ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430131

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010187

รหัส SMIS 8 หลัก

317

จำนวนนักเรียน

1035430131

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 13 16 29 1
อนุบาล 2 21 11 32 1
รวม อนุบาล 34 27 61 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 20 21 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 20 17 37 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 30 21 51 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 29 20 49 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 18 20 38 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 21 19 40 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 138 118 256 12
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 172 145 317 14

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอนุบาลค้อวัง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สนั่น เบ้าทอง ชาย SANAN BOUWTONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประสาร บุตตะไมล์ ชาย Prasan Boottamai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ถนอมจิตร วงษ์หอม หญิง THANOMJIT WONGHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โอสถ เข็มเงิน ชาย Mr.Osoth Khemngoen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เชิด แสงกล้า ชาย CHERD SANGHLA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมปอง สุวรรณเสาร์ หญิง SOMPONG SUWANASAO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เจริญวัย โขนชัยภูมิ หญิง CHAROENWAI KHONCHAIYAPHUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฐิตารีย์ แก้วคำ หญิง Thitaree Kaewkum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อมรรัตน์ จันทวงค์ หญิง Amonrat Chantawong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ราชตาจ้าย ชาย Saksit Rachtajai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว วรุฬยุภา ทองกลม หญิง WAROONYUPA THONGKLOM ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พนธ์ พันผง ชาย PON PUNPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิภาภรณ์ เบ้าทอง หญิง Nipaporn Baowthong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ สิงหเสนี หญิง Chiraporn Singhasanee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัณฑนา โพธิ์คำ หญิง Manthana Phokham ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย บูชา อุดมเดช ชาย Bucha Udomdech นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว มณี อาจกล้า หญิง Manee Ardgla ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.55
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.05
ภาษาอังกฤษ 38.55
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 44.00
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.86
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.16
ภาษาอังกฤษ 50.53
คณิตศาสตร์ 54.08
วิทยาศาสตร์ 50.82
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.86
ภาษาอังกฤษ 33.30
คณิตศาสตร์ 34.20
วิทยาศาสตร์ 43.38
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.46
ภาษาอังกฤษ 33.82
คณิตศาสตร์ 29.03
วิทยาศาสตร์ 39.49

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 940,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 5
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 2 เมตร
ยาว 5 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 6
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 58,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 96 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 6 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 1,234,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 243 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 583,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 100 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,474,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 15 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 6,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 6 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 814,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 185,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 18
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 18 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลค้อวัง
ลำดับที่ 19
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลค้อวัง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลค้อวัง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด