ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 280
2 ถนน 58
3 ถังเก็บน้ำ 235
4 บ่อน้ำตื้น 1
5 บ่อเลี้ยงปลา 23
6 บ้านพักครู 99
7 บ้่านพักภารโรง 9
8 รั้ว 123
9 สนามกีฬา 124
10 สนามเด็กเล่น 108
11 ส้วม 528
12 หอสมุด 108
13 อาคารอเนกประสงค์ 234
14 อาคารเรียน 510
15 เรือนเพาะชำ 8