ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430133

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010188

รหัส SMIS 8 หลัก

133

จำนวนนักเรียน

1035430133

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 6 10 1
อนุบาล 2 5 7 12 1
รวม อนุบาล 9 13 22 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 34 35 69 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 7 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 6 15 1
รวมทั้งหมด 24 18 42 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 67 66 133 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ณรงค์ สุวรรณเสาร์ ชาย NARONG SUVANASOA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วัชราภรณ์ ไพรินทร์ หญิง Watcharaporn pairin ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุนทร บุญตา ชาย SUNTORN BOONTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง หัชยานันท์ เทือกเทพ หญิง HATCHAYANANT TUCKTAP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทองสม คาดสนิท หญิง TONGSOM KADSANIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิรมล เอ็มรัตน์ หญิง NIRAMOL EMRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เปรมวดี ดลสุข หญิง PRAMVADE DOLSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สัมพันธ์ คาดสนิท ชาย SAMPAN KADSANIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลลักษณ์ เกษหอม หญิง WILAILAK KATHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยงค์ เกลียวทอง ชาย YONG KLEOWTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แอมรา วงศ์ดอกพวง หญิง AMMARA Wongdokpoung ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รัชนี ทองประเสริฐ หญิง RATCHANEE THONGPRASERT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงศ์ เห็มทอง ชาย ์Nuttapong Hemthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชรินทร วงษ์เพ็ญ หญิง Charinthon Wongpen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิชชุลดา ซ่อนบุญ หญิง Witchulada Sonboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปราณี ภูสมหมาย หญิง Pranee Phusommai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จันทา เสียงอ่อน ชาย Jantha Siangon อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กฤตวรรณ เสาหงษ์ หญิง Gittawon Soahong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.89
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.71
ภาษาอังกฤษ 33.21
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 42.29
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.19
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 34.58
ภาษาอังกฤษ 26.46
คณิตศาสตร์ 29.58
วิทยาศาสตร์ 31.83
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.97
ภาษาอังกฤษ 24.53
คณิตศาสตร์ 29.69
วิทยาศาสตร์ 33.91
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.63
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 37.08
วิทยาศาสตร์ 38.42

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.82
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 39.29
ภาษาอังกฤษ 25.41
คณิตศาสตร์ 21.84
วิทยาศาสตร์ 28.59
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.20
ภาษาอังกฤษ 26.80
คณิตศาสตร์ 16.40
วิทยาศาสตร์ 33.20
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.50
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 25.75
วิทยาศาสตร์ 32.63
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.73
ภาษาอังกฤษ 26.18
คณิตศาสตร์ 20.36
วิทยาศาสตร์ 28.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 26,250.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 50,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 469,250.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 3,987,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 25,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 44,634.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 2,560,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 16
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 46,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 17
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 34,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 8 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 18
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 8,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 19
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 20
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 143,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
ลำดับที่ 21
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด