ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430128

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010199

รหัส SMIS 8 หลัก

248

จำนวนนักเรียน

1035430128

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 14 10 24 1
อนุบาล 2 10 8 18 1
รวม อนุบาล 24 18 42 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 9 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 11 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 14 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 15 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 18 3 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 14 29 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 81 66 147 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 8 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 13 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 6 14 1
รวมทั้งหมด 32 27 59 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 137 111 248 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย กฤษฎา แจ่มพันธ์ ชาย Krissada Jampun ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กิตติกร ก้านเพชร ชาย KITTIKORN KANPECH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ราตรี บุญอาจ หญิง RATEE BUNART ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วรรณนิสา โทณะสุต หญิง Wannisa Tonasud ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทัศนีย์ เสมียนกุล หญิง Tassanee Samiankun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เอมจิต ธานี หญิง EMCHIT THANEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ รัตนะโสภา หญิง WANPEN RATTANASOPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมรินทร์ ก้านเพชร หญิง AMARIN KANPEEH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ผ่องศรี สุโพธิ์ หญิง PONGSRI SUPHO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณิสขฌา บุญทรัพย์ หญิง NITTAYA BUNSAP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วราพร พันธ์แน่น หญิง WARAPORN PHANNAEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ลำปาง ทองดำ หญิง Lumpang Tongdam ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา หงษ์อินทร์ หญิง wasana hongin ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประกายรุ้ง บุญจันทร์ ชาย Prakairung Boonjun นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง เพ็ญประภา ธรรมบุตร หญิง Penprapa Thammabuth ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ธนิดา มะชิมะ หญิง Thanida Tharit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ทัชชา ศรียานนท์ หญิง Thatcha Sriyanon ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สมฤทัย แสนทวีสุข หญิง Somruthai Saenthawisuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิวา ศศิธร หญิง Phonthiwa sasithon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เมธี ศรีสวัสดิ์ ชาย Metee Srisawat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.93
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.43
ภาษาอังกฤษ 29.29
คณิตศาสตร์ 39.64
วิทยาศาสตร์ 43.36
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.48
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.83
ภาษาอังกฤษ 22.83
คณิตศาสตร์ 41.67
วิทยาศาสตร์ 37.90
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.46
ภาษาอังกฤษ 26.91
คณิตศาสตร์ 35.88
วิทยาศาสตร์ 34.06
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.55
ภาษาอังกฤษ 31.02
คณิตศาสตร์ 47.05
วิทยาศาสตร์ 41.64

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.83
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 49.74
ภาษาอังกฤษ 27.13
คณิตศาสตร์ 30.71
วิทยาศาสตร์ 32.78
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.50
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 32.67
วิทยาศาสตร์ 29.33
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.23
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 25.54
วิทยาศาสตร์ 34.62
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.77
ภาษาอังกฤษ 29.23
คณิตศาสตร์ 23.08
วิทยาศาสตร์ 30.19

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านฟ้าห่วน
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านฟ้าห่วน
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 159,660.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านฟ้าห่วน
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 204,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านฟ้าห่วน
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านฟ้าห่วน
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านฟ้าห่วน
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านฟ้าห่วน
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 199,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านฟ้าห่วน
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 204,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 15 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านฟ้าห่วน
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 374,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านฟ้าห่วน
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 13,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านฟ้าห่วน
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านฟ้าห่วน
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านฟ้าห่วน
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,637,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 15 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านฟ้าห่วน
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2508
งบประมาณ 430,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านฟ้าห่วน
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านฟ้าห่วน
ลำดับที่ 16
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านฟ้าห่วน

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านฟ้าห่วน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด