ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430260

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010150

รหัส SMIS 8 หลัก

55

จำนวนนักเรียน

1035430260

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 2 5 1
อนุบาล 2 3 4 7 1
รวม อนุบาล 6 6 12 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 3 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 25 18 43 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 31 24 55 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ลักขณา บุญแปลง หญิง Lakkhana Boonplaeng ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เดชธนา กัลปดี ชาย Dechtana Kalpadee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ กิ่งแก้ว ชาย SOMSAK KINGKEAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันนี มะลิซ้อน หญิง Wannee Malison ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชรพล คำแก้ว ชาย Vacharapol khamkaew นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จิราวรรณ แซงวงศ์ หญิง Jiravan Seangwong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.00
ภาษาอังกฤษ 33.75
คณิตศาสตร์ 42.50
วิทยาศาสตร์ 40.00
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.71
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.33
ภาษาอังกฤษ 24.58
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 36.83
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.94
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 38.75
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.65
ภาษาอังกฤษ 37.00
คณิตศาสตร์ 37.00
วิทยาศาสตร์ 36.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 159,667.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
ลำดับที่ 4
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 400 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 6 เมตร
ยาว 14 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 240.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 986,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 163,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 30 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 63,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด