ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430145

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010195

รหัส SMIS 8 หลัก

136

จำนวนนักเรียน

1035430145

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 5 12 1
อนุบาล 2 7 9 16 1
รวม อนุบาล 14 14 28 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 3 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 10 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 42 38 80 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 4 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 5 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 0 5 1
รวมทั้งหมด 19 9 28 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 75 61 136 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านศิริพัฒนา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว กาญจนา ทองคำ หญิง Kanjana Tongkham ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนากร ประดับพันธ์ ชาย Tanakron pradabphan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ลำพูน เวฬุวนารักษ์ หญิง Lampoon Valuvanalak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ไพรวัลย์ ทองเฟื้อง หญิง paiwan thongfuang ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุภชัย รู้ขาย ชาย Supachai Rookay นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว เกศกนก นวลรักษา หญิง Keskanok Nualraksa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กชพร รัตนภักดี หญิง Kotchapron Rattanapakdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กษิรา นามวงษ์ หญิง Kasira Namwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิราณี ศรีเสมอ หญิง Siranee Srisameur ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง รสมาริน สายโสภา หญิง Rossamarin Saisopa ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ขวัญแข งามล้วน หญิง KHWANKHAE NGAMLUAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชวลิต ประทุมชาติ ชาย Chawalit Pratumchart ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณใส สิทธิศาสตร์ หญิง Wannasai Sittisart ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา คำบุญ หญิง supunsa khamboon เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สยุมพร พิมพ์ศรี หญิง Sayoomporn Pimsri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญญา พันธ์งาม หญิง Apinya Phanngam ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายสวาสดิ์ นันพิลา หญิง Saisawat Nanphila ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.19
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.15
ภาษาอังกฤษ 27.88
คณิตศาสตร์ 38.08
วิทยาศาสตร์ 37.81
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.28
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.69
ภาษาอังกฤษ 37.50
คณิตศาสตร์ 40.63
วิทยาศาสตร์ 37.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.10
ภาษาอังกฤษ 49.75
คณิตศาสตร์ 40.50
วิทยาศาสตร์ 40.35
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.03
ภาษาอังกฤษ 49.85
คณิตศาสตร์ 35.88
วิทยาศาสตร์ 38.91

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 25.50
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 24.00
ภาษาอังกฤษ 19.00
คณิตศาสตร์ 22.40
วิทยาศาสตร์ 26.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.50
ภาษาอังกฤษ 28.25
คณิตศาสตร์ 26.00
วิทยาศาสตร์ 29.50
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.60
ภาษาอังกฤษ 25.20
คณิตศาสตร์ 36.80
วิทยาศาสตร์ 40.00
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.38
ภาษาอังกฤษ 33.25
คณิตศาสตร์ 29.00
วิทยาศาสตร์ 31.31

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านศิริพัฒนา
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 1,275,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านศิริพัฒนา
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านศิริพัฒนา
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านศิริพัฒนา
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านศิริพัฒนา
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 199,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านศิริพัฒนา
ลำดับที่ 6
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 919,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 673 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านศิริพัฒนา
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 43,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านศิริพัฒนา
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านศิริพัฒนา
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านศิริพัฒนา
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 730,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านศิริพัฒนา
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 3,945,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านศิริพัฒนา
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านศิริพัฒนา
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านศิริพัฒนา
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 71,250.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านศิริพัฒนา
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 260,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านศิริพัฒนา

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านศิริพัฒนา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด