ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430136

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010180

รหัส SMIS 8 หลัก

170

จำนวนนักเรียน

1035430136

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 7 17 1
อนุบาล 2 8 5 13 1
รวม อนุบาล 18 12 30 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 9 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 11 16 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 50 43 93 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 11 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 7 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 6 11 1
รวมทั้งหมด 23 24 47 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 91 79 170 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สวัสดิ์ เครือไชย ชาย Sawat Kruechai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อรุณรัศมี ประดับศรี หญิง Arunrasamee Pradabsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประภาพร ประจวบสุข หญิง Prapaporn Prajuabsook ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จรูญ ประจวบสุข ชาย CHAROON PRAJOUPSOOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ยรรยง สาริพันธ์ ชาย ํYunyong Saripan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย รัชพล สีมารัตนกูล ชาย Rachaphol Seemarattanakool ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมัย ประดับศรี ชาย Samai Pradubsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐวิภา สาริพันธ์ หญิง Nutwipa Saripan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กฤติยาพร เหลือผล หญิง Krittiyaporn Lauphon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วรรณภา สมสาย หญิง wannapha somsai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาพร ทานนท์ หญิง Supaporn thanon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัญจนพร การัตน์ หญิง KANJANAPORN KARAT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุวพร เห็มทอง หญิง Suvaporn Hemthong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กิตติศักดิ์ การัตน์ ชาย Kittisak Karat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธนบดี มูลเกษ ชาย Tanabodee moonket ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เพ็ญพักตร์ ป้องแก้ว หญิง penpak pongkeaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เสมอ สังโสมา ชาย samoe sangsoma นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว วชิรดา ชิดดี หญิง wachirada chiddee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.70
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.17
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 26.00
วิทยาศาสตร์ 35.20
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.06
ภาษาอังกฤษ 30.19
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 35.19
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.81
ภาษาอังกฤษ 29.50
คณิตศาสตร์ 21.67
วิทยาศาสตร์ 37.13

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 35.40
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 47.60
ภาษาอังกฤษ 23.73
คณิตศาสตร์ 26.67
วิทยาศาสตร์ 30.13
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.17
ภาษาอังกฤษ 29.17
คณิตศาสตร์ 19.33
วิทยาศาสตร์ 30.33
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.00
ภาษาอังกฤษ 23.57
คณิตศาสตร์ 19.83
วิทยาศาสตร์ 30.87
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.00
ภาษาอังกฤษ 28.25
คณิตศาสตร์ 24.50
วิทยาศาสตร์ 31.03

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 47,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 54 เมตร
ยาว 80 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 276,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วตาข่าย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 120 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 44,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ลำดับที่ 13
ประเภท ถนน
แบบ ถนนลูกรัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 16,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ลำดับที่ 14
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด