ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430269

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010169

รหัส SMIS 8 หลัก

118

จำนวนนักเรียน

1035430269

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 4 13 1
อนุบาล 2 4 3 7 1
รวม อนุบาล 13 7 20 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 10 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 4 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 40 36 76 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 3 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 0 4 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 5 7 1
รวมทั้งหมด 14 8 22 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 67 51 118 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ยงยุทธ สายสุด ชาย YONGYOOT SAISUD ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมศักดิ์ อาจสิงห์ ชาย Somsak Artsing ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ดุษฎีธร บุญเริ่ม ชาย dussadeethon bunream ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศศิกานต์ ปักสังคะเนย์ หญิง saseikarn puksungkanay ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำพอง คำหินกอง หญิง lumpong kamhinkong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชไมชม เพ็งธรรม หญิง Chamaichom Pengtham ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ละมัย เกษกัน หญิง Lamai Katkan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เสา เกษสุภะ หญิง Sao kessupa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย แสงชัย คมขำ ชาย Saengchai Komkam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไสว เกษกัน ชาย Sawai katkan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุพรรณี ธงชัย หญิง Suphannee Tongchai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วัชรชัย เวชกามา ชาย vacharachai vechakama ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย หลอง บุญเล่ห์ ชาย Long Boonla นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ชาคริต ทานนท์ ชาย chakrit thanont ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สาลินี โพธิ์พงษ์ หญิง Salenee phopong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.83
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.83
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 33.54
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.63
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.88
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 35.63
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.68
ภาษาอังกฤษ 29.09
คณิตศาสตร์ 29.09
วิทยาศาสตร์ 38.64
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.56
ภาษาอังกฤษ 24.38
คณิตศาสตร์ 21.25
วิทยาศาสตร์ 36.38

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.00
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 37.56
ภาษาอังกฤษ 27.11
คณิตศาสตร์ 21.24
วิทยาศาสตร์ 26.22
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.33
ภาษาอังกฤษ 28.67
คณิตศาสตร์ 12.00
วิทยาศาสตร์ 25.33
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.89
ภาษาอังกฤษ 22.67
คณิตศาสตร์ 29.78
วิทยาศาสตร์ 35.78
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.50
ภาษาอังกฤษ 27.00
คณิตศาสตร์ 16.00
วิทยาศาสตร์ 25.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านบ่อบึงโพนจาน
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 165 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านบ่อบึงโพนจาน
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 999,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบ่อบึงโพนจาน
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านบ่อบึงโพนจาน
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 9,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบ่อบึงโพนจาน
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบ่อบึงโพนจาน
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านบ่อบึงโพนจาน
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบ่อบึงโพนจาน
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านบ่อบึงโพนจาน
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 170,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านบ่อบึงโพนจาน
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านบ่อบึงโพนจาน
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านบ่อบึงโพนจาน
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านบ่อบึงโพนจาน
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบ่อบึงโพนจาน

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบ่อบึงโพนจาน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด