ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

รหัส SMIS โรงเรียน คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม
สพฐ. จัดหาเอง/จัดหาเอง ใช้ได้ ชำรุด สพฐ. จัดหาเอง/บริจาค ใช้ได้ ชำรุด
35010001 บ้านเชือกน้อย  
35010002 บ้านหนองบั่ว  
35010003 บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ   11  17 
35010004 บ้านคำฮี  
35010005 บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)  
35010006 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)   10  10  10 
35010007 บ้านขุมเงิน   10  15  15  13  13 
35010008 บ้านหนองบัว  
35010009 บ้านคุยตับเต่า  
35010010 บ้านหนองหอย  
35010011 บ้านกุดกง   10  10  10 
35010012 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง  
35010013 บ้านเขื่องคำ   10  14  14 
35010014 บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง   14  14  21 
35010015 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง   21  16  21 
35010016 บ้านดอนกลอย   10  30  40  40 
35010017 บ้านคำน้ำสร้าง   14  20 
35010018 บ้านดอนยางกล้วยสำโรง   10  10  10 
35010019 บ้านท่าเยี่ยม  
35010020 บ้านแจ้งน้อย   10  10 
35010021 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา  
35010022 บ้านสามเพียแสนจำปา   10  10  16 
35010023 บ้านพลับหนองคำ  
35010024 บ้านดู่ทุ่งคำบอน   22  16  24 
35010025 บ้านเชือก   11  10  13 
35010026 บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)   11  11  11 
35010027 ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)   10  10  15 
35010028 บ้านเดิด   10  10 
35010029 บ้านบาก   15  13  15 
35010030 บ้านน้ำโผ่   10  10 
35010031 บ้านใหม่ชุมพร  
35010032 บ้านตาดทอง   21  21  21 
35010033 บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)  
35010034 บ้านหนองแฝก  
35010035 บ้านดอนมะยาง กม.3  
35010037 อนุบาลยโสธร   53  30  83 
35010038 บ้านทุ่งแต้   37  34  37 
35010039 บ้านคำเม็ก   12  10  14  22 
35010040 บ้านคำน้ำเกี้ยง  
35010041 บ้านหนองเป้า   11  16  16 
35010042 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว   10  10 
35010043 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)   36  34  10  40 
35010044 บ้านนาดีดอนจาน   10  10  17 
35010045 บ้านนาสะไมย์   10  10  20  20 
35010046 บ้านผือฮีนาลานาจาน  
35010047 บ้านชาดศาลา  
35010048 บ้านสมสะอาดหนองแวง   12 
35010049 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก  
35010050 บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)  
35010051 บ้านตับเต่า   15  15  15 
35010052 บ้านน้ำคำน้อย  
35010053 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย   10  16 
35010054 บ้านสำราญ  
35010055 เมืองยโสธร  
35010056 บ้านสว่างเชียงหวาง   10  10  13 
35010057 บ้านกุดระหวี่   10  10 
35010058 บ้านสิงห์   10  18  18 
35010059 บ้านหนองขอนโพนสิม  
35010060 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม   17  17  17 
35010061 หนองแสง   10 
35010062 บ้านโนนทรายงาม   10  11 
35010063 ชุมชนบ้านหนองคู   30  10  23  17  40 
35010064 บ้านดงบัง   11  11  11 
35010065 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม   10  10 
35010066 บ้านโนนค้อ   10  11 
35010067 บ้านโต่งโต้น   17  10  22  27 
35010068 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด   16 
35010069 บ้านดอนกลองหนองไฮ   14  14 
35010071 บ้านหนองเรือ   10  26  10  20  36 
35010072 บ้านหนองทองหลางโนนกุง   15  14  21 
35010073 บ้านหนองบกโนนสวาท   10  10  10 
35010074 บ้านหนองหิน   12  10  12 
35010075 บ้านหนองเป็ด   10  10  20  20 
35010076 บ้านหนองหงอก  
35010077 บ้านกุดกุง   21  15  29  36 
35010078 บ้านโนนม่วง  
35010079 บ้านเหล่ามะเขียว  
35010080 บ้านทรายงาม   11  11 
35010081 บ้านนาโพธิ์  
35010082 ชุมชนกู่จาน   28  14  14  28  10  10 
35010083 บ้านนาเวียงคำศิริ   11  11  22  22 
35010084 บ้านหนองเสียวชัยมงคล   12  10  12 
35010085 ประชาสงเคราะห์   10  10 
35010086 บ้านแคนน้อยหนองเลิง   30  22  30  14  11  14 
35010087 บ้านกลางนา  
35010088 บ้านนาถ่ม   28  25  30 
35010089 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน   13 
35010090 ชุมชนดงแคนใหญ่   67  67  67 
35010091 บ้านผักบุ้ง  
35010092 บ้านดงเจริญ   19  11  20  10  30 
35010093 บ้านคำแหลม  
35010094 บ้านแหล่งหนู   12  12 
35010095 บ้านทุ่งมน   11  11 
35010096 โซงเหล่าโป่วิทยา   20  10  22  30 
35010097 บ้านมะพริกดู่โพนสิม   49  10  43  16  59 
35010098 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก  
35010099 บ้านนาหลู่เหล่าตอง   10  10 
35010100 บ้านหนองเทา  
35010101 บ้านปลาอีด   11  11  11 
35010102 บ้านหัวขัว   10  10  14 
35010104 บ้านนาห่อม   10  13  16 
35010105 บ้านนาคำปักแฮด   12  16  16 
35010106 บ้านน้ำเกลี้ยง   10  10  10 
35010107 บ้านสำโรง  
35010108 บ้านโพนทัน   10  10  10 
35010109 ชุมชนย่อวิทยา   25  17  25 
35010110 บ้านคำม่วง   17  12  17 
35010111 บ้านสว่าง   10  10  10 
35010112 บ้านโคกป่าจิก  
35010113 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)   30  30  35 
35010114 คำเขื่อนแก้ว   14  12  19  26 
35010116 วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์  
35010117 บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)  
35010118 บ้านโนนหนองแฝก   11  14  17 
35010119 บ้านแหล่งแป้น   10  11 
35010120 บ้านเหล่าฝ้าย   10  10 
35010122 บ้านดอนขะยอม  
35010123 บ้านสงเปือย   20  18  25 
35010124 บ้านบุ่งหวาย   11  11  11 
35010125 บ้านกุดตากล้า  
35010126 บ้านกุดเป่ง   12  17  17 
35010127 บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์   10  11  12 
35010128 บ้านเหล่าหุ่ง   10  10  13 
35010129 บ้านคุ้ม   33  22  11  33 
35010130 บ้านขาม   10  10 
35010131 บ้านคูเมือง   11  11  11 
35010132 ชุมชนบ้านสำโรง   11  11 
35010133 บ้านพลไว   11  11  22  22 
35010134 บ้านราชมุนี  
35010135 บ้านเลียบ  
35010136 บ้านยางกลาง  
35010137 บ้านแดง   10  10  10 
35010138 บ้านท่าช้าง   10  11 
35010139 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง   15  10  15 
35010140 บ้านปอแดงโคกสะอาด   10  10  10  10 
35010141 บ้านบากเรือ  
35010142 บ้านดงยาง  
35010143 บ้านยางเครือ   11  13  18 
35010144 บ้านดงจงอาง   10  18  19 
35010145 บ้านยางน้อย   10  10  10 
35010146 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา   15  12  15 
35010147 บ้านผือฮี   16  19  12  10  12 
35010148 บ้านหัวดอน  
35010149 บ้านเปือย   10  10 
35010150 บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)   10  10  10 
35010151 บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)  
35010152 บ้านแดงประชาสรรค์   10  10 
35010153 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)   11 
35010154 บ้านหัวดง   10 
35010155 บ้านโนนยาง   27  27  28 
35010156 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี   10  10  10 
35010157 อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม   16  16  16 
35010158 มหาชนะชัย   23  10  13  23 
35010159 บ้านเหมือดป่าตอง   11  10  11 
35010160 บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)  
35010161 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)   11  13 
35010162 บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์   11  16  17 
35010163 บ้านบัวขาว  
35010164 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์   11  11  12 
35010165 บ้านเหล่าใหญ่   13  13 
35010166 บ้านเหมือดขาว   10  10  15 
35010167 บ้านสร้างแป้น   10  10  18  20 
35010168 บ้านสงยาง   12  17  29  29 
35010169 บ้านบ่อบึงโพนจาน   10  10  10  20 
35010170 บ้านดงขวาง  
35010171 บ้านซำ   11  11  11 
35010172 ชุมชนบ้านหัวเมือง   10  10  12 
35010173 บ้านนาดีนาอุดม   20  10  15  25 
35010175 บ้านหนองยาง   12  12 
35010176 บ้านหนองตุ   10  11  17 
35010177 คูสองชั้น   10  10 
35010178 กุดพันเขียว   22  22  22 
35010179 บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)   10  10  10  10  20 
35010180 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย   35  35  35 
35010182 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)   11  11 
35010183 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)   12  10  12 
35010184 บ้านแจนแลน  
35010185 สหประชาสรรค์  
35010186 บ้านผิผ่วน  
35010187 อนุบาลค้อวัง   24  16  24 
35010188 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)   10  10  10 
35010189 บ้านดงมะหรี่  
35010190 บ้านหมากมาย  
35010191 บ้านน้ำอ้อม   10  10  15  20 
35010192 บ้านโพนแบง   10  10  11 
35010193 วัดบ้านเปาะ  
35010194 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ   11  12 
35010195 บ้านศิริพัฒนา   11  10  11 
35010196 บ้านดวนบากน้อย   15 
35010197 บ้านจานทุ่ง   11  16 
35010198 บ้านแข่โพนเมือง   49  48  49  10  16  16 
35010199 บ้านฟ้าห่วน   20  15  20