ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430135

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010179

รหัส SMIS 8 หลัก

132

จำนวนนักเรียน

1035430135

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 4 6 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
รวม อนุบาล 6 8 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 0 5 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 2 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 8 16 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 30 32 62 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 5 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 9 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 8 19 1
รวมทั้งหมด 34 22 56 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 70 62 132 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วีระยุทธ งามล้วน ชาย WEERAYOOT NGAMLUAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกศราณี งามสุข หญิง Kadsaranee Ngamsuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาพ บุญโญ หญิง SUPAP BUNYO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นุชจรี อินทรจักร์ หญิง - - ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกวลิน กุลสุวรรณ หญิง Kewalin Kulsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรวุทธ ธรรมบุตร ชาย WEERAVUT THAMMABUT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นิศาชล นามสาย หญิง Nisachon Namsai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริญญา โดนสุข หญิง ๋๋Jarinya Donsuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรวุฒิ แขกวันวงค์ ชาย Worawut Khakwanwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นรินรัตน์ ประจวบสุข หญิง ์Narinrat Prajuabsuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุภาพร ไชยะนา หญิง SUPAPORN CHAIYANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บัวเงิน บุญน้อม หญิง BUANGERN BOONNOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ทิวาวรรณ สุดแสวง หญิง TIWAWAN SUDSAWANG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมศรี พุฒพันธ์ หญิง somsri phutphan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ศรายุทธ จันทรุทิน ชาย sarayut jantarutin ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤมล พุฒพันธ์ หญิง ์์Naruemon Phutphan เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทูล ชุมแสง ชาย witoon somsang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง เดือนพัตรา บุญโญ หญิง duanpatta boonyo ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 32.40
ภาษาอังกฤษ 31.50
คณิตศาสตร์ 30.50
วิทยาศาสตร์ 37.15
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.03
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.66
ภาษาอังกฤษ 26.32
คณิตศาสตร์ 30.79
วิทยาศาสตร์ 37.26
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.86
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 41.23
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.30
ภาษาอังกฤษ 28.91
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 41.75

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.12
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40.94
ภาษาอังกฤษ 25.88
คณิตศาสตร์ 20.38
วิทยาศาสตร์ 31.41
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.71
ภาษาอังกฤษ 26.48
คณิตศาสตร์ 25.71
วิทยาศาสตร์ 27.81
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.14
ภาษาอังกฤษ 26.97
คณิตศาสตร์ 23.59
วิทยาศาสตร์ 30.00
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.91
ภาษาอังกฤษ 31.74
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 28.76

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 320,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ลำดับที่ 3
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 102 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,471,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 6 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 6,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 30 เมตร
ยาว 50 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 60 เมตร
ยาว 90 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 163,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 6,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ลำดับที่ 12
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 60 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ลำดับที่ 15
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 27,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 295 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ลำดับที่ 16
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ลำดับที่ 17
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 6 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด