ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430142

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010191

รหัส SMIS 8 หลัก

132

จำนวนนักเรียน

1035430142

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 3 4 1
อนุบาล 2 5 6 11 1
รวม อนุบาล 6 9 15 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 2 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 5 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 30 21 51 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 10 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 11 27 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 5 16 1
รวมทั้งหมด 40 26 66 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 76 56 132 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธวัชชัย เกษหอม ชาย TAWACHAI KETHOM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชลธี บุญพัฒน์ ชาย ่Jadsadaporn Boonyapat ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อรุโณทัย บุญคำ หญิง A-runothai Boonkam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา โยธารส หญิง KANCHANA YOTHAROD ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พัทยา ศิริบุตร หญิง PATTAYA SIRIBUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จำนงค์ ศิริบุตร ชาย CHAMNONG SIRIBUTE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุนันทา พุฒพันธ์ หญิง SUNANTA PUTPAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรัชญา แจ่มศรี หญิง WARATCHAYA JAMSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนาภรณ์ ทวีศรีศักดิ์ หญิง Thanaporn Thaweesrisak ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมา บุตรจินดา หญิง Chutima Bhudjinda ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทองทิพย์ คนมาก หญิง Thongthip Khonmark ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง กุลศิรภรณ์ จิบจันทร์ หญิง Koolsiraporn Jibjan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วทันย์ ประจวบสุข ชาย wathan prachuabsook ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จุฬารัตน์ คมไธสง หญิง chularat khomthaisong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทองใบ สมเพาะ ชาย thongbai somphor ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.05
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.27
ภาษาอังกฤษ 33.41
คณิตศาสตร์ 34.55
วิทยาศาสตร์ 39.59
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.67
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.25
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 37.83
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.48
ภาษาอังกฤษ 27.19
คณิตศาสตร์ 33.13
วิทยาศาสตร์ 36.38
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.78
ภาษาอังกฤษ 30.31
คณิตศาสตร์ 25.63
วิทยาศาสตร์ 35.50

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.80
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.13
ภาษาอังกฤษ 23.60
คณิตศาสตร์ 26.99
วิทยาศาสตร์ 32.93
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.15
ภาษาอังกฤษ 29.69
คณิตศาสตร์ 31.38
วิทยาศาสตร์ 35.08
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.25
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 24.80
วิทยาศาสตร์ 35.10
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.48
ภาษาอังกฤษ 28.48
คณิตศาสตร์ 21.71
วิทยาศาสตร์ 31.52

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านน้ำอ้อม
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำอ้อม
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำอ้อม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 355,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำอ้อม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 420,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำอ้อม
ลำดับที่ 5
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำอ้อม
ลำดับที่ 6
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 7 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำอ้อม
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำอ้อม
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำอ้อม
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำอ้อม
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำอ้อม
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำอ้อม
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 19,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำอ้อม
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำอ้อม
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำอ้อม
ลำดับที่ 15
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำอ้อม
ลำดับที่ 16
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 600 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำอ้อม

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำอ้อม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด