ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

Chart

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
1/2558 3,931 14,697 2,280 0 20,908
2/2558 3,907 14,646 2,267 0 20,820
1/2559 3,928 14,244 2,253 0 20,425
2/2559 3,943 14,211 2,243 0 20,397
1/2560 4,067 13,865 2,187 0 20,119
2/2560 4,057 13,879 2,170 0 20,106
1/2561 3,747 13,891 2,120 0 19,758
2/2561 3,747 13,887 2,116 0 19,750
1/2562 3,440 13,673 2,018 0 19,131
2/2562 3,439 13,640 1,997 0 19,076
1/2563 3,276 13,426 2,030 0 18,732