ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430236

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010158

รหัส SMIS 8 หลัก

173

จำนวนนักเรียน

1035430236

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 1 8 1
อนุบาล 2 4 2 6 1
รวม อนุบาล 11 3 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 17 28 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 9 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 22 11 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 7 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 15 23 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 20 7 27 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 93 66 159 9
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 104 69 173 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนมหาชนะชัย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย นรินทร์ นครวงษ์ ชาย narin nakornwong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นวลฉวี กตะศิลา หญิง NUNCHAVEE KATASILA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกรี วิเศษบำรุงเจริญ หญิง SUKREE WISETBUMRUNGCHERERN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศรีวิไล รักษา หญิง SRIWILAI RUKSA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุริยันต์ กตะศิลา ชาย SURIYAN KATASILA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุดม วิเศษบำรุงเจริญ ชาย UDOM WISETBAMRUNGCHROEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรัตน์ ศรีโชค หญิง SAWARAT srichok ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เพ็ญนภา คงปัญญา หญิง PHENNAPHA KHONGPANYA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิชชา พัสดร หญิง pichchca Passadon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชโยชิต พรหมจมร ชาย Chayochit Pomjamorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อำพร อุดมพันธุ์ หญิง Amporn Udompan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชัญญาภัค สุริเย หญิง Chanyaphak Suriye ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุศักดิ์ ไชยคุตร ชาย Anusak chaiyakut นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.30
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.68
ภาษาอังกฤษ 30.50
คณิตศาสตร์ 38.60
วิทยาศาสตร์ 34.06
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.48
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.22
ภาษาอังกฤษ 32.34
คณิตศาสตร์ 50.31
วิทยาศาสตร์ 45.22
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.25
ภาษาอังกฤษ 28.82
คณิตศาสตร์ 30.59
วิทยาศาสตร์ 33.18
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.41
ภาษาอังกฤษ 37.50
คณิตศาสตร์ 33.10
วิทยาศาสตร์ 34.84

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 9,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 64,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 162 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2508
งบประมาณ 190,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 300 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 108 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 7
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 1000 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 17 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 9,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 11
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 5 เมตร
ยาว 8 เมตร
ลึก 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 77 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 170,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 16 เมตร
ลึก 144 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 15
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 17
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 9,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 18
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 950,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 19 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 22 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,778,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 70 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 20
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 900,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 21
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 13,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 16 เมตร
ลึก 144 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน มหาชนะชัย
ลำดับที่ 22
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 21 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ มหาชนะชัย

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ มหาชนะชัย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด