ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430237

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010159

รหัส SMIS 8 หลัก

112

จำนวนนักเรียน

1035430237

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 11 16 1
อนุบาล 2 3 5 8 1
รวม อนุบาล 8 16 24 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 11 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 10 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 6 16 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 41 47 88 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 49 63 112 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุริยา พิลาวัน ชาย suriya pilawan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศรีนวล ชิณมาตย์ หญิง srinoul chinnamat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุธี ศรีคำภา หญิง Sutee Srikhampa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กรรณิการ์ พรหมจมร หญิง Kannika Pommajamon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จักรพล กลางมะณี ชาย Jakkaphol Klangmanee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กนกวรรณ จันทรัตน์ หญิง Kanogwan Jantharat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรชัย ซ่อนบุญ ชาย Veerachai Chonboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นันท์นภัส วงษ์ทวี หญิง Nunnapat Wongtawee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยนิตย์ สอนกะสิน หญิง Piyanit Sornkasin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สกนธ์ ทวีแหลม ชาย sakon taweelham นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว รัตนาภรณ์ กลางมะณี หญิง RUTTANAPORN KLANGMANEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชนันดา ไพรวงษ์ หญิง chananda praiwong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.36
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.78
ภาษาอังกฤษ 32.36
คณิตศาสตร์ 35.56
วิทยาศาสตร์ 39.83
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.42
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.67
ภาษาอังกฤษ 27.33
คณิตศาสตร์ 39.67
วิทยาศาสตร์ 40.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.36
ภาษาอังกฤษ 27.22
คณิตศาสตร์ 42.22
วิทยาศาสตร์ 41.19
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.88
ภาษาอังกฤษ 33.09
คณิตศาสตร์ 31.47
วิทยาศาสตร์ 40.59

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเหมือดป่าตอง
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 162,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหมือดป่าตอง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหมือดป่าตอง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 612 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหมือดป่าตอง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 50,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหมือดป่าตอง
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเหมือดป่าตอง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 486 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเหมือดป่าตอง
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 411,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 13 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหมือดป่าตอง
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 6,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหมือดป่าตอง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 9 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเหมือดป่าตอง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 266,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเหมือดป่าตอง

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเหมือดป่าตอง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด