ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

192 โรงเรียน

สพป.ยโสธร เขต 1

กระทรวงศึกษาธิการ

74 โรงเรียน

อำเภอเมืองยโสธร

รายละเอียด

49 โรงเรียน

อำเภอมหาชนะชัย

รายละเอียด

20 โรงเรียน

อำเภอค้อวัง

รายละเอียด

49 โรงเรียน

อำเภอคำเขื่อนแก้ว

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ อำเภอ กลุ่ม เปิดสอน
35010001 บ้านเชือกน้อย Ban Chuaknoi School - เมืองยโสธร ยศบดินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010002 บ้านหนองบั่ว Nongbour - เมืองยโสธร ยศบดินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010003 บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ khandaiyainonko scchool นายสุทธิรักษ์ จันทุม เมืองยโสธร ยศบดินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010004 บ้านคำฮี BanKhumhee นายวิเศษ มิรัตนไพร เมืองยโสธร ยศบดินทร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010005 บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) Nongbua sakhaponkhwarw) นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์ เมืองยโสธร ยศบดินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010006 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) sanan school - เมืองยโสธร คุณภาพการศึกษาที่ 6 เขื่องคำขุมเงิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010007 บ้านขุมเงิน khumngoen นายทองสวง แสวงสาย เมืองยโสธร เขื่องคำขุมเงิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010008 บ้านหนองบัว Nongbuaschool นายนิพล สมสะอาด เมืองยโสธร เขื่องคำขุมเงิน อนุบาล-ประถมศึกษา
35010009 บ้านคุยตับเต่า Ban Kuytabtao School - เมืองยโสธร เขื่องคำขุมเงิน อนุบาล-ประถมศึกษา
35010010 บ้านหนองหอย Nonghoy School - เมืองยโสธร เขื่องคำขุมเงิน อนุบาล-ประถมศึกษา
35010011 บ้านกุดกง Ban Goodgong นายประศาสตร์ มูลหลวง เมืองยโสธร เขื่องคำขุมเงิน อนุบาล-ประถมศึกษา
35010012 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง Donkaewpakpengkuisamrong นายนิวาส แสนสุข เมืองยโสธร เขื่องคำขุมเงิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010013 บ้านเขื่องคำ Ban Khuangkam นายสุทัศน์ สันทา เมืองยโสธร เขื่องคำขุมเงิน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010014 บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง BANKWANGTAYAIM นายกมล ณ รุณ เมืองยโสธร เขื่องคำขุมเงิน อนุบาล-ประถมศึกษา
35010015 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง bankhonuekhotaidonklang นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ เมืองยโสธร ไตรมิตรสัมพันธ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010016 บ้านดอนกลอย BanDonkloy นายพัฒนศักดิ์ โอวาท เมืองยโสธร ไตรมิตรสัมพันธ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010017 บ้านคำน้ำสร้าง Kamnamsang นายไพรี เข็มพันธ์ เมืองยโสธร ไตรมิตรสัมพันธ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010018 บ้านดอนยางกล้วยสำโรง Bandonyangkauysomrong นายชำนาญ โครตรพงษ์ เมืองยโสธร ไตรมิตรสัมพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010019 บ้านท่าเยี่ยม Tayiam นายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา เมืองยโสธร ไตรมิตรสัมพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010020 บ้านแจ้งน้อย Jaengnoi School นายกำจัด แสนจันทร์ เมืองยโสธร ไตรมิตรสัมพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010021 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา Banphuemuedmoungpattana นายบัณฑิต ทองประทุม เมืองยโสธร ไตรมิตรสัมพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010022 บ้านสามเพียแสนจำปา sampaisanchumpa scholl นายสุวัฒน์ สาระวัน เมืองยโสธร เครือข่ายที่ 1 ไตรมิตรสัมพันธ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010023 บ้านพลับหนองคำ BANPLUBNONGKHUM(MAHACHAICHINOBOL) นายศุภชัย ขาวพา เมืองยโสธร ไตรมิตรสัมพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010024 บ้านดู่ทุ่งคำบอน Ban-Dootung-khamborn School นายเสนก เพิ่มพูล เมืองยโสธร 1 ไตรมิตรสัมพันธ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010025 บ้านเชือก BANCHUAK นางญานันธร ธิมาชัย เมืองยโสธร ยศบดินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010026 บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) Bannakham นายแทนนง ธิมาชัย เมืองยโสธร ยศบดินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010027 ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) Thairatwittaya63 นายพรชัย ภาพันธ์ เมืองยโสธร ยศบดินทร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010028 บ้านเดิด bandoedschool นายธนศักดิ์ เวียงกมล เมืองยโสธร ยศบดินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010029 บ้านบาก banbak นางวาสนา มูลเกษร เมืองยโสธร ยศบดินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010030 บ้านน้ำโผ่ bannampho นายพิทยา อุตรา เมืองยโสธร ยศบดินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010031 บ้านใหม่ชุมพร MAICHUMPHON นางมินตรา สายรัตน์ เมืองยโสธร ยศบดินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010032 บ้านตาดทอง Bantadtong School นางสุรางค์ ศรีทราไชย เมืองยโสธร อรุณประเสริฐ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010033 บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) - เมืองยโสธร แจ้งอรุณ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010034 บ้านหนองแฝก Nongfaek School - เมืองยโสธร แจ้งอรุณ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010035 บ้านดอนมะยาง กม.3 Donmayangkm.3 School นายมนตรี เวียงอินทร์ เมืองยโสธร แจ้งอรุณ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010037 อนุบาลยโสธร ANUBANYASOTHON SCHOOL นายสุวรรณ เทียบสี เมืองยโสธร แจ้งอรุณ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010038 บ้านทุ่งแต้ Ban Tungtae School นายชัยวิชิต ทันพรม เมืองยโสธร ที่ 3 วารีราชเดช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010039 บ้านคำเม็ก bankhammak นางอัจฉราพร พุทธพรหม เมืองยโสธร ที่ 3 วารีราชเดช อนุบาล-ประถมศึกษา
35010040 บ้านคำน้ำเกี้ยง BANKUMNAMKEANG SCHOOL นายสนอง แสงสุข เมืองยโสธร วารีราชเดช อนุบาล-ประถมศึกษา
35010041 บ้านหนองเป้า Bannongpao - เมืองยโสธร วารีราชเดช อนุบาล-ประถมศึกษา
35010042 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว nongmaitainongchongmeow นายอนิรุทธิ์ แสงดี เมืองยโสธร เครือข่ายที่ 3 วารีราชเดช อนุบาล-ประถมศึกษา
35010043 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) TGONG NANG OK นายชุมพล ฝูงใหญ่ เมืองยโสธร ศูนย์เครือข่ายที่ 3 วารีราชเดช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010044 บ้านนาดีดอนจาน NADEEDONJAN นายชาญณรงค์ ผ่องใส เมืองยโสธร คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010045 บ้านนาสะไมย์ nasamai นายสถิตย์ บันลือหาญ เมืองยโสธร เจ้าเสด็จ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010046 บ้านผือฮีนาลานาจาน PHUEHINALANAJAN นายอังกูร อุ่นตา เมืองยโสธร คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010047 บ้านชาดศาลา BANCHADSALA นายขจรศักดิ์ โฮมราช เมืองยโสธร คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010048 บ้านสมสะอาดหนองแวง Bansomsaadnongwaeng นายปรีดา พลสิงห์ เมืองยโสธร ที่3 วารีราชเดช อนุบาล-ประถมศึกษา
35010049 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก kudjokhokpokhielaek - เมืองยโสธร วารีราชเดช อนุบาล-ประถมศึกษา
35010050 บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) Ban Namkhamyai - เมืองยโสธร วารีราชเดช อนุบาล-ประถมศึกษา
35010051 บ้านตับเต่า Tabtao นายนิเทศก์ ศิริโสม เมืองยโสธร วารีราชเดช อนุบาล-ประถมศึกษา
35010052 บ้านน้ำคำน้อย NAMKUMNOI นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี เมืองยโสธร วารีราชเดช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010053 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย Banhongkhanongsuatay นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส เมืองยโสธร วารีราชเดช อนุบาล-ประถมศึกษา
35010054 บ้านสำราญ Bansumran นางปาริชาติ ศรีวิเศษ เมืองยโสธร ไตรมิตรสัมพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010055 เมืองยโสธร Mueangyasothon school นายฉวี พารุสุข เมืองยโสธร ไตรมิตรสัมพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010056 บ้านสว่างเชียงหวาง Sawangchiangwhang นายครุกานต์ โคตรชาดา เมืองยโสธร ไตรมิตรสัมพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010057 บ้านกุดระหวี่ Gudrawee นายมานพ ชื่นตา เมืองยโสธร เจ้าเสด็จ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010058 บ้านสิงห์ bansingschool นายเดวิช ไศลบาท เมืองยโสธร เจ้าเสด็จ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010059 บ้านหนองขอนโพนสิม Banhongkonponsimschool - เมืองยโสธร เจ้าเสด็จ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010060 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม nongraijangasem school นายอำนาจ ราตรีสุข เมืองยโสธร เจ้าเสด็จ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010061 หนองแสง nongsang นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง เมืองยโสธร เจ้าเสด็จ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010062 บ้านโนนทรายงาม Nonsaingam School - เมืองยโสธร แจ้งอรุณ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010063 ชุมชนบ้านหนองคู Communitybannongkoo (Intprachakarn) นายพินิจ คาดพันโน เมืองยโสธร คุณภาพการศึกษาแจ้งอรุณ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010064 บ้านดงบัง Bandongbang School - เมืองยโสธร แจ้งอรุณฯ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010065 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม yaedev นายกฤษฎากร มิ่งขวัญ เมืองยโสธร เครือข่ายอรุณประเสริฐ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010066 บ้านโนนค้อ NONKHO นายบุญมาก บุญศรี เมืองยโสธร ศิลาวารี อนุบาล-ประถมศึกษา
35010067 บ้านโต่งโต้น BanTongTon นายธนันธัมม์ กุบแก้ว เมืองยโสธร อรุณประเสริฐ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010068 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด nasrinual นายสำรวย ผ่องใส เมืองยโสธร เจ้าเสด็จ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010069 บ้านดอนกลองหนองไฮ donklongnonghai - เมืองยโสธร เจ้าเสด็จ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010071 บ้านหนองเรือ Bannongrua นายประยูร ไชยมี เมืองยโสธร คุณภาพการศึกษาเจ้าเสด็จ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010072 บ้านหนองทองหลางโนนกุง Nongtonglangnonkhung นายบัญญัติ เวชกามา เมืองยโสธร อรุณประเสริฐ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010073 บ้านหนองบกโนนสวาท NONGBOKNOONSAWAT นายภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม เมืองยโสธร อรุณประเสริฐ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010074 บ้านหนองหิน Nonghin นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์ เมืองยโสธร ศิลาวารี อนุบาล-ประถมศึกษา
35010075 บ้านหนองเป็ด Nongped School นายสมัย สมโสภา เมืองยโสธร ศิลาวารี อนุบาล-ประถมศึกษา
35010076 บ้านหนองหงอก ์Nongngok นางเรืองวลี สุพล เมืองยโสธร ที่ 5 อรุณประเสริฐ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010077 บ้านกุดกุง bankudkung นายประภาส ศรีแสน คำเขื่อนแก้ว ดงเมืองเตย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010078 บ้านโนนม่วง bannonmuang - คำเขื่อนแก้ว ดงเมืองเตย อนุบาล-ประถมศึกษา
35010079 บ้านเหล่ามะเขียว laomakhaew นายทิชากร จังหวะ คำเขื่อนแก้ว ดงเมืองเตย อนุบาล-ประถมศึกษา
35010080 บ้านทรายงาม saingam นางนารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง คำเขื่อนแก้ว ดงเมืองเตย อนุบาล-ประถมศึกษา
35010081 บ้านนาโพธิ์ bannapo นายปัญญา สิงห์กาล คำเขื่อนแก้ว ดงเมืองเตย อนุบาล-ประถมศึกษา
35010082 ชุมชนกู่จาน chumchonkuchan นายธนาวุฒิ ส่องแสง คำเขื่อนแก้ว พระธาตุกู่จาน อนุบาล-ประถมศึกษา
35010083 บ้านนาเวียงคำศิริ Nawiangkhamsiri นายบรรจง ปามุทา คำเขื่อนแก้ว พระธาตุกู่จาน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010084 บ้านหนองเสียวชัยมงคล Nongseawchaimongkon นางทิพยพิศุทธิ์ จันทร์ษุตะ คำเขื่อนแก้ว พระธาตุกู่จาน อนุบาล-ประถมศึกษา
35010085 ประชาสงเคราะห์ prachasongkroh นายประยูร ตั้งจิต คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก อนุบาล-ประถมศึกษา
35010086 บ้านแคนน้อยหนองเลิง Khaennoinongloeng นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010087 บ้านกลางนา banklangna school นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์ คำเขื่อนแก้ว แก้วบูรพา อนุบาล-ประถมศึกษา
35010088 บ้านนาถ่ม Bannatom นายวันชัย บุญสาร คำเขื่อนแก้ว แก้วบูรพา อนุบาล-ประถมศึกษา
35010089 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน Boknoinongkannongpan นายศุภชัย เหล็กกล้า คำเขื่อนแก้ว แก้วบูรพา อนุบาล-ประถมศึกษา
35010090 ชุมชนดงแคนใหญ่ Chumchondongkaenyai นายสุรพงษ์ แสวงศรี คำเขื่อนแก้ว แก้วบูรพา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010091 บ้านผักบุ้ง BANPAKBUNG นายสมชาย วัฒนาไชย คำเขื่อนแก้ว แก้วบูรพา อนุบาล-ประถมศึกษา
35010092 บ้านดงเจริญ ิbandongcharoen นายสมเพศ คามใส คำเขื่อนแก้ว จตุสัมพันธ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010093 บ้านคำแหลม kamlham นายจิระพล มะเสนา คำเขื่อนแก้ว คุณภาพการศึกษาที่ 10 อนุบาล-ประถมศึกษา
35010094 บ้านแหล่งหนู Banlanknu นายอัครเดช สุบินดี คำเขื่อนแก้ว จตุสัมพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010095 บ้านทุ่งมน Thungmon นายทองสุข ชาภักดี คำเขื่อนแก้ว จตุสัมพันธ์ที่ 10 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010096 โซงเหล่าโป่วิทยา songlaopowittaya นายสุรชาติ แสวงแก้ว คำเขื่อนแก้ว จตุสัมพันธ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010097 บ้านมะพริกดู่โพนสิม banmaprikdooponsim นายธีระเดช ขอสุข คำเขื่อนแก้ว จตุสัมพันธ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010098 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก Bannakaemuangnongtukluk นายวิชาญ สมยา คำเขื่อนแก้ว 12 แก้วบูรพา อนุบาล-ประถมศึกษา
35010099 บ้านนาหลู่เหล่าตอง naloolaotong นายอมร แสนสุด คำเขื่อนแก้ว แก้วบูรพา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010100 บ้านหนองเทา nongtoa นายบัญชา คำชัย คำเขื่อนแก้ว แก้วบูรพา อนุบาล-ประถมศึกษา
35010101 บ้านปลาอีด plaeed school นายประเวศ สานนท์ คำเขื่อนแก้ว แก้วบููรพา อนุบาล-ประถมศึกษา
35010102 บ้านหัวขัว huakhua นายสมเกียรติ ประการแก้ว คำเขื่อนแก้ว พระธาตุกู่จาน อนุบาล-ประถมศึกษา
35010104 บ้านนาห่อม ิbannahom school นายไสว หินทอง คำเขื่อนแก้ว คุณภาพการศึกษาพระธาตุกู่จาน อนุบาล-ประถมศึกษา
35010105 บ้านนาคำปักแฮด Nakhampakhad นางณัฏฐิณี สมสอาด คำเขื่อนแก้ว คุณภาพการศึกษาพระธาตุกู่จาน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010106 บ้านน้ำเกลี้ยง Numkling นายสัญญา แก้วศิริ คำเขื่อนแก้ว จตุสัมพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010107 บ้านสำโรง - คำเขื่อนแก้ว จตุสัมพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010108 บ้านโพนทัน phontan นายวิทยา จักรไชย คำเขื่อนแก้ว จตุสัมพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010109 ชุมชนย่อวิทยา Chumchonyovitaya นายชุมพล ผองขำ คำเขื่อนแก้ว จตุสัมพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010110 บ้านคำม่วง kummoung นายหมิ่ง ยวนยี คำเขื่อนแก้ว พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 จตุสัมพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010111 บ้านสว่าง Bansawangdondo นายนิรันดร์ เขียนนอก คำเขื่อนแก้ว จตุสัมพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010112 บ้านโคกป่าจิก KOGPAJIG นายปิยะ เด่นดวง คำเขื่อนแก้ว จตุสัมพันธ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010113 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) นายคูณ วงศ์อนันต์ คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก อนุบาล-ประถมศึกษา
35010114 คำเขื่อนแก้ว khamkhueankaeo นายโสรจ สำโรง คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก อนุบาล-ประถมศึกษา
35010116 วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ vootisakkululasuppatum นายวรศิลป โคตรมนตรี คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก อนุบาล-ประถมศึกษา
35010117 บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) khokklang นางนงรักษ์ นรทีทาน คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก อนุบาล-ประถมศึกษา
35010118 บ้านโนนหนองแฝก Ban Nonnongfak นายพิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก อนุบาล-ประถมศึกษา
35010119 บ้านแหล่งแป้น Langpan นายพัทธรัตน์ วิสูญ คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก อนุบาล-ประถมศึกษา
35010120 บ้านเหล่าฝ้าย BANLAOFAI นายพิสิทธิ์ ไชยช่วย คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก อนุบาล-ประถมศึกษา
35010122 บ้านดอนขะยอม DONKHAYOM นายบัญญัติ ขอสุข คำเขื่อนแก้ว ดงเมืองเตย อนุบาล-ประถมศึกษา
35010123 บ้านสงเปือย bansongpueai นายอุทาน สิงห์ครุธ คำเขื่อนแก้ว ดงเมืองเตย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010124 บ้านบุ่งหวาย Banbungwai นายวิคิด อุ่นตา คำเขื่อนแก้ว ดงเมืองเตย อนุบาล-ประถมศึกษา
35010125 บ้านกุดตากล้า Gudtakla - คำเขื่อนแก้ว ดงเมืองเตย อนุบาล-ประถมศึกษา
35010126 บ้านกุดเป่ง kudpeng - คำเขื่อนแก้ว พระธาตุกู่จาน อนุบาล-ประถมศึกษา
35010127 บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ Louehai Nongwang Chatayanon นายสมศักดิ์ ทองทา คำเขื่อนแก้ว พระธาตุกู่จาน อนุบาล-ประถมศึกษา
35010128 บ้านเหล่าหุ่ง Laohung - คำเขื่อนแก้ว พระธาตุกู่จาน อนุบาล-ประถมศึกษา
35010129 บ้านคุ้ม Bankhoomschool นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย มหาชนะชัย เมืองฟ้า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010130 บ้านขาม Bankham นางสุภิญญา นนทะวงษ์ มหาชนะชัย 13 เมืองฟ้า อนุบาล-ประถมศึกษา
35010131 บ้านคูเมือง Kumuang - มหาชนะชัย 13 เมืองฟ้า อนุบาล-ประถมศึกษา
35010132 ชุมชนบ้านสำโรง Chumchombansamrong นายนายไมตรี หายเคราห์ มหาชนะชัย เมืองฟ้า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010133 บ้านพลไว Ban Phonlawai นายอำนาจ ทองดีเลิศ มหาชนะชัย เมืองฟ้า อนุบาล-ประถมศึกษา
35010134 บ้านราชมุนี Ratmunee นายพีระพงศ์ บุญแน่น มหาชนะชัย ราชนาวาที่13 อนุบาล-ประถมศึกษา
35010135 บ้านเลียบ banleab นายสนิท เพ็งธรรม มหาชนะชัย ราชนาวา อนุบาล-ประถมศึกษา
35010136 บ้านยางกลาง ฺBanyangklang School นายวีรพันธ์ สานนท์ มหาชนะชัย ราชนาวา อนุบาล-ประถมศึกษา
35010137 บ้านแดง BANDAENG นายศิริชัย หัศจรรย์ มหาชนะชัย ราชนาวา อนุบาล-ประถมศึกษา
35010138 บ้านท่าช้าง banthachang นายยุทธศักดิ์ ถนอมบุญ มหาชนะชัย ราชนาวา อนุบาล-ประถมศึกษา
35010139 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง chumchonbaandonpuak นายธีระวุฒิ ลาภเย็น มหาชนะชัย ราชนาวา อนุบาล-ประถมศึกษา
35010140 บ้านปอแดงโคกสะอาด BANPODAENGKHOKSAOAD นายปัณณธร บุญอาจ มหาชนะชัย ราชนาวา อนุบาล-ประถมศึกษา
35010141 บ้านบากเรือ Bakruedonrue School นายศุภกาญจน์ เลิศแล้ว มหาชนะชัย ราชนาวา อนุบาล-ประถมศึกษา
35010142 บ้านดงยาง Dongyang School นายพูลสวัสดิ์ ศรีวะสุทธิ์ มหาชนะชัย ราชนาวา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010143 บ้านยางเครือ yangkrua นายอุทัย ทองลุม มหาชนะชัย ม่วงบึงแก อนุบาล-ประถมศึกษา
35010144 บ้านดงจงอาง dongjongang นายวิทยา กรแก้ว มหาชนะชัย ม่วงบึงแก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010145 บ้านยางน้อย Banyangnoy นายพิทยา นามบุญลือ มหาชนะชัย ม่วงบึงแก อนุบาล-ประถมศึกษา
35010146 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา Chumchonbanbungkaechaichanaburapha School นางนิภา เพ็งธรรม มหาชนะชัย ม่วงบึงแก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010147 บ้านผือฮี Phuehee นายนพดล ศิริโชติ มหาชนะชัย สงยาง ผือฮี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010148 บ้านหัวดอน huadon นายวิเชียร สาริพันธ์ มหาชนะชัย สงยางผือฮี อนุบาล-ประถมศึกษา
35010149 บ้านเปือย puay นางวัลลักษณ์ นครวงษ์ มหาชนะชัย สงยาง ผือฮี อนุบาล-ประถมศึกษา
35010150 บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) wrunchai นางลักขณา บุญแปลง มหาชนะชัย สงยาง-ผือฮี อนุบาล-ประถมศึกษา
35010151 บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) nongoy นางศุภิสรา กรแก้ว มหาชนะชัย สงยางผือฮี อนุบาล-ประถมศึกษา
35010152 บ้านแดงประชาสรรค์ Bandangpachason นายสุรศักดิ์ วิเวกวินย์ มหาชนะชัย หัวเมืองเสาร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010153 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) ฺBan Prasao(samakkeewittayakom) นายรัตนะ แสงทองทิพย์ มหาชนะชัย หัวเมืองพระเสาร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010154 บ้านหัวดง huadong school นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์ มหาชนะชัย หัวเมืองพระเสาร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010155 บ้านโนนยาง nonyang นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ มหาชนะชัย หัวเมืองพระเสาร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010156 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี Bankhasaimakhuasamakee นางภรณ์นิภา แก้วเคลือบ มหาชนะชัย หัวเมืองพระเสาร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010157 อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม Anubanfayadratniyom นางสาวพรทิพย์ เตียวพานิชย์กิจ มหาชนะชัย เมืองฟ้า อนุบาล-ประถมศึกษา
35010158 มหาชนะชัย mahachanachai นายนรินทร์ นครวงษ์ มหาชนะชัย เมืองฟ้า อนุบาล-ประถมศึกษา
35010159 บ้านเหมือดป่าตอง Banmuedpatong นายสุริยา พิลาวัน มหาชนะชัย เมืองฟ้า อนุบาล-ประถมศึกษา
35010160 บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) Nonthad นายอารีวัฒนา หงษาพล มหาชนะชัย เมืองฟ้า อนุบาล-ประถมศึกษา
35010161 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) mouangardphosri(krururadvichakom) นายวีระ คำอาจ มหาชนะชัย คุณภาพการศึกษาม่วง-บึงแก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010162 บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ THASAMORKOKSOMBOON นายอดิศักดิ์ แก้วกลาง มหาชนะชัย ม่วง-บึงแก อนุบาล-ประถมศึกษา
35010163 บ้านบัวขาว banbuakao นางสาวอาภาภรณ์ คานสวิง มหาชนะชัย ม่วงบึงแก อนุบาล-ประถมศึกษา
35010164 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ Namthaengchaiprasit - มหาชนะชัย ม่วง-บึงแก อนุบาล-ประถมศึกษา
35010165 บ้านเหล่าใหญ่ Laoyai school นายรินทอง นรทีทาน มหาชนะชัย ม่วง บึงแก อนุบาล-ประถมศึกษา
35010166 บ้านเหมือดขาว Maudkhaw นายสาลี นาคสุข มหาชนะชัย ม่วงบึงแก อนุบาล-ประถมศึกษา
35010167 บ้านสร้างแป้น sangpaan นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์ มหาชนะชัย สงยางผือฮี อนุบาล-ประถมศึกษา
35010168 บ้านสงยาง bansongyang นายนิยม แสนบุญเรือง มหาชนะชัย สงยางผือฮี ที่ 16 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010169 บ้านบ่อบึงโพนจาน banbobuengphonchan นายยงยุทธ สายสุด มหาชนะชัย สงยางผือฮี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010170 บ้านดงขวาง Ban Dongkhwang School - มหาชนะชัย สงยางผือฮี อนุบาล-ประถมศึกษา
35010171 บ้านซำ bansam นายเกียรติศักดิ์ บุญเรือง มหาชนะชัย สงยาง ผือฮี ที่ 15 อนุบาล-ประถมศึกษา
35010172 ชุมชนบ้านหัวเมือง Huamuang นางลักขณา แสงทองทิพย์ มหาชนะชัย หัวเมืองพระเสาร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010173 บ้านนาดีนาอุดม nadeenaudom นายสมัคร โสระมรรค มหาชนะชัย หัวเมือง พระเสาร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010175 บ้านหนองยาง Nongyang นายรักเกียรติ ทองมูล มหาชนะชัย หัวเมืองพระเสาร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010176 บ้านหนองตุ nongtu นายนายพิชัย เลาะหะนะ มหาชนะชัย หัวเมืองพระเสาร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010177 คูสองชั้น Koosongchan นายพรเทพ คำหินกอง มหาชนะชัย หัวเมืองพระเสาร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010178 กุดพันเขียว Goodpunkhiew - มหาชนะชัย หัวเมืองพระเสาร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
35010179 บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) bantiuw นายวีระยุทธ งามล้วน ค้อวัง พลังน้ำใส อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010180 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ฺBankutnamsai นายสวัสดิ์ เครือไชย ค้อวัง พลังน้ำใส อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010182 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) Bansang School นางจินตะนา ศรีหาญ ค้อวัง พลังน้ำใส อนุบาล-ประถมศึกษา
35010183 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) BANTOOM นายวิทูล เพ็งธรรม ค้อวัง พลังน้ำใส อนุบาล-ประถมศึกษา
35010184 บ้านแจนแลน Banjanlan นายศิลป์ จารึกธรรม ค้อวัง พลังน้ำใส อนุบาล-ประถมศึกษา
35010185 สหประชาสรรค์ Sahaprachasun - ค้อวัง พลังน้ำใส อนุบาล-ประถมศึกษา
35010186 บ้านผิผ่วน piphun นายบรรจบ นันทวงศ์ ค้อวัง คุณภาพการศึกษาวังคู่ฟ้า อนุบาล-ประถมศึกษา
35010187 อนุบาลค้อวัง Anubankhowang นายประสาร บุตตะไมล์ ค้อวัง วังคู่ฟ้า อนุบาล-ประถมศึกษา
35010188 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) Laonoi School นายณรงค์ สุวรรณเสาร์ ค้อวัง วังคู่ฟ้า ที่ 18 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010189 บ้านดงมะหรี่ Dongmaree นางพรสวรรค์ ทองกลม ค้อวัง วังคู่ฟ้า อนุบาล-ประถมศึกษา
35010190 บ้านหมากมาย makmay นายภานรินทร์ แผ่นศิลา ค้อวัง วังคู่ฟ้า อนุบาล-ประถมศึกษา
35010191 บ้านน้ำอ้อม Bannamom นายธวัชชัย เกษหอม ค้อวัง คุณภาพการศึกษาพลังน้ำใสที่ 19 อนุบาล-ประถมศึกษา
35010192 บ้านโพนแบง Ban Ponbang school - ค้อวัง ที่ 19 พลังน้ำใส อนุบาล-ประถมศึกษา
35010193 วัดบ้านเปาะ watbanpoh นางวชิรา กิ่งมิ่งแฮ ค้อวัง วังคู่ฟ้า อนุบาล-ประถมศึกษา
35010194 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ Banbakyainongpawnongsum - ค้อวัง พลังน้ำใส อนุบาล-ประถมศึกษา
35010195 บ้านศิริพัฒนา Siripattana นางสาวกาญจนา ทองคำ ค้อวัง พลังน้ำใส อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010196 บ้านดวนบากน้อย Banduanbaknoi นางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณ ค้อวัง พลังน้ำใส อนุบาล-ประถมศึกษา
35010197 บ้านจานทุ่ง BANJANTHUNG นายอุดมศักดื์ ศิริบุตร ค้อวัง คุณภาพการศึกษาพลังน้ำใส อนุบาล-ประถมศึกษา
35010198 บ้านแข่โพนเมือง KAEPHONMUANG นายอดุลย์ ทองกลม ค้อวัง วังคู่ฟ้า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35010199 บ้านฟ้าห่วน BANPHAHUAN นายกฤษฎา แจ่มพันธ์ ค้อวัง วังคู่ฟ้า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น