ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430147

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010197

รหัส SMIS 8 หลัก

40

จำนวนนักเรียน

1035430147

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 2 4 1
อนุบาล 2 2 2 4 1
รวม อนุบาล 4 4 8 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 4 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 14 18 32 5
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 18 22 40 7

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านจานทุ่ง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ธัญญารัตน์ ลุผล หญิง Tanyarat Lupol ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรวัฒน์ ทองสา ชาย Weerawat Thongsa เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรัส ทองสา ชาย Jarus Thongsa นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย วุฒิชัย ทองบ่อ ชาย Wutthichai Thongbo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัวรินทร์ ลุนหล้า ชาย BUARIN LUNLA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทิพย์วารี นาควังไทร หญิง THIPWAREE NAKWANGSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีย์ เงินถม หญิง aree ngenthom ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดมศักดื์ ศิริบุตร ชาย ๊Udomsak Siributr ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 60.00
ภาษาอังกฤษ 58.13
คณิตศาสตร์ 61.25
วิทยาศาสตร์ 46.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.56
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.63
ภาษาอังกฤษ 43.75
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 37.44
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.04
ภาษาอังกฤษ 36.25
คณิตศาสตร์ 38.50
วิทยาศาสตร์ 40.60
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.13
ภาษาอังกฤษ 38.75
คณิตศาสตร์ 45.83
วิทยาศาสตร์ 44.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านจานทุ่ง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 216,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 216 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านจานทุ่ง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านจานทุ่ง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านจานทุ่ง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 162 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านจานทุ่ง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 19,421.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านจานทุ่ง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านจานทุ่ง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านจานทุ่ง
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 7 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านจานทุ่ง
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 1,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านจานทุ่ง
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านจานทุ่ง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านจานทุ่ง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด