ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430267

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010167

รหัส SMIS 8 หลัก

128

จำนวนนักเรียน

1035430267

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 2 11 1
อนุบาล 2 5 10 15 1
รวม อนุบาล 14 12 26 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 10 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 8 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 7 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 4 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 54 48 102 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 68 60 128 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสร้างแป้น

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์ ชาย Chaisit Sermpong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บุหลัน สิทธิศรี หญิง bulhan sittisri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สามารถ พลภูเมือง ชาย Samart Polphumuang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย นันทะเสน ชาย Somchai nuntasen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมคิด สมสืบ หญิง Somkit Somserb ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พิชามญชุ์ ชาติภูธร หญิง Monlada Chatputhon ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง อัมพร พิลาวัน หญิง amporn peerawan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ขนิษฐา นาคสุข หญิง khanitta naksuk ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรรณภา มาแสวง หญิง wannapa masawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมบัติ ชัยสิงห์ ชาย sombat chaising ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.47
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.75
ภาษาอังกฤษ 33.75
คณิตศาสตร์ 33.44
วิทยาศาสตร์ 35.22
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.39
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.47
ภาษาอังกฤษ 26.45
คณิตศาสตร์ 32.11
วิทยาศาสตร์ 36.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.50
ภาษาอังกฤษ 25.89
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 39.07
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.15
ภาษาอังกฤษ 27.75
คณิตศาสตร์ 29.00
วิทยาศาสตร์ 34.70

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านสร้างแป้น
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 160 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสร้างแป้น
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 69,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 40 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสร้างแป้น
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสร้างแป้น
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสร้างแป้น
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 89,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสร้างแป้น
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 8,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 11 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสร้างแป้น
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสร้างแป้น
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 160 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสร้างแป้น
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 39,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสร้างแป้น
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 89,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสร้างแป้น
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสร้างแป้น

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสร้างแป้น

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด