ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430248

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010176

รหัส SMIS 8 หลัก

66

จำนวนนักเรียน

1035430248

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 2 3 1
อนุบาล 2 1 2 3 1
รวม อนุบาล 2 4 6 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 24 14 38 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 4 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 2 5 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 3 7 1
รวมทั้งหมด 13 9 22 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 39 27 66 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองตุ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย นายพิชัย เลาะหะนะ ชาย Pichai Lohana ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณัฐชนฉัตร สิงห์ประกอบดี หญิง ์Natchanachat Singpragobdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทร์เพ็ญ ช้อยชด หญิง Chanpen Choychot ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ ศรีโสพันธ์ หญิง Wanpen Srisopan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำดวน วงษ์สมุทร หญิง Lamduan Wongsmut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย แสวง ช้อยชด ชาย Sawaeng Choychod ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เจียมจิตต์ แก้วพลงาม หญิง Chiamchit Kaewpol-ngam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จรูญ แก้วพลงาม ชาย Charoon Kaewpol-ngam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรนภัส ชานุชิต หญิง Phornnaphat Chanuchit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิเชต ประกอบดี ชาย Pichet Pragobdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นพมาศ เมืองมุงคุณ หญิง Nobphamat Mueangmungkhun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ธันยรัตน์ ป้องทัพไทย หญิง Thanyarat Pongthapthai เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภิวาพร ศิริบูรณ์ หญิง Pivapron Siriboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.56
ภาษาอังกฤษ 34.72
คณิตศาสตร์ 57.22
วิทยาศาสตร์ 41.44
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.81
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.38
ภาษาอังกฤษ 19.38
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 39.13
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.54
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 46.67
วิทยาศาสตร์ 47.33
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.25
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 29.50

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.25
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.00
ภาษาอังกฤษ 23.00
คณิตศาสตร์ 28.80
วิทยาศาสตร์ 45.50
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.14
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 25.14
วิทยาศาสตร์ 33.71
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.50
ภาษาอังกฤษ 22.00
คณิตศาสตร์ 24.00
วิทยาศาสตร์ 37.00
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.67
ภาษาอังกฤษ 23.33
คณิตศาสตร์ 22.67
วิทยาศาสตร์ 27.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองตุ
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองตุ
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองตุ
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองตุ
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 24,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองตุ
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 159,666.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองตุ
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 850,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองตุ
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 340,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองตุ
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองตุ
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 249,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองตุ
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 871,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองตุ
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองตุ
ลำดับที่ 12
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 355,599.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองตุ

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองตุ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด