ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430261

รหัส Obec 6 หลัก

4

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010151

รหัส SMIS 8 หลัก

55

จำนวนนักเรียน

1035430261

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 4 5 1
อนุบาล 2 2 5 7 1
รวม อนุบาล 3 9 12 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 6 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 22 21 43 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 25 30 55 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ศุภิสรา กรแก้ว หญิง Supitsara Kornkeaw ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ประภัสสร จันทร์โคตร์ หญิง Prapatsorn Chanchot ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ไพวรรณ จันทร์โคตร์ ชาย Phaiwan Chanchot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุณี แสนเสน่ห์ หญิง Arunee Sansane ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 35.00
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 35.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.88
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.92
ภาษาอังกฤษ 25.42
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 34.17
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.61
ภาษาอังกฤษ 21.07
คณิตศาสตร์ 28.57
วิทยาศาสตร์ 28.50
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.67
ภาษาอังกฤษ 25.83
คณิตศาสตร์ 24.17
วิทยาศาสตร์ 29.58

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 866,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้่านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด