ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430262

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010152

รหัส SMIS 8 หลัก

46

จำนวนนักเรียน

1035430262

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 5 7 1
อนุบาล 2 5 6 11 1
รวม อนุบาล 7 11 18 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 5 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 10 18 28 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 17 29 46 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว อนงค์ เมฆบุตร หญิง Anong Mekbut เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปฏิพร เดชศิริ หญิง Pataporn Dechsiri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ วิเวกวินย์ ชาย Surasak Wiwekwin ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วราพร ใจทน หญิง waraporn jaithon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฉวีวรรณ บุญเกลี้ยง หญิง CHAVEWON ฺBoonklag ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุดารัตน์ สิงห์ศรี หญิง sudarat singsri ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บำรุง จริยมา ชาย bamrung chariyama นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.92
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.67
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 39.17
วิทยาศาสตร์ 36.67
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.10
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.50
ภาษาอังกฤษ 18.50
คณิตศาสตร์ 33.00
วิทยาศาสตร์ 41.60
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.25
ภาษาอังกฤษ 23.75
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 36.50
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.00
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 32.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านแดงประชาสรรค์
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแดงประชาสรรค์
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 12,971.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแดงประชาสรรค์
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแดงประชาสรรค์
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแดงประชาสรรค์
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแดงประชาสรรค์
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 2,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 36 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแดงประชาสรรค์
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแดงประชาสรรค์
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 59,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแดงประชาสรรค์
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 11 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแดงประชาสรรค์
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 850,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแดงประชาสรรค์

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแดงประชาสรรค์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด