ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430266

รหัส Obec 6 หลัก

5

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010156

รหัส SMIS 8 หลัก

30

จำนวนนักเรียน

1035430266

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 1 3 1
อนุบาล 2 2 1 3 1
รวม อนุบาล 4 2 6 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 1 3 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 12 12 24 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 16 14 30 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ภรณ์นิภา แก้วเคลือบ หญิง Pornnipa kaewkleub ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรรณวิมล พวงพันธ์ หญิง Wanwimon Phuangphan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพฑูรย์ ศิริบูรณ์ ชาย Paitoon Siriboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุดา สำโรง หญิง Suda Samrong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุศลิน บุญงอก หญิง Kusalin Boonngok ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.42
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.00
ภาษาอังกฤษ 40.42
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 38.67
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.08
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.33
ภาษาอังกฤษ 31.67
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 42.33
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.10
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 43.60
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.50
ภาษาอังกฤษ 23.75
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 41.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 163,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
ลำดับที่ 4
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 280 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 266,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 49,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด