ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430235

รหัส Obec 6 หลัก

25

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010157

รหัส SMIS 8 หลัก

528

จำนวนนักเรียน

1035430235

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 1 12 1
อนุบาล 2 9 14 23 1
รวม อนุบาล 20 15 35 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 26 42 68 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 42 43 85 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 41 37 78 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 34 37 71 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 47 49 96 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 54 41 95 3
รวม ประถมศึกษาปีที่ 244 249 493 17
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 264 264 528 19

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว พรทิพย์ เตียวพานิชย์กิจ หญิง Porntip Tieptiewpanitkit ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปราณี สานนท์ หญิง Pranee Sanont รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศศิธร บุญธรรม หญิง SASITORN Boontam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วัลภา ชารีนิวัตร หญิง WANLAPA CHALEENIWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปราณี แก่นสุข หญิง PRANEE KAENSOOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัครภรณ์ ป้องภัย หญิง AKKARAPORN PONGPAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลัดดาวัลย์ สมชัย หญิง LADDAVAN SOMCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพรินทร์ ศิริชัย ชาย PAIRIN SIRICHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุไรวรรณ อ่อนเกตุพล หญิง JURAIWAN ONKETPHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วนิดา ปิยรัตนพันธ์ หญิง WANIDA PIYARATTANAPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จวนจิต จักรวรรดิ์ ชาย JUANJIT JUKRAWAD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปทุมมาศ สิงหะคเชนทร์ หญิง PATUMMAS SINGHAKACHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธิติยา เสมอภาค หญิง THITIYA SAMERPAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรุณวรรณ สังฆะพันธ์ หญิง Aroonwan Sangkapan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เชาวลิต ธานี ชาย Chaowalit Tanee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อริศรา ป้องศรี หญิง Arisara pongsri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ปรีชาเวทย์ เสตเตมิ ชาย Preechawet Settemi ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ฐาปกรณ์ แซะจอหอ ชาย Thapakorn Saejohor ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาภิกา สมพอง หญิง wapika Somphong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นิทรา เชื้อทอง หญิง NITTRA CHUETONG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วนิช เคนเครือ ชาย wanid kenkrua ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาง ศรฤญธร อินทะวงษ์ หญิง SARINTON INTAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มะลิลา แสงภักดี หญิง Malila Saengphakdee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุวรรณ พันธ์แน่น ชาย suwan pannaen ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว จันทิรา เจริญยิ่ง หญิง Chanthira Charoenying ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.40
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.04
ภาษาอังกฤษ 38.33
คณิตศาสตร์ 42.81
วิทยาศาสตร์ 42.68
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.27
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.97
ภาษาอังกฤษ 36.47
คณิตศาสตร์ 38.53
วิทยาศาสตร์ 45.83
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.81
ภาษาอังกฤษ 30.28
คณิตศาสตร์ 31.51
วิทยาศาสตร์ 37.28
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.69
ภาษาอังกฤษ 38.71
คณิตศาสตร์ 33.45
วิทยาศาสตร์ 37.28

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 731,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 42,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 1,684,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 42,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 2,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 573,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
ลำดับที่ 12
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 520 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 60,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด