ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430239

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010161

รหัส SMIS 8 หลัก

201

จำนวนนักเรียน

1035430239

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 7 14 1
อนุบาล 2 4 5 9 1
รวม อนุบาล 11 12 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 12 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 9 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 9 20 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 56 57 113 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 8 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 14 27 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 9 16 1
รวมทั้งหมด 34 31 65 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 101 100 201 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วีระ คำอาจ ชาย Weera Kumard ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย ทองพูล บุญหล้า ชาย Thongpool Boonlar ครู ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง จุฑารัตน์ บุญหล้า หญิง Chutharat Boonlar ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุเพียร ทำทอง หญิง Yupian Thamthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อิสระ ป้องทัพทัย ชาย Isara Pongtupthai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อมรินทร์ วาดสูงเนิน ชาย Ammarin vadsungnoen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัมพร การบุญ หญิง Amporn Karnboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อาภรณ์ เกษโมลี หญิง Arporn Ketmolee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลาวัลย์ ป้องทัพทัย หญิง Lawan Pongtupthai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญคง สมภาค ชาย Boonkhong Sompark ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศิษฏ์วิภัช เสริมพงษ์ ชาย Sirvipat Sermpong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อนงค์ สัตย์ซื่อ หญิง Anong Satsue ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิเชียร อัคสิงห์ ชาย vichean uksing ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เติมใจ แผงเพ็ชร หญิง toemchai phaengphet ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย มานพรัตน์ สุนารักษ์ ชาย manoprat sunarak พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง ลำใย เยื่อใย หญิง lamyai yueyai อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัณติศา ศรีเอียด หญิง kantisa sriaied ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิภาดา พิมพ์พันธ์ หญิง Wipada Pimpan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.24
ภาษาอังกฤษ 45.36
คณิตศาสตร์ 48.57
วิทยาศาสตร์ 42.88
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.81
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.34
ภาษาอังกฤษ 32.39
คณิตศาสตร์ 49.32
วิทยาศาสตร์ 41.93
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.47
ภาษาอังกฤษ 36.00
คณิตศาสตร์ 39.33
วิทยาศาสตร์ 39.13
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.01
ภาษาอังกฤษ 35.14
คณิตศาสตร์ 43.33
วิทยาศาสตร์ 36.00

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.20
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 56.10
ภาษาอังกฤษ 31.30
คณิตศาสตร์ 25.96
วิทยาศาสตร์ 43.90
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.31
ภาษาอังกฤษ 29.38
คณิตศาสตร์ 31.25
วิทยาศาสตร์ 32.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 74.62
ภาษาอังกฤษ 28.46
คณิตศาสตร์ 54.15
วิทยาศาสตร์ 44.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 383 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 88,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 35 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 2,074,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 241,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 330 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 279,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 5 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 778,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด