ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430244

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010166

รหัส SMIS 8 หลัก

83

จำนวนนักเรียน

1035430244

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 3 5 1
อนุบาล 2 6 7 13 1
รวม อนุบาล 8 10 18 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 8 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 10 18 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 32 33 65 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 40 43 83 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเหมือดขาว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สาลี นาคสุข ชาย Salee Naksuk ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เมธี ทวีโชค ชาย Matee Taweechok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุญเสริม ลาสอน หญิง Boonserm Lasorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทองใส แก้วคำจันทร์ หญิง thongsai Kaekumjun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชนชนก ชาฎา หญิง Chonchanok Chada ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรียาภรณ์ ธรรมเที่ยง หญิง Preeyaporn Thamthiang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ราตรี สมเพาะ หญิง RATREE SOMPOR ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี ทรงพระ หญิง Pussure thungpra ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ตระกูลพันธ์ รัตนโสภา ชาย Trakulphan Rattanasupha เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.94
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.50
ภาษาอังกฤษ 43.75
คณิตศาสตร์ 36.88
วิทยาศาสตร์ 42.69
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.44
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.67
ภาษาอังกฤษ 33.96
คณิตศาสตร์ 58.33
วิทยาศาสตร์ 40.33
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.13
ภาษาอังกฤษ 31.72
คณิตศาสตร์ 29.38
วิทยาศาสตร์ 35.28
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.34
ภาษาอังกฤษ 28.59
คณิตศาสตร์ 26.25
วิทยาศาสตร์ 32.09

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเหมือดขาว
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหมือดขาว
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหมือดขาว
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหมือดขาว
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเหมือดขาว
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 1,700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 9 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหมือดขาว
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเหมือดขาว
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหมือดขาว
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเหมือดขาว
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหมือดขาว
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 59,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหมือดขาว
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 330 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเหมือดขาว

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเหมือดขาว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด