ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.22
ภาษาอังกฤษ 35.51
คณิตศาสตร์ 38.97
วิทยาศาสตร์ 39.84
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.42
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.62
ภาษาอังกฤษ 29.12
คณิตศาสตร์ 37.06
วิทยาศาสตร์ 38.74
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.29
ภาษาอังกฤษ 29.77
คณิตศาสตร์ 32.80
วิทยาศาสตร์ 36.13
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.87
ภาษาอังกฤษ 30.93
คณิตศาสตร์ 31.56
วิทยาศาสตร์ 35.85