ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430138

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010182

รหัส SMIS 8 หลัก

116

จำนวนนักเรียน

1035430138

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 12 5 17 1
อนุบาล 2 6 5 11 1
รวม อนุบาล 18 10 28 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 4 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 7 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 46 42 88 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 64 52 116 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง จินตะนา ศรีหาญ หญิง Jintana Sriharn ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พูล ทิมา หญิง POON TIMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วัลลภ ทิมา ชาย WUNLOP TIMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วนิดา พิมพลีชัย หญิง VANIDA PIMPLEECHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สรชา ป้องวิชัย หญิง Soracha Pongwichai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี อ่อนผิว หญิง Suphawadee Onpiew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย บุญมา หอมอ่อน ชาย ฺBOOONMA HOMON ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิชญาภรณ์ เถาว์แสน หญิง Wicthayaporn Thaosaen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลำดวน หอมอ่อน หญิง Lamduan Homon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุญญิสา ศิริบุตร หญิง ิิิBunyisa Siribut ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.94
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.89
ภาษาอังกฤษ 30.97
คณิตศาสตร์ 34.44
วิทยาศาสตร์ 37.17
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.63
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.25
ภาษาอังกฤษ 20.00
คณิตศาสตร์ 31.88
วิทยาศาสตร์ 33.81
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.36
ภาษาอังกฤษ 33.86
คณิตศาสตร์ 35.91
วิทยาศาสตร์ 41.23
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.83
ภาษาอังกฤษ 28.67
คณิตศาสตร์ 36.00
วิทยาศาสตร์ 35.23

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 1,670,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 144 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 47,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 165,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 165,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 418,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 144 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 217,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 186 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 10
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 250 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 30 เมตร
ยาว 50 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 12
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 84,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 376,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด