ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430129

รหัส Obec 6 หลัก

4

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010189

รหัส SMIS 8 หลัก

83

จำนวนนักเรียน

1035430129

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 10 16 1
อนุบาล 2 6 2 8 1
รวม อนุบาล 12 12 24 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 1 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 1 4 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 37 22 59 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 49 34 83 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านดงมะหรี่

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง พรสวรรค์ ทองกลม หญิง Ponsawan Thonkom ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาภรณ์ แจ่มพันธ์ หญิง SUPAPORN JAMPUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมพร คำแสน หญิง AMPORN KHUMSAEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุวิภา จากผา หญิง suwipa jakpa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.62
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.00
ภาษาอังกฤษ 33.27
คณิตศาสตร์ 38.85
วิทยาศาสตร์ 45.38
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.19
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.00
ภาษาอังกฤษ 26.88
คณิตศาสตร์ 46.25
วิทยาศาสตร์ 38.75
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.32
ภาษาอังกฤษ 23.27
คณิตศาสตร์ 28.08
วิทยาศาสตร์ 31.31
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.36
ภาษาอังกฤษ 30.91
คณิตศาสตร์ 33.64
วิทยาศาสตร์ 40.55

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านดงมะหรี่
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 9 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดงมะหรี่
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 1,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงมะหรี่
ลำดับที่ 3
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 76,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 225 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดงมะหรี่
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 159,667.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านดงมะหรี่
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 309,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดงมะหรี่
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดงมะหรี่

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดงมะหรี่

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด