ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

Chart

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุทัศน์ สันทา ชาย Sutus Santa ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มงคล สุดสนอง ชาย Mongkon Sudsanong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุจิรา ภูมิแสน หญิง ruchira phumsaen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี รัตนะบงกชเวช หญิง prani rattanabongkodwed ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นคร แสนวงษ์ ชาย nakhon sanwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ดำรง ดอกจันทร์ ชาย damrong dokjan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประไพ ใบบัว หญิง prapai baibua ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณเกษร สุวรรณมุข หญิง Suwankesorn suwunnamook ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาพร ทรงวิชัย หญิง supaporn chongvichai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แสงอรุณ ดอกจันทร์ หญิง SAENG-ARUN DOKCHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพรินทร์ ภักดี หญิง pairin pakdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิราพร สุดสนอง หญิง ๋Jiraporn Sudsanong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สงวน ตรีประเคน ชาย sanguan treepraken ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ถนอม เวชกามา หญิง thanom wechakama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กันยกร ณ กาฬสินธุ์ หญิง Kanyakorn Nakalasin ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กมล ณ รุณ ชาย Kamon Naroon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มนูญกิต ขอสุข ชาย Manoonkit Khorsuk ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จิรวัฒน์ สุวรรณเพชร ชาย jirawat suwannapes ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กรองแก้ว ยกย่อง หญิง krongkaew yokyong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สตรีรัตน์ โคตรชมภู หญิง Satreerat Khotchompoo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อธิคม ทองกลม ชาย Atikom thonggom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เชิด ละครวงษ์ ชาย Cheud Lakornwong อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สุรัญญา คำตา หญิง surunya kumta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณี นอมจิตต์ หญิง pannee nomjit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พยงค์ ครองชื่น หญิง payong krongchean ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณิศวรา จันทะมา หญิง Nisawara jantama ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วรวุธ ไชยฤกษ์ ชาย worawut chairek ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณ ถนัดทาง หญิง Suwan Thanatthang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุไร ประสมศรี หญิง Urai Prasomsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุชัญญา เวชกามา หญิง Suchanya Wetchakama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริลักษณ์ ส่งเสริม หญิง Sirilak Songseom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พินิจ ประสมศรี ชาย Pinit Prasomsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ราตรี รัตนพิมพ์ หญิง Ratrri Rattanapim ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ราตรี นามแก้ว หญิง RATREE NAMKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จุติพร ทุมไมย หญิง Jutiporn Toommai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัทราภรณ์ ละครวงษ์ หญิง Patharapon Lakhonwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เพ็ญศรี ไตรจิตต์ หญิง Phensri Taichit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา บรรลืิอหาญ หญิง Wassana Bunleehan ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรดา สุนทรา หญิง Jirada Sunthara ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรพงษ์ คำงออก ชาย Chakkapong chumnueog ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระศักดิ์ ทองจิตร ชาย Teerasak Thongjit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดมศิลป์ เชี่ยวชาญ ชาย Udomsin Chiechan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ทองสวง แสวงสาย ชาย Thongsuang Sawaengsai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยโท กฤษณะ ทองสี ชาย Kitsana Thongsee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ นักฟ้อน ชาย NATTAWOOT NAKFON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิศมัย ทองโสม หญิง Pitsamai Thongsom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา นามวงค์ หญิง SUPATTRA NAMWONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุไร สันทา หญิง Urai Sunta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุเทพ มีแก้ว ชาย Utep Meekaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วงเดือน ทาเคลือบ หญิง Wongduen Taklueb ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประศาสตร์ องอาจ ชาย Prasart Ongart ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นพคุณ เวชกามา ชาย Noppakoon Wetchagama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพียงพิศ นิสีดา หญิง Peangpit Nisida ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภา แก้วแสน หญิง supa kaewsan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริธร บุญศิริ หญิง Sirithiorn Boonsiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ผ่องศรี กาพาด หญิง Pongsri Kapsd ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พรธิวา วอทอง หญิง Porntiwa Wothong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิพล สมสะอาด ชาย NIPOL SOMSARD ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สิริรัตน์ เวชกามา หญิง SIRIRUT WECHAKAMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มารุต นอมจิตต์ ชาย MARUT NOMJIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุกูล อินอ่อน หญิง NUKUN INON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพบูลย์ คำดี หญิง PAIBOON KUMDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จารุพิชญา เสาวโมกข์ หญิง Jaruphitchaya Saowamok ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิวาส แสนสุข ชาย Nivat Saensuk ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ดวงสมร ศรีใสคำ หญิง Duangsamon Srisaikum ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย โสภณ ธงวิชัย ชาย Sopon Thongwichai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยินดี โพธิแสน ชาย yindee potisan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นวลเนตร ราตรีสุข หญิง NUANNET RATREESOOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วัฒนา นามแก้ว ชาย wattana Namkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติมา คำแสง หญิง THITIMA KHAMSAENG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาลักษณ์ โคหนองบัว หญิง Jutharak Konongboa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณภาภัช แสวงสาย หญิง Napaphat Sawangsay ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณรงค์ศักดิ์ สุนทรา ชาย Narongsak Suntara ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นนทชัย นิลปะกะ ชาย Nontachai Nilpaka เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รังสรรค์ ศุภสร ชาย RANGSUN SUPASORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประภาพร นวลนุกูล หญิง PRAPAPORN NUALNUGOON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมพร รำคำจันทร์ หญิง SOMPORN RAMCAMJAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนาภรณ์ เวชกามา หญิง RATANAPORN WETCHAKAMA ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ประศาสตร์ มูลหลวง ชาย Prasat Moonloung ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จตุพร ศรีสมมาตย์ หญิง Jatuporn Srisommat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนงค์นาถ โกลนกระโทก หญิง Anongnat Kolnkrathok ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิชาติ ฤทธิมา ชาย apichat litima เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนิรุทธิ์ แสงดี ชาย Aniruth Saengdee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อนงค์ เวฬุวนารักษ์ หญิง Anong Weluwanarak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แสงเดือน ศรีวะรมย์ หญิง Saengduan Sriwarom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พยอม วงศ์พานิช หญิง Phayom Wongpanit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชูศรี ธนาคุณ หญิง Choosri Thanakun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิรารัตน์ โคตรสมบัติ หญิง Wirarat Khotsombat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมควร เสริมทรัพย์ ชาย Somkuan Soemsub ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ชุมพล ฝูงใหญ่ ชาย Chumphon Fungyai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญเสริม โสมณวัฒน์ ชาย Bunsroem Somanawat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญจันทร์ องอาจ ชาย Boonjan Ongart ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วารีย์ หลอดแก้ว หญิง Varee Lordkaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประเสริฐ องอาจ ชาย Prasoet Ongart ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พิริยะ สายวรณ์ ชาย Piriya Saiworn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง โสรยา ยางงาม หญิง Soraya Yangngam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธนพร สากระจาย หญิง Tanaporn Sakrajai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนา สมถะนิรันดร์ หญิง Rattana Samathaniran ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภาทิพย์ บุญปก หญิง Napatip Boonpok ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เบญจมาศ โพนแก่น หญิง Benjamad Phonkran ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สิริพร ธนูศรี หญิง SIRIPORN THANOOSRI ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ประคอง องอาจ ชาย Prakhong Ongart นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สมจิต สาครรัตน์ หญิง somjit sakonrat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริรัตน์ ทองมณี หญิง Sirirat Tongmani ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปนิดา แสนเลิง หญิง panida sanlong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิเทศก์ ศิริโสม ชาย Nithed Sirisom ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรชุลีย์ ไตรยะสุทธิ์ หญิง Pornchulee Potisaen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณิชชาภัทร ศิริโสม หญิง ืnitchaphat sirisom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชราภรณ์ วิเศษแก้ว หญิง Patcharaporn Wisedkaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทิพวรรณ บุญทัย หญิง tippawan boonthai เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิราภรณ์ ประชุมพันธ์ หญิง Chiraphon Prachumphan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุรีรัตน์ พินิจมนตรี หญิง ่Jureerat Pinitmontree ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย ไตรภพ อุทัยแพน ชาย TRAIPHOP UTHAIPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ยวนจิตร ปราสาร หญิง YOURNJIT PRASARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิศิษย์ แนวกันยา ชาย VISIT NAEWKANYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพิน ชูรัตน์ หญิง SUPHIN CHURAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพฑูรย์ อุทัยแพน หญิง PAITOON UTHAIPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุริยันต์ ศิริโสม ชาย suriyan sirisom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา เดชเดิม หญิง Rattana Dechderm ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สยาม เวชกามา ชาย SIAM WETCHAKAMA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ดวงจันทร์ พารา หญิง Duangjan Phara ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย โกวิท คำสะอาด ชาย Govit khamsaard ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย โกวิท คำสะอาด ชาย Kowit Khamsaart ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พัฒนพงษ์ สิงคิบุตร ชาย PATTANAPONG SINGKIBUDT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สิรินาฎ จันทร์ทรง หญิง sirinat chansong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทีธนะโชติ กุลทอง ชาย tithanachot koolthong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชาญ หนองคู ชาย wichan nongkru ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิภาภรณ์ ยาวะโนภาส หญิง Nipapon Yavanopas ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มงคล สุนทรา ชาย MONGKON SUNTARA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริวรรณ ลันละนา หญิง Siriwan Lunlana ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว บุษยมาศ กระบวนศรี หญิง ิีbutsayamat kabaunsi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ คำสี หญิง Waraporn Kamsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาสินี คุ้มพะเนียด หญิง Suthasinee Kumpaniad ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จินดา ประชุมพันธ์ ชาย Jinda Phachumpan อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง วิภา โคตรสมบัติ หญิง Wipha Khotsombat ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สงวน อ่อนละมุน หญิง Saguen Oilamun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นรินทร์ ประเสริฐ หญิง Narin Prasert ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมบูรณ์ อยู่คง ชาย Somburn Yukhong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ยุพาภรณ์ กล้าหาญ หญิง ํYupaporn Klaharn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศรี จินดากุล หญิง Pensri Jindakul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ทองบ่อ หญิง Wasana Thongbor ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีดา พลสิงห์ ชาย Preeda Ponsing ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อ้อมเดือน แพนพา หญิง Omduan Panpa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อภิยุทธ เยาวเรศ ชาย APHIYUT YAOWARES ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุบรรณ์ ยาวโนภาส ชาย Suban Yawanopat ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุดาพร ทนานันท์ หญิง Sudaporn Thananan ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรชัย สุวรรณเพ็ชร ชาย Sonchai Suwannaphet ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สกุลยุทธ ยุทธพงษ์ ชาย Sakulyut Yutthapong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณรงค์ ศรีคำเวียง ชาย Narong Srikumwaing ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เตือนใจ หาญชูวงศ์ หญิง Tuanchai hanchuwong ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง สัมฤทธิ์ เหลืองวัฒนานนท์ หญิง Sumrit Luangwattananon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประนอม ศรีคำเวียง หญิง pranom srikumwaing ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บัณฑิต พงษ์จงมิตร ชาย Bandid Pongjongmit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จินตนา กวีนนท์ หญิง Chintana Kaweenon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วารินทร์ สระเพ็ชร หญิง Warin Srapet ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทิน ศรชัย ชาย Sutin Sonchai ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ธีรวิทย์ อุปชัย ชาย Thirawit Aupachai ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาย เนรัญช์ มูลสาร ชาย NERUN MOOLSARN ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎากร มิ่งขวัญ ชาย Kritsadakon Mingkhwan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นงคราญ แสนโสภา หญิง ์Nongkran Sansopa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิตาดา แคนสิลา หญิง Witada Kansila ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กัญญาภา ผุดผ่อง หญิง Kanyapha phudprhong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุภกิจ กุบแก้ว ชาย supakit kubkeaw ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประเสริฐ มาคำผุย ชาย PRASOET MAKHAMPHUI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มุกดาวรรณ ไชยวิเศษ หญิง Mukdawan Chaiyawiset ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศักดิ์ศรี ทาระพันธ์ หญิง Saksri Tarapan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วราภรณ์ จันทรส หญิง Waraphon Chantharot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง คะณิตา เวียงกมล หญิง KANITA WIANGKAMOL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวิมล ส่องแสง หญิง Suwimol Songsang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง แพน จุมพลเมือง หญิง pan chumponmueang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประนอม ยวงวิภักดิ์ หญิง PRANOM YUANGWIPAK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย บัญชา ผดุงรัตน์ ชาย BANCHA PADUNGRAT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ ชักนำ หญิง KanoKwan Cawmiong ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประภัสสร แก้วมิ่ง หญิง Praphatson Kawmiong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย อัธยา อินสา ชาย Atthaya Insa นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย บุญฤทธิ์ พรรษา ชาย ฺBoonyarit Pansa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะมาศ ต้นสาย หญิง Piyamas Tonsai เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมัย สมโสภา ชาย samai somsopha ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญมา สำลี ชาย ิbunma samlee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เข็มชาติ เวชกามา ชาย knemenat wetchakama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตย์ สำลี หญิง nit samli ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขัตติยากร เชื้อวงศ์ หญิง khattiyagorn chueawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุทัศน์ ไชยมา ชาย Suthat Chaima ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทองอวน แก้วตา ชาย THONGUAN KAEWTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ว้ชรินทร์ พยัคฆ์ หญิง Watcharin payak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประกาศ จูมพิลา ชาย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ไพรัช เวชกามา หญิง Phairat Watchakama ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พุทธพงศ์ ชอบศิลป์ ชาย putpong chobsin ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เรืองวลี สุพล หญิง Reungvalee Supon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ดำรงศักดิ์ นักร้อง ชาย Dumrongsak Nukrong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมร เผ่าสีหา ชาย Samron Phuseeha ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เสน จุมพลเมือง ชาย Sen Chumphonmuang ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิกา ทองดา หญิง Kannika Thongda เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมบัติ สลับศรี ชาย Sombut Salabsri นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย บุญมาก บุญศรี ชาย ิBoonmak Boonsri ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิชภัทร คำตา ชาย Witphat Kumta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภูวนารถ คัมภ์ทวี ชาย Poovanat komtavee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ธนันธัมม์ กุบแก้ว ชาย Thanandham Kubkaew ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัทธนันท์ มิ่งขวัญ หญิง pattanan Mingkoun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สกล แพงแก้ว ชาย sakon phangkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร เวฬุวนารักษ์ หญิง ๋Jirapron Weruwanarak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง นางกีรัตยา สุนารักษ์ หญิง Geerattaya Sunarak เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัญญัติ เวชกามา ชาย Banyat Wetchagama ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัชฎาภรณ์ จรัญศิริไพศาล หญิง Ratchadapron Jaransiripisan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภิส ธนุยุทธกุล หญิง Napis Thanuyutthakul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริกุล ชื่นบาน หญิง Sirikul Chuenban ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวิทชัย สุดชาฎา ชาย Tawitchai Sudchada ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สมศักดิ์ แก้วสิมมา ชาย SOMSAK KEAWSIMMA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทิน ชื่นบาน ชาย SUTHIN CHUENBAN ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สกุลรัตน์ ชื่นบาน หญิง Sakunrut Chuenban ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอื้อมภรณ์ สีดำ หญิง Auemporn Seedam เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพชรลดา ประมูลพงษ์ หญิง Pattlada Pramoonpong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม ชาย Phuriphat Sricham ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภิตินันท์ บุญทศ หญิง phitinan boontot ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เมธี สืบศรี ชาย Metee Subsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณิต ตรีแสน หญิง Wannit Treesan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คำเบ้า วังหาแทน ชาย Kumbao Wanghatan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญญา ธิบูรณ์บุญ หญิง KHANYA THIBOONBUN เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยวิชิต ทันพรม ชาย CHAIVICHIT TANPROM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศุภกานต์ ศรียุทธ หญิง Supakarn Sriyuth ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุฑามาส แก้วไวยุทธ หญิง CHUTHAMAT KAEWWAIYUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พงษ์ศักดิ์ สุระขันธ์ ชาย PONGSAK SURAKHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชยุตม์ แสนโสภาวัน ชาย WITCHAYUT SAENSOPAWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาวดี ธงไชย หญิง SUPAWADEE SANAPROM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดรุณี นนทสินธ์ หญิง Drunee Nontasin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เจนจิรา สีลำดวน หญิง JANJIRA SRILAMDUAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จตุพร กุบแก้ว หญิง JATUPORN KUBKAEW ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิรวรรณ วอลเตอร์ส หญิง JIRAWAN woltor ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวรรณี อัศวาวุฒิ หญิง SUWANNI ATSAWAWUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายทอง แก้วคำจันทร์ หญิง SAITHONG KEAWKHAMCHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สาลี ไทยโพธิ์ศรี หญิง SALEE THAIPOSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรพรรณ์ กันทะเชียร ชาย SURAPHAN KANTHACHIAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศิริสมร เจริญทรัพย์ หญิง SIRISAMAL CHAROENSAB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุขสันต์ แก้วไวยุทธ ชาย SUKSANT KAEWWAIYUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุไรวรรณ กุบแก้ว หญิง URAIWAN Kubkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประพจน์ศักดิ์ ธงไชย ชาย PRAPOTSAK THONGCHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จารุณี ลิ้มประสาท หญิง charuni limprasat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทิวากร อรศรี ชาย Tiwakorn Orrasri อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัจฉราพร พุทธพรหม หญิง ATCHARAPHON PHUTTHAPHOM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สัมฤทธิ์ สมหวัง ชาย SAMRIT SOMWANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรีย์ นิลผาย ชาย SUREE NILPHAY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชัย ทองโสม ชาย WICHAI THONGSOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิ่นไท นิลผาย หญิง PINTHAI NILPHAY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย สายเมฆ หญิง ์Nuengruethai Saimek ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สนธยา วงษ์อนันต์ ชาย SONTHAYA WONGANON นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว นุศรา ศรีชมภู หญิง Nutsara Seechompoo ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจียมจิลา ไชยรักษ์ หญิง CHIAMCHILA CHAIYARAK ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มิ่งสมร มูลสาร หญิง Mingsamon Moonsarn ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญใจ สุวรรณมุข หญิง Khwanjai Suwannamuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญณรงค์ ผ่องใส ชาย channarong phongsai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ละเอียด แก้วทอง หญิง Laeaid Kaewthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิมพร ปิ่นคำ หญิง Pimporn Pinkham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวีรัตน์ รุ่งเรือง ชาย Taweerut Rungrueng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เฉลียว หลอดแก้ว ชาย Chaleow Klordgaew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กฤตย์กุล ภูอวด หญิง Krittikun Phoouat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วีราพร มีพรม หญิง veerapron Meeprom ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุริยา พิษสุวรรณ ชาย SURIYA PISSUWAN นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ชฎาพร พลละคร หญิง Chadaporn phllakhr ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สนอง แสงสุข ชาย Sanang Sangsuk ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เกียรติศักดิ์ ปิรัง ชาย Kiatisuk Pirang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวารี พาพะหม หญิง Suware Papahom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เลขา สีรับสี หญิง Lekha Sirapsi ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สถิตย์ บันลือหาญ ชาย satid bunleaharn ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กรรวรรณ วิเศษแก้ว หญิง kunnika visetgoaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริวรรณ ยำ่ยวน หญิง siriwan yamyuan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศิริ ประเสริฐ ชาย Siri Prasert ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นงค์สุดา ไชยรักษ์ หญิง Nongsuda Chaiyarak ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมพร ด้วงรัตน์ หญิง somporn dungrut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยพร โสมณวัฒน์ หญิง Piyaporn Somanawat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี ทำเลดี หญิง savitree thamledee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กุมารี สิงห์คง หญิง Kumaree Singkong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย แสงเทียน สุวรรณเพชร ชาย Saengthian Suwannaphet ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย บุญเลิศ รัตน์อนันต์ ชาย Boonlert Rutanun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ดาวรุ่ง มีสิทธิ์ ชาย Daorung Meesit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นรุณ วงษ์ศรีแก้ว ชาย narun wongsrikeaw นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง เกศสุดา พรหมวงศ์ หญิง katsuda promwong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารียา ศรีธรรม หญิง areeya sritum ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อังกูร อุ่นตา ชาย ANGKOON AUNTA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปัทมา มีชัย หญิง Pattama Meechai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นิยม มีชัย ชาย Niyom Meecahi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เมตตา ภัทรวงศา หญิง Matta Pattaravongsa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทิมา เครือชารี หญิง ๋Jantima Kruecharree ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรุณี พรหมสุข หญิง Arumee Phomsuk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มนุญ เศรษฐะ ชาย MANUN SETTHA ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ขจรศักดิ์ โฮมราช ชาย Khajornsak Hommarach ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิภา ไชยรักษ์ หญิง Nipa Chaiyaruk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีรนิต ทาระกรรม ชาย TEERANIT THARAKAM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารี ปรากฎ หญิง Aree Parkot ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มุกดา เวฬุวนาธร หญิง Mukda Weluwanathon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกอร ผ่องใส หญิง Kanokron Pongsai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประวิตร ไชยรักษ์ ชาย Prawit Chaiyarak อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ชลธิชา พิมลัย หญิง chonthicha phimmalai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ประยูร ไชยมี ชาย Prayoon chaiyamee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรทิพย์ หางนาค หญิง Porntip Hangnak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สำเริง สายลวดคำ หญิง Sumrerng Sailoudkum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไล ยุตวัน หญิง Vilai Yutawun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนทรา โคตรสมบัติ หญิง Suntara Koatsombat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โสภา ชูรัตน์ ชาย Sopa Churat ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ชลิดา ขันเงิน หญิง Chalida Kunngern ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วชิราภรณ์ สายลวดคำ หญิง Wachirapon Sailodcom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา เซียสกุล หญิง Supatta Cheersakul ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง อรพิน ปาละสานต์ หญิง Orapin Parasan ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สรรเพ็ชญ์ บุญพรลิขิต ชาย sanphet boonpornlikit ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มานพ ชื่นตา ชาย Manop Chuenta ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชรีภรณ์ ผ่องแผ้ว หญิง Patchareepron Phongphaew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พันนิดา จำปานาค หญิง Pannida Jampanak เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รัตนา ชูรัตน์ ชาย Rattana Choorat นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย อุดร ผ่องแผ้ว ชาย Udorn Pongpaew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิพล ศิริวัฒน์ ชาย Sitthiphon Siriwat จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว วนิดา ยาวะโนภาส หญิง Wanida Yawanopas ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มาลินี ขันเงิน หญิง Malinee Khunngaen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธงชัย ไชยช่วย ชาย Thongchai Chaichouy ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพรรณวดี จันทร์ทอง หญิง Supanwadee Janthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สฤษดิ์ โคตรสมบัติ ชาย Sarit Kotsombut ครู ชำนาญการพิเศษ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย สมสมัย สระเพชร ชาย Somsamai Sarapet ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญพิชชา สุภาพันธ์ หญิง Quenpiccha Supapun ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริธร ศรีธรรม หญิง Sirithon Srithum ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รมิดา ศรีธรรม หญิง Ramida Srithum ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แพร วรรณวงค์ ชาย Pae Wunnawong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย เดวิช ไศลบาท ชาย Davich Salaibat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญจันทร์ ไศลบาท หญิง Boonjun Sailabat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณศรี พารา หญิง Suwansri Phara ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วีณา โพธิแสน หญิง Vena Potisaen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณ ศรีหล้า หญิง Supan Srila ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมพิศ หาไชย หญิง Somphit Hachai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศุภมาศ สุวงศ์ทอง หญิง supamart suwongtong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรูญ ทองแท่ง ชาย Jaroon Tongtang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทองพูล กั้วศรี ชาย Thongpul Kuasri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมประสงค์ อุไรรักษ์ หญิง Somprsong Urailuk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นพพล หูตาชัย ชาย noppon huetarchai ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง พรนภัส ชูรัตน์ หญิง phonnaphat choorat ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญยรัตน์ ไศลบาท หญิง kanyarat sailabath ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ ราตรีสุข ชาย Amnat ratrisuk ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เทวัญ กสิพันธ์ ชาย Tawan Kasipan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุเทศ ประชุมพันธ์ หญิง Sutes Prachumphan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ผ่องจิต ผดาศรี หญิง Phongjit Phadasri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประสพ บุรีศรี ชาย Prasoap Burisri ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง กันต์ฤทัย มูลสาร หญิง kanluethai moonsan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธัญพิสิษฐ์ แพไธสง ชาย THanphisit Phaethaisong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เพ็ญแข แก้วตา หญิง PENKAE GAEWTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มะลิวัลย์ ตรีประเคน หญิง Maliwan Treepraken ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปรมพร ประสมศรี หญิง Paramaporn Prasomsri ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เบ็ญจมาส หาหลัก หญิง BENCHAMAT HALAK ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญลือ งาทิพย์ ชาย Bunlue ngathip นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สำรวย ผ่องใส ชาย Samruay Phongsai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดรุณี สีนอร์ หญิง Daruni Sino ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมจิต สุวัฒน์ หญิง Somjit Suwat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัญจนีย์ สีทา หญิง Kanjanee Seeta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวี วรรณสิงห์ ชาย Tawee Wannasing ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญฤทัย สุวรรณมุข หญิง KUNRATHAI SUWANMOK ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อินท์อร คำสี หญิง IN-ON KHOMSEE ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณฐพล วงษ์จันทร์ ชาย NATHAPHON WONGCHAN นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สิรินันท์ เผ่าเพ็ง หญิง Sirinan Phapheng ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนศักดิ์ เวียงกมล ชาย THANASAK WIANGKAMOL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เพ็ญนภา ยะฮาด หญิง Pennapa Yahad ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พาลินี ปั้นทอง หญิง Palinee Pantong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศรี ศรีวิเศษ หญิง PENSRI SRIVESES ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณี เภาวนะ หญิง SUPANNEE POWVANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุริยันต์ เจริญทัศน์ หญิง SURIYAN CHAROENTAS ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัญญา จันทร์คูเมือง หญิง Kunya Junkumung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สีหาเทศ คำศรี ชาย SITHATHET KHAMSRI นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พิชชา พัสดร หญิง Pitcha Passadon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิศักดิ์ สารบรรณ์ ชาย Sutthisak Saraban ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา พรมบุตร หญิง sunisa phombut ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา มูลเกษร หญิง VASANA MOONKESORN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บวร ขจัดมลทิน หญิง Boworn Khachatmonthin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกสินี รัตนภู หญิง SUCHARAT RATTANAPU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุธิดา อารี หญิง SUTHIDA AREE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา ณุวงษ์ศรี หญิง Supattra Nuwongsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิทยา อุตรา ชาย Pittaya Uttra ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง ถวิล ศรีเนตร หญิง TAWIN SRINET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรธิมา บุญทิพย์ หญิง Worratima Boonthip ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประยูร แก่นโพธิ์ ชาย prayool keanpho ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง ดวงใจ ชนะบูรณ์ หญิง Duangchai chanaboon ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดาพร ทนานันท์ หญิง sudapon tananan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ ศิริโสม หญิง Sudarat Sirisom เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มินตรา สายรัตน์ หญิง Mintra Sairut ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิวพร พิมพ์จำปา หญิง SIWAPHON PHIMCHAMPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิดาวรรณ สมสะอาด หญิง NIDAWAN SOMASARD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อัคราธร สมร ชาย Akharathon Samon นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ณัฐวรรณ โพธิเศษ หญิง Nuttawan Phothiset ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว พิยดาพร พิมพ์หมื่น หญิง Miss Phiyadaporn Phimmuen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ญานันธร ธิมาชัย หญิง Yananthorn Timachai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รวีวรรณ ธรรมคง หญิง Raweevan Thammakhong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรประภา บุรีศรี หญิง Chiraprapha Burisri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฉลอม ไศลบาท หญิง CHALOM SALAIBATH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จำลอง แสงสว่าง ชาย chamlong seangsawang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย ธีรศานต์ ธิมาชัย ชาย Theerasan Thimachai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัชรพงษ์ ตาลประเดิม ชาย Patcharapong Talpraderm ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวดี สุตะภักดิ์ หญิง Suwadee Sutaphak ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ โพนพันขาว หญิง Benjawan Phonphankhao ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินดาพร คำทวี หญิง ๋Chindaporn Khamthawi ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริลักษณ์ คำภูษา หญิง siriluk khamphusa เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสนก เพิ่มพูล ชาย Sanek Prempool ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรนิภา ภิรมย์กิจ หญิง Phornipha Phiromkit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำพูน สาระวัน หญิง Lampoon Sarawan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ฤทัยทิพย์ ภัทรวงศา หญิง Ruthaithip Pattarabongsa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุขเพ็ญ คำหอม หญิง Sukapen Kamkhom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วชิรา ทองเอก หญิง Wachira Thongeak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุคนธา ไชยราช หญิง Sukontha Chaiyarat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรวรรณ สุขหนา หญิง Orawan Sukna ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บังอร ชื่นชม หญิง Bangorn Chuenchom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละมัย ชื่นตา หญิง Lamai Chuenta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤตนัย ไชยดี ชาย Krittanai Chaidee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ ไพสาระ ชาย Chaiwat Paisara ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภมาศ ศิริโสม หญิง Supamad Sirisom ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมสัน โสมะตะนัย ชาย Khomsan Somatanai นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง พัชราภรณ์ เวชกามา หญิง phacharaporn wechagama ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิไลลักษ์ ศรีสุขนาเวียง หญิง Wilailuk Srisuknaveng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บัณฑิต ทองประทุม ชาย ิBUNDIT TONGPRATOOM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุบลรักษ์ สีดาธรรม หญิง UBONRUCK SIDATHUM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อรอนงค์ บรรพิบูลย์ หญิง ONANONG BUNPIBOON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อุดม ศรีเนตร ชาย ีUDOM SRINET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทองม้วน ท่าโพธิ์ หญิง THONGMUAN THAPO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นฤมล ทิพยเนตร หญิง Narumol Thippayanet ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภาภรณ์ พวงจันทร์ หญิง Naphaphon Phuangchan เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กณชพร แสงประจกษ์ หญิง Kanotchaporn Saengprajuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรวิมล มีแก้ว หญิง pornwimol meekaew ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวัฒน์ สาระวัน ชาย SUWAT SARAWAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขวัญใจ ธิมาชัย หญิง KHWANJAI THIMACHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธรรมนูญ พิลา ชาย TAMANOON PILA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปวีณา ไชยแสง หญิง PAWEENA CHAIYASANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพลินจิต กำหอม หญิง PLEARNJIT KUMHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงนุช วิเศษรัตน์ หญิง NONGNUCH VISEDRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมลักษณ์ ภาพันธ์ หญิง SOMLUK PHAPUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิชิตชัย ศรีใสคำ ชาย Pichitchai Srisaikam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิสมัย พันสาย หญิง PISSAMAI PANSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ ภูนาแก้ว หญิง wilaiwan punakaeo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤดี โพธิสิงห์ หญิง somruedi phothising ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุทัย ใยบัว ชาย Authai Yaibua นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง สวรรค์ทิพย์ ยาวะโนภาส หญิง Sawantip Yavanopas ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิภัทรธนชัย เอี่ยมศรี ชาย Wipattanachai Aimsri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปาริชาติ ศรีวิเศษ หญิง Parichad siwised ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิวาพร ไชยกาล หญิง Siwaporn Chaiyakal ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิมลรัตน์ บาระชล หญิง Wimonrat Barachol ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริวรรณ จันทร์แดง หญิง Siriwan ่ีืjundeang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วรพักตร์ ศิริโสม หญิง woraphak sirisom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญมี แสวงแก้ว ชาย Boonmee sawangkeaw นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปรียาพร บุตรชัย หญิง priyaphon butchai ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญยรัตน์ ไศลบาท หญิง kanyarat sailabath ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินทิพย์ ทองแก้ว หญิง sirintip tongkaew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉวี พารุสุข ชาย Chawee Parusook ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิเศษ องอาจ หญิง WISER ONGART ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรัชนี ศรีปัญญา หญิง SURUTNEE SRIPUNYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชณัญญา พารุสุข หญิง CHNANYA Parusook ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฐิติกานต์ ประสมศรี หญิง Titikarn Phasomsree ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชญานิศ เศิกศิริ หญิง Chyanis Soeksiri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อิศราพร ปัญจะแก้ว หญิง - - ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประยงค์ ผ่องลุนหิต หญิง Prayong Ponglunhit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรียา จันทรมานิตย์ หญิง Patchareeya Jantaramanit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จณิตสตา ทาบุญเมือง หญิง Chanisata Thaboonmuang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิม ชอบศิลป์ ชาย Chaloem Chopsin ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุภาพร ทองโสม หญิง Supaporn Thongsom เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ครุกานต์ โคตรชาดา ชาย Karukhan Kotchada ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิทยา สว่างวงค์ ชาย Witaya Sawangwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สกาวรัตน์ ทาจิตต์ หญิง Sakaowrut Tajit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ยาวะโนภาส หญิง Wasana Yawanopas ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพรรณี สืบศรี หญิง Supannee Suepsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิลาวัลย์ อุตอามาตย์ หญิง Wilawan Utarmat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณณภา นาสมโภชน์ หญิง Punnapa Nasompot ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภชัย ขาวพา ชาย Suphachai Khaopa ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุประวีณ์ สายรัตน์ หญิง SUPRAWEE SAIRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธีรกุล พงษ์จงมิตร ชาย Teeragul Pongjongmit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อารี ศิริโสม ชาย Aree Sirisom นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว พัชรินทร์ ถือมาลา หญิง Phatcharin Thuemala ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ละไม ไชยรัตน์ หญิง Lamai Chaiyarat ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ลัดดา ธิมาชัย หญิง ladda thimachai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละมัย จันเก หญิง lamai chanke ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิเศษ จันเก ชาย Wised Chanke ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นริสรา โคตรสมบัติ หญิง Narisra Kodsombuf ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา วิเชียรรักษ์ ชาย Panya wichianrak ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนะวัฒน์ คลังมนตรี ชาย Thanawat Khlangmontrl ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาง จิราวัฒน์ ไพบูลย์ หญิง ๋Jeerawut Phaiboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี ไปใกล้ หญิง Sumalee Paiklai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขนิษฐา ดาเชิงเขา หญิง Khanittha Dachongkao ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทธิรักษ์ จันทุม ชาย suttiluk juntoom ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สวาท ละครวงษ์ หญิง sawart lakronwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไสว เม้าคำ หญิง sawai maokham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมเกียรติ พันธ์ศรี ชาย somkiat phansri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรทัย บัวประเสริฐ หญิง Orathai Buaprasroeth ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อรทัย บัวประเสริฐ หญิง Oratai Buaprasroeth ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง คำมุ่ง พันธ์ศรี หญิง Khammung Phansri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วสันต์ มูลสาร ชาย wasan munsan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุธิดา ข่อยแก้ว หญิง Sutida Koykaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉัตตริน เรืองบุตร หญิง Chattarin Ruangboot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุทัศ มีสิทธิ์ หญิง Sutut Meesit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นรินทร์ หูตาชัย หญิง Narin Hutachai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เรณู อาษาสิงห์ หญิง Ranoo Asasing ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สฤษดิ์ บุญปก ชาย sarit boonpok ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อุ่นใจ ทองไพร ชาย Aunjai Thongpai อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วชิราภรณ์ โคตรสมบัติ หญิง Wachiraporn Kotsombat ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดา นาถาบำรุง หญิง Ratchada Natabamrung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จตุพร พิมพ์ทอง หญิง Jatuporn Pimtong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จรีรัตน์ ชาติสง่า หญิง Jareerat Chartsanga ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วิเศษ มิรัตนไพร ชาย Wiset Mirattanaprai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญนภา บุญทศ หญิง Khwannapha Bunthot ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เพชรา สารโท หญิง PETCHARA SANTHO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมดุลย์ มูลสาร ชาย SOMDUM MOONSAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อนน สารโท ชาย ANON SANTHO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศุภัคทิฐญาณ์ พิลาภ หญิง SUPUKTIDYA PILAP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ดำเนิน พิลาภ ชาย DOMNOEN PHILAP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ องอาจ ชาย NARONG ONG-ARD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สำราญ ก่ำแก้ว ชาย SAMRAN KAMKAEO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สายสมร พรมสี หญิง SAISAMORN PROMLEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งทิพย์ ผ่องใส หญิง RUNGTHIP PHONGSAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี พาลพล หญิง Supawadee Phalaphon ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรียา บุญปก หญิง Patthariya Boonpok ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แทนนง ธิมาชัย ชาย Tannong Timachai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จุฬารักษ์ จันทร์สว่าง หญิง Chularak Chansawang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตกันยา ปะวันเณย์ หญิง Nitkanya Pawanney ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พรชัย ภาพันธ์ ชาย PORNCHAI PHAPUN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วันเพ็ญ ศรีชนะ หญิง WANPHEN SRICHANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เสริมสวย วงษ์ไกร หญิง SURMSOUY WONGGRAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จำเนียร ธิมาชัย ชาย ่JUMNEAVN THIMACHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เด่นเดือน ธิมาชัย หญิง DENDAUN THIMACHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุจิตรา สาสิงห์ หญิง SUCHITTRA SASING ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชนินทร จันละบุตร ชาย Chaninthon junlabut ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย บังเกษ แสนจัน ชาย Bungget SanJun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชาลิสา องอาจ หญิง chalisa ongart ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พูลศักดิ์ ชูรัตน์ ชาย poonsak choorat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เนรมิตร คำทอง หญิง Neramit Khamthong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จีราวรรณ โคตบุตร หญิง chirawan chotbout ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง น้ำตาล เชยทอง หญิง namtan chaeytong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุรางค์ ศรีทราไชย หญิง Surang Sretrachai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นวลสะอาด สิงห์นันท์ หญิง Nurnsaart Singnan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยาภัค ทองขาว หญิง THANYAPHAK THONGKHAW ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มณีพร ทองแท่ง หญิง MANEEPORN THONGTHAENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มนตรี แผ่นหิน หญิง MONTREE PHANHIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง คมขำ ทิพวัฒน์ หญิง KOMKHUM TIPPAWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง คัชรินทร์นี ฝูงดี หญิง KATCHARINNEE FUNGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีพร แพไธสง หญิง SUREEPORN PAETHAISONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดำรัตน์ แสวงสาย หญิง DAMRAT SAWAENGSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชิสา วิลัยลักษณ์ หญิง ANCHISA WILAILAK ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ นักร้อง ชาย SOMSAK NAKRONG ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย พินิจ คาดพันโน ชาย Pinit Kadpunno ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุกัญญา สมบูรณ์ หญิง Sukanya Somboon ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาย กฤษณพล หนองสิม ชาย kritsanapon nongsim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัสสรา เหรียญทอง หญิง Phatsara Reanthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลัยพร บุรีศรี หญิง Walaiporn Bureesri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง คำปุ่น แสนวงษ์ หญิง Khampoon permpool ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภัทรานิษฐ์ พวงศรี หญิง Phatthanit Phuangsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จารุณี ขันเงิน หญิง ๋Jarunee Khunngen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สายันต์ เมืองหนองหว้า ชาย Sayan Maungmongwa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สีนวล กงเงิน ชาย SRINUAL KONGEGERN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศศิวิมล โอวาท หญิง Sasiwimol Owat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พุทธิดา สุนทรไชย หญิง Poottids Soonthonchai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วิโรจน์ จำปาชุม ชาย wirote jumpachum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพาพรรณ ช้อนศรี หญิง Yupapan Chonsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประคอง จำปาชุม หญิง Prakong Jumpachum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภิน กงเงิน หญิง SUPHIN GONGNGEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อำพร บุตรสอง หญิง Amporn Butsong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุริยงค์ แสนวงษ์ หญิง Suriyong Sanwong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุนันท์ กุบแก้ว ชาย sunun kubkeaw ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เมธัส โคตะการ ชาย methat khotakan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรรณภา ไชยปัญญา หญิง wannapa chaipanya ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาริน ทวิตชาติ หญิง sumarin tawitchat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สำรี สารกุล หญิง SAMRI SARAKUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หฤทัย โคมร้าย หญิง Haruethai Khomrai ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สวาสดิ์ นักร้อง ชาย Sawad Nugrong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย สำราญ ศิริผล ชาย Samran Siriphon นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว จิราภรณ์ พละมาตย์ หญิง Chiraporn Phalamat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุวิภา บุญล้น หญิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิชุดา แพทสูงเนิน หญิง Wichuda Patsungnoen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภานี ไศลบาท หญิง Supanee Sailabat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุทัย หินซุย ชาย UTHAI HINHSU ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง อุบล จักษุกรรฐ์ หญิง Ubon Jaksukan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จิตร วิเศษแก้ว ชาย ๋Jit Wisedkaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มนตรี เวียงอินทร์ ชาย MONTRI WEANGIN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย เกรียงศักดิ์ พิญญศักดิ์ ชาย Kreangsak Pinyasak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กมลาภรณ์ วรรณพัฒน์ หญิง KAMALAPORN WANNAPHAT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ วิชัยเนาว์ หญิง Jiraporn Wichainaun ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จงกล วิชัยเนาว์ ชาย Jongkol Wichainaun นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สุวรรณ เทียบสี ชาย Suwan Theabsi ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ปริญญาโท
นาง สิริประภา วิริยะพันธ์ หญิง siriprapa viriyapan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อดิศักดิ์ โคตรนิยา ชาย Adisak Khotniya ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พนารัตน์ เสงี่ยมวิบูล หญิง panarat sangiamwibool ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บรรลุ วงษ์โสภา ชาย BANLU WONGSOPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนันท์ เรืองสนาม หญิง SUNANT RUEANGSANAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภิชญาพร วันทา หญิง Phichayaporn Wantha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สฤษดิ์ บรรลือหาญ ชาย SARIT BUNLUHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธนัตถ์ธิดา สุมา หญิง Thanat​tida Suma ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรอนงค์ ศิริโสม หญิง Onanong Sirisom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พัชรินทร์ ถิ่นทัพไทย หญิง Patcharin Tintapthai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มาลินี พลเยี่ยม หญิง Malinee Pholyiam ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ทรัพย์ บุญเกื้อ ชาย Chaip Boonguarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เกษมศักดิ์ ปราบณรงค์ ชาย Kasemsak Prabnarong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา เด่นดวง ชาย ANUCHA DENDUANG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุกาญฎา แก้วบุปผา หญิง Sukarnda Kawbooppa รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิตยศักดิ์ สอนพลทัน ชาย Nitsak Sonpoltun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริเพ็ญ ศรีใสคำ หญิง SIRIPEN SRISAIKHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประภาศรี วิเชียรซอย หญิง Prapasri Wichainsoy ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา สุนทรา หญิง Kanchana Suntara ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดารณี จันทร์ศิริ หญิง Darnee Junsiri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งนภา บุญถูก หญิง Rungnapa Boonthuk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต. วรเชษฐ์ แถวนาชุม ชาย varachet taewnachum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง โชติกาญจน์ เพชรผา หญิง CHOTIKARN PHETPHA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุทารวดี แก้วไสย หญิง UTARAVADEE KAEWSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชไมพร ไชยช่วย หญิง CHAMAIPORN CHAICHUAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุดมลักษณ์ ศิริเวช หญิง Udomluck Sirivej ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อังคณา วงอาษา หญิง ANGKANA WONGARSA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมพร พรมลี หญิง amporn Pomlee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วงจันทร์ มาสขาว หญิง WONGJAN MASKHAO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมพร ดาโรจน์ หญิง AUMPRON DAROJ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฉวีวรรณ ศรีใสคำ หญิง CHAWEEWAN SRISAIKUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชูศรี บุญประสพ หญิง CHUSRI BOONPRASOP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุทธิรักษ์ บรรลือหาญ หญิง SUTHIRAG BUNLUEHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมใจ ปุริสาย หญิง SOMJAI PURISAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อำนวย ลาผ่าน หญิง AMNOUY LAPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ถาวร สุกใส ชาย THAVORN SUKSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิรานุช บังศรี หญิง JIRANUT BUNGSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จินตนา เรืองบุตร หญิง Jintana Ruengbood ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณปภัช สุกใส หญิง Napapach Suksai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชนี จูขจร หญิง PATCHANEE JOOKAJORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง โสมศิริ รสจันทร์ หญิง somsiri rosjan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พันธนา อินทริยะวงศ์ หญิง Pantana Intariyavong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิวัฒน์ คำทวี ชาย NIVAT KAMTAVEE รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งระวี พลพวก หญิง Rungravee Polpuak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฐิตินันท์ ทันพรม หญิง Thitinan Tunprom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุเทพ วรรณพัฒน์ ชาย SUTHEP WANNAPHAT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กรชนก เชษฐา หญิง Konchanok chettha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สราวุฒิ ปุริสา ชาย SARAWUT PURISA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สิริกาญดา คาดีวี หญิง Sirikanda Kadeewee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมเกียรติ โยธานันท์ ชาย Chalermkiat Yothanan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชฎาพร ละครวงษ์ หญิง Chadaporn lakonwong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรพัทธ ศิริแสง หญิง orapat sirisang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กฤตกร ละครวงษ์ ชาย Kittakorn Lakornwong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กมลชนก บุญทัย หญิง KAMOLCHANOK LAAMPAN ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมคิด ไชยปัญญา ชาย Somkid Chaipunya ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เพียงพิศ ผ่องศรี หญิง Piangpid Pongsee ครู เชี่ยวชาญ ปริญญาโท
นางสาว ปวีณา กุลชฤทธิ์ หญิง Paweena Kunchalid ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะเนตร แสงชาติ หญิง Piyaned Sangchard ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รวินทร์นิภา หอมดวง หญิง Rawinnipa Jantum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐานิดา สุริยะศรี หญิง THANIDA SURIYASHI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัชนีกร รักแร่ หญิง Rutchaneekorn Rugraa ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ระพีพรรณ ไชยวัฒน์ฤทธิกุล หญิง Rapeepun Wedchakama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วนิดา นิ่มนวล หญิง WANIDA NiIMNUAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุธีรา ไชยปัญญา หญิง SUTEERA CHAIPUNYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัติยาภรณ์ ยาวะโนภาส หญิง rattiyaporn yawanopas ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชรินทร์ กรกัณฑ์ หญิง Patcharin Karakan ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อำไพ ร่วมสุข หญิง Amphai Ruamsuk ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วิมล ศรีสุข หญิง Wimol Srisuk ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ชนัดดา ชำนาญพนา หญิง Chanatda Chamnanpana ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรณิชา แก่นจันทร์ หญิง Onnicha Kaenchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชพร ดุจเลิศ หญิง Kotchaporn Dutlert ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วิเชียร เวชกามา ชาย WICHIAN WEDCHAGAMA ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง เบญญาภา บึงเจริญ หญิง Benyapha Buengjaruen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เกรียงศักดิ์ บุญทศ ชาย GRIANGSUK BOONTOD ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อรุณวรรณ นิตุธร หญิง AROONWAN NITUTON ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สัมฤทธิ์ วรรณี ชาย SAMRITH WANNEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วันทา จิตต์เพียร หญิง Vantha Jitpean ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นิรชร พรสุธี หญิง Nirachon Phonsuttee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กชพรรณ บุญพิชิตทรชน หญิง Kotchapan Bunphichitthorachon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง นงคราญ นักร้อง หญิง Nongkhran Nakrong ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ชนิษฐา นาระทำ หญิง Chanidtha Keawsiri ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทองรื่น ขยันทำ ชาย Tongruen Khayantam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพันธ์ จิระนันทิพร หญิง Supan Jiranantiporn ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประสิทธิ์ พิลาวุฒิ ชาย prasit philawut ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อ่อนจันทร์ เศษสุวรรณ์ หญิง ONJUN SETSUWUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศรี ผ่านเมือง หญิง PENSRI PHANMUEANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฉันนิถา ชูรัตน์ หญิง CHUNNITHA CHURAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา จันทร์หอม ชาย PANYA JANHOAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนาพร ปราบณรงค์ หญิง Kanchanaphon Papnarong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มินท์ธิตา วรานนท์นิธิเมธ หญิง Mintita Waranonnithimet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พลเดช รามวงค์ ชาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมศรี รามวงค์ หญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิกุลทอง เทศวิเชียร หญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สว่าง ทองสง่า หญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ยงยุทธ ปัญศรี ชาย Yongyut Pansrl ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รุ่งแสง แสงชาติ หญิง rungsang sangchat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัฒนศักดิ์ โอวาท ชาย Pattanasak Owat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศตายุ สองจ้นทร์ หญิง Satayu Songchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาเอก
นาย จักรพงษ์ พันสาย ชาย Jukapong Pansiy ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เข็มมะลา ปราบณรงค์ หญิง Khemmara Prabnarong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เรืองอุไร เข็มพันธ์ หญิง Rueangurai Khempun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปทุมวัน ชูมานะ หญิง Patoomwan Chumana ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เสงี่ยม เชื้อขาว หญิง Sangiam Chuiakhaw ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศศพินท์ุ ปัคมา หญิง Sasapin Pakkama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปริศนา สอนลา หญิง prisana sornla ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วราวุฒิ อินทรากอง ชาย Mr.Warawoot Intrakong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉันฑิตย์ บุญศรี ชาย Chantit Boonsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อนุสรา เศษสุวรรณ์ หญิง ์Anusara Setsuwan เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุลธิดา อุปสาร หญิง Kuntida Upasan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุปัญญา ศรีกาสี ชาย Supanya Srikasee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ระพีพรรณ วรรณเชษฐ์ หญิง Rapeepan Wannachet ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เดือน คำหอม ชาย Duen kumhom นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ไพรี เข็มพันธ์ ชาย pairee Khemphan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สวัสดิ์ เขียวโข่ง ชาย Sawat Khiawkhlong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พรชัย ธงโบราณ ชาย Pornchai Tongboran ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาวรรณ โมฆรัตน์ หญิง Niphawan Nathan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วันชัย สิงห์เลิศ ชาย Wanchai Singhalerd ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กันยกร ไชยวิเศษ หญิง kanyakon chaiwiset ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิทยา รัตนสีหา ชาย wittiaya ruttanaseeha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภรัณยู จันทร์หอม หญิง Paranyoo Janhom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ละเวง ชูรัตน์ หญิง Laweng Choorat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวีศักดิ์ สายเพ็ชร ชาย Thaweesak Saipech ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุพจน์ สุระเพิ่ม ชาย Suphot Suraphearm ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริกานดา สมจิตร หญิง Sirikanda Somjit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสงค์ โพธิ์ศรี ชาย Prasong Phosri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย คงช่วย ชาย Thawatchai Kongchuay ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษพงศ์ เข็มพันธ์ ชาย kitsapong khempun ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มงคล กกแก้ว ชาย mongkol kokkaew นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ชำนาญ โครตรพงษ์ ชาย Chomnan Kotpong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ฉลาด ชื่นชม ชาย Chalard Chunchom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศศิธร มูลหลวง หญิง Sasithon Moonluang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เทิดพงศ สิงห์ครุธ ชาย tertpong singkrut เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พฤฒิชัย เรืองวัณณภา ชาย Prudtichai Ruengwannapa ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธีระพงษ์ บุญสะอาด ชาย Teerapong Boonsaard ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เมธี มุสิกสาร ชาย Methi Musikasan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุรี เสนกระจาย หญิง Yuree Senkrajai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนตรี บุญลุมา ชาย Montree Boonluma นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปราณี วงศรีเทพ หญิง Pranee Wongseethap ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กำจัด แสนจันทร์ ชาย KAMJAD SAENJAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภาสวรรณ จันทร์คำ หญิง PASAWAN CHANKHAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พูลศักดิ์ เวียงแก้ว ชาย Poonsak Viengkeaw ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีประภา แก้วเกาะ หญิง Sriprapha Kaeoko ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี ทัดไท หญิง Anchlee Tadtai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฐิตติ อุ่นตา ชาย Thitti Aunta ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ชัย อาจอุดร ชาย Nrntaj Ardaudr นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อดุลย์ ทองกลม ชาย Adool Thongklom ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สำลี พุฒพวง หญิง SUMLEE PUTPUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อดิศร ชาตาดี ชาย ADISORN CHATADEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บังอร ใสกระจ่าง หญิง Bangorn Saikrajang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทวี ทาฤทธิ์ ชาย Tawee Tarith ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บัวเรียน รักศิลป์ หญิง Buarian Raksil ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิทยา รักศิลป์ ชาย WITTAYA RAKSILAPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประภาส สุขดี ชาย PRAPAS SUKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประนอม ทองแสง หญิง PRANOOM THONGSANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สาวิตรี แดงมีสี หญิง SAVITREE DANGMEESEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สวัสดิ์ ศิริพัฒน์ ชาย SAWAT SIRIPAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทรงวุฒิ ทองขำ ชาย SONGWUT THONGKAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิสมัย บุญตา หญิง PITSAMAI BOONTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุชาดา สระสงคราม หญิง SUCHADA SRASONGKRAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิราพร ศิริพัฒน์ หญิง Jiraporn Siripat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประภาศรี ฉิมมาวัน หญิง PRAPASRI CHIMMAWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัจฉรา บุตรอำคา หญิง Atchara Budamka ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ถาวร นามบรรเทิง ชาย Thaworn Nambunthung ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ทัศนีย์ มัทกิจ หญิง Thatsanee Mattakit ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจภรณ์ บุทฤทธิ์ หญิง ฺBenjaporn Buttharit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว เสาวนิตย์ ทองแสง หญิง Saowanit Tongsang ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย กฤษฎา แจ่มพันธ์ ชาย Krissada Jampun ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กิตติกร ก้านเพชร ชาย KITTIKORN KANPECH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ราตรี บุญอาจ หญิง RATEE BUNART ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วรรณนิสา โทณะสุต หญิง Wannisa Tonasud ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทัศนีย์ เสมียนกุล หญิง Tassanee Samiankun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เอมจิต ธานี หญิง EMCHIT THANEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ รัตนะโสภา หญิง WANPEN RATTANASOPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมรินทร์ ก้านเพชร หญิง AMARIN KANPEEH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ผ่องศรี สุโพธิ์ หญิง PONGSRI SUPHO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณิสขฌา บุญทรัพย์ หญิง NITTAYA BUNSAP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วราพร พันธ์แน่น หญิง WARAPORN PHANNAEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ลำปาง ทองดำ หญิง Lumpang Tongdam ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา หงษ์อินทร์ หญิง wasana hongin ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประกายรุ้ง บุญจันทร์ ชาย Prakairung Boonjun นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง เพ็ญประภา ธรรมบุตร หญิง Penprapa Thammabuth ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ธนิดา มะชิมะ หญิง Thanida Tharit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ทัชชา ศรียานนท์ หญิง Thatcha Sriyanon ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สมฤทัย แสนทวีสุข หญิง Somruthai Saenthawisuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิวา ศศิธร หญิง Phonthiwa sasithon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เมธี ศรีสวัสดิ์ ชาย Metee Srisawat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรสวรรค์ ทองกลม หญิง Ponsawan Thonkom ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาภรณ์ แจ่มพันธ์ หญิง SUPAPORN JAMPUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมพร คำแสน หญิง AMPORN KHUMSAEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุวิภา จากผา หญิง suwipa jakpa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภานรินทร์ แผ่นศิลา ชาย PHANARIN PHAENSILA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมศักดิ์ ศิริศรี ชาย Mr.somsak Sirisri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัมรา เจริญศิลป์ หญิง AMARA CHAROENSIL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา ศิริศรี หญิง SUKANYA SIRISRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทนะนันธ์ ยอดรัก หญิง Tananan Yodrak เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บรรณศาสตร์ หงษ์อินทร์ ชาย bannasart hong-in ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง อุทิน ใจเด็จ หญิง Utin Jaidet ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สนั่น เบ้าทอง ชาย SANAN BOUWTONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประสาร บุตตะไมล์ ชาย Prasan Boottamai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ถนอมจิตร วงษ์หอม หญิง THANOMJIT WONGHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โอสถ เข็มเงิน ชาย Mr.Osoth Khemngoen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เชิด แสงกล้า ชาย CHERD SANGHLA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมปอง สุวรรณเสาร์ หญิง SOMPONG SUWANASAO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เจริญวัย โขนชัยภูมิ หญิง CHAROENWAI KHONCHAIYAPHUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฐิตารีย์ แก้วคำ หญิง Thitaree Kaewkum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อมรรัตน์ จันทวงค์ หญิง Amonrat Chantawong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ราชตาจ้าย ชาย Saksit Rachtajai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว วรุฬยุภา ทองกลม หญิง WAROONYUPA THONGKLOM ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พนธ์ พันผง ชาย PON PUNPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิภาภรณ์ เบ้าทอง หญิง Nipaporn Baowthong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ สิงหเสนี หญิง Chiraporn Singhasanee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัณฑนา โพธิ์คำ หญิง Manthana Phokham ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย บูชา อุดมเดช ชาย Bucha Udomdech นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว มณี อาจกล้า หญิง Manee Ardgla ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วชิรา กิ่งมิ่งแฮ หญิง Wachira Kingminghae ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นันทภัค เสี้ยวทอง หญิง nuntaphak siowthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สวาท พุดมี หญิง Sawat Pudmee ครู ชำนาญการพิเศษ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง เยี่ยม อยู่หว้า หญิง ํYiem Yoowa ครู ชำนาญการพิเศษ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สมหวัง พันผง หญิง Somwang Punpong ครู ชำนาญการพิเศษ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ณรงค์ สุวรรณเสาร์ ชาย NARONG SUVANASOA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วัชราภรณ์ ไพรินทร์ หญิง Watcharaporn pairin ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุนทร บุญตา ชาย SUNTORN BOONTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง หัชยานันท์ เทือกเทพ หญิง HATCHAYANANT TUCKTAP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทองสม คาดสนิท หญิง TONGSOM KADSANIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิรมล เอ็มรัตน์ หญิง NIRAMOL EMRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เปรมวดี ดลสุข หญิง PRAMVADE DOLSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สัมพันธ์ คาดสนิท ชาย SAMPAN KADSANIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลลักษณ์ เกษหอม หญิง WILAILAK KATHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยงค์ เกลียวทอง ชาย YONG KLEOWTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แอมรา วงศ์ดอกพวง หญิง AMMARA Wongdokpoung ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รัชนี ทองประเสริฐ หญิง RATCHANEE THONGPRASERT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงศ์ เห็มทอง ชาย ์Nuttapong Hemthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชรินทร วงษ์เพ็ญ หญิง Charinthon Wongpen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิชชุลดา ซ่อนบุญ หญิง Witchulada Sonboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปราณี ภูสมหมาย หญิง Pranee Phusommai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จันทา เสียงอ่อน ชาย Jantha Siangon อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กฤตวรรณ เสาหงษ์ หญิง Gittawon Soahong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บรรจบ นันทวงศ์ ชาย Banjob Nantawong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรอนงค์ สุวรรณกูฏ หญิง ONANONG SUWANNAGOOD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธาดารัตน์ แหวนหล่อ หญิง Tadarat Wanlor ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีระยุทธ งามล้วน ชาย WEERAYOOT NGAMLUAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกศราณี งามสุข หญิง Kadsaranee Ngamsuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาพ บุญโญ หญิง SUPAP BUNYO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นุชจรี อินทรจักร์ หญิง - - ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกวลิน กุลสุวรรณ หญิง Kewalin Kulsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรวุทธ ธรรมบุตร ชาย WEERAVUT THAMMABUT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นิศาชล นามสาย หญิง Nisachon Namsai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริญญา โดนสุข หญิง ๋๋Jarinya Donsuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรวุฒิ แขกวันวงค์ ชาย Worawut Khakwanwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นรินรัตน์ ประจวบสุข หญิง ์Narinrat Prajuabsuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุภาพร ไชยะนา หญิง SUPAPORN CHAIYANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บัวเงิน บุญน้อม หญิง BUANGERN BOONNOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ทิวาวรรณ สุดแสวง หญิง TIWAWAN SUDSAWANG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมศรี พุฒพันธ์ หญิง somsri phutphan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ศรายุทธ จันทรุทิน ชาย sarayut jantarutin ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤมล พุฒพันธ์ หญิง ์์Naruemon Phutphan เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทูล ชุมแสง ชาย witoon somsang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง เดือนพัตรา บุญโญ หญิง duanpatta boonyo ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สวัสดิ์ เครือไชย ชาย Sawat Kruechai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อรุณรัศมี ประดับศรี หญิง Arunrasamee Pradabsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประภาพร ประจวบสุข หญิง Prapaporn Prajuabsook ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จรูญ ประจวบสุข ชาย CHAROON PRAJOUPSOOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ยรรยง สาริพันธ์ ชาย ํYunyong Saripan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย รัชพล สีมารัตนกูล ชาย Rachaphol Seemarattanakool ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมัย ประดับศรี ชาย Samai Pradubsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐวิภา สาริพันธ์ หญิง Nutwipa Saripan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กฤติยาพร เหลือผล หญิง Krittiyaporn Lauphon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วรรณภา สมสาย หญิง wannapha somsai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาพร ทานนท์ หญิง Supaporn thanon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัญจนพร การัตน์ หญิง KANJANAPORN KARAT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุวพร เห็มทอง หญิง Suvaporn Hemthong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กิตติศักดิ์ การัตน์ ชาย Kittisak Karat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธนบดี มูลเกษ ชาย Tanabodee moonket ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เพ็ญพักตร์ ป้องแก้ว หญิง penpak pongkeaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เสมอ สังโสมา ชาย samoe sangsoma นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว วชิรดา ชิดดี หญิง wachirada chiddee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จินตะนา ศรีหาญ หญิง Jintana Sriharn ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พูล ทิมา หญิง POON TIMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วัลลภ ทิมา ชาย WUNLOP TIMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วนิดา พิมพลีชัย หญิง VANIDA PIMPLEECHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สรชา ป้องวิชัย หญิง Soracha Pongwichai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี อ่อนผิว หญิง Suphawadee Onpiew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย บุญมา หอมอ่อน ชาย ฺBOOONMA HOMON ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิชญาภรณ์ เถาว์แสน หญิง Wicthayaporn Thaosaen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลำดวน หอมอ่อน หญิง Lamduan Homon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุญญิสา ศิริบุตร หญิง ิิิBunyisa Siribut ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย วิทูล เพ็งธรรม ชาย Withoon Phengtham ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มาลี ทองหลาง หญิง MALEE THONGLANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัลยาณิน เชื้อสุข หญิง KUNLAYANIN CHEERSOOK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง หทัยรัตน์ สีมารัตนกูล หญิง HATHAIRAT SRIMARATTANAKOOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงนุช ชูเนตร หญิง NONGNUT CHOONET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมคิด ทองขำ หญิง SOMKID THONGKAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นริศรา นครวงษ์ หญิง Narissara nakornwong ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กมลรัตน์ คำสุข หญิง Kamonret Khamsuk ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เกรียงไกร สัจจะเพ็ญ ชาย Kiangkai Satchaphen นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สุรินทร์ ทองหลาง ชาย Surin Thonglang เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีระภา นาคศรี หญิง Jeerapa Naksri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศิลป์ จารึกธรรม ชาย Silp Jaruktham ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นิตยา สายสิงห์ หญิง Nittaya Saising ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรทัย บุญพร้อม หญิง ORATAI BOONPROM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ขวัญจิตร บุญน้อม หญิง Khunjit Booynom ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว รุจิรา กลิ่นรื่น หญิง Rujira Glinruen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำพล เลี่ยมแจง ชาย Aampon Laimjang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทวี โขนชัยภูมิ ชาย THAWEE KHONCAIYAPHUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรรณี คงบุญวาส หญิง PANNEE KONGBOONWAS ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปรีชา โพดพันธ์ ชาย Preecha Podpun ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ธวัชชัย เกษหอม ชาย TAWACHAI KETHOM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชลธี บุญพัฒน์ ชาย ่Jadsadaporn Boonyapat ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อรุโณทัย บุญคำ หญิง A-runothai Boonkam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา โยธารส หญิง KANCHANA YOTHAROD ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พัทยา ศิริบุตร หญิง PATTAYA SIRIBUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จำนงค์ ศิริบุตร ชาย CHAMNONG SIRIBUTE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุนันทา พุฒพันธ์ หญิง SUNANTA PUTPAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรัชญา แจ่มศรี หญิง WARATCHAYA JAMSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนาภรณ์ ทวีศรีศักดิ์ หญิง Thanaporn Thaweesrisak ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมา บุตรจินดา หญิง Chutima Bhudjinda ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทองทิพย์ คนมาก หญิง Thongthip Khonmark ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง กุลศิรภรณ์ จิบจันทร์ หญิง Koolsiraporn Jibjan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วทันย์ ประจวบสุข ชาย wathan prachuabsook ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จุฬารัตน์ คมไธสง หญิง chularat khomthaisong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทองใบ สมเพาะ ชาย thongbai somphor ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชัย สุทธโส ชาย WICHAI SUTTASO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วราพงษ์ วงศ์ดอกพวง ชาย WARAPONG WONGDOKPUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพโรจน์ พิมูลชาติ ชาย PHAIROT PIMUNCHAT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติมา รัตนวรรณ หญิง Thitima Rattanawan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี สีเย็น หญิง Patcharee Seeyen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มยุรา พิณราช หญิง Mayura Pinnarach ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรเดช อินอ่อน ชาย Zuradez Inon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนกฤต ลุนพิลา ชาย Thanakit Lunpila ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชวลิต สีหาอาจ ชาย Chawalit Srihaart นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กาญจนา ทองคำ หญิง Kanjana Tongkham ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนากร ประดับพันธ์ ชาย Tanakron pradabphan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ลำพูน เวฬุวนารักษ์ หญิง Lampoon Valuvanalak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ไพรวัลย์ ทองเฟื้อง หญิง paiwan thongfuang ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุภชัย รู้ขาย ชาย Supachai Rookay นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว เกศกนก นวลรักษา หญิง Keskanok Nualraksa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กชพร รัตนภักดี หญิง Kotchapron Rattanapakdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กษิรา นามวงษ์ หญิง Kasira Namwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิราณี ศรีเสมอ หญิง Siranee Srisameur ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง รสมาริน สายโสภา หญิง Rossamarin Saisopa ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ขวัญแข งามล้วน หญิง KHWANKHAE NGAMLUAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชวลิต ประทุมชาติ ชาย Chawalit Pratumchart ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณใส สิทธิศาสตร์ หญิง Wannasai Sittisart ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา คำบุญ หญิง supunsa khamboon เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สยุมพร พิมพ์ศรี หญิง Sayoomporn Pimsri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญญา พันธ์งาม หญิง Apinya Phanngam ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายสวาสดิ์ นันพิลา หญิง Saisawat Nanphila ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุมาลัยรักษ์ แสนการุณ หญิง SUMALAIRUK SAENKARUN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ หญิง Siriwan Sresamer ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อุทัย เกษกัน ชาย UTHAI GESGUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุนิดา เกษกัน หญิง SUNIDA GESGUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มลฤดี ทองทับ หญิง Moludee Thongtub ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจษฎาภรณ์ คุณารักษ์ หญิง Jetsadaporn Khunarak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รักษ์สุนันท์ จันทะสิงห์ หญิง Raksunan Chanthasing ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธิวรรณ สังเกตุ หญิง Suttiwan Sangkat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สนั่น โพดพันธ์ ชาย Sanan Podpan ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง รัตนา ศรีหานาม หญิง RATTANA SREEHANAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรางทิพย์ ไชยสังวล หญิง Prangthip chaisangwon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญารัตน์ ลุผล หญิง Tanyarat Lupol ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรวัฒน์ ทองสา ชาย Weerawat Thongsa เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรัส ทองสา ชาย Jarus Thongsa นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย วุฒิชัย ทองบ่อ ชาย Wutthichai Thongbo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัวรินทร์ ลุนหล้า ชาย BUARIN LUNLA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทิพย์วารี นาควังไทร หญิง THIPWAREE NAKWANGSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีย์ เงินถม หญิง aree ngenthom ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดมศักดื์ ศิริบุตร ชาย ๊Udomsak Siributr ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อุทาน สิงห์ครุธ ชาย Utarn Singkrut ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุเทพ ศิริสุวรรณ ชาย SUTHEP SIRISUWAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จตุรภุช เวียงสมุทร ชาย Jaturaput Weingsamut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระวิทย์ กลมเกลียว ชาย Terawit Komkeal ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นครินทร์ ศรีเนตร หญิง ์์Nakharin Srinet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิราพรรณ ผองขำ หญิง jirapan phongkham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวรรณคำ ยุบล หญิง suwannakam ubol ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทัศนีย์ เข็มทอง หญิง tusanee kamthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิสมัย จักรไชย หญิง pisamai jakchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขนิษฐา พิจารณ์ หญิง khanittha pijan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัลยา ผารัตน์ หญิง kanlada pharat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปราถนา ธิมาชัย หญิง prattana thimachai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง งามตา รุ่งเรือง หญิง Ngmta Rungrueang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เวชยันต์ พุดตาลดง ชาย Vatchayan Phudtandong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิลดา ธุระกิจ หญิง Jelada Turakit เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิคิด อุ่นตา ชาย Vikid Unta ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เพ็ชร ศรีศักดิ์ ชาย Pet Srisak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สง่า อุ่นตา หญิง Sa-nga Unta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิลาวรรณ์ บุญเดช หญิง Wilavan Boondech ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา กล้าหาญ ชาย Preecha klahan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อริสา จันเหลือง หญิง arisa chunlueng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชนิดา กล้าหาญ หญิง chanida klahan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัสนา จันทร์อ่อน หญิง assana junon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สากล จ้ำหนองโพธิ์ ชาย sakon chamnongpho นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ธนพล คงกระพันธ์ ชาย tanapon kongkrapan ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สวลี บุญเลียง หญิง Sawalee Boonlieng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประทน ผิวงาม ชาย Praton Pewngam นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย บัญญัติ ขอสุข ชาย Bunyut Khorsook ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชาตรี เอนกพร ชาย Chatree Anagporn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จรัส ขอสุข หญิง ๋Jarus Khorsook ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประภาส ศรีแสน ชาย prapat seesean ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จรรยา คามใส หญิง chanya khamsai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิราจี หาญพังงู หญิง wirachee hanpunggu ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุเนตร จำปาวงศ์ หญิง sunet champawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิเชษฐ สำโรง ชาย pichet sumrong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมชาย หายเคราะห์ ชาย somchai haikhro ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วันทอง ดำขำ หญิง wanthong dumkhum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิรัญดา สิงห์กาล หญิง wiranda singkhan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรทัย คำแพง หญิง orathai khampaeng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณยวีร์ ชมชื่น หญิง punyawee chomchen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรสวรรค์ จันสว่าง หญิง pornsawan chansawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญกอง มงคลคำ ชาย Boongong Mongkhonkham นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว มิรันตี ธรรมสาร หญิง Miruntee Thammasan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑารัตน์ สานนท์ หญิง Jutarat Sanon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ถวิล กุชโร ชาย Tawan Kootcharo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุริยา เข็มเงิน ชาย suriya Khemngoen ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อุกฤษฏ์ แสงดี ชาย Ukrit Sangdee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทิชากร จังหวะ ชาย thichakon changwa ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เตือนใจ เอมสมบูรณ์ หญิง tuanjai emsomboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาภรณ์ หัศจรรย์ หญิง supapon hasajan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริชัย ต้นพรหม หญิง sirichai tonprom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทร์แรม กงแก้ว หญิง chanraew kongkaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อรชุญ ฑีรภาค ชาย arachun thinraphak นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว พรสิตา ประจำถิ่น หญิง pornsita pajamtin ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ศิรวดี สุทธิสิงห์ หญิง sirawadee sutthising ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิระพล วงศ์ชมภู ชาย wirapon wongchomphoo เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง หญิง Nareerat Khojangklang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วนิชยา จำปาวงค์ หญิง Wanichaya Chumpawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วราวุฒิ จำปาวงค์ ชาย Warawut Chumpawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมพร พร้อมจิตร ชาย Somporn Promjitr ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประเทือง สืบสุโท ชาย Pratiang Suabsuto ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง ศิรินาถ สุขแสน หญิง SIRINAT suksaen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ภานุวัฒน์ วอทอง ชาย Phanuwat Wothong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐาปนี จักรไชย หญิง Thapanee Juckchai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา สิงห์กาล ชาย panya singkarn ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สถิตย์ ศรีบัวบาล ชาย satit sripoupal ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิภาภรณ์ คำแพง หญิง nipaporn kumpang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุคนธร อ่อนตาม หญิง sukonthron oantam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นวลจันทร์ บุญคำ หญิง nunchan boonkham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทัศน์ คำแพง ชาย sutus kumpang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อานนท์ ประเสริฐสุข ชาย Anon Prasoetsuk นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เบ็ญจวรรณ ประเสริฐสุข หญิง ฺBenjawan Prasetsook เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนาวุฒิ ส่องแสง ชาย Tanawut Songseang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กัญญา โคตรสมบัติ หญิง Kanya Kordsombat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญเลิศ ศรีโชค ชาย Boonlert Srichok ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชรรินทร์ ดิษยโสธรศิลป์ หญิง Patchararin Ditsayasothornsilp ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ไพวรรณ์ รันทม หญิง Paiwan Rantom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาภัทร์ หงศาลา หญิง Supapat Hongsara ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รฐา แสนสวาสดิ์ หญิง Wansri Seansawat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประสพสุข เสียงใส ชาย Prasobsuk Siangsai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วนาสันต์ ท่าหาญ ชาย Wanasan Tahan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชุติพงศ์ ยี่สันเที๊ยะ ชาย Chutipong Yeesuntiar ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาย กิตติพงษ์ แจ้งไพร ชาย Kittipong Jeangprai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ละมัย รัตรเพชร หญิง Lamaiy rantanapaet ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เอ็มอร เจิมขุนทด หญิง Em-orn sanguenrum ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทยากร ดิษยโสธรศิลป์ ชาย Thayakorn Ditsayasothonsin ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ถนอม หอกคำ ชาย Thanom Hokkham นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย บรรจง ปามุทา ชาย Banjong Pamuta ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เจริญ ขวัญทอง ชาย Gharoen Khuwntong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วัฒนา หอกคำ ชาย Vattana Hogkum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จิระพงศ์ นำภา ชาย Jirapong Numpa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ฌัลลิกา บุญอารีย์ หญิง Shunlika Boonaree ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัชนี ศรีโชค หญิง Ratchani Srichock ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นภาภรณ์ เครือชาลี หญิง Napaporn Khrueachalee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปวริศา พีรยศพัฒน์ หญิง Pawarisa Peerayossaphat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ศักดิ์ศรี เยาวบุตร ชาย Saksri Yaowabut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา วรพันธ์ หญิง KHANITTHA WORPHAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา ผิวผ่อง หญิง supatra phiwpong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรพรรณ เสงี่ยมศักดิ์ หญิง Korapan Sa-ngiamsak ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ปามุทา หญิง Wadsana Pamuta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริวรรณ กุดเป่ง หญิง siriwan kudpeng เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ ทองทา ชาย SOMSAK THONGTA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญชู คงดี ชาย ฺBoonchoo Kongdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทร์เพ็ญ เสียงใส หญิง Junpen Siangsai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุปราณี พิมพ์ทอง หญิง Supranee Pimthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เสถียร กลิ่นกล้า ชาย Sateail Klinkla อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา แก้วกาศ หญิง Jenjira Kaeokad ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรนันท์ นารีบุตร ชาย Weranun Nareebut ครู ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย พรทิพย์ เสียงใส ชาย PORNTIP SIANGSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปรียานุช เสียงใส หญิง PEEYANUCH SIANGSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มุธิตา ช้างดำ หญิง Mutita changdom ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุรางค์ หลาทอง หญิง surang lathong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มนูญ พันพิพัฒน์ ชาย Manoon panpipat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพิน วินทะไชย หญิง yupin wintachiy ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ศิริวรรณ กุดเป่ง หญิง siriwan kudpeng ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทิพยพิศุทธิ์ จันทร์ษุตะ หญิง TIBPAYAPISUTE JANSUTRA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชนินทร์ ยศบุญ ชาย Chanin Yosboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุทัยวรรณ รักพวก หญิง UTHAIWAN RUKPUAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วุฒิไกร แสนสวาสดิ์ ชาย WATTIKRAI SEANSAWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมร สิมมา ชาย Samorn Simma นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พัชรี วอทอง หญิง Patcharee Wothong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิสิทธิ์ พวงศรี ชาย Apisit Pongsri ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย ธีระเดช ขอสุข ชาย Theeradech Khosuk ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์ชนก วงศ์จันทร์ หญิง Pimchanok Wongjan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา โภคสวัสดิ์ หญิง Kanchana Pokasawasd ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประยูร ไชยนา ชาย Prayoon Chaiyana ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กชมน สุโพธิ์ หญิง Kotchamon Supo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี บุญเฉลียว หญิง Sumalee Boonchaliaw ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พันธุ์ทอง พินิจผล หญิง Panthong Pinitpon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพฑูรย์ โภคสวัสดิ์ ชาย Paitoon Pokasawasd ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุขชัย พินิจผล ชาย Sookchai Pnitpon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละออ ศรีบัวบาล หญิง Laor Sribuabarn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดวงสุดา ศรีรักษ์ หญิง Doungsuda Sriruk ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เกียรติวันชัย ใจใหญ่ ชาย Kiatwanchai Jaiyai เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุทธนา หินเมืองเก่า หญิง Yutthana Hinmiongkao ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ เด่นดวง หญิง Wilivan Dandong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิรินภา วงสาโท หญิง Sirinapa Wongsato ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชุมพล ผองขำ ชาย chumpol phongkham ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จรรยพร ศรีเทพ หญิง Junyaporn Sritep ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ละมุล หอมหวล หญิง Lamun homhuan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพจิตร กลิ่นแก้วนพรัตน์ หญิง Paichit klinkaewnopprat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง แพรวพรรณ เวชกามา หญิง Prawpun Vachakhama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทิพสุดา แก้วศิริ หญิง Tipsuda Keawsiri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กุหลาบ ไพรเสนา หญิง Kularb Phraisena ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สรัญญา เตโช หญิง Saranya Techo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญชู ขอสุข ชาย Boonchu Korsuk นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อรรควัฒน์ เวชกามา ชาย Akkawat Wechagama ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐเมฆินทร์ เผ่าเพ็ง ชาย Nattamekin powpeng ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปนัดดา เขาทอง หญิง Panatda Khothong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสงค์ พันภักดี ชาย Prasong punpegdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณนิภา เขาทอง หญิง wannipa Khaothong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย หมิ่ง ยวนยี ชาย ming yaunyee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นเรศ สรสิงห์ ชาย NARESH SORASINGH ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ เกษาพันธ์ หญิง Jutatip kasapan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิตา รวมธรรม หญิง Panita Roumtum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรรณี เครือชาลี หญิง punnee khuarcharlee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลมัย ประสมศรี หญิง lamai prasomsai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงลักษณ์ ฝุ่นทอง หญิง nongluk funthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พวงเพชร ขันเงิน หญิง puongpech kunngen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมคิด สีทอง หญิง somkid seethong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ระเบียบ นามแก้ว หญิง rabiab namkaow ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พนัสชนก มะเสนา หญิง phanatchanok masena ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญจันทร์ ชำนาญค้า ชาย boonjun chamnanka ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทพร จันเหลือง หญิง nantapron janlueng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศรี เหลาทอง ชาย somsee laotong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปณัฐฎา สัตรูพ่าย หญิง panatda sastupas ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นฤมล อุปรา หญิง Naruemon Oupara ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญา เนตรสงคราม หญิง sukanya nedsongkham ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรันดร์ เขียนนอก ชาย NIRUN KHIENNOK ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ถนอมรัตน์ ทองหนุน หญิง tanomrat thongnun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชัชวาล เวชกามา ชาย chatchawan wetchagama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง หนูเตียง ชำนาญค้า หญิง nutiang chamnankha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรัตน์ วงศ์คำจันทร์ หญิง surat wongkhamchan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญเรือน คุณธรรม หญิง boonruan kunnatum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นจพักตร์ ศรีแก้ว หญิง najapak srikaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุวัฒน์ สาคร ชาย Suwat Sakon ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สาลินี ชิงชัย หญิง salinee chingchai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งฤดี ทิพโชติ หญิง Rungrudee Tippachot ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จตุพร ดวงศรี หญิง ๋Jatuporn Durngsri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัธยาภรณ์ สุ่มมาตย์ หญิง Nattayapron Summart ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยะ เด่นดวง ชาย Piya Denduang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ถวิล เวชกามา ชาย Tawin Wetchakama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงนุช เวชกามา หญิง Nongnuch Wetchakama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ แก้วพิลึก ชาย ์Nattawut kaeopiluek ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัวลี สิมลี ชาย Bualee Simlee นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ทองสุข ชาภักดี ชาย THONGSOOK CHAPUKDEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำดวน แสวงแก้ว หญิง LUMDUON SAWAEMGKAEO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ผ่องศรี เรืองแหล้ หญิง PHONGSRI RUANGLAE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ญาติ มีตน ชาย YART MEETON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวนไท สุดแสน ชาย THUANTHAI SOODSAEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญถิ่น ส่งศรี ชาย BOONTHIN SONGSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุฑามาศ บุญถูก หญิง JUTAMAS BOONTHUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ ทองสี หญิง WILAIWAN THONGSRE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทองฤทธิ์ โคตรสมบัติ ชาย THONGRIT KOTSOMBAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิศัลย์ หินเมืองเก่า ชาย Wison Hinmaeukow ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทธิวัฒน์ เชษฐา ชาย Suttiwat Chedtha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิราภรณ์ พงษ์พิษณุ หญิง Jiraporn phongphissanu ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อังคณา สมอ้าง หญิง Aungkana Som-ang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยาพร บุญทศ หญิง nittayaporn boontod ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนากร จันทร์ยางช่อง ชาย Thanakom Junyangchong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คำผา ประสพดี หญิง Kampha Prasopdee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรชาติ แสวงแก้ว ชาย surachat saweangkaeo ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สกุลตา แพงโสม หญิง Mrs.Sakulta Pangsom ครู ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อุไรวรรณ พิศชาติ หญิง Miss Uraiwan Pisschad ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทองสา นามแก้ว ชาย Thongsa Namkaeo ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มะลิดา ภูนาแสง หญิง MissMalida Phunasaeng ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สรวิทย์ โรจนะ ชาย Sorawit Rojchana ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกษรา แดงโสภา หญิง Mrs. Ketsara Dangsopa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทัศน์ ยินงาม ชาย Mr.Sutat Yinngam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา พลไชย หญิง Mrs.Vasna P0lchai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุมากรณ์ ถาวร หญิง Mrs.Umakron Thawon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศักดิ์สกลธ์ พลไชย ชาย Mr.Sakskolt Polchai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฉวีวรรณ ชัยเคนวงศ์ หญิง Mrs.Chaveewan Chaikhenwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณิภา วิสูญ หญิง Mrs.Phannipha Wisoon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฐิตินันท์ สว่างแสง หญิง mrs.Tithinan Mekmok ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คูณ วงศ์อนันต์ ชาย Koon Wonganunt ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว อรอุมา เขียวอ่อน หญิง Onuma kiawon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรชัย ศรีเสน ชาย Pornchai Srisen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไล แสงงาม หญิง Wilai Sangngam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิระพรรณ พึ่งกิจ หญิง ่Jiraphan Pugckig ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประภัสสร ศรีวรมย์ หญิง Prapatsorn Srivarom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มัทนา บุญวิทย์ หญิง Matana Boonvit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พิชัย ศรีโชค ชาย Pichai Srichok ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงนุช แก้วคำชาติ หญิง Nongnoot Keawkhamchat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กุสุมา พันธ์ุศิริ หญิง Kusuma Kajornwit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร ตะวงศ์ หญิง siriporn tawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รมิดา จักรไชย หญิง Ramida Juckchai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุชนาจ ประจวบสุข หญิง Nutchnat Prajubsuk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อะฑิฆัมพร ป้องโล่ห์ หญิง Atikhamporn Ponglo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เด่นศักดิ์ ตุดถินนท์ ชาย Densak Tudteenon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุพจน์ แสงงาม ชาย Supot Saengngam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประจิตตรา แก้วสาร หญิง p g ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชลธิศ รุ่งเรือง ชาย Chonlathid Rumgruang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พิกุล เป็นมงคล หญิง Pikul Penmongkon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภัทราลี เหรียญทอง หญิง Phattamlee Rianthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สิริกัญญา มงคลคำ หญิง SIRIKUNYA MONGKONKAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทองพูน ศรีภักดี ชาย TONGPOON SREEPUKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นุชติยา มาลัย หญิง ืืnuttiya malai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อมรรัตน์ โคตรมนตรี หญิง a k ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา ยิ่งแม่นสม หญิง s g ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ไพลิน สมันศรี หญิง pailin samansri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปณิดา สำเภานนท์ หญิง panida Samphaonon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รชนก ส่องแสง หญิง r k ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นลินี อดกลั้น หญิง nalinee aodklan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร ตุดถีนนท์ หญิง s d ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลทิพย์ สายเชื้อ หญิง g s ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา มูลสาร หญิง Suphattra Munsan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วริศรา ฝูงดี หญิง Warissara Phoongdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เรไร กิ่งชา หญิง RERAI KINGCHA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ์สิรอัยย์ พิทักษ์วงศ์ หญิง Sira-i Pitakwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์ศักดิ์ มาลัย ชาย PONGSAK MALAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประพจน์ แสงงาม ชาย p s ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ภัคชญามญช์ การินทร์ หญิง P G ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา วงศ์อนันต์ หญิง v v ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภารัตน์ รอดคำทุย หญิง Supharat Rodkhamthui ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาง รจนา มาลอย หญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย โสรจ สำโรง ชาย Sorot Somrong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว โสภิดา หินทอง หญิง Sopida Hinthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มะลิวัลย์ เชี่ยวชาญ หญิง Maliwan Chaewchan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลวรรณ กุลวงษ์ หญิง Wiliawan Kulawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประดับ ศรีเสน ชาย Pradab Srisen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา จรรยา หญิง Vasana Chanya ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพร โพธิจักร หญิง Kanokpon Pothijak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา สุขสบาย ชาย Yutthana Suksabai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปภาวดี สานนท์ หญิง Papawadee Sanon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภักดิ์วิภา สมเพ็ง หญิง Pakwipa Sompeng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณพิไล โพธิ์ไพร หญิง Panpilai Phoprai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ ลีลาศ ชาย Somsak Leelad ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฏฐพล คำแพง ชาย Natthapol Kumpang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุวรรณณ์ จักรไชย หญิง ๋Jaruwan Jugchai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุปราณี ปัญญาวรรณ