ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430245

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010172

รหัส SMIS 8 หลัก

101

จำนวนนักเรียน

1035430245

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 4 8 1
อนุบาล 2 5 7 12 1
รวม อนุบาล 9 11 20 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 4 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 4 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 35 24 59 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 2 4 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 2 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 5 8 1
รวมทั้งหมด 13 9 22 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 57 44 101 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ลักขณา แสงทองทิพย์ หญิง Lakkhana Saengthongthip ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุมาลี สังเกิด หญิง Sumalee Sangkird ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา พรหมประดิษฐ หญิง Jintana Prompradit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิจิตร จันทร์ฉาย ชาย Vijit Janchai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นางอุดมลักษณ์ ชิดดี หญิง Udomlak Chiddi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ นุกิจรัมย์ หญิง Saowalak Nukitram ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา จาตุรนต์วิชิต หญิง Wasana ๋Jaturonwichit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นายสยามรัฐ กลิ่นหอม ชาย Sayamrad Kinhom ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริวงศ์ แสนโคตร หญิง Mrs.Sirwong Sankot ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชัย ปรุงหอม ชาย somchai prunghom ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นายวรภัทร เคนสุโพธิ์ ชาย Worapat Kensupo ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.80
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 43.00
วิทยาศาสตร์ 38.60
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.70
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.75
ภาษาอังกฤษ 31.00
คณิตศาสตร์ 34.50
วิทยาศาสตร์ 40.70
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.20
ภาษาอังกฤษ 29.06
คณิตศาสตร์ 36.25
วิทยาศาสตร์ 32.06
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.59
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 28.75
วิทยาศาสตร์ 35.06

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.86
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 54.57
ภาษาอังกฤษ 32.00
คณิตศาสตร์ 22.63
วิทยาศาสตร์ 36.57
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.00
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 24.00
วิทยาศาสตร์ 38.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.75
ภาษาอังกฤษ 31.00
คณิตศาสตร์ 21.00
วิทยาศาสตร์ 32.50
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.36
ภาษาอังกฤษ 28.91
คณิตศาสตร์ 22.91
วิทยาศาสตร์ 28.09

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชนบ้านหัวเมือง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 1,680,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนบ้านหัวเมือง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนบ้านหัวเมือง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 427,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านหัวเมือง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 320,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านหัวเมือง
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 182,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 4 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านหัวเมือง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านหัวเมือง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 21 เมตร
ยาว 43 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านหัวเมือง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 1,680,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านหัวเมือง
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนบ้านหัวเมือง
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 206
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนบ้านหัวเมือง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนบ้านหัวเมือง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด