์ สีดำ หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพชรลดา ประมูลพงษ์ หญิง บ้านหนองทองหลางโนนกุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม ชาย บ้านหนองบกโนนสวาท ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ภิตินันท์ บุญทศ หญิง บ้านหนองบกโนนสวาท ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เมธี สืบศรี ชาย บ้านหนองบกโนนสวาท ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรรณิต ตรีแสน หญิง บ้านหนองบกโนนสวาท ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย คำเบ้า วังหาแทน ชาย บ้านหนองบกโนนสวาท นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญญา ธิบูรณ์บุญ หญิง บ้านหนองบกโนนสวาท เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัยวิชิต ทันพรม ชาย บ้านทุ่งแต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศุภกานต์ ศรียุทธ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จุฑามาส แก้วไวยุทธ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พงษ์ศักดิ์ สุระขันธ์ ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิชยุตม์ แสนโสภาวัน ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาวดี ธงไชย หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดรุณี นนทสินธ์ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เจนจิรา สีลำดวน หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จตุพร กุบแก้ว หญิง บ้านทุ่งแต้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิรวรรณ วอลเตอร์ส หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุวรรณี อัศวาวุฒิ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สายทอง แก้วคำจันทร์ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สาลี ไทยโพธิ์ศรี หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุรพรรณ์ กันทะเชียร ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ศิริสมร เจริญทรัพย์ หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุขสันต์ แก้วไวยุทธ ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อุไรวรรณ กุบแก้ว หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ประพจน์ศักดิ์ ธงไชย ชาย บ้านทุ่งแต้ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จารุณี ลิ้มประสาท หญิง บ้านทุ่งแต้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทิวากร อรศรี ชาย บ้านทุ่งแต้ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อัจฉราพร พุทธพรหม หญิง บ้านคำเม็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สัมฤทธิ์ สมหวัง ชาย บ้านคำเม็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุรีย์ นิลผาย ชาย บ้านคำเม็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิชัย ทองโสม ชาย บ้านคำเม็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปิ่นไท นิลผาย หญิง บ้านคำเม็ก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว หนึ่งฤทัย สายเมฆ หญิง บ้านคำเม็ก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สนธยา วงษ์อนันต์ ชาย บ้านคำเม็ก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นุศรา ศรีชมภู หญิง บ้านคำเม็ก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เจียมจิลา ไชยรักษ์ หญิง บ้านคำเม็ก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มิ่งสมร มูลสาร หญิง บ้านคำเม็ก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญใจ สุวรรณมุข หญิง บ้านคำเม็ก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชาญณรงค์ ผ่องใส ชาย บ้านนาดีดอนจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ละเอียด แก้วทอง หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิมพร ปิ่นคำ หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทวีรัตน์ รุ่งเรือง ชาย บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เฉลียว หลอดแก้ว ชาย บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กฤตย์กุล ภูอวด หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วีราพร มีพรม หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุริยา พิษสุวรรณ ชาย บ้านนาดีดอนจาน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชฎาพร พลละคร หญิง บ้านนาดีดอนจาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สนอง แสงสุข ชาย บ้านคำน้ำเกี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เกียรติศักดิ์ ปิรัง ชาย บ้านคำน้ำเกี้ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุวารี พาพะหม หญิง บ้านคำน้ำเกี้ยง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เลขา สีรับสี หญิง บ้านคำน้ำเกี้ยง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สถิตย์ บันลือหาญ ชาย บ้านนาสะไมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กรรวรรณ วิเศษแก้ว หญิง บ้านนาสะไมย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศิริวรรณ ยำ่ยวน หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศิริ ประเสริฐ ชาย บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นงค์สุดา ไชยรักษ์ หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สมพร ด้วงรัตน์ หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปิยพร โสมณวัฒน์ หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สาวิตรี ทำเลดี หญิง บ้านนาสะไมย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กุมารี สิงห์คง หญิง บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย แสงเทียน สุวรรณเพชร ชาย บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย บุญเลิศ รัตน์อนันต์ ชาย บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ดาวรุ่ง มีสิทธิ์ ชาย บ้านนาสะไมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นรุณ วงษ์ศรีแก้ว ชาย บ้านนาสะไมย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เกศสุดา พรหมวงศ์ หญิง บ้านนาสะไมย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อารียา ศรีธรรม หญิง บ้านนาสะไมย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อังกูร อุ่นตา ชาย บ้านผือฮีนาลานาจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปัทมา มีชัย หญิง บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นิยม มีชัย ชาย บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เมตตา ภัทรวงศา หญิง บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จันทิมา เครือชารี หญิง บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรุณี พรหมสุข หญิง บ้านผือฮีนาลานาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มนุญ เศรษฐะ ชาย บ้านผือฮีนาลานาจาน ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ขจรศักดิ์ โฮมราช ชาย บ้านชาดศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิภา ไชยรักษ์ หญิง บ้านชาดศาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธีรนิต ทาระกรรม ชาย บ้านชาดศาลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อารี ปรากฎ หญิง บ้านชาดศาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มุกดา เวฬุวนาธร หญิง บ้านชาดศาลา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กนกอร ผ่องใส หญิง บ้านชาดศาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประวิตร ไชยรักษ์ ชาย บ้านชาดศาลา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชลธิชา พิมลัย หญิง บ้านชาดศาลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประยูร ไชยมี ชาย บ้านหนองเรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรทิพย์ หางนาค หญิง บ้านหนองเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สำเริง สายลวดคำ หญิง บ้านหนองเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิไล ยุตวัน หญิง บ้านหนองเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุนทรา โคตรสมบัติ หญิง บ้านหนองเรือ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย โสภา ชูรัตน์ ชาย บ้านหนองเรือ ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชลิดา ขันเงิน หญิง บ้านหนองเรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วชิราภรณ์ สายลวดคำ หญิง บ้านหนองเรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัตรา เซียสกุล หญิง บ้านหนองเรือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรพิน ปาละสานต์ หญิง บ้านหนองเรือ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สรรเพ็ชญ์ บุญพรลิขิต ชาย บ้านหนองเรือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มานพ ชื่นตา ชาย บ้านกุดระหวี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัชรีภรณ์ ผ่องแผ้ว หญิง บ้านกุดระหวี่ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พันนิดา จำปานาค หญิง บ้านกุดระหวี่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รัตนา ชูรัตน์ ชาย บ้านกุดระหวี่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อุดร ผ่องแผ้ว ชาย บ้านกุดระหวี่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สิทธิพล ศิริวัฒน์ ชาย บ้านกุดระหวี่ จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วนิดา ยาวะโนภาส หญิง บ้านกุดระหวี่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มาลินี ขันเงิน หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธงชัย ไชยช่วย ชาย บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุพรรณวดี จันทร์ทอง หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สฤษดิ์ โคตรสมบัติ ชาย บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมสมัย สระเพชร ชาย บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ขวัญพิชชา สุภาพันธ์ หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิริธร ศรีธรรม หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รมิดา ศรีธรรม หญิง บ้านดอนกลองหนองไฮ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย แพร วรรณวงค์ ชาย บ้านดอนกลองหนองไฮ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เดวิช ไศลบาท ชาย บ้านสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุญจันทร์ ไศลบาท หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุวรรณศรี พารา หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วีณา โพธิแสน หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุพรรณ ศรีหล้า หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมพิศ หาไชย หญิง บ้านสิงห์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศุภมาศ สุวงศ์ทอง หญิง บ้านสิงห์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จรูญ ทองแท่ง ชาย บ้านหนองขอนโพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทองพูล กั้วศรี ชาย บ้านหนองขอนโพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมประสงค์ อุไรรักษ์ หญิง บ้านหนองขอนโพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นพพล หูตาชัย ชาย บ้านหนองขอนโพนสิม ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พรนภัส ชูรัตน์ หญิง บ้านหนองขอนโพนสิม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญยรัตน์ ไศลบาท หญิง บ้านหนองขอนโพนสิม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อำนาจ ราตรีสุข ชาย บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เทวัญ กสิพันธ์ ชาย บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุเทศ ประชุมพันธ์ หญิง บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ผ่องจิต ผดาศรี หญิง บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประสพ บุรีศรี ชาย บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กันต์ฤทัย มูลสาร หญิง บ้านหนองไร่จันทร์เกษม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง ชาย หนองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพ็ญแข แก้วตา หญิง หนองแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มะลิวัลย์ ตรีประเคน หญิง หนองแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปรมพร ประสมศรี หญิง หนองแสง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เบ็ญจมาส หาหลัก หญิง หนองแสง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญลือ งาทิพย์ ชาย หนองแสง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สำรวย ผ่องใส ชาย บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดรุณี สีนอร์ หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมจิต สุวัฒน์ หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กัญจนีย์ สีทา หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทวี วรรณสิงห์ ชาย บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ขวัญฤทัย สุวรรณมุข หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อินท์อร คำสี หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณฐพล วงษ์จันทร์ ชาย บ้านนาสีนวลโนนสะอาด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิรินันท์ เผ่าเพ็ง หญิง บ้านนาสีนวลโนนสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนศักดิ์ เวียงกมล ชาย บ้านเดิด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เพ็ญนภา ยะฮาด หญิง บ้านเดิด ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พาลินี ปั้นทอง หญิง บ้านเดิด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เพ็ญศรี ศรีวิเศษ หญิง บ้านเดิด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุพรรณี เภาวนะ หญิง บ้านเดิด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุริยันต์ เจริญทัศน์ หญิง บ้านเดิด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กัญญา จันทร์คูเมือง หญิง บ้านเดิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สีหาเทศ คำศรี ชาย บ้านเดิด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชชา พัสดร หญิง บ้านเดิด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุทธิศักดิ์ สารบรรณ์ ชาย บ้านเดิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนิสา พรมบุตร หญิง บ้านเดิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วาสนา มูลเกษร หญิง บ้านบาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บวร ขจัดมลทิน หญิง บ้านบาก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เกสินี รัตนภู หญิง บ้านบาก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุธิดา อารี หญิง บ้านบาก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุพัตรา ณุวงษ์ศรี หญิง บ้านบาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิทยา อุตรา ชาย บ้านน้ำโผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ถวิล ศรีเนตร หญิง บ้านน้ำโผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วรธิมา บุญทิพย์ หญิง บ้านน้ำโผ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประยูร แก่นโพธิ์ ชาย บ้านน้ำโผ่ ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ดวงใจ ชนะบูรณ์ หญิง บ้านน้ำโผ่ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดาพร ทนานันท์ หญิง บ้านน้ำโผ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดารัตน์ ศิริโสม หญิง บ้านน้ำโผ่ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มินตรา สายรัตน์ หญิง บ้านใหม่ชุมพร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิวพร พิมพ์จำปา หญิง บ้านใหม่ชุมพร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิดาวรรณ สมสะอาด หญิง บ้านใหม่ชุมพร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อัคราธร สมร ชาย บ้านใหม่ชุมพร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐวรรณ โพธิเศษ หญิง บ้านใหม่ชุมพร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิยดาพร พิมพ์หมื่น หญิง บ้านใหม่ชุมพร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ญานันธร ธิมาชัย หญิง บ้านเชือก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รวีวรรณ ธรรมคง หญิง บ้านเชือก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิรประภา บุรีศรี หญิง บ้านเชือก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ฉลอม ไศลบาท หญิง บ้านเชือก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จำลอง แสงสว่าง ชาย บ้านเชือก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรศานต์ ธิมาชัย ชาย บ้านเชือก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พัชรพงษ์ ตาลประเดิม ชาย บ้านเชือก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุวดี สุตะภักดิ์ หญิง บ้านเชือก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจวรรณ โพนพันขาว หญิง บ้านเชือก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จินดาพร คำทวี หญิง บ้านเชือก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศิริลักษณ์ คำภูษา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เสนก เพิ่มพูล ชาย บ้านดู่ทุ่งคำบอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรนิภา ภิรมย์กิจ หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลำพูน สาระวัน หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ฤทัยทิพย์ ภัทรวงศา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุขเพ็ญ คำหอม หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วชิรา ทองเอก หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุคนธา ไชยราช หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรวรรณ สุขหนา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว บังอร ชื่นชม หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ละมัย ชื่นตา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กฤตนัย ไชยดี ชาย บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ชัยวัฒน์ ไพสาระ ชาย บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศุภมาศ ศิริโสม หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย คมสัน โสมะตะนัย ชาย บ้านดู่ทุ่งคำบอน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พัชราภรณ์ เวชกามา หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิไลลักษ์ ศรีสุขนาเวียง หญิง บ้านดู่ทุ่งคำบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บัณฑิต ทองประทุม ชาย บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อุบลรักษ์ สีดาธรรม หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อรอนงค์ บรรพิบูลย์ หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อุดม ศรีเนตร ชาย บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทองม้วน ท่าโพธิ์ หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นฤมล ทิพยเนตร หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นภาภรณ์ พวงจันทร์ หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กณชพร แสงประจกษ์ หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรวิมล มีแก้ว หญิง บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุวัฒน์ สาระวัน ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ขวัญใจ ธิมาชัย หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธรรมนูญ พิลา ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปวีณา ไชยแสง หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพลินจิต กำหอม หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นงนุช วิเศษรัตน์ หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมลักษณ์ ภาพันธ์ หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พิชิตชัย ศรีใสคำ ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พิสมัย พันสาย หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิไลวรรณ ภูนาแก้ว หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สมฤดี โพธิสิงห์ หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อุทัย ใยบัว ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สวรรค์ทิพย์ ยาวะโนภาส หญิง บ้านสามเพียแสนจำปา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิภัทรธนชัย เอี่ยมศรี ชาย บ้านสามเพียแสนจำปา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปาริชาติ ศรีวิเศษ หญิง บ้านสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิวาพร ไชยกาล หญิง บ้านสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิมลรัตน์ บาระชล หญิง บ้านสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริวรรณ จันทร์แดง หญิง บ้านสำราญ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วรพักตร์ ศิริโสม หญิง บ้านสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญมี แสวงแก้ว ชาย บ้านสำราญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปรียาพร บุตรชัย หญิง บ้านสำราญ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญยรัตน์ ไศลบาท หญิง บ้านสำราญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิรินทิพย์ ทองแก้ว หญิง บ้านสำราญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฉวี พารุสุข ชาย เมืองยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิเศษ องอาจ หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุรัชนี ศรีปัญญา หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชณัญญา พารุสุข หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ฐิติกานต์ ประสมศรี หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชญานิศ เศิกศิริ หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อิศราพร ปัญจะแก้ว หญิง เมืองยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ประยงค์ ผ่องลุนหิต หญิง เมืองยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัชรียา จันทรมานิตย์ หญิง เมืองยโสธร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จณิตสตา ทาบุญเมือง หญิง เมืองยโสธร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เฉลิม ชอบศิลป์ ชาย เมืองยโสธร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาพร ทองโสม หญิง เมืองยโสธร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ครุกานต์ โคตรชาดา ชาย บ้านสว่างเชียงหวาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิทยา สว่างวงค์ ชาย บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สกาวรัตน์ ทาจิตต์ หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วาสนา ยาวะโนภาส หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุพรรณี สืบศรี หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิลาวัลย์ อุตอามาตย์ หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปุณณภา นาสมโภชน์ หญิง บ้านสว่างเชียงหวาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศุภชัย ขาวพา ชาย บ้านพลับหนองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุประวีณ์ สายรัตน์ หญิง บ้านพลับหนองคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธีรกุล พงษ์จงมิตร ชาย บ้านพลับหนองคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อารี ศิริโสม ชาย บ้านพลับหนองคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรินทร์ ถือมาลา หญิง บ้านพลับหนองคำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ละไม ไชยรัตน์ หญิง บ้านพลับหนองคำ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ลัดดา ธิมาชัย หญิง บ้านเชือกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ละมัย จันเก หญิง บ้านเชือกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิเศษ จันเก ชาย บ้านเชือกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นริสรา โคตรสมบัติ หญิง บ้านเชือกน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปัญญา วิเชียรรักษ์ ชาย บ้านเชือกน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนะวัฒน์ คลังมนตรี ชาย บ้านหนองบั่ว ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
นาง จิราวัฒน์ ไพบูลย์ หญิง บ้านหนองบั่ว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุมาลี ไปใกล้ หญิง บ้านหนองบั่ว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ขนิษฐา ดาเชิงเขา หญิง บ้านหนองบั่ว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุทธิรักษ์ จันทุม ชาย บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สวาท ละครวงษ์ หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ไสว เม้าคำ หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมเกียรติ พันธ์ศรี ชาย บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรทัย บัวประเสริฐ หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรทัย บัวประเสริฐ หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง คำมุ่ง พันธ์ศรี หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วสันต์ มูลสาร ชาย บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุธิดา ข่อยแก้ว หญิง บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฉัตตริน เรืองบุตร หญิง บ้านหนองเป้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุทัศ มีสิทธิ์ หญิง บ้านหนองเป้า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นรินทร์ หูตาชัย หญิง บ้านหนองเป้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เรณู อาษาสิงห์ หญิง บ้านหนองเป้า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สฤษดิ์ บุญปก ชาย บ้านหนองเป้า ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อุ่นใจ ทองไพร ชาย บ้านหนองเป้า อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วชิราภรณ์ โคตรสมบัติ หญิง บ้านหนองเป้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชดา นาถาบำรุง หญิง บ้านหนองเป้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จตุพร พิมพ์ทอง หญิง บ้านหนองเป้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จรีรัตน์ ชาติสง่า หญิง บ้านหนองเป้า ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิเศษ มิรัตนไพร ชาย บ้านคำฮี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ขวัญนภา บุญทศ หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เพชรา สารโท หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมดุลย์ มูลสาร ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อนน สารโท ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศุภัคทิฐญาณ์ พิลาภ หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ดำเนิน พิลาภ ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ณรงค์ องอาจ ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สำราญ ก่ำแก้ว ชาย บ้านคำฮี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สายสมร พรมสี หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รุ่งทิพย์ ผ่องใส หญิง บ้านคำฮี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุภาวดี พาลพล หญิง บ้านคำฮี ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทรียา บุญปก หญิง บ้านคำฮี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย แทนนง ธิมาชัย ชาย บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จุฬารักษ์ จันทร์สว่าง หญิง บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิตกันยา ปะวันเณย์ หญิง บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พรชัย ภาพันธ์ ชาย ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วันเพ็ญ ศรีชนะ หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เสริมสวย วงษ์ไกร หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จำเนียร ธิมาชัย ชาย ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เด่นเดือน ธิมาชัย หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุจิตรา สาสิงห์ หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชนินทร จันละบุตร ชาย ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย บังเกษ แสนจัน ชาย ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชาลิสา องอาจ หญิง ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พูลศักดิ์ ชูรัตน์ ชาย บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เนรมิตร คำทอง หญิง บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จีราวรรณ โคตบุตร หญิง บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง น้ำตาล เชยทอง หญิง บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุรางค์ ศรีทราไชย หญิง บ้านตาดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นวลสะอาด สิงห์นันท์ หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธันยาภัค ทองขาว หญิง บ้านตาดทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มณีพร ทองแท่ง หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มนตรี แผ่นหิน หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง คมขำ ทิพวัฒน์ หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง คัชรินทร์นี ฝูงดี หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุรีพร แพไธสง หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดำรัตน์ แสวงสาย หญิง บ้านตาดทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัญชิสา วิลัยลักษณ์ หญิง บ้านตาดทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมศักดิ์ นักร้อง ชาย บ้านตาดทอง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พินิจ คาดพันโน ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุกัญญา สมบูรณ์ หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นาย กฤษณพล หนองสิม ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัสสรา เหรียญทอง หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วลัยพร บุรีศรี หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง คำปุ่น แสนวงษ์ หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ภัทรานิษฐ์ พวงศรี หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จารุณี ขันเงิน หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สายันต์ เมืองหนองหว้า ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สีนวล กงเงิน ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศศิวิมล โอวาท หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พุทธิดา สุนทรไชย หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วิโรจน์ จำปาชุม ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ยุพาพรรณ ช้อนศรี หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประคอง จำปาชุม หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภิน กงเงิน หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อำพร บุตรสอง หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุริยงค์ แสนวงษ์ หญิง ชุมชนบ้านหนองคู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุนันท์ กุบแก้ว ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เมธัส โคตะการ ชาย ชุมชนบ้านหนองคู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วรรณภา ไชยปัญญา หญิง บ้านดงบัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุมาริน ทวิตชาติ หญิง บ้านดงบัง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สำรี สารกุล หญิง บ้านดงบัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หฤทัย โคมร้าย หญิง บ้านดงบัง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สวาสดิ์ นักร้อง ชาย บ้านดงบัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สำราญ ศิริผล ชาย บ้านดงบัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราภรณ์ พละมาตย์ หญิง บ้านดงบัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวิภา บุญล้น หญิง บ้านดงบัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิชุดา แพทสูงเนิน หญิง บ้านดงบัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภานี ไศลบาท หญิง บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อุทัย หินซุย ชาย บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุบล จักษุกรรฐ์ หญิง บ้านหนองแฝก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จิตร วิเศษแก้ว ชาย บ้านหนองแฝก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มนตรี เวียงอินทร์ ชาย บ้านดอนมะยาง กม.3 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เกรียงศักดิ์ พิญญศักดิ์ ชาย บ้านดอนมะยาง กม.3 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กมลาภรณ์ วรรณพัฒน์ หญิง บ้านดอนมะยาง กม.3 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จิราภรณ์ วิชัยเนาว์ หญิง บ้านดอนมะยาง กม.3 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จงกล วิชัยเนาว์ ชาย บ้านดอนมะยาง กม.3 นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุวรรณ เทียบสี ชาย อนุบาลยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
นาง สิริประภา วิริยะพันธ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อดิศักดิ์ โคตรนิยา ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พนารัตน์ เสงี่ยมวิบูล หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บรรลุ วงษ์โสภา ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุนันท์ เรืองสนาม หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ภิชญาพร วันทา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สฤษดิ์ บรรลือหาญ ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธนัตถ์ธิดา สุมา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรอนงค์ ศิริโสม หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พัชรินทร์ ถิ่นทัพไทย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง มาลินี พลเยี่ยม หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ทรัพย์ บุญเกื้อ ชาย อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกษมศักดิ์ ปราบณรงค์ ชาย อนุบาลยโสธร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุชา เด่นดวง ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุกาญฎา แก้วบุปผา หญิง อนุบาลยโสธร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นิตยศักดิ์ สอนพลทัน ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริเพ็ญ ศรีใสคำ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประภาศรี วิเชียรซอย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กาญจนา สุนทรา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดารณี จันทร์ศิริ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รุ่งนภา บุญถูก หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร.ต. วรเชษฐ์ แถวนาชุม ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง โชติกาญจน์ เพชรผา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อุทารวดี แก้วไสย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชไมพร ไชยช่วย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อุดมลักษณ์ ศิริเวช หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อังคณา วงอาษา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัมพร พรมลี หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วงจันทร์ มาสขาว หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัมพร ดาโรจน์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ฉวีวรรณ ศรีใสคำ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชูศรี บุญประสพ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุทธิรักษ์ บรรลือหาญ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมใจ ปุริสาย หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อำนวย ลาผ่าน หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ถาวร สุกใส ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จิรานุช บังศรี หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จินตนา เรืองบุตร หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณปภัช สุกใส หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัชนี จูขจร หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง โสมศิริ รสจันทร์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พันธนา อินทริยะวงศ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นิวัฒน์ คำทวี ชาย อนุบาลยโสธร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รุ่งระวี พลพวก หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ฐิตินันท์ ทันพรม หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุเทพ วรรณพัฒน์ ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กรชนก เชษฐา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สราวุฒิ ปุริสา ชาย อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิริกาญดา คาดีวี หญิง อนุบาลยโสธร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เฉลิมเกียรติ โยธานันท์ ชาย อนุบาลยโสธร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชฎาพร ละครวงษ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรพัทธ ศิริแสง หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กฤตกร ละครวงษ์ ชาย อนุบาลยโสธร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กมลชนก บุญทัย หญิง อนุบาลยโสธร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมคิด ไชยปัญญา ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพียงพิศ ผ่องศรี หญิง อนุบาลยโสธร ครู เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
นางสาว ปวีณา กุลชฤทธิ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยะเนตร แสงชาติ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รวินทร์นิภา หอมดวง หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ฐานิดา สุริยะศรี หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รัชนีกร รักแร่ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ระพีพรรณ ไชยวัฒน์ฤทธิกุล หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วนิดา นิ่มนวล หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุธีรา ไชยปัญญา หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัติยาภรณ์ ยาวะโนภาส หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรินทร์ กรกัณฑ์ หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อำไพ ร่วมสุข หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิมล ศรีสุข หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนัดดา ชำนาญพนา หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรณิชา แก่นจันทร์ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กชพร ดุจเลิศ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วิเชียร เวชกามา ชาย อนุบาลยโสธร ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เบญญาภา บึงเจริญ หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เกรียงศักดิ์ บุญทศ ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อรุณวรรณ นิตุธร หญิง อนุบาลยโสธร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สัมฤทธิ์ วรรณี ชาย อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วันทา จิตต์เพียร หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นิรชร พรสุธี หญิง อนุบาลยโสธร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กชพรรณ บุญพิชิตทรชน หญิง อนุบาลยโสธร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นงคราญ นักร้อง หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนิษฐา นาระทำ หญิง อนุบาลยโสธร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทองรื่น ขยันทำ ชาย บ้านโนนทรายงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุพันธ์ จิระนันทิพร หญิง บ้านโนนทรายงาม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ประสิทธิ์ พิลาวุฒิ ชาย บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อ่อนจันทร์ เศษสุวรรณ์ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพ็ญศรี ผ่านเมือง หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ฉันนิถา ชูรัตน์ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปัญญา จันทร์หอม ชาย บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กาญจนาพร ปราบณรงค์ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มินท์ธิตา วรานนท์นิธิเมธ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พลเดช รามวงค์ ชาย บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมศรี รามวงค์ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิกุลทอง เทศวิเชียร หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สว่าง ทองสง่า หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ยงยุทธ ปัญศรี ชาย บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รุ่งแสง แสงชาติ หญิง บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พัฒนศักดิ์ โอวาท ชาย บ้านดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศตายุ สองจ้นทร์ หญิง บ้านดอนกลอย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จักรพงษ์ พันสาย ชาย บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เข็มมะลา ปราบณรงค์ หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เรืองอุไร เข็มพันธ์ หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปทุมวัน ชูมานะ หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เสงี่ยม เชื้อขาว หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศศพินท์ุ ปัคมา หญิง บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปริศนา สอนลา หญิง บ้านดอนกลอย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วราวุฒิ อินทรากอง ชาย บ้านดอนกลอย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฉันฑิตย์ บุญศรี ชาย บ้านดอนกลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อนุสรา เศษสุวรรณ์ หญิง บ้านดอนกลอย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กุลธิดา อุปสาร หญิง บ้านดอนกลอย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุปัญญา ศรีกาสี ชาย บ้านดอนกลอย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ระพีพรรณ วรรณเชษฐ์ หญิง บ้านดอนกลอย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เดือน คำหอม ชาย บ้านดอนกลอย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไพรี เข็มพันธ์ ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สวัสดิ์ เขียวโข่ง ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พรชัย ธงโบราณ ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นิภาวรรณ โมฆรัตน์ หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วันชัย สิงห์เลิศ ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กันยกร ไชยวิเศษ หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิทยา รัตนสีหา ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ภรัณยู จันทร์หอม หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ละเวง ชูรัตน์ หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทวีศักดิ์ สายเพ็ชร ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุพจน์ สุระเพิ่ม ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริกานดา สมจิตร หญิง บ้านคำน้ำสร้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประสงค์ โพธิ์ศรี ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธวัชชัย คงช่วย ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษพงศ์ เข็มพันธ์ ชาย บ้านคำน้ำสร้าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มงคล กกแก้ว ชาย บ้านคำน้ำสร้าง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชำนาญ โครตรพงษ์ ชาย บ้านดอนยางกล้วยสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ฉลาด ชื่นชม ชาย บ้านดอนยางกล้วยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศศิธร มูลหลวง หญิง บ้านดอนยางกล้วยสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เทิดพงศ สิงห์ครุธ ชาย บ้านดอนยางกล้วยสำโรง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พฤฒิชัย เรืองวัณณภา ชาย บ้านท่าเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธีระพงษ์ บุญสะอาด ชาย บ้านท่าเยี่ยม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เมธี มุสิกสาร ชาย บ้านท่าเยี่ยม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ยุรี เสนกระจาย หญิง บ้านท่าเยี่ยม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มนตรี บุญลุมา ชาย บ้านท่าเยี่ยม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปราณี วงศรีเทพ หญิง บ้านท่าเยี่ยม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กำจัด แสนจันทร์ ชาย บ้านแจ้งน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ภาสวรรณ จันทร์คำ หญิง บ้านแจ้งน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พูลศักดิ์ เวียงแก้ว ชาย บ้านแจ้งน้อย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศรีประภา แก้วเกาะ หญิง บ้านแจ้งน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัญชลี ทัดไท หญิง บ้านแจ้งน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฐิตติ อุ่นตา ชาย บ้านแจ้งน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณรงค์ชัย อาจอุดร ชาย บ้านแจ้งน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อดุลย์ ทองกลม ชาย บ้านแข่โพนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สำลี พุฒพวง หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อดิศร ชาตาดี ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บังอร ใสกระจ่าง หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทวี ทาฤทธิ์ ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บัวเรียน รักศิลป์ หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิทยา รักศิลป์ ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประภาส สุขดี ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประนอม ทองแสง หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สาวิตรี แดงมีสี หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สวัสดิ์ ศิริพัฒน์ ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทรงวุฒิ ทองขำ ชาย บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิสมัย บุญตา หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุชาดา สระสงคราม หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จิราพร ศิริพัฒน์ หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประภาศรี ฉิมมาวัน หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัจฉรา บุตรอำคา หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ถาวร นามบรรเทิง ชาย บ้านแข่โพนเมือง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทัศนีย์ มัทกิจ หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจภรณ์ บุทฤทธิ์ หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวนิตย์ ทองแสง หญิง บ้านแข่โพนเมือง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษฎา แจ่มพันธ์ ชาย บ้านฟ้าห่วน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กิตติกร ก้านเพชร ชาย บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ราตรี บุญอาจ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วรรณนิสา โทณะสุต หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทัศนีย์ เสมียนกุล หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เอมจิต ธานี หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วันเพ็ญ รัตนะโสภา หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัมรินทร์ ก้านเพชร หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ผ่องศรี สุโพธิ์ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณิสขฌา บุญทรัพย์ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วราพร พันธ์แน่น หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ลำปาง ทองดำ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วาสนา หงษ์อินทร์ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประกายรุ้ง บุญจันทร์ ชาย บ้านฟ้าห่วน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เพ็ญประภา ธรรมบุตร หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ธนิดา มะชิมะ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ทัชชา ศรียานนท์ หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมฤทัย แสนทวีสุข หญิง บ้านฟ้าห่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรทิวา ศศิธร หญิง บ้านฟ้าห่วน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เมธี ศรีสวัสดิ์ ชาย บ้านฟ้าห่วน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พรสวรรค์ ทองกลม หญิง บ้านดงมะหรี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาภรณ์ แจ่มพันธ์ หญิง บ้านดงมะหรี่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัมพร คำแสน หญิง บ้านดงมะหรี่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุวิภา จากผา หญิง บ้านดงมะหรี่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภานรินทร์ แผ่นศิลา ชาย บ้านหมากมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมศักดิ์ ศิริศรี ชาย บ้านหมากมาย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัมรา เจริญศิลป์ หญิง บ้านหมากมาย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุกัญญา ศิริศรี หญิง บ้านหมากมาย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทนะนันธ์ ยอดรัก หญิง บ้านหมากมาย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บรรณศาสตร์ หงษ์อินทร์ ชาย บ้านหมากมาย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุทิน ใจเด็จ หญิง บ้านหมากมาย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สนั่น เบ้าทอง ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประสาร บุตตะไมล์ ชาย อนุบาลค้อวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ถนอมจิตร วงษ์หอม หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย โอสถ เข็มเงิน ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เชิด แสงกล้า ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมปอง สุวรรณเสาร์ หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เจริญวัย โขนชัยภูมิ หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ฐิตารีย์ แก้วคำ หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อมรรัตน์ จันทวงค์ หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ราชตาจ้าย ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรุฬยุภา ทองกลม หญิง อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พนธ์ พันผง ชาย อนุบาลค้อวัง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิภาภรณ์ เบ้าทอง หญิง อนุบาลค้อวัง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราภรณ์ สิงหเสนี หญิง อนุบาลค้อวัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มัณฑนา โพธิ์คำ หญิง อนุบาลค้อวัง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บูชา อุดมเดช ชาย อนุบาลค้อวัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มณี อาจกล้า หญิง อนุบาลค้อวัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วชิรา กิ่งมิ่งแฮ หญิง วัดบ้านเปาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นันทภัค เสี้ยวทอง หญิง วัดบ้านเปาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สวาท พุดมี หญิง วัดบ้านเปาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เยี่ยม อยู่หว้า หญิง วัดบ้านเปาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมหวัง พันผง หญิง วัดบ้านเปาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ณรงค์ สุวรรณเสาร์ ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วัชราภรณ์ ไพรินทร์ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุนทร บุญตา ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง หัชยานันท์ เทือกเทพ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทองสม คาดสนิท หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิรมล เอ็มรัตน์ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เปรมวดี ดลสุข หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สัมพันธ์ คาดสนิท ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิไลลักษณ์ เกษหอม หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ยงค์ เกลียวทอง ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง แอมรา วงศ์ดอกพวง หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง รัชนี ทองประเสริฐ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐพงศ์ เห็มทอง ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชรินทร วงษ์เพ็ญ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วิชชุลดา ซ่อนบุญ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปราณี ภูสมหมาย หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จันทา เสียงอ่อน ชาย บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กฤตวรรณ เสาหงษ์ หญิง บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บรรจบ นันทวงศ์ ชาย บ้านผิผ่วน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรอนงค์ สุวรรณกูฏ หญิง บ้านผิผ่วน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธาดารัตน์ แหวนหล่อ หญิง บ้านผิผ่วน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วีระยุทธ งามล้วน ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เกศราณี งามสุข หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภาพ บุญโญ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นุชจรี อินทรจักร์ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกวลิน กุลสุวรรณ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วีรวุทธ ธรรมบุตร ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นิศาชล นามสาย หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จริญญา โดนสุข หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรวุฒิ แขกวันวงค์ ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นรินรัตน์ ประจวบสุข หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภาพร ไชยะนา หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บัวเงิน บุญน้อม หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ทิวาวรรณ สุดแสวง หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สมศรี พุฒพันธ์ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศรายุทธ จันทรุทิน ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นฤมล พุฒพันธ์ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิทูล ชุมแสง ชาย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เดือนพัตรา บุญโญ หญิง บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สวัสดิ์ เครือไชย ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อรุณรัศมี ประดับศรี หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประภาพร ประจวบสุข หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จรูญ ประจวบสุข ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ยรรยง สาริพันธ์ ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย รัชพล สีมารัตนกูล ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมัย ประดับศรี ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณัฐวิภา สาริพันธ์ หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กฤติยาพร เหลือผล หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วรรณภา สมสาย หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาพร ทานนท์ หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กัญจนพร การัตน์ หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุวพร เห็มทอง หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย กิตติศักดิ์ การัตน์ ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนบดี มูลเกษ ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เพ็ญพักตร์ ป้องแก้ว หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เสมอ สังโสมา ชาย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วชิรดา ชิดดี หญิง บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จินตะนา ศรีหาญ หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พูล ทิมา หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วัลลภ ทิมา ชาย บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วนิดา พิมพลีชัย หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สรชา ป้องวิชัย หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาวดี อ่อนผิว หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย บุญมา หอมอ่อน ชาย บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิชญาภรณ์ เถาว์แสน หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลำดวน หอมอ่อน หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุญญิสา ศิริบุตร หญิง บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิทูล เพ็งธรรม ชาย บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มาลี ทองหลาง หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กัลยาณิน เชื้อสุข หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง หทัยรัตน์ สีมารัตนกูล หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นงนุช ชูเนตร หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมคิด ทองขำ หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นริศรา นครวงษ์ หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กมลรัตน์ คำสุข หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกรียงไกร สัจจะเพ็ญ ชาย บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรินทร์ ทองหลาง ชาย บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จีระภา นาคศรี หญิง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศิลป์ จารึกธรรม ชาย บ้านแจนแลน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นิตยา สายสิงห์ หญิง บ้านแจนแลน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรทัย บุญพร้อม หญิง บ้านแจนแลน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ขวัญจิตร บุญน้อม หญิง บ้านแจนแลน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุจิรา กลิ่นรื่น หญิง บ้านแจนแลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อำพล เลี่ยมแจง ชาย บ้านแจนแลน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทวี โขนชัยภูมิ ชาย สหประชาสรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรรณี คงบุญวาส หญิง สหประชาสรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปรีชา โพดพันธ์ ชาย สหประชาสรรค์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธวัชชัย เกษหอม ชาย บ้านน้ำอ้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชลธี บุญพัฒน์ ชาย บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อรุโณทัย บุญคำ หญิง บ้านน้ำอ้อม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กาญจนา โยธารส หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง พัทยา ศิริบุตร หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จำนงค์ ศิริบุตร ชาย บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุนันทา พุฒพันธ์ หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วรัชญา แจ่มศรี หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธนาภรณ์ ทวีศรีศักดิ์ หญิง บ้านน้ำอ้อม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชุติมา บุตรจินดา หญิง บ้านน้ำอ้อม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทองทิพย์ คนมาก หญิง บ้านน้ำอ้อม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กุลศิรภรณ์ จิบจันทร์ หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วทันย์ ประจวบสุข ชาย บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จุฬารัตน์ คมไธสง หญิง บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทองใบ สมเพาะ ชาย บ้านน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิชัย สุทธโส ชาย บ้านโพนแบง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วราพงษ์ วงศ์ดอกพวง ชาย บ้านโพนแบง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ไพโรจน์ พิมูลชาติ ชาย บ้านโพนแบง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิติมา รัตนวรรณ หญิง บ้านโพนแบง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรี สีเย็น หญิง บ้านโพนแบง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มยุรา พิณราช หญิง บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรเดช อินอ่อน ชาย บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนกฤต ลุนพิลา ชาย บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชวลิต สีหาอาจ ชาย บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กาญจนา ทองคำ หญิง บ้านศิริพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธนากร ประดับพันธ์ ชาย บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ลำพูน เวฬุวนารักษ์ หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ไพรวัลย์ ทองเฟื้อง หญิง บ้านศิริพัฒนา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุภชัย รู้ขาย ชาย บ้านศิริพัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกศกนก นวลรักษา หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กชพร รัตนภักดี หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กษิรา นามวงษ์ หญิง บ้านศิริพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิราณี ศรีเสมอ หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รสมาริน สายโสภา หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ขวัญแข งามล้วน หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชวลิต ประทุมชาติ ชาย บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรรณใส สิทธิศาสตร์ หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุพรรษา คำบุญ หญิง บ้านศิริพัฒนา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สยุมพร พิมพ์ศรี หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อภิญญา พันธ์งาม หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สายสวาสดิ์ นันพิลา หญิง บ้านศิริพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุมาลัยรักษ์ แสนการุณ หญิง บ้านดวนบากน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อุทัย เกษกัน ชาย บ้านดวนบากน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุนิดา เกษกัน หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มลฤดี ทองทับ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เจษฎาภรณ์ คุณารักษ์ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รักษ์สุนันท์ จันทะสิงห์ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุทธิวรรณ สังเกตุ หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สนั่น โพดพันธ์ ชาย บ้านดวนบากน้อย ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รัตนา ศรีหานาม หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปรางทิพย์ ไชยสังวล หญิง บ้านดวนบากน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญญารัตน์ ลุผล หญิง บ้านจานทุ่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วีรวัฒน์ ทองสา ชาย บ้านจานทุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จรัส ทองสา ชาย บ้านจานทุ่ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วุฒิชัย ทองบ่อ ชาย บ้านจานทุ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บัวรินทร์ ลุนหล้า ชาย บ้านจานทุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทิพย์วารี นาควังไทร หญิง บ้านจานทุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อารีย์ เงินถม หญิง บ้านจานทุ่ง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อุดมศักดื์ ศิริบุตร ชาย บ้านจานทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อุทาน สิงห์ครุธ ชาย บ้านสงเปือย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุเทพ ศิริสุวรรณ ชาย บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย จตุรภุช เวียงสมุทร ชาย บ้านสงเปือย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีระวิทย์ กลมเกลียว ชาย บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นครินทร์ ศรีเนตร หญิง บ้านสงเปือย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิราพรรณ ผองขำ หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุวรรณคำ ยุบล หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทัศนีย์ เข็มทอง หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิสมัย จักรไชย หญิง บ้านสงเปือย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ขนิษฐา พิจารณ์ หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กัลยา ผารัตน์ หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปราถนา ธิมาชัย หญิง บ้านสงเปือย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง งามตา รุ่งเรือง หญิง บ้านสงเปือย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เวชยันต์ พุดตาลดง ชาย บ้านสงเปือย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิลดา ธุระกิจ หญิง บ้านสงเปือย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิคิด อุ่นตา ชาย บ้านบุ่งหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เพ็ชร ศรีศักดิ์ ชาย บ้านบุ่งหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สง่า อุ่นตา หญิง บ้านบุ่งหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิลาวรรณ์ บุญเดช หญิง บ้านบุ่งหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปรีชา กล้าหาญ ชาย บ้านบุ่งหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อริสา จันเหลือง หญิง บ้านบุ่งหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชนิดา กล้าหาญ หญิง บ้านบุ่งหวาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัสนา จันทร์อ่อน หญิง บ้านบุ่งหวาย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สากล จ้ำหนองโพธิ์ ชาย บ้านบุ่งหวาย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนพล คงกระพันธ์ ชาย บ้านบุ่งหวาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สวลี บุญเลียง หญิง บ้านกุดตากล้า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประทน ผิวงาม ชาย บ้านกุดตากล้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บัญญัติ ขอสุข ชาย บ้านดอนขะยอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชาตรี เอนกพร ชาย บ้านดอนขะยอม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จรัส ขอสุข หญิง บ้านดอนขะยอม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประภาส ศรีแสน ชาย บ้านกุดกุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จรรยา คามใส หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิราจี หาญพังงู หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุเนตร จำปาวงศ์ หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พิเชษฐ สำโรง ชาย บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมชาย หายเคราะห์ ชาย บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วันทอง ดำขำ หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิรัญดา สิงห์กาล หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรทัย คำแพง หญิง บ้านกุดกุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปุณยวีร์ ชมชื่น หญิง บ้านกุดกุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรสวรรค์ จันสว่าง หญิง บ้านกุดกุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญกอง มงคลคำ ชาย บ้านกุดกุง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มิรันตี ธรรมสาร หญิง บ้านกุดกุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑารัตน์ สานนท์ หญิง บ้านโนนม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ถวิล กุชโร ชาย บ้านโนนม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุริยา เข็มเงิน ชาย บ้านโนนม่วง ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อุกฤษฏ์ แสงดี ชาย บ้านโนนม่วง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทิชากร จังหวะ ชาย บ้านเหล่ามะเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เตือนใจ เอมสมบูรณ์ หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาภรณ์ หัศจรรย์ หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริชัย ต้นพรหม หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จันทร์แรม กงแก้ว หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อรชุญ ฑีรภาค ชาย บ้านเหล่ามะเขียว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรสิตา ประจำถิ่น หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิรวดี สุทธิสิงห์ หญิง บ้านเหล่ามะเขียว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิระพล วงศ์ชมภู ชาย บ้านเหล่ามะเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง หญิง บ้านทรายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วนิชยา จำปาวงค์ หญิง บ้านทรายงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วราวุฒิ จำปาวงค์ ชาย บ้านทรายงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมพร พร้อมจิตร ชาย บ้านทรายงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประเทือง สืบสุโท ชาย บ้านทรายงาม ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศิรินาถ สุขแสน หญิง บ้านทรายงาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภานุวัฒน์ วอทอง ชาย บ้านทรายงาม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐาปนี จักรไชย หญิง บ้านทรายงาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปัญญา สิงห์กาล ชาย บ้านนาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สถิตย์ ศรีบัวบาล ชาย บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิภาภรณ์ คำแพง หญิง บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุคนธร อ่อนตาม หญิง บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นวลจันทร์ บุญคำ หญิง บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุทัศน์ คำแพง ชาย บ้านนาโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อานนท์ ประเสริฐสุข ชาย บ้านนาโพธิ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบ็ญจวรรณ ประเสริฐสุข หญิง บ้านนาโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนาวุฒิ ส่องแสง ชาย ชุมชนกู่จาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กัญญา โคตรสมบัติ หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญเลิศ ศรีโชค ชาย ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัชรรินทร์ ดิษยโสธรศิลป์ หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ไพวรรณ์ รันทม หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาภัทร์ หงศาลา หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รฐา แสนสวาสดิ์ หญิง ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประสพสุข เสียงใส ชาย ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วนาสันต์ ท่าหาญ ชาย ชุมชนกู่จาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชุติพงศ์ ยี่สันเที๊ยะ ชาย ชุมชนกู่จาน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นาย กิตติพงษ์ แจ้งไพร ชาย ชุมชนกู่จาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ละมัย รัตรเพชร หญิง ชุมชนกู่จาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เอ็มอร เจิมขุนทด หญิง ชุมชนกู่จาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทยากร ดิษยโสธรศิลป์ ชาย ชุมชนกู่จาน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ถนอม หอกคำ ชาย ชุมชนกู่จาน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บรรจง ปามุทา ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เจริญ ขวัญทอง ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วัฒนา หอกคำ ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จิระพงศ์ นำภา ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ฌัลลิกา บุญอารีย์ หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัชนี ศรีโชค หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นภาภรณ์ เครือชาลี หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปวริศา พีรยศพัฒน์ หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ศักดิ์ศรี เยาวบุตร ชาย บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ขนิษฐา วรพันธ์ หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัตรา ผิวผ่อง หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรพรรณ เสงี่ยมศักดิ์ หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วาสนา ปามุทา หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิริวรรณ กุดเป่ง หญิง บ้านนาเวียงคำศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมศักดิ์ ทองทา ชาย บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บุญชู คงดี ชาย บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จันทร์เพ็ญ เสียงใส หญิง บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุปราณี พิมพ์ทอง หญิง บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เสถียร กลิ่นกล้า ชาย บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เจนจิรา แก้วกาศ หญิง บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วีรนันท์ นารีบุตร ชาย บ้านเหล่าหุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พรทิพย์ เสียงใส ชาย บ้านเหล่าหุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปรียานุช เสียงใส หญิง บ้านเหล่าหุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มุธิตา ช้างดำ หญิง บ้านเหล่าหุ่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุรางค์ หลาทอง หญิง บ้านกุดเป่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มนูญ พันพิพัฒน์ ชาย บ้านกุดเป่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ยุพิน วินทะไชย หญิง บ้านกุดเป่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริวรรณ กุดเป่ง หญิง บ้านกุดเป่ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทิพยพิศุทธิ์ จันทร์ษุตะ หญิง บ้านหนองเสียวชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชนินทร์ ยศบุญ ชาย บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุทัยวรรณ รักพวก หญิง บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วุฒิไกร แสนสวาสดิ์ ชาย บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมร สิมมา ชาย บ้านหนองเสียวชัยมงคล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรี วอทอง หญิง บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิสิทธิ์ พวงศรี ชาย บ้านหนองเสียวชัยมงคล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีระเดช ขอสุข ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิมพ์ชนก วงศ์จันทร์ หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กาญจนา โภคสวัสดิ์ หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประยูร ไชยนา ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กชมน สุโพธิ์ หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุมาลี บุญเฉลียว หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พันธุ์ทอง พินิจผล หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ไพฑูรย์ โภคสวัสดิ์ ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุขชัย พินิจผล ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ละออ ศรีบัวบาล หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงสุดา ศรีรักษ์ หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เกียรติวันชัย ใจใหญ่ ชาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ยุทธนา หินเมืองเก่า หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิไลวรรณ เด่นดวง หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิรินภา วงสาโท หญิง บ้านมะพริกดู่โพนสิม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชุมพล ผองขำ ชาย ชุมชนย่อวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จรรยพร ศรีเทพ หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ละมุล หอมหวล หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ไพจิตร กลิ่นแก้วนพรัตน์ หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง แพรวพรรณ เวชกามา หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทิพสุดา แก้วศิริ หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กุหลาบ ไพรเสนา หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สรัญญา เตโช หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บุญชู ขอสุข ชาย ชุมชนย่อวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อรรควัฒน์ เวชกามา ชาย ชุมชนย่อวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐเมฆินทร์ เผ่าเพ็ง ชาย ชุมชนย่อวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปนัดดา เขาทอง หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประสงค์ พันภักดี ชาย ชุมชนย่อวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณนิภา เขาทอง หญิง ชุมชนย่อวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย หมิ่ง ยวนยี ชาย บ้านคำม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นเรศ สรสิงห์ ชาย บ้านคำม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑาทิพย์ เกษาพันธ์ หญิง บ้านคำม่วง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พนิตา รวมธรรม หญิง บ้านคำม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พรรณี เครือชาลี หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลมัย ประสมศรี หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นงลักษณ์ ฝุ่นทอง หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พวงเพชร ขันเงิน หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมคิด สีทอง หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ระเบียบ นามแก้ว หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พนัสชนก มะเสนา หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บุญจันทร์ ชำนาญค้า ชาย บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นันทพร จันเหลือง หญิง บ้านคำม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมศรี เหลาทอง ชาย บ้านคำม่วง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปณัฐฎา สัตรูพ่าย หญิง บ้านคำม่วง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นฤมล อุปรา หญิง บ้านคำม่วง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญา เนตรสงคราม หญิง บ้านคำม่วง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิรันดร์ เขียนนอก ชาย บ้านสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ถนอมรัตน์ ทองหนุน หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชัชวาล เวชกามา ชาย บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง หนูเตียง ชำนาญค้า หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุรัตน์ วงศ์คำจันทร์ หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุญเรือน คุณธรรม หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นจพักตร์ ศรีแก้ว หญิง บ้านสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุวัฒน์ สาคร ชาย บ้านสว่าง ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สาลินี ชิงชัย หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งฤดี ทิพโชติ หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จตุพร ดวงศรี หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นัธยาภรณ์ สุ่มมาตย์ หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปิยะ เด่นดวง ชาย บ้านโคกป่าจิก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ถวิล เวชกามา ชาย บ้านโคกป่าจิก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นงนุช เวชกามา หญิง บ้านโคกป่าจิก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ณัฐวุฒิ แก้วพิลึก ชาย บ้านโคกป่าจิก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บัวลี สิมลี ชาย บ้านโคกป่าจิก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทองสุข ชาภักดี ชาย บ้านทุ่งมน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลำดวน แสวงแก้ว หญิง บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ผ่องศรี เรืองแหล้ หญิง บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ญาติ มีตน ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทวนไท สุดแสน ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บุญถิ่น ส่งศรี ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จุฑามาศ บุญถูก หญิง บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิไลวรรณ ทองสี หญิง บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทองฤทธิ์ โคตรสมบัติ ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิศัลย์ หินเมืองเก่า ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุทธิวัฒน์ เชษฐา ชาย บ้านทุ่งมน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จิราภรณ์ พงษ์พิษณุ หญิง บ้านทุ่งมน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อังคณา สมอ้าง หญิง บ้านทุ่งมน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิตยาพร บุญทศ หญิง บ้านทุ่งมน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนากร จันทร์ยางช่อง ชาย บ้านทุ่งมน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว คำผา ประสพดี หญิง บ้านทุ่งมน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรชาติ แสวงแก้ว ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สกุลตา แพงโสม หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อุไรวรรณ พิศชาติ หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทองสา นามแก้ว ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว มะลิดา ภูนาแสง หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สรวิทย์ โรจนะ ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เกษรา แดงโสภา หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุทัศน์ ยินงาม ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วาสนา พลไชย หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อุมากรณ์ ถาวร หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ศักดิ์สกลธ์ พลไชย ชาย โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ฉวีวรรณ ชัยเคนวงศ์ หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรรณิภา วิสูญ หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ฐิตินันท์ สว่างแสง หญิง โซงเหล่าโป่วิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย คูณ วงศ์อนันต์ ชาย อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ผู้อำนวยการโรงเรียน