ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430139

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010183

รหัส SMIS 8 หลัก

91

จำนวนนักเรียน

1035430139

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 5 8 1
อนุบาล 2 3 4 7 1
รวม อนุบาล 6 9 15 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 8 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 12 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 11 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 7 16 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 29 47 76 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 35 56 91 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วิทูล เพ็งธรรม ชาย Withoon Phengtham ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มาลี ทองหลาง หญิง MALEE THONGLANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัลยาณิน เชื้อสุข หญิง KUNLAYANIN CHEERSOOK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง หทัยรัตน์ สีมารัตนกูล หญิง HATHAIRAT SRIMARATTANAKOOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงนุช ชูเนตร หญิง NONGNUT CHOONET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมคิด ทองขำ หญิง SOMKID THONGKAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นริศรา นครวงษ์ หญิง Narissara nakornwong ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กมลรัตน์ คำสุข หญิง Kamonret Khamsuk ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เกรียงไกร สัจจะเพ็ญ ชาย Kiangkai Satchaphen นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สุรินทร์ ทองหลาง ชาย Surin Thonglang เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีระภา นาคศรี หญิง Jeerapa Naksri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.80
ภาษาอังกฤษ 34.25
คณิตศาสตร์ 43.75
วิทยาศาสตร์ 43.90
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.37
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.79
ภาษาอังกฤษ 31.18
คณิตศาสตร์ 45.59
วิทยาศาสตร์ 41.76
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.02
ภาษาอังกฤษ 34.58
คณิตศาสตร์ 35.83
วิทยาศาสตร์ 44.50
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.13
ภาษาอังกฤษ 46.25
คณิตศาสตร์ 43.75
วิทยาศาสตร์ 50.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 540,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 320,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 110,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,903,798.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด