ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430130

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010190

รหัส SMIS 8 หลัก

26

จำนวนนักเรียน

1035430130

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 1 1 1
อนุบาล 2 0 1 1 1
รวม อนุบาล 0 2 2 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 2 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 16 8 24 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 16 10 26 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหมากมาย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ภานรินทร์ แผ่นศิลา ชาย PHANARIN PHAENSILA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมศักดิ์ ศิริศรี ชาย Mr.somsak Sirisri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัมรา เจริญศิลป์ หญิง AMARA CHAROENSIL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา ศิริศรี หญิง SUKANYA SIRISRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทนะนันธ์ ยอดรัก หญิง Tananan Yodrak เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บรรณศาสตร์ หงษ์อินทร์ ชาย bannasart hong-in ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง อุทิน ใจเด็จ หญิง Utin Jaidet ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.80
ภาษาอังกฤษ 37.50
คณิตศาสตร์ 29.00
วิทยาศาสตร์ 34.60
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.63
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.42
ภาษาอังกฤษ 26.67
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 46.58
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.88
ภาษาอังกฤษ 29.50
คณิตศาสตร์ 31.00
วิทยาศาสตร์ 31.80
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.33
ภาษาอังกฤษ 41.67
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 47.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหมากมาย
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหมากมาย
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 1,490,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหมากมาย
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหมากมาย
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหมากมาย
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหมากมาย
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 189,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหมากมาย
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหมากมาย
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหมากมาย
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 33,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหมากมาย

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหมากมาย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด