ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2558

Chart
ข้อมูลนักเรียน 2558
ดูรายละเอียด ประเภทการออกกลางคัน จำนวน
มีปัญหาในการปรับตัว 2
สมรส 0
ต้องคดี/ถูกจับ 0
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 0
หาเลี้ยงครอบครัว 0
อพยพตามผู้ปกครอง 1
ฐานะยากจน 0
มีปัญหาครอบครัว 3
กรณีอื่นๆ 0
อายุนอกเกณฑ์ 0