ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2559

Chart
ข้อมูลนักเรียน 2559
ดูรายละเอียด ประเภทการออกกลางคัน จำนวน
มีปัญหาในการปรับตัว 0
สมรส 0
ต้องคดี/ถูกจับ 0
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 1
หาเลี้ยงครอบครัว 0
อพยพตามผู้ปกครอง 0
ฐานะยากจน 0
มีปัญหาครอบครัว 0
กรณีอื่นๆ 0
อายุนอกเกณฑ์ 0