ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430263

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010153

รหัส SMIS 8 หลัก

141

จำนวนนักเรียน

1035430263

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 4 9 1
อนุบาล 2 7 9 16 1
รวม อนุบาล 12 13 25 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 2 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 34 34 68 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 10 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 10 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 6 13 1
รวมทั้งหมด 22 26 48 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 68 73 141 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย รัตนะ แสงทองทิพย์ ชาย Ratana Saengthongthip ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อะหนุ่ย จันละบุตร ชาย Anui Chanlaboot ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นางประไพร อุทก หญิง Mrs.Prapri Utok ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง หนูประไพ โตไทยะ หญิง Nuprapai Tothaiya ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุนทร นนทฤทธิ์ ชาย Soonthorn Nontarit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุไร จันทร์ใส หญิง Urai Chansai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศรีสุดา ประมูลทรัพย์ หญิง Srisuda Pramoonsup ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กลิ่นกุหลาบ สุมาพา หญิง Klinkulap Sumapa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิลาวัลย์ เกษมสุข หญิง Wilawan Kasemsuk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เกริกเกียรติ ชูตาไชย ชาย Kearkkiat Hutachai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ทัศนีย์ น้อยวังฆัง หญิง Thassnee Noiwangkang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชรินทร์ชัย มูลสุวรรณ ชาย Charinchai moonsuwan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นราธิป โพธิ์ศรี ชาย Naratip Posri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดมศิลป์ สุขเฉลิม ชาย Audomsin Sukchaleam นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ศิรินาฏ สุริโย หญิง Sirinat Suriyo ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนงค์ พงษ์เกษม หญิง Anong Pongkasam ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว นันท์นภัส สมหาญ หญิง Nunnpaht Somhan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.19
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.89
ภาษาอังกฤษ 33.61
คณิตศาสตร์ 36.11
วิทยาศาสตร์ 40.86
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.83
ภาษาอังกฤษ 29.67
คณิตศาสตร์ 29.00
วิทยาศาสตร์ 39.23
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.23
ภาษาอังกฤษ 36.25
คณิตศาสตร์ 34.29
วิทยาศาสตร์ 42.21
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.55
ภาษาอังกฤษ 36.14
คณิตศาสตร์ 20.91
วิทยาศาสตร์ 32.59

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.62
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.77
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 30.65
วิทยาศาสตร์ 34.15
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.50
ภาษาอังกฤษ 26.00
คณิตศาสตร์ 18.67
วิทยาศาสตร์ 28.33
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.40
ภาษาอังกฤษ 24.27
คณิตศาสตร์ 26.93
วิทยาศาสตร์ 34.40

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 279,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2510
งบประมาณ 102,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 45,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 32,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2512
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 1,639,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 9
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 46,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 95,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2503
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด