ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430268

รหัส Obec 6 หลัก

21

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010168

รหัส SMIS 8 หลัก

168

จำนวนนักเรียน

1035430268

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 5 10 1
อนุบาล 2 6 6 12 1
รวม อนุบาล 11 11 22 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 7 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 11 18 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 47 46 93 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 8 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 15 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 9 17 1
รวมทั้งหมด 21 32 53 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 79 89 168 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสงยาง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย นิยม แสนบุญเรือง ชาย NIYOM SANBOONRUANG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อารีรัตน์ ใจเย็น หญิง AREERAT JAIYEN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง บรรเย็น ศิริบุตร หญิง Mrs Bunyen Siributr ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มุฑิตา บุญเริ่ม หญิง Mutita Boonream ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สากอน พุทธคี หญิง Sakron Puttakee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมชาย เทียมสอาด ชาย Somchai Thiamsard ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤษณะ กัลปดี ชาย KRITSANA KALLAPADEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เข็มเพชร สุขประเสริฐ หญิง Khempeth Sukprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจนี มณีพราว หญิง Kanchanee Maneeprao ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกษร สายสวาท หญิง Kasorn Saiswat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุชัย สายสวาท ชาย Uchai Saiswat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัชนีย์ บุญช่วย หญิง Rachanee Boonchuy ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วลินดา สุทธิอาคาร หญิง Walinda Suttiarkal ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บังอร พิลาวัน หญิง Bangon Pilawan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชุติมาพร หายเคราะห์ หญิง Chutimaporn Haikrow ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภานุวัฒน์ สุทธิอาคาร ชาย Panuwatt Sutiarkal ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพชฎาวรรณ วงษ์เพ็ญ หญิง Petchadawan wongpen ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ เอ็มรัตน์ หญิง patcharin amrat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย หัสชัย นันทใส ชาย Huntsachai Nuntazai นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง วิมลวรรณ ละอองแก้ว หญิง Wimonwan Laongkeaw ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไสว มูลนอก ชาย Sawai moonnork นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.06
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.92
ภาษาอังกฤษ 30.31
คณิตศาสตร์ 34.38
วิทยาศาสตร์ 36.31
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.98
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.63
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 37.25
วิทยาศาสตร์ 36.13
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.73
ภาษาอังกฤษ 27.08
คณิตศาสตร์ 30.83
วิทยาศาสตร์ 38.17
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.10
ภาษาอังกฤษ 33.68
คณิตศาสตร์ 31.76
วิทยาศาสตร์ 41.56

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.00
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 49.08
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 23.63
วิทยาศาสตร์ 34.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.00
ภาษาอังกฤษ 30.60
คณิตศาสตร์ 24.40
วิทยาศาสตร์ 33.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.05
ภาษาอังกฤษ 23.26
คณิตศาสตร์ 24.42
วิทยาศาสตร์ 34.53
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.86
ภาษาอังกฤษ 28.57
คณิตศาสตร์ 25.14
วิทยาศาสตร์ 31.25

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 552,250.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 17 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 159,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 2,578.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 27 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 500 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 121,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมชายหญิง ( 5 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 8,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 3,998,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 15
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 16
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 16 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 17
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 18
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 19
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 20
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 21
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสงยาง
ลำดับที่ 22
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 1,722,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 27 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสงยาง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสงยาง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด