ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430238

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010160

รหัส SMIS 8 หลัก

77

จำนวนนักเรียน

1035430238

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 2 3 1
อนุบาล 2 3 6 9 1
รวม อนุบาล 4 8 12 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 4 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 34 31 65 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 38 39 77 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อารีวัฒนา หงษาพล ชาย Areewattana Hongsaphol ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กุสุมา ยมศรีเคน หญิง Kusuma Yomsriken ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นุชนารถ เจริญชัย หญิง NUCHANAT JAROENCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว บัวรินทร์ บุญอ่อน หญิง Buarin Boon-on ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรสุดา โสมณวัฒน์ หญิง Pornsuda Somanawat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เพชรมณี ชำกรม หญิง PETMANEE CHOMKROM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย น่ารัก คำนึง ชาย narak kamnang ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กรรณิกา แสนจันทร์ หญิง Kannika Saenchan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นันทรัตน์ ทรัพย์สินทวีคูณ ชาย Nantarat Supsintaweekoon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 57.60
ภาษาอังกฤษ 37.00
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 47.65
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.36
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.53
ภาษาอังกฤษ 32.19
คณิตศาสตร์ 41.25
วิทยาศาสตร์ 44.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.08
ภาษาอังกฤษ 37.25
คณิตศาสตร์ 36.50
วิทยาศาสตร์ 40.15
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.75
ภาษาอังกฤษ 38.57
คณิตศาสตร์ 33.57
วิทยาศาสตร์ 41.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 120 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 127 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 5 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 1,710,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 162 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด