ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430240

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010162

รหัส SMIS 8 หลัก

78

จำนวนนักเรียน

1035430240

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 1 5 1
อนุบาล 2 6 4 10 1
รวม อนุบาล 10 5 15 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 6 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 3 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 33 30 63 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 43 35 78 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อดิศักดิ์ แก้วกลาง ชาย ADISAK KEAWKLANG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นิตยาภรณ์ ทาบุญเมือง หญิง Nittayaporn Taboonmuang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชิต บุญโถน ชาย Vichit Boonthon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญหยด สัตย์ซื่อ ชาย Boonyod Satsue ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมถวิล บุญโถน หญิง Somthawin Boonthon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธิติมา แสนสุทา หญิง Thitima Sansutha ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ แก่นจันทร์ หญิง Chuthamat Kaenchan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิสิทธิ์ จันทร์หอม ชาย PISIT JANHOM นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว คิมญาณัณฐ์ แสงสุรินทร์ หญิง Khimyanan Sangsurin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัชรีญาพร ธิมาชัย หญิง Watchareeyaporn Thimachai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.04
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.77
ภาษาอังกฤษ 35.77
คณิตศาสตร์ 35.38
วิทยาศาสตร์ 39.46
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.98
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.88
ภาษาอังกฤษ 33.27
คณิตศาสตร์ 47.31
วิทยาศาสตร์ 38.58
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.98
ภาษาอังกฤษ 36.14
คณิตศาสตร์ 34.09
วิทยาศาสตร์ 40.18
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.16
ภาษาอังกฤษ 31.88
คณิตศาสตร์ 33.75
วิทยาศาสตร์ 31.19

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 50,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 255,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 6 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 107,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ลำดับที่ 6
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 10,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 6 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 380,255.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ลำดับที่ 11
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 172 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ลำดับที่ 12
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 14 เมตร
ยาว 7 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 62,303.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 38,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 3 เมตร
ยาว 6 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 290,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด