ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430249

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010177

รหัส SMIS 8 หลัก

36

จำนวนนักเรียน

1035430249

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 0 4 1
อนุบาล 2 2 2 4 1
รวม อนุบาล 6 2 8 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 3 7 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 16 12 28 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 22 14 36 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนคูสองชั้น

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พรเทพ คำหินกอง ชาย porntep kamhinkong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประเสริฐ ศรีโสพันธ์ ชาย prasert srisopun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สัญชัย จันดี ชาย Sanchai Chandee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มาลี เหมือนชาติ หญิง Malee Muanchat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัลยา ใจเด็จ หญิง kanlaya jaidet ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แพงศรี จันดี หญิง Pangsri Chandee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นรินทร์รัตน์ สายสวาท หญิง ืnarinrat saisawat อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุภาพร ทองมูล หญิง Supaporn Thongmoon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพร อินบุญญา ชาย Somporn inboonya นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 65.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 57.33
ภาษาอังกฤษ 36.67
คณิตศาสตร์ 51.67
วิทยาศาสตร์ 40.33
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.97
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.13
ภาษาอังกฤษ 25.63
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 37.69
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.95
ภาษาอังกฤษ 24.50
คณิตศาสตร์ 37.00
วิทยาศาสตร์ 38.50
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.85
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 36.20

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน คูสองชั้น
ลำดับที่ 1
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน คูสองชั้น
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน คูสองชั้น
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน คูสองชั้น
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน คูสองชั้น
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3300 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 16000 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน คูสองชั้น
ลำดับที่ 6
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน คูสองชั้น
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน คูสองชั้น
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้่านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน คูสองชั้น
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 865,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน คูสองชั้น
ลำดับที่ 10
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน คูสองชั้น
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 70 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน คูสองชั้น
ลำดับที่ 12
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน คูสองชั้น
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน คูสองชั้น
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน คูสองชั้น
ลำดับที่ 15
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน คูสองชั้น
ลำดับที่ 16
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ คูสองชั้น

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ คูสองชั้น

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด