ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430250

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010178

รหัส SMIS 8 หลัก

74

จำนวนนักเรียน

1035430250

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 5 9 1
อนุบาล 2 4 1 5 1
รวม อนุบาล 8 6 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 3 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 10 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 34 26 60 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 42 32 74 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนกุดพันเขียว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว สลิตตา ยืนยังค์ หญิง Salittar Yuenyong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อัคเรศ เหมือนชาติ ชาย Akared Mounchat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุคันธา อ่างคำ หญิง Sucanta Arngkham ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วชิราภรณ์ สุภารี หญิง wachiraporn suparee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญเกื้อ ชัยทอง ชาย ฺBoonkuea Chaithong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ ราชตาจ้าย หญิง Wanphen Rachtajai ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทิพวรรณ พลเกตุ หญิง Tippawan Ponget ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขวัญตา โสระมรรค หญิง Khuanta Soramak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.96
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.57
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 43.93
วิทยาศาสตร์ 38.32
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.81
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.17
ภาษาอังกฤษ 29.72
คณิตศาสตร์ 36.67
วิทยาศาสตร์ 34.33
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 35.51
ภาษาอังกฤษ 30.56
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 29.83
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.21
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 25.42
วิทยาศาสตร์ 29.25

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน กุดพันเขียว
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน กุดพันเขียว
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน กุดพันเขียว
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน กุดพันเขียว
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน กุดพันเขียว
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน กุดพันเขียว
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน กุดพันเขียว
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน กุดพันเขียว
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,780,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน กุดพันเขียว
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 480 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน กุดพันเขียว
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน กุดพันเขียว
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 162,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน กุดพันเขียว
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ กุดพันเขียว

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ กุดพันเขียว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด