ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430247

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010175

รหัส SMIS 8 หลัก

96

จำนวนนักเรียน

1035430247

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 3 12 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
รวม อนุบาล 13 7 20 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 9 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 5 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 11 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 6 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 37 39 76 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 50 46 96 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองยาง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย รักเกียรติ ทองมูล ชาย Rakkiat Thongmoon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัมรา ศรีอักษร หญิง Amara Sreuksorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศราวุฒิ โสระมรรค ชาย Sarawuth Soramak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภาพิศ สามาอาพัฒน์ หญิง Napapit Samaarphat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยะฉัตร ผลจันทร์ หญิง Piyachat Poljan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นันทกาญจน์ สว่างวงษ์ หญิง Nantakan Sawangwong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ดวงฤทัย วรรณวงษ์ หญิง Duangruetai Wannawong เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ภิญญดา กระแสสินธ์ หญิง PINYADA KASAESIN ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐริญธาดา อัครสิรพัฒน์ หญิง Nattharinthada Akkarasirapat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.33
ภาษาอังกฤษ 32.92
คณิตศาสตร์ 35.42
วิทยาศาสตร์ 41.83
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.34
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.74
ภาษาอังกฤษ 30.53
คณิตศาสตร์ 31.05
วิทยาศาสตร์ 39.84
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.17
ภาษาอังกฤษ 34.44
คณิตศาสตร์ 35.56
วิทยาศาสตร์ 35.06
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.23
ภาษาอังกฤษ 32.08
คณิตศาสตร์ 25.42
วิทยาศาสตร์ 32.54

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองยาง
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 650 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองยาง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองยาง
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองยาง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองยาง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 50,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองยาง
ลำดับที่ 6
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 40 เมตร
ยาว 80 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองยาง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 203,945.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองยาง
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองยาง
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 240.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองยาง
ลำดับที่ 10
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 424,250.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 17 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองยาง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองยาง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองยาง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด