ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# รหัส smis percode ชื่อโรงเรียน ประเภท แบบ อายุการใช้งาน (ปี) ปัจจุบัน รายละเอียด
1 2565
2 2565
3 2565
4 2565
5 2565
6 2565
7 2565
8 2565
9 2565
10 2565
11 2565
12 2565
13 2565
14 2565 สามารถปรับปรุงซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้ดีและใช้งบประมาณซ่อมแซมไม่เกิน 50% ของราคาก่อสร้าง ดี
15 2565
16 2565
17 2565
18 2565
19 2565 ชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50%ของราคาก่อสร้าง
20 2565
21 2565
22 2565
23 2565
24 2565
25 2565
26 2565
27 2565
28 2565
29 2565
30 2565
31 2565
32 2565
33 2565
34 2565
35 2565
36 2565
37 2565
38 2565 สามารถปรับปรุงซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้ดีและใช้งบประมาณซ่อมแซมไม่เกิน 50% ของราคาก่อสร้าง ดี
39 2565
40 2565
41 2565
42 2565
43 2565
44 2565
45 2565
46 2565
47 2565
48 2565
49 2565
50 2565 ชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50%ของราคาก่อสร้าง
51 2565
52 2565 ชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50%ของราคาก่อสร้าง
53 2565
54 2565
55 2565
56 2565
57 2565
58 2565
59 2565
60 2565
61 2565
62 2565
63 2565
64 2565
65 2565
66 2565
67 2565
68 2565
69 2565
70 2565
71 2565 ชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50%ของราคาก่อสร้าง
72 2565
73 2565 ชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50%ของราคาก่อสร้าง
74 2565 ชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50%ของราคาก่อสร้าง
75 2565
76 2565
77 2565
78 2565
79 2565
80 2565
81 2565
82 2565
83 2565
84 2565
85 2565
86 2565
87 2565
88 2565
89 2565
90 2565
91 2565
92 2565
93 2565
94 2565
95 2565
96 2565
97 2565
98 2565
99 2565
100 2565
101 2565
102 2565
103 2565
104 2565
105 2565
106 2565
107 2565
108 2565
109 2565
110 2565
111 2565
112 2565
113 2565
114 2565
115 2565
116 2565
117 2565
118 2565
119 2565
120 2565
121 2565 สามารถปรับปรุงซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้ดีและใช้งบประมาณซ่อมแซมไม่เกิน 50% ของราคาก่อสร้าง ดี
122 2565
123 2565
124 2565
125 2565
126 2565 ชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50%ของราคาก่อสร้าง
127 2565
128 2565
129 2565
130 2565
131 2565
132 2565
133 2565
134 2565
135 2565
136 2565
137 2565
138 2565
139 2565
140 2565
141 2565
142 2565
143 2565
144 2565
145 2565
146 2565
147 2565
148 2565
149 2565
150 2565
151 2565
152 2565
153 2565
154 2565
155 2565
156 2565
157 2565
158 2565
159 2565
160 2565
161 2565
162 2565
163 2565
164 2565
165 2565
166 2565
167 2565
168 2565
169 2565
170 2565
171 2565
172 2565
173 2565
174 2565
175 2565
176 2565
177 2565
178 2565
179 2565
180 2565
181 2565
182 2565
183 2565
184 2565 ชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50%ของราคาก่อสร้าง
185 2565
186 2565
187 2565
188 2565
189 2565
190 2565
191 2565
192 2565
193 2565
194 2565
195 2565
196 2565
197 2565
198 2565
199 2565
200 2565
201 2565 ชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50%ของราคาก่อสร้าง
202 2565
203 2565
204 2565
205 2565
206 2565
207 2565
208 2565 สามารถปรับปรุงซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้ดีและใช้งบประมาณซ่อมแซมไม่เกิน 50% ของราคาก่อสร้าง ดี
209 2565 สามารถปรับปรุงซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้ดีและใช้งบประมาณซ่อมแซมไม่เกิน 50% ของราคาก่อสร้าง ดี
210 2565
211 2565
212 2565
213 2565
214 2565
215 2565
216 2565
217 2565
218 2565
219 2565
220 2565
221 2565
222 2565
223 2565
224 2565
225 2565
226 2565
227 2565 ชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50%ของราคาก่อสร้าง
228 2565
229 2565
230 2565
231 2565
232 2565 ชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50%ของราคาก่อสร้าง
233 2565 ชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50%ของราคาก่อสร้าง
234 2565
235 2565
236 2565
237 2565
238 2565
239 2565
240 2565
241 2565
242 2565
243 2565
244 2565
245 2565
246 2565
247 2565
248 2565
249 2565
250 2565
251 2565
252 2565
253 2565
254 2565
255 2565
256 2565
257 2565
258 2565
259 2565 ชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50%ของราคาก่อสร้าง
260 2565
261 2565
262 2565
263 2565
264 2565
265 2565 สามารถปรับปรุงซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้ดีและใช้งบประมาณซ่อมแซมไม่เกิน 50% ของราคาก่อสร้าง ดี
266 2565
267 2565
268 2565 สามารถปรับปรุงซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้ดีและใช้งบประมาณซ่อมแซมไม่เกิน 50% ของราคาก่อสร้าง ดี
269 2565 สามารถปรับปรุงซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้ดีและใช้งบประมาณซ่อมแซมไม่เกิน 50% ของราคาก่อสร้าง ดี
270 2565
271 2565 สามารถปรับปรุงซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้ดีและใช้งบประมาณซ่อมแซมไม่เกิน 50% ของราคาก่อสร้าง ดี
272 2565
273 2565 สามารถปรับปรุงซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้ดีและใช้งบประมาณซ่อมแซมไม่เกิน 50% ของราคาก่อสร้าง ดี
274 2565
275 2565
276 2565 สามารถปรับปรุงซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้ดีและใช้งบประมาณซ่อมแซมไม่เกิน 50% ของราคาก่อสร้าง ดี
277 2565
278 2565 ชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50%ของราคาก่อสร้าง
279 2565
280 2565