ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430146

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010196

รหัส SMIS 8 หลัก

69

จำนวนนักเรียน

1035430146

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 2 6 1
อนุบาล 2 6 4 10 1
รวม อนุบาล 10 6 16 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 25 28 53 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 35 34 69 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านดวนบากน้อย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง สุมาลัยรักษ์ แสนการุณ หญิง SUMALAIRUK SAENKARUN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริวรรณ ศรีเสมอ หญิง Siriwan Sresamer ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อุทัย เกษกัน ชาย UTHAI GESGUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุนิดา เกษกัน หญิง SUNIDA GESGUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มลฤดี ทองทับ หญิง Moludee Thongtub ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจษฎาภรณ์ คุณารักษ์ หญิง Jetsadaporn Khunarak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รักษ์สุนันท์ จันทะสิงห์ หญิง Raksunan Chanthasing ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธิวรรณ สังเกตุ หญิง Suttiwan Sangkat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สนั่น โพดพันธ์ ชาย Sanan Podpan ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง รัตนา ศรีหานาม หญิง RATTANA SREEHANAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรางทิพย์ ไชยสังวล หญิง Prangthip chaisangwon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.00
ภาษาอังกฤษ 36.46
คณิตศาสตร์ 44.58
วิทยาศาสตร์ 42.96
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.19
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.85
ภาษาอังกฤษ 43.85
คณิตศาสตร์ 69.23
วิทยาศาสตร์ 49.46
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.69
ภาษาอังกฤษ 37.50
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 41.38
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.09
ภาษาอังกฤษ 32.89
คณิตศาสตร์ 37.11
วิทยาศาสตร์ 42.32

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านดวนบากน้อย
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 450 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดวนบากน้อย
ลำดับที่ 2
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดวนบากน้อย
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 14 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดวนบากน้อย
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านดวนบากน้อย
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 270,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดวนบากน้อย
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดวนบากน้อย
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 25 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดวนบากน้อย
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดวนบากน้อย
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 210,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดวนบากน้อย
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดวนบากน้อย
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดวนบากน้อย
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดวนบากน้อย
ลำดับที่ 13
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดวนบากน้อย
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดวนบากน้อย
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 159,666.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดวนบากน้อย

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดวนบากน้อย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด