ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.97
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.88
ภาษาอังกฤษ 26.44
คณิตศาสตร์ 24.88
วิทยาศาสตร์ 33.21
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.81
ภาษาอังกฤษ 27.23
คณิตศาสตร์ 22.64
วิทยาศาสตร์ 30.17
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.47
ภาษาอังกฤษ 25.76
คณิตศาสตร์ 27.25
วิทยาศาสตร์ 34.17
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.17
ภาษาอังกฤษ 27.99
คณิตศาสตร์ 21.85
วิทยาศาสตร์ 28.68